Časopis Myslivost

Produkce zvěřiny v jednotlivých typech honiteb.

Myslivost 3/2012 str. 26  RNDr. Ivo SÝKORA, CSc.
V průběhu let dochází v našich honitbách nejen k výraznému kolísání stavů jednotlivých druhů lovné zvěře, ale zvláště od poloviny minulého století i k narůstání početnosti jedněch druhů lovné zvěře na úkor jiné. Navíc se do naší fauny začaly začleňovat nové druhy, které zde většinou získaly vynikající životní podmínky a často i výrazně ovlivňují naši původní faunu. Z drobné zvěře se v padesátých letech minulého století začal výrazně šířit do volnosti nepůvodní bažant, který ovšem v současné době opat pomalu ubývá.

Ze spárkaté zvěře od druhé poloviny minulého století postupně a nyní již výrazně stoupají z původních druhů stavy jelení zvěře a prