ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

SOUČASNOST A BUDOUCNOST PRODEJE ZVĚŘINY V ČR

Myslivost 1/2011, str. 14  MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, Státní veterinární správa ČR.
Odborný seminář proběhl dne 9. 11. 2010 v Kravsku na Znojemsku za účasti zástupců Státní veterinární správy ČR, Krajských veterinárních správ, zástupců zpracovatelů masa volně žijící zvěře a také proškolených osob. Celkem se akce zúčastnilo 60 osob. Hlavním tématem semináře bylo projednání možnosti rozšíření maloobchodního prodeje ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou. Seminář zahájil ústřední ředitel SVS ČR Doc. MVDr. Milan Malena, PhD. Představil současnou situaci možností prodeje ulovené volně žijící zvěře a možnosti rozšíření do budoucnosti – zejména rozšíření prodeje do stravovacích zařízení.
Zdůraznil nutnost odpovědnosti myslivecké veřejnosti k legálním postupům při prodeji ulovené zvěře, zdůraznil roli proškolených osob a úředních veterinárních lékařů. Upozornil na rizika při nelegálním prodeji zvěřiny, zejména na riziko prodeje černé zvěře, která nebyla vyšetřena na svalovce. Vyšetření na svalovce je povinností stanovenou jak v evropské legislativě, tak v národní legislativě.
Ulovené kusy lze vyšetřovat například ve Státních veterinárních ústavech, nebo soukromých schválených laboratořích. Existují také sběrná místa vzorků, pro případy, kdy je laboratoř příliš vzdálená. Díky těmto vstřícným krokům se sice počet vyšetřených kusů zvýšil, nicméně stále se pohybuje okolo 70 % z celkově ulovených kusů vnímavých druhů.
 
Prodej ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou má svá právní pravidla. Ing. Jaroslav Souček – ředitel právního odboru SVS ČR ve svém vystoupení vysvětlil legislativní možnosti prodeje ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou zejména v přímém prodeji. Seznámil také s připravovanými legislativními změnami v oblasti zvěřiny v rámci chystané novely veterinárního zákona. Změny se týkají zejména zpřesnění odpovědnosti za vyšetření vnímavé zvěře na svalovce, jak ze strany uživatelů honitby, tak ze strany laboratoří.
 
Konečný spotřebitel má tedy více možností, jak si zvěřinu koupit, otázkou ovšem stále zůstává kvalita. MVDr. Miroslav Vodňanský, zástupce Středoevropského institutu ekologie zvěře a Institutu ekologie zvěře VFU Brno, představil záměr vytvoření jakostní značky kvality pro zvěřinu s logem „Česká zvěřina - kvalita z přírody“. Cílem tohoto projektu je nabídnout konečným spotřebitelům hodnotnou zvěřinu, pocházející ze zvěře ulovené v tuzemských honitbách, u které kromě striktního dodržování veškerých běžných hygienických zásad při jejím získávání a zpracování bude kladen také důraz na výběr lovených kusů, kvalitu a čerstvost suroviny. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro prezentaci kvalitní zvěřiny na veřejnosti a zvýšit tak její odbyt a výkupní cenu. Jedním ze základních předpokladů pro realizaci projektu je úzká spolupráce s mysliveckou praxí, zpracovateli či prodejci zvěřiny a veřejným stravováním.
 
