Časopis Myslivost

Zpráva ze zasedání Ekonomické komise ČMMJ

Myslivost 7/2011, str. 103  Miroslav Kraus
V květnu 2011 zasedala Ekonomická komise Myslivecké rady ČMMJ Praha. Na programu byly konečné výsledky hospodaření Sekretariátu ČMMJ a obchodních organizací ČMMJ - Služeb myslivosti, s.r.o., Myslivost, s.r.o., INTERLOV Praha, s.r.o., HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivecké nadace. Pro informovanost členů předkládám stručné výsledky hospodaření uvedených organizací. Podrobné výsledky jsou součástí materiálů projednávaných na Sboru Zástupců ČMMJ a jsou k dispozici na každém okresním mysliveckém spolku.
 
Sekretariát ČMMJ měl pro rok 2010 schválený vyrovnaný rozpočet, a to výnosy a náklady ve výši 47 009 000 Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo zisku ve výši 864 000 Kč. Je to velký úspěch s přihlédnutím k tomu, že v plánu se počítalo s vyšším počtem členů ČMMJ, než byla skutečnost a podařilo se zabezpečit všechny plánované akce. Aktivitou Sekretariátu byly získány dotace ve výši 8 300 000 Kč. Dotace jsou vázány na konkrétní projekty, musí se řádně připravit a vyhodnotit a musí se zajistit finanční spoluúčast ČMMJ. Z dosaženého zisku nebyla odvedena žádná daň a byl ponechán na účtu nerozdělený zisk z minulých let.
Zvýšení členského příspěvku v loňském roce příznivě ovlivnilo příjem sekretariátu, ale hlavně jednotlivých okresních mysliveckých spolků, kde zůstává z celkového příspěvku člena 410 Kč a 135 Kč z příspěvku jde na sekretariát ČMMJ, 250 Kč je pojištění a 5 Kč je příděl do fondu. Problém snížení členské základny v roce 2010 byl takový, že meziročně poklesla o asi 10 000 členů. Důvodem snížení není jen zvýšení členského příspěvku, ale i veliká aktivita jiných pojišťoven, které nabízejí pojištění podle zákona o myslivosti. Podle statistiky bylo v roce 2010 v ČR celkem 94 713 držitelů platných loveckých lístků. Když vezmeme v úvahu to, že zaměstnanci podniku Lesy ČR, s.p., myslivci, jsou pojištěni jejich podnikem u jiné pojišťovny, že je stále větší skupina lovců z řad zbohatlíků, kteří mají jen lovecký lístek, ale myslivci nejsou, tak rozdíl proti 80 300 členů ČMMJ, kteří měli zaplacen členský příspěvek v roce 2010, není tak propastný. Musíme však neustále působit na nečleny a přesvědčovat je. Pro dokreslení - Sekretariát měl k 31.12. 2010 na účtech 7 130 000 Kč a hospodaření s těmito prostředky probíhá v rámci běžného účtu a termínovaného vkladu u Komerční banky.
 
Majetek ČMMJ je evidován a jsou pravidelně dělány inventury. Majetek, který byl delimitován na jednotlivé okresní myslivecké spolky je finančně vyrovnán až na střelnici Drahovice OMS Karlovy Vary, kde je splátka pozastavena z důvodu řešení vlastnictví k pozemku. Do konce roku 2011 musí být vyřešen prodej podílu ČMMJ na střelnici Kotojedy (OMS Kroměříž). Je třeba aby jednotlivé okresní myslivecké spolky hospodařily s majetkem s péčí řádného hospodáře, aby nedošlo k jeho ničení a nebo ke zcizení. Zodpovídají za to příslušné okresní myslivecké rady.
 
Služby myslivosti, s.r.o. jsou obchodní organizací, která je přímo řízena Sekretariátem a slouží k zastřešení obchodní činnosti. Její pozice se ale poněkud oslabila, neboť většina obchodů se nyní provádí přes Interlov Praha, s.r.o. V roce 2010 tato společnost vykázala zisk ve výši 204 000 Kč.
 
