Časopis Myslivost

Dotace pro myslivost v roce 2011

Myslivost 4/2011, str. 66  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Mnoho uživatelů honiteb jistě sledovalo po celý průběh loňského roku, zda se úsporná ekonomická opatření přijímaná pro zdolávání ekonomické krize nepromítnou do finančních podpor, které stát poskytuje myslivosti. Teď, po vyhodnocení roku 2010, můžeme s klidem říci, viděno objemem poskytnutých dotací, že si naše společnost cení práce myslivců pro krajinu a ochranu a péči o zvěř. Objem finančních prostředků určených pro myslivost se udržel, navzdory mnohým rozpočtovým škrtům, na úrovni minulých let.
To znamená, že kdo chtěl aktivně přispět k rozvoji myslivosti, mohl počítat s příspěvkem státu na mnohé své činnosti.
Rok 2010 byl opět rokem hledání vyváženosti jednotlivých dotačních titulů především ve vztahu k ochraně zvěře a jejímu přírodnímu prostředí a ke snižování negativních dopadů, které zvěř působí zemědělství a lesnictví. Postupně se finanční podpora poskytovaná státem přesunula na zlepšování přírodního prostředí pro zvěř a na vytvoření podmínek pro regulaci neúměrných stavů některých druhů zvěře a souhrnně dosáhla až 76 % z celkové částky.
Nejinak tomu bude i v roce 2011, kdy bude ve spolupráci s mysliveckou veřejností a státní správou pokračováno v obsahovém upřesňování jednotlivých dotačních titulů s cílem dosažení maximální odpovědnosti využívání státních prostředků.
Rok 2010 také ukázal, že čerpání finančních příspěvků je ovlivněno více zájmem samotných uživatelů honiteb, než vlastní výší souhrnné částky poskytované na myslivost. V aktivitě uživatelů honiteb je tedy možno hledat rezervy pro maximální možnou podporu myslivosti v následujících letech.
Jaké jsou tedy možnosti finančních podpor do myslivosti v roce 2011?
 
Kde lze získat informace o pravidlech poskytování finančních příspěvků
Základním zdrojem informací je vždy právní předpis, který danou problematiku upravuje. Možnosti poskytování finančních příspěvků řeší každoročně zákon o státním rozpočtu. Pro rok 2011 jsou tituly finančních příspěvků a jejich obsah stanoveny zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. Záležitosti myslivosti jsou součástí obsahu přílohy č. 9 nazvané „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsob kontroly jejich využití“. Podpora mysliveckého hospodaření je podle § 62 odst. 2 zákona o myslivosti podřazena pod pravidla hospodaření v lesích. Zákon o státním rozpočtu byl uveřejněn v částce 150/2010 Sbírky zákonů, která byla rozeslána na samý závěr roku, tj. 31. 12. 2010.
Informace a tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků lze získat přímo na podacích místech, kterými jsou podle příslušnosti k jednotlivým předmětům příspěvků krajské úřady, odbory zaměřené na lesnictví, zemědělství nebo životní prostředí, odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstvo obrany. Pracovníci těchto úřadů poskytnou zájemcům o dotace i podrobnější informace k obsahu a postupu vyřizování žádostí.
Samostatný text závazných pravidel je pro všeobecné informování myslivecké veřejnosti uveden na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, rozcestník eAGRI, nabídka lesnictví, dotace a programy a alternativně v nabídce myslivost. Na těchto stránkách lze stáhnout také využitelné tiskopisy pro podání konkrétních žádostí.
 
Využívání příspěvků v předchozích letech
 
Z celkového objemu finančních příspěvků poskytnutých státem využívají dotace z 80 % především občanská sdružení představovaná zejména mysliveckými sdruženími.
Pro toho, kdo pravidelně využívá finančních příspěvků pro svoje myslivecké hospodaření v honitbě, je zajímavé porovnání jejich využívání v porovnání s minulými léty: 2003 - 2,8 mil Kč, 2004 - 4,9 mil Kč, 2005 - 2,5 mil Kč (finanční příspěvky poskytnuty z rozpočtu krajů), 2006 - 5,4 mil Kč, 2007 - 15,4 mil Kč, 2008 - 14,3 mil Kč, 2009 - 12,1 mil Kč, 2010 - 12,2 mil Kč,
Svoji aktivitu a míru účelnosti využívání finančních podpor může myslivecká veřejnost porovnávat s předchozími roky i podle podílu, jaký zaujímají jednotlivé tituly z celkové výše podpory poskytnuté do myslivosti.
 