Maso volně žijící zvěře – způsob získávání a také manipulace s ním je samozřejmě velmi důsledně kontrolováno z hlediska zdravotní nezávadnosti a hygieny zpracování. MVDr. Jana Horňáčková – referentka Odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie, shrnula výsledky kontrol v oblasti zvěřiny za loveckou sezonu 2009/2010. Představila výsledky kontrol proškolených osob. Při těchto kontrolách jsou stále zjišťována pochybení nejen lehce odstranitelného administrativního charakteru, ale vyskytují se také závažné případy s podvodnými praktikami, kdy proškolené osoby neplní své povinnosti tak, jak jim ukládá veterinární zákon. Nelegální prodej ulovené zvěře, nedůsledné vedení záznamů o sledovatelnosti ulovených a následně prodaných kusů.
Dále byly představeny výsledky společných kontrol SVS ČR a Orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ) ve stravovacích zařízeních se zaměřením na dosledovatelnost a legální dodávání ulovené volně žijící zvěře. Opět byly zjištěny případy, kdy byla zvěřina do restaurací dodána bez úřední veterinární prohlídky a potřebných dokumentů. Jen pro upřesnění zvěř lze dodat pouze do zařízení, které je pro manipulaci s ulovenou volně žijící zvěří schváleno Krajskou veterinární správou. (např. zařízení pro nakládání se zvěřinou, nebo restaurace, která má ve svém zázemí schválené prostory pro manipulaci s ulovenou volně žijící zvěří).
Dále představila výsledky úředních veterinárních prohlídek ulovené volně žijící zvěře v zařízeních pro zpracování zvěřiny. Upozornila na fakt, že nejčastější důvodem konfiskace ulovené zvěře jsou problémy, které vznikají již při lovu a prvotním ošetření (kachexie, rozkladné procesy ve svalovině, smyslové odchylky, silně rozstřílené kusy…) a jsou tedy zodpovědností lovce. Zdůraznila nutnost spolehlivé práce proškolené osoby při prvotním vyšetření zvěře a správné posuzování před vydáním osvědčení proškolené osoby.
 
Závěry ze semináře a nové cíle:
Nutnost zvýšení počtu vyšetření na svalovce u vnímavých druhů: neplnění této povinnosti představuje problém zejména u nelegálně dodávané zvěřiny do veřejného stravování a představuje obrovské zdravotní riziko pro širokou veřejnost.
Boj proti nelegálnímu prodeji ulovené volně žijící zvěře. Při porovnání počtů veterinárně vyšetřených kusů a celkem ulovených kusů (zdroj Ministerstvo zemědělství) vychází najevo, že drtivou většinu kusů si lovci ponechávají pro osobní spotřebu. Je tedy zřejmé, že je často pod pojmem „osobní spotřeba lovce“ skryt právě nelegální prodej ulovené volně žijící zvěře.
Nutnost prohlubování znalostí myslivecké veřejnosti v oblasti hygieny v prvovýrobě zvěřiny (lov, vyvržení, prvotní ošetření zvěře a transport). Dle výsledků kontrol a vlastních zkušeností úředních veterinárních lékařů a také zpracovatelů masa ulovené volně žijící zvěře existují stále v prvovýrobě zvěřiny velké rezervy – nehygienicky opracované kusy, zapaření, kažení až hniloba v důsledku nesprávného uskladnění. Nutnosti komunikace s mysliveckou veřejností a kontrolními orgány – pořádání seminářů na oblastní úrovni.
Nutnost další intenzivní spolupráce s OOVZ v oblasti kontrol dosledovatelnosti zvěřiny zejména ve veřejném stravování. Organizování společných kontrol, spolupráce a vzájemné vyměňování zkušeností a také předávání zjištěných pochybení k došetření.
Nutnost důsledného odlišení masa volně žijící zvěře a masa farmově chované zvěře-záměna značení s masem ulovené volně žijící zvěře a nelegální odstřel pro dodávky do restaurací.
Vytvoření sítě produkující jakostně nadstandardní maso volně žijící zvěře a jeho certifikace. Tento náročný cíl vyžaduje pečlivý výběr vysoce spolehlivých a odpovědných osob z řad lovců, zpracovatelů a samozřejmě také hoteliérů či kuchařů a jejich vzájemnou úzkou spolupráci.
 
Pro možnost rozšíření prodeje ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou také do maloobchodu – tedy i do veřejného stravování, je nutná zejména intenzivní spolupráce orgánů veterinární správy s mysliveckou veřejností, uvědomění si zodpovědnosti při prodeji ulovené zvěře, samokontrola v honebních společenstvech a to zejména v oblasti zdravotní nezávadnosti - vyšetření na svalovce, dále důsledné dodržování hygieny již při prvotním opracování zvěře a také spolehlivá sledovatelnosti ulovených kusů (jak je dále nakládáno s ulovenými kusy a kam jsou dodávány).
Pouze za splnění těchto předpokladů je možné rozšířit možnosti prodeje tak, aby byl minimalizován zdravotně rizikový nelegální prodej zvěřiny a ke konečným spotřebitelům se dostala vždy zdravotně nezávadná a kvalitní zvěřina.
Zpracování dat...