Časopis Myslivost

Krmivá a zver: Silážované krmivá

Myslivost 3/2012, str. 42 
Správne prikrmovať raticovú zver vo voľných poľovných revíroch = denne zabezpečiť optimálny príjem jednotlivých živín = to nie je jednoduché. Je dobré si uvedomiť, že aj pri zostavovaní plánu krmív (kŕmnej dávky) platí „menej je niekedy viac“. Vo všeobecnosti sú k dispozícii viaceré druhy krmív z ktorých si užívateľ revíru môže vybrať na zimné obdobie pre zver.

Pri ich výbere je potrebné posúdiť ich kvalitu, vopred zvážiť svoje personálne, časové možnosti, podmienky dlhodobého skladovania krmív ako aj dostupnosť kŕmidiel vzhľadom na terénne, klimatické pomery apod., tak - aby na zveri a následne aj na lese v dôsledku nesprávneho alebo zanedbaného prikrmovania - nevznikali zbytočné škody.

Silážované krmivá sú v každom prípade z pohľadu výživy zveri zaujímavou skupinou krmív a pri správnom spôsobe predkladania poskytujú zveri široké spektrum živín. Zároveň obsahujú viac ako 50 % vody. Obsah živín vo vybraných silážovaných krmivách uvádzame v tabuľke 1. Siláže vznikajú kvasením čerstvých, alebo zavädnutých rastlín, resp. ich častí. Siláž vzniká v anaeróbnych podmienkach (bez prístupu vzduchu) kvasením rastlinných cukrov. Kvasenie je forma konzervovania krmiva, pričom je žiaduce mliečne kvasenie, ktoré je výsledkom činnosti mikroorganizmov, ktoré rozkladajú cukry (sacharidy). Rozkladom cukrov dochádza pri správnom silážnom procese (kvalitnej siláži) k poklesu kyslosti (pH). Znížená kyslosť siláže a anaeróbne podmienky (ochranné fólie) chránia skladovanú siláž pred pôsobením nežiaducich mikroorganizmov. Preto je pri používané siláži v poľovníckej praxi dôležité – dbať na kvalitu pri ich výrobe alebo nákupe a neskôr na dôslednú ochranu fólií pri prevoze, skladovaní a prikrmovaní.

 

V praxi je potrebné zabezpečiť ochranu obalov pri presunoch balíkov na miesto skladovania, príp. priamo do revíru, a ak došlo k poškodeniu niektorých obalov, tak tieto siláže skrmujeme prednostne. Pri roztrhnutí fólie je možné toto miesto zalepiť lepiacou páskou, ale je potrebné to urobiť hneď po poškodení. Po prístupe vzduchu dochádza druhotnému kvaseniu. Dochádza tým nielen k poklesu výživnej hodnoty krmiva, ale aj k následnej tvorbe húb a toxínov - látok ohrozujúcich zdravie. Zároveň dochádza k v dôsledku zhoršených chuťových vlastností k zníženému príjmu takejto siláže zverou a v mnohých prípadoch následne ku zvýšenému ohryzu drevín.

Na pripojenom grafe prezentujeme výsledok zisťovania preferencie potravy pri jelenej zveri v experimentálnych podmienkach, pričom v priebehu experimentu sme nahradili kvalitnú kukuričnú siláž za pokazenú siláž, ktorá stála 14 dní na vzduchu. Od momentu, keď sme začali zveri predkladať nekvalitnú kukuričnú siláž, začal výrazne stúpať príjem sena a obhryz kôry, pričom konzumácia siláže klesla. Zvislá červená čiara na grafe predstavuje deň prechodu z kvalitnej siláže na nekvalitnú.

Silážované krmivá je problematické predkladať zveri na dlhšie obdobie, keďže ako sme už spomínali - po niekoľkých dňoch sa stávajú nevhodnými a postupne aj nebezpečnými pre zver. Predkladanie na dlhšie obdobie by bolo možné v prípade, ak by bola siláž dobre utlačená, resp. balík siláže zver konzumuje postupne bez toho aby ho rozoberala a tým by došlo k prístupu vzduchu. Riešením je aj výroba siláže v revíri, pričom sa na silážnej jame posúva bariéra postupne podľa toho ako zver rýchlo krmivo konzumuje. Je potrebné zabrániť zveri vstúpiť priamo do krmiva, prehrabávať sa v ňom a znečisťovať ho.