Základní skupiny předmětů příspěvků pro rok 2010
 
Předměty příspěvků zůstávají pro rok 2011 tradičně rozděleny do dvou základních skupin.
Prvá skupina, označená písmenem „G“, je nazvána „Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ a zahrnuje tituly
zlepšování životního prostředí zvěře,
podpora ohrožených druhů zvěře,
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům,
veterinárně léčebné akce v chovech zvěře.
Druhá skupina, označená písmenem „K“, je nazvána „Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců“ a zahrnuje tituly
úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
 
Změny obsahu dotačních titulů
 
Pro rok 2011 nedochází k žádným výrazným změnám v dotačních titulech ani v sazbách jednotlivých příspěvků nebo v počtu podporovaných mysliveckých zařízení na jednotku plochy. Jedná se spíše o upřesnění podmínek jejich poskytování. Nově je zakotvena povinnost zákresu se zřetelným rozmístěním již instalovaných betonových nor, lapacích zařízení, hnízdních budek nebo odchytových zařízení z minulých let, byl-li na ně poskytnut příspěvek, do mapy v měřítku 1 : 25.000 nebo 1 : 10.000. Obdobně se tato povinnost týká i zákresů rozmístěných budek nebo berliček.
Pravidla také upřesňují, jak je postupováno u žadatele, který je uživatelem více honiteb. V takovém případě předkládá žadatel jednu žádost za každou honitbu. Např. v případě dvou honiteb předkládá žadatel dvě žádosti. Změnu lze nalézt pod závěrečným nadpisem „Termín podání žádosti o příspěvek“.
Změna je určena i majitelům umělého chovu loveckého dravce, kdy lze příspěvek poskytnout na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré kondici ve věku již od 1 měsíce. V podmínce bylo také vypuštěno slovo „opeřeného“. Změny byly vyvolány potřebou účelného využití poskytovaných příspěvků i pro chovatele, jehož chov je založen na principu dřívějšího umisťování odchovaných mláďat dravců mimo vlastní odchovné zařízení a na stanovení priorit pro posuzování životaschopnosti mláďat. Těmito prioritami je především zdravotní stav jedince a jeho fyzická kondice.
 
 
 
Zlepšování životního prostředí zvěře
Předmětem příspěvku je:
* založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,
* zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 ks na 1 ha vodní plochy,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
* založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř 5000 Kč/ha
* zřizování napajedel pro zvěř 1000 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory 2000 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 1000 Kč/ks
* pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky 500 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká 4000 Kč/ks
 
Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
* pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
* minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,
* výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,
* zřizování napajedel pro zvěř je omezeno co do maximálního počtu 1 ks na 100 ha honitby,
* příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2011 předložen podacímu místu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
* zákres do mapy v měřítku 1 : 25.000 nebo 1 : 10.000, v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),
* kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
* v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
* v případě pořízení, výroby a instalace nových mysliveckých zařízení technická dokumentace.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu „G“.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Podpora ohrožených druhů zvěře
Podpora ohrožených druhů zvěře je realizována podle závazných pravidel prostřednictvím příspěvků směrovaných jednak na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených a odchovaných jedinců do honiteb a jednak prostřednictvím chovatelských zařízení, jako jsou přístřešky pro koroptve.
Předmětem příspěvku je
* vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní. V případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění jedinců po zakomorování dospělé zvěře),
* pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy v honitbě.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí:
* na vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec 7000 Kč/ks, tetřívek obecný 5000 Kč/ks, koroptev polní 100 Kč/ks
* na pořízení nebo výrobu a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 200 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,
* chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění pozdějších předpisů,
* všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,
* vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
* minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
* při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slepic,
* příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* koncepce podpory ohroženého druhu,
* zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
* v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku podle § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, veznění předpisů pozdějších,
* v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě,
* kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu „G“.
Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Poznámka:
V podmínkách pro přiznání příspěvku tak, jak přesně zní text „Závazných pravidel“ je uvedeno, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších. Znamená to, že u zvláště chráněných druhů živočichů, mezi které patří jak tetřev hlušec, tak i tetřívek obecný a koroptev polní, je potřeba před tím, než bude chov a vypouštění této zvěře realizováno, získat nejprve výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedených důvodů je nejprve nutno získat příslušnou výjimku podle § 56, resp. § 5b a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. Proto potencionální chovatelé tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo koroptve polní musí nejprve splnit podmínku získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha, než se budou věnovat chovu těchto druhů zvěře a také, než případně zažádají o poskytnutí finančního příspěvku podle závazných pravidel.
Pro vlastní vypuštění zvěře je pak nutno získat souhlas orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona na ochranu přírody a krajiny, neboť citované ustanovení umožňuje vypouštět zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí pouze se souhlasem uvedeného orgánu státní správy.
Ve vztahu k působnostem orgánů státní správy ochrany přírody a krajiny je nutno upozornit na to, že v předminulém roce byly na úseku ochrany přírody přijaty dvě novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to zákon č. 349/2009 Sb. a 381/2009 Sb., které výrazným způsobem změnily tyto působnosti. Obecně jsou po novu příslušné pro udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků nebo souhlasů s odchylným přístupem k této ochraně bez rozdílu kategorií stupně ochrany obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 77 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny), nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma. Na území přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásmech vykonávají státní správu v rozsahu působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v předmětné záležitosti krajské úřady (§ 77a odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památek jejich ochranných pásem vykonávají stání správu v předmětné záležitosti správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Působnost státní správy orgánů ochrany přírody ve věci vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči do přírody mají bez rozdílu krajské úřady (§ 77a odst. 5 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny).
Odkazem na § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je rozuměno, že podle odst. 2 tohoto ustanovení může vypouštět zvěř do honitby pouze držitel honitby. Jiná osoba, tzn. uživatel - nájemce honitby může vypouštět zvěř, tedy i výše uvedené ohrožené druhy zvěře, jen se souhlasem držitele honitby.
 
Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
 
Předmětem příspěvku jsou:
* oborní chovy kozy bezoárové,
* oborní chovy bílého jelena.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů zvěře chované k 31. březnu běžného roku, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Sazba činí na kozu bezoárovou 1500 Kč/ks, bílého jelena 1000 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou:
* hospodárné využité prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2011 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
* žadatel bude vést evidenci chovaných jedinců.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2011 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu „G“.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur
 
Předmětem příspěvku je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:
* výroby a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks na 100 ha,
* výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
* výrobu a instalaci hnízdních podložek a budek 250 Kč/ks
* výrobu a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce
(berličky) na zemědělské půdě 40 Kč/ks
Podmínkou přiznání příspěvku je:
hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2011 předložen podacímu místu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
* projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění budek nebo berliček do mapy 1 : 25 000 nebo 1 : 10.000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,
* kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
 
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu „G“.
Termín předložení zápisu o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce, loveckých stanovišť pro dravce (berličky) je nejpozději do 31. 10. 2011.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Veterinárně léčebné akce v chovech zvěře
 
Předmětem příspěvku jsou:
* medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením,
* veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.
Příspěvek u medikovaných premixů je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kg. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek. Pro posouzení potřebného množství premixu je rozhodující počet kusů zvěře, který se vyskytuje v honitbě k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Sazba činí:
* medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu
parazitóz u spárkaté zvěře 200 Kč/kg
 
U veterinárních vyšetření je příspěvek poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku se stanoví na 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.
Podmínkou přiznání příspěvku je:
* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2011 (§ 36 zákona o myslivosti).
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* protokol o laboratorním vyšetření,
* kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,
* platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2011 (§ 36 zákona o myslivosti).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu „G“.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku na veterinární vyšetření je do 31. října 2011.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
 
