Časopis Myslivost

Našim kynologům

Myslivost 9/2011, str. 9  Jiří PROCHÁZKA
Vážení čtenáři, tento úvodník asi nebude naprosto srozumitelný pro všechny z Vás. Bude pro kynology, přátele kynologie a pro ty, kteří mají kynologii v pracovní náplni, jako jsou například jednatelé okresních mysliveckých spolků, funkcionáři klubů, pro Vás, kteří nemáte kynologii jako koníčka, tento článek alespoň nastíní jistý okruh problematiky, kterou chceme řešit a která je pro nás stěžejní.
Běží nám naplno zkouškové období a je otázkou, zda si všichni účastníci zkoušek, pořadatelé, rozhodčí, vůdci a v neposlední řadě diváci tyto zkoušky budou pamatovat jako úspěšný, pohodový zážitek, nebo odjedou nespokojeni s předvedenými výkony, jak psů, vůdců a v neposlední řadě rozhodčích, možná i nespokojenost bude pramenit ze špatné přípravy ze strany pořadatele.
 
Začal bych problematikou pořadatele, tedy většinou okresního mysliveckého spolku, obdobně by se dala tato činnost přiřadit ke klubu, ale do klubové činnosti nechci zasahovat, neboť klub není v kompetenci Kynologické komise ČMMJ. Zde zbývá jen dát pozor na skutečnost, že klub pořádá zkoušky, ve spolupráci s okresním mysliveckým spolkem, a tak i zde je nutné být ze strany OMS obezřetný.
Celý zkušební cyklus začíná vhodným výběrem místa konání zkoušek - nedostatek zvěře, neochota ke spolupráci nebo nevhodné zázemí – to vše může být příčinou problémů hned v počátcích. Je proto nutné ze strany okresního mysliveckého spolku se dohodnout vždy s tím mysliveckým sdružením, které nám zabezpečí co nejlepší podmínky, i za cenu různých náhrad a podobně. Dnes naprosto běžná praxe.
 
Druhým velice důležitým bodem je jmenování sboru rozhodčích. Touto cestou Vás odpovědné funkcionáře za zkoušky, ať z OMS, kynologických komisí okresů a nebo z klubů, žádám především o nominaci rozhodčích, kteří znají dokonale Zkušební řády, nepodlehnou tlakům okolí a nepískají, jak se u nás na Hané říká, strejcovským způsobům. Není možné dávat na funkci vrchního někoho za zásluhy, od této praxe upusťte, dejte na funkci vrchního razantní rozhodčí, znalé předpisů a kteří mají osobní autoritu. Ti musí provést řádné proškolení před konáním zkoušek své rozhodčí. Tato část se často přechází s tím, že se jedná o zkušené rozhodčí. Nikdo nemáme patent na rozum, a před každou zkouškou je opakování matka moudrosti. Dejte na funkce vrchních mladé rozhodčí, kterým je blízká administrativa a ty, kteří jsou ochotni se učit. Vždyť vrchním rozhodčím může být rozhodčí s aprobací pro danou zkoušku, který je tři roky rozhodčím.
Zapomeňme už jednou pro vždy, že posuzujeme rozhodčí, podle toho kolik mají odvedeného. To není ukazatel ničeho, natož kvality rozhodčího. Kvalitní rozhodčí je ten, kdo je ochotný se učit, umí vnímat okolí a poučí se na zkouškách od kolegů, má osobní autoritu. Nechci poukázat na řadu rozhodčích, kteří si neodpustí na zkouškách alkohol, to samotné je porušení Zkušebního řádu, ale horší je, co za sebou zanechají za morální spoušť, od tabulek počínaje a nesmyslných řečí konče. Toto v současné době nemůže mít na zkouškách prostor. Je řada rozhodčích, kteří svou autoritou dají zkouškám důstojný ráz, na druhou stranu od řady rozhodčích nelze již předem očekávat jistotu korektního posuzování.
Je jen na rozhodčím, do jaké kategorie se sám zařadí. Špatná rozhodnutí, nepřesný výklad zkušebních řádů, porušení zkušebních řádů, to vše zadává příčiny k diskusím v koroně. Věřte, že je velice tristní poslouchat, jak jeden kolega pomlouvá druhého, jak jsou vůdci nespokojeni s posouzením, přitom řada z nich nepodá protest. Tomuto musí být konec!
Vnesme na pole kynologie slušnost, korektnost, preciznost v posuzování. Je nutné mít na paměti, že se na nás dívá řada zkušených a naučených lidí, v mnoha případech i nemyslivců. Jak chceme zlepšit náhled na celou myslivost, když sami nejdeme příkladem?!
V neposlední řadě je nutné vzít fakt ustanovení Zkušebních řádů, že rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ, na druhou stranu se ČMMJ odpovídají za podaný výkon. Všechna porušení Zkušebních řádů tedy vedou k represi, která není ani jedné straně milá, ale jak zjišťujeme, je nevyhnutelná.
 
Nebojte se udělat pořádek v komisích u svých rozhodčích na okresním mysliveckém spolku, vždyť většinou je delegace na vás, vy se všichni dokonale znáte. Jak nadelegujete, tak bude posuzováno.
 
Podívejme se ale ještě na jeden bod, členství rozhodčích v ČMMJ. Je zarážející, kolik rozhodčích si neplatí členství a chce posuzovat. To prostě nejde, pověření k pořádání zkoušek má ČMMJ a té jsme odpovědni. To znamená, že musíme být členy. Pokud členy být nechceme, musíme vrátit průkaz rozhodčího a s touto svojí činností se rozloučit.
Do připravované úpravy Zkušebních řádů bude kromě jiných zapracován nový řád pro jmenování rozhodčích z výkonu, bude provedena úprava, jak v evidenci čekatelů, tak v systému provádění čekatelství, určitě bude praktická zkouška, jak tomu bylo v minulosti. Složitost a náročnost nás nesmí odradit od provádění této praktické zkoušky. Na druhou stranu se řada rozhodčích dostane do pozice lektora, zkušebního komisaře pro praktickou zkoušku. Očekáváme od této skupiny rozhodčích náročnost a důvěryhodnost vydaných osvědčení o vykonání praktické zkoušky čekatelem. Dalším úkolem bude vytvoření samostatné skupiny mezinárodních rozhodčích, kteří budou moci posuzovat v zahraničí.
 
Toto téma, jsem volil záměrně, aby si řada myslivců, kynologů a rozhodčích uvědomila důležitost této stránky naší lovecké kynologie. Určitě mi dáte za pravdu, že nejsou nic platné super výkony psů a vůdců, když je toto úsilí zmařené špatnou přípravou zkoušek ze strany pořadatele, a nebo špatným, nekorektním výkonem rozhodčích.
 
Přeji všem příznivcům lovecké kynologie hodně zkouškového štěstí a hodně radosti v praktickém lovu, jak v lese, tak i na poli se svými čtyřnohými přáteli bez rozdílu druhu loveckého plemene. Vždyť pes byl vyšlechtěn pro lov a jako nenahraditelný pomocník myslivce – lovce. I on má radost z dobře vykonané dohledávky, či dosledu.
Jiří PROCHÁZKA
předseda Kynologické komise ČMMJ
Zpracování dat...