Na stanovenie kvality siláží existujú normy, ktoré zaraďujú jednotlivé vzorky siláže do kvalitatívnych stupňov (akostných tried). Na základe chemických analýz sa posudzuje obsah fermentačných produktov (alkoholy, mastné kyseliny, najmä kyselina maslová, octová, mliečna), obsahu sušiny a pH. Pri odbere vzorky siláže, ktorá je určená na chemický rozbor je potrebné dodržať isté základné pravidlá. Vzorka krmiva musí reprezentovať celý silážny balík, alebo silážnu jamu, preto odoberáme materiál z viacerých miest. Zo vzorky odstránime také časti, ktoré počas skladovania boli ovplyvňované vonkajšími faktormi, čiže sa jedná napr. o povrchové, alebo postranné vrstvy, resp. spodná zatečená časť. Z analýz úplne vylúčime poškodené silážne balíky.

V podmienkach poľovníckej praxe je potrebné siláž hodnotiť v prvom rade senzoricky, čiže prostredníctvom ľudských zmyslov (pach, farba, štruktúra, sušina, znečistenie). Podobne ako pri sene, aj pri siláži je potrebné, aby krmivo malo určitú zodpovedajúcu farbu aj vôňu, ktorú dokáže zhodnotiť poľovník priamo v teréne (tab. 2). Odpudzujúci zápach je jasným signálom, že sa jedná o nepoužiteľné krmivo. V tabuľke 2 sme spracovali podľa platných noriem podklady pre približné orientačné posúdenie vhodnosti siláže na prikrmovanie zveri.

Medzi dominantné plesne siláží patrí Penicillium roquefortiMonascus ruber, ktoré produkujú látky negatívne pôsobiace na metabolizmus zveri, poškodzujúce obličky, dýchací systém a samozrejme tráviaci aparát – napr. brzdením rastu bachorovej mikroflóry, čoho následkom sa zhoršuje stráviteľnosť krmiva.

V súvislosti s príjmom krmiva obsahujúceho toxické produkty húb trpí najmä mladá zver. V závislosti od množstva prijatých toxínov, dochádza k zápalovým zmenám a krvácaninám na slizniciach tráviaceho traktu, ďalej k poškodeniu pečene a obličiek, ako aj k poruchám v tvorbe a zrážanlivosti krvi, a často je negatívne ovplyvnená aj činnosť reprodukčného ústrojenstva. Nebezpečné sú aj klostrídie a listérie. Príčinou takýchto zdravotne nevhodných krmív je prístup vzduchu, nedostatočný priebeh fermentačného procesu, nedostatočná úroveň pH. Patogénne mikroorganizmy prosperujú, keď sa zvyšuje úroveň pH nad 5 (siláže s nízkou kvalitou). Vo vysoko kyslom prostredí spravidla neprežívajú.

Dĺžka rezanky siláže môže byť jedným z ukazovateľov kvality krmiva. Pri kukuričnej siláži by mala dosahovať do 1 - 1,5 cm a pri trávnych a lucernových silážach do 4 cm. Posekanie porastu pred silážovaním urýchľuje rozvoj mliečnych baktérií, čiže priebeh samotného procesu silážovania. Krátka rezanka zároveň umožní lepšie utlačenie materiálu, a tým odstránenie vzduchu, v dôsledku prítomnosti ktorého dochádza k rozvoju mikroorganizmov znižujúcich kvalitu siláže.

Pri silážach je potrebné pripomenúť, že ich nízke pH spôsobuje prekyslenie organizmu zveri (acidóza), a preto nie je žiadúce aby zver prijímala siláž monodiétne, to znamená ako jediné krmivo. Vo voľných revíroch spravidla k monodiétnemu príjmu nedochádza, keďže zver konzumuje aj inú potravu, vrátane prirodzenej, ktorú poskytuje prostredie.