INTERLOV PRAHA, s.r.o. v roce 2010 po své konsolidaci začal vyvíjet svoji činnost, a to hlavně prodej pachových ohradníků a vábidel pro zvěř a stal se výhradním prodejcem od firmy Hagopur. V roce 2010 vykázal zisk ve výši 1 965 000 Kč. Akumulované finanční prostředky po ukončené řízené likvidaci společnosti Interlov, s.r.o. byly z rozhodnutí Sboru zástupců investovány následovně. Byly zakoupeny akcie pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. a to ve dvou etapách, druhá byla splatná až v letošním roce. Je to výhodná investice, a to jednak proto, že se prostřednictvím dividend od Halali zhodnotily tyto prostředky 5,2 % a navíc je jistota, že o ně nepřijdeme, a jednak toto ovlivňuje příznivě základní kapitál naší pojišťovny. Největší investicí je zakoupení nového sídla pro ČMMJ a její organizace v Lešanské ulici, Praha 4 za částku 41 mil. Kč. O tomto nákupu rozhodl 4. sjezd ČMMJ. Významným přínosem do Interlovu bude částka za pronájem této budovy pro ČMMJ, Halali, kynology a Služby myslivosti.
 
Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. v roce 2010 hospodařila dobře a vykázala hrubý zisk ve výši 7 227 000 Kč, ten byl po zdanění 5 813 000 Kč rozdělen následovně. Částka 291 000 Kč byla přidělena do rezervního fondu, 3 467 000 Kč získá na akciích ČMMJ a 2 056 000 Kč INTERLOV Praha, s.r.o. Pokles členů snížil příjem z pojistného o 2 500 000 Kč a to mělo vliv i na docílený zisk. Snižuje se vybrané pojistné i od zahraničních lovců, protože na našem území začínají platit jejich pojistky. Nepůjdeme cestou rozšiřování pojistného v oblasti nemovitostí apod., ale soustředíme se na kvalitní pojištění myslivců na odpovědnost a úraz.
Je řada dotazů na to, proč se neoddělí pojištění od členského příspěvku. Není to v našem zájmu, a to proto, že členství je 550 Kč a pojištění 250 Kč. Asi není logické, když by někdo platil členství 550Kč a k tomu pojistku asi 400 Kč od jiné pojišťovny. Naše pojišťovna Halali má pro myslivce nejrozsáhlejší pojištění a odškodňuje v plné výši každého poškozeného a za odpovědnost se platí pouze 200 Kč. Je možné se pouze pojistit u Halali na odpovědnost, ale za 500 Kč. Nízké pojistné je výhoda pouze pro členy ČMMJ, protože vysoký počet členů umožňuje platit nízké pojistné.
Dům v Jungmannově ulici č.p. 25 je v majetku pojišťovny Halali a podle rozhodnutí sjezdu ČMMJ bude pronajímán. Prostředky z pronájmu budou vítaným příjmem pro členy ČMMJ.
Dozorčí rada a Představenstvo pojišťovny pravidelně hodnotí hospodaření této organizace a zabývá se konkrétními problematickými pojistnými kauzami a rozhoduje o případné výši regresu.
 
Myslivost, s.r.o je obchodní organizací, která vydává časopis Myslivost a provozuje prodejny. V roce 2010 hospodařila s hrubým ziskem 1 047 000 Kč, po zdanění 709 000 Kč a tento zisk bude rozdělen společníkům. Tato společnost je stabilizovaná, vykazuje každoročně zisk a je to díky obětavosti a aktivitě celé redakce.
 
Myslivecká nadace hospodaří s majetkem 1 329 000 Kč a v roce 2010 přijala od donátorů 250 000 Kč a vykazuje zisk ve výši 82 000 Kč. Nadace podporuje rozvoj duchovních hodnot a tradic české myslivosti. V této době krize se ale obtížně hledají dárci prostředků.
 
Hospodaření všech výše uvedených subjektů bylo v loňském roce úspěšné a Ekonomická komise kladně hodnotila jejich činnost. Je prováděna kontrola vedení účetnictví u všech subjektů, a to členy Ekonomické komise a nebo Dozorčí rady. Zpracované rozpočty na letošní rok jsou buď vyrovnané, a nebo ziskové.
Navýšení členského příspěvku bylo nutností a prospělo to hlavně okresním mysliveckým spolkům, kde však je u těch menších problém s tím, aby i přesto zajistily pro své členy alespoň minimální servis. S dalším navyšováním členského příspěvku a nebo pojištění se nepočítá minimálně příští tři roky.
Ing. Miroslav KRAUS
předseda Ekonomické komise ČMMJ
 
Zpracování dat...