Předmětem příspěvku je:
úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.
úspěšný odchov loveckého dravce (§ 44 zákona o myslivosti) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/zkoušku u národních plemen loveckých psů nebo Kč/úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).
Sazba činí na českého teriéra 2000 Kč, českého fouska 2000 Kč, jestřába lesního 7000 Kč, sokola stěhovavého 5000 Kč, raroha velkého 5000 Kč, orla skalního 5000 Kč
Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Podmínky přiznání příspěvku jsou:
* lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,
* příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.
Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Základní náležitosti žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
pro uvedené druhy loveckých psů:
* potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,
pro uvedené lovecké dravce:
* osvědčení nebo výjimku ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělenou podle § 54 odst. 5, resp. § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších,
* potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
* potvrzení o členství v sokolnické organizaci,
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. října 2011.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad, v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště popř. sídlo žadatele.
Poznámka:
V originálním textu zákona o státním rozpočtu na rok 2011 je u předmětu příspěvku pro úspěšný odchov loveckého dravce uveden chybný odkaz na § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Správně má být uveden odkaz na § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, který řeší právě problematiku používání loveckých psů a loveckých dravců.
 
Metodická pomůcka
V roce 2010 vydalo Ministerstvo zemědělství pro ujednocení přístupu posuzování žádostí o přiznání příspěvků metodickou pomůcku nazvanou „Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 2010“. Podle této metodiky lze objektivně posoudit technická řešení vybraných mysliveckých zařízení, podmínky a odborné podklady k ostatním dotačním titulům. Příručka byla poskytnuta na všechna podací místa, tj. především na krajské úřady, státní správě myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a široké myslivecké veřejnosti prostřednictvím okresních mysliveckých spolků ČMMJ. Obsah příručky lze využít i pro posuzování žádostí o přiznání příspěvků v roce 2011. Celá metodika byla nově doplněna obrazovou verzí na DVD, na které se lze seznámit i s praktickými zkušenostmi při využívání dotačních titulů, výběru lokalit, účinnosti zařízení či při projednávání žádostí na podacích místech.
 
Předměty příspěvků, které v pravidlech nenajdeme
Také v roce 2011 se v pravidlech nesetkáme s některými tituly, které jsou demonstrativně uvedeny v § 62 odst. 1 zákona o myslivosti. Jedná se o ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými ze strany Ministerstva životního prostředí a chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými společenským organizacím ze strany Ministerstva zemědělství v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na jejich obecně prospěšnou činnost.
 
Postup při podávání žádostí
Finanční příspěvky pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, zařazené pod písmeno „G“, na všech pozemcích, kromě pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Podacím místem žádostí o tyto příspěvky jsou příslušné krajské úřady. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby. Na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem „G“ Ministerstvo životního prostředí. Podacím místem je odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek. Na pozemcích důležitých pro obranu státu poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem „G“ Ministerstvo obrany. Podacím místem je pak přímo Ministerstvo obrany.
Finanční příspěvky pro chov národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, označené jako „K“, poskytuje bez rozdílu jejich žadatelů a území Ministerstvo zemědělství. Žádost se podává u krajského úřadu v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí po projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem pro jednotlivé předměty příspěvků. Pokud je limit vyčerpán, nelze příspěvek přiznat.
Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.
 
Obecná pravidla pro vyřizování žádostí
Mimo základních náležitostí, které jsou uvedeny u každého předmětu příspěvku samostatně, platí obecně pro vyřizování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků zejména následující pravidla.
Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků (tj. Kč na jednotku – kus, kg, ha nebo zkoušku) je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí; skutečně vynaložené náklady se neprokazují.
Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako „G“ tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou „G“ dosáhnout alespoň 1000 Kč. Žádost o příspěvek za předměty příspěvků uvedených ve skupině „G“ se podává totiž podle závazných pravidel jen jedna, a to za všechny skupiny předmětů společně.
Je-li poskytnut příspěvek podle závazných pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Ministerstvo zemědělství

Přiložené dokumenty

Tabulka-1 Tabulka 1 (11,26 KB)
Tabulka-2 Tabulka 2 (11,82 KB)
Zpracování dat...