Časopis Myslivost

Jelenia zver na Slovensku v rokoch 1990 - 2010

Myslivost 9/2011, str. 43  Ing. Jozef HERZ, PhD.
Od zmeny zriadenia na Slovensku uplynulo už vyše 20 rokov. Avšak po poľovníckej stránke obhospodarovanie jednotlivých druhov raticovej zveri môžeme hodnotiť iba za obdobie rokov 1990 - 2010. Na celoštátnej poľovníckej výstave, ktorá sa konala v dňoch 15. - 19. 6. 2010 v Bratislave bolo prezentované obdobie posledných 6 poľovníckych sezón. Ak chceme porovnávať súčasnosť s minulosťou, musíme sa vrátiť ďaleko dozadu.
V roku 1956 sa podľa štatistiky ulovilo na Slovensku iba 2051 kusov jelenej zveri. Táto produkcia do roku 1969, odkedy sa robí pravidelná ročná štatistika, stúpla na 8269 kusov. Koncepcia poľovníctva na Slovensku do roku 1985 uvažovala zvýšiť kmeňové stavy jelenej zveri na 20 000 jedincov pri dosahovaní ročnej produkcie 5000 kusov. V čase písania tejto koncepcie (1973) bol na Slovensku ulovený iba 1 jeleň (1961), ktorého trofej dosiahla 240,65 bodov CIC. Priemerne ročne sa v tom období lovili 2 - 3 jelene, ktorých parožie dosahovalo bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaile.
Hell a kol.(1983) uvádzajú, že vytýčený cieľ koncepcie v chove jelenej zveri sa nepodarilo splniť. Lov zveri vzrástol na takmer 12 000 kusov, čo zodpovedá jarnému kmeňovému stavu minimálne 36 000 jedincov. Výraznejšie sa nepodarilo zvýšiť ani trofejovú kvalitu jelenej zveri. Za minimálne zastúpenie medailových jeleních trofejí z celkového počtu ulovených pokladali 5,34 %, pričom v tom čase v Maďarsku to bolo až 34 %.
V roku 1990 boli vykazované JKS v počte 31 008 jedincov jelenej zveri. Lov bol zaznamenaný v množstve 19 315 kusov, čo bol nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2638 kusov. V roku 1991 lov jelenej zveri ešte vzrástol na 21 793 kusov. Od roku 1992 nastáva pokles lovu až do roku 1999, kedy sa ulovilo iba 10 716 kusov. Od roku 2000 nastáva postupný nárast lovu jelenej zveri, ktorý v roku 2010 dosiahol takmer rovnakú hodnotu, aká bola v roku 1990, keď sa ulovilo 19 374 kusov. Podľa poľovníckej štatistickej ročenky, ktorú vypracováva Národné lesnícke centrum bol JKS až 51 856 jedincov.
Od roku 1981 nastal postupný nárast lovu jeleňov, ktorých trofeje dosahovali hodnotu na udelenie zlatej medaily. V rokoch 1991 - 1995 vzrástol na 92 trofejí, čo predstavovalo 8,53 % z celkového počtu ulovených jeleňov. V ďalších piatych rokoch došlo k zníženiu lovu zlatých jeleňov až o dve tretiny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V roku 2000 bol ulovený iba 1 jeleň s bodovou hodnotou na udelenie zlatej medaily.
Dapuš (1992) uvádza, že v roku 1991 sa lov zmenil na takmer cieľavedomé vybíjanie zveri. Viacnásobne sa prekročil predovšetkým odstrel trofejovej zveri. Hlavnou príčinou bola všeobecná neistota. Nevedelo sa čo bude s revírmi v ktorých poľovníci momentálne poľovali, či nezostanú o rok o dva bez revíru. Chaos v mysliach poľovníkov sa ešte viac zvýšil, keď sa dozvedeli o snahách presadiť päťročné trvanie prenájomných zmlúv na revíri. To sa prejavilo na kvalite jeleních trofejí až v priebehu niekoľkých rokov, keď sa silne omladila populácia jeleňov.
Až v ďalšom päťročnom období nastal postupný nárast úlovkov medailových jeleňov. Za roky 2006 - 2010 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu počet trofejí ohodnotených zlatou medailou. Celkový počet medailových trofejí vzrástol na 12,15 % z celkového odlovu. Zlepšenie kvality trofejovej hodnoty najmä v južných okresoch spôsobuje predovšetkým zmena úživnosti poľovných revírov. Je to spôsobené predovšetkým zmenou štruktúry osevu na poľnohospodárskej pôde. Stále viac a viac sú zvyšované plochy pestovania predovšetkým kukurice, slnečnice a repky olejnatej, kde zver okrem dostatku kvalitnej potravy, nachádza aj dostatok pokoja počas vegetačného obdobia pred inváziou návštevníkov v lesoch.
Napriek uvedenému počtu ulovených jeleňov, ktorých trofej dosahuje bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaily, nemôžeme byť spokojní. Priemerný vek jeleňov ktorým bola v rokoch 2006 – 2010 udelená zlatá medaila poklesol na 11,24 roka, kým za roky 2001 – 2004 bol vek 11,84 roka. Okrem toho na výstave v Bratislave bol iba jeden jeleň, ktorého bodová hodnota je nad 240 bodov CIC (243,94).
Taktiež poklesla priemerná bodová hodnota zlatých trofejí. Lihocký (2010) uvádza, že v rokoch 1995 - 1999 mala hodnotu 216,68 bodu CIC, v rokoch 2000 – 2004 ešte 215,09 bodu CIC. Za roky 2005 - 2010 ešte klesla až na 213,86 bodu CIC. Taktiež konštatuje, že kým za roky 2000 - 2004 bolo ulovených iba 11 zlatých jeleňov vo veku 8 - 10 rokov, v rokoch 2005 - 2010 je ich 4,5krát viac.
Dá sa povedať, že genofond našej jelenej zveri dosahuje vynikajúcu úroveň. To potvrdzujú aj úlovky jeleňov v Českej republike, ktoré pochádzajú z jedincov dovezených so Slovenska. Po tohoročnej poľovníckej výstave, sa musíme zamyslieť a odstrániť príčiny, kde robíme chyby, aby sme mohli zvýšiť kvalitu jelenej zveri tak, aby sme nemuseli čakať na ďalší slovenský rekord ďalších 20 rokov. Hlavnú príčinu vidím v nás poľovníkoch, že nedokážeme sa udržať a nedoprajeme jeleňom dožiť sa vyššieho veku.
Ing. Jozef HERZ, PhD.
Zpracování dat...