Normálna kyslosť bachora pH sa pohybuje v rozmedzí 6,2 – 6,8. Ak dôjde k jej poklesu pod hodnotu pH 6 dochádza k narušeniu acidibázickej rovnováhy a redukcii bachorových mikroorganizmov, najskôr nálevníkov a neskôr aj baktérií. Ohrozená je zver v intenzívnych chovoch (zvernice, farmy), kde môže byť odkázaná len na potravné zdroje poskytnuté chovateľom. Vo farmovom chove sme sa streli s prípadom, keď jelenica potratila vo februári mláďa (hmotnosť 4,1 kg) v dôsledku dlhodobého príjmu iba kukuričnej siláže. Chovateľ súčasne predkladal aj seno, ale keďže malo veľmi nízku kvalitu - zver ho nekonzumovala.

S kvalitou siláže súvisí aj využiteľnosť (stráviteľnosť) živín. Významný štatistický rozdiel v stráviteľnosti organickej hmoty (súhrn živín) sme zistili pri trávnej siláži čerstvej a tej istej siláži, po 14 dňoch státia na vzduchu. Stráviteľnosť organickej hmoty čerstvej trávnej siláže sme stanovili na 62 %. Po 14 dňoch od otvorenia balíka poklesla využiteľnosť tohto krmiva pre jeleniu zver na hodnotu 40 %.

Kvalitné siláže sú dobrým zdrojom živín a energie pre zver, pričom obsahujú aj vysoké percento vody. Podľa našich sledovaní je v zime denná potreba vody dospelej jelenice v priemere 8 litrov (pri krmivách s obsahom sušiny okolo 90 %, napr. pri sene). Podávaním siláží znižuje zver jej príjem v priemere na 4 litre, čiže pokles o polovicu. Ak zver pociťuje nedostatok vody, nahrádza jej potrebu aj obhryzom lesných drevín (letorasty, kôra, púčiky), ktoré obsahujú priemerne okolo 50 % vody. Podávaním chuťovo atraktívnych krmív s vyšším obsahom vody je preto možné ovplyvňovať do určitej miery aj škody na lese. Treba si uvedomiť, že všetky chovateľské poľovnícke opatrenia zamerané na zlepšenie kvality zveri a zmiernenie škôd na lese sú významne negatívne ovplyvňované intenzitou vyrušovania zveri v jej prostredí.

Keďže kyslosť (pH) siláží sa pohybuje v závislosti od druhu spravidla od 4,21 do 5,2, teda ide o mimoriadne kyslé krmivá. Pri zostavovaní plánu prikrmovania je vhodné pripraviť aj kvalitné seno, alebo letninu. Príjmom sena (ako aj ďalších zdrojov štrukturálnej vlákniny) sa vyrovnáva pH v bachore. V praxi je nevyhnutnosťou, aby seno bolo zveri k dispozícii adlibitne. Na úpravu kyslosti siláží je možné v istých prípadoch primiešavať kŕmne vápno (uhličitan vápenatý), ktorý je cenovo prijateľný komponent a jeho význam spočíva v schopnosti neutralizovať kyslú reakciu siláže. Zveri ho pridáme zamiešaný v krmive, pričom na dospelého jedinca jelenej zveri kalkulujeme 30 g na deň. Ak však zver konzumuje v dostatočnom množstve seno, alebo letninu, minerálne doplnky k siláži v takomto prípade nie je potrebné používať. Samotné sliny zvieraťa majú pufrovaciu schopnosť, keďže obsahujú zložky neutralizujúce kyslosť. Acidobázická rovnováha bude zabezpečená len v prípade dostatočného príjmu štrukturálnej vlákniny (seno, letnina, ohryz drevín), ktorej dostatočná konzumácia podporuje produkciu slín.

Preto si treba uvedomiť, že jednou z príčin zvýšeného ohryzu drevín môžu byť aj chyby vo výžive zveri, a to konkrétne, keď v dôsledku nesprávneho prikrmovania (monodiétne prikrmovanie jadrovými krmivami a v niektorých prípadoch sa to týka aj siláží) je prežúvavá zver v dôsledku chýb vo výžive následne nútená ohrýzať vo zvýšenej miere porasty (kôra, konáriky), ktoré predstavujú zdroj štrukturálnej vlákniny.

 

Ing. Matúš RAJSKÝ, PhD., Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.,

Ing. Emília BENCOVÁ

Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Wien, Nitra

Institut ekologie zvěře VFU Brno

Ústav výživy Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

 

 

Zpracování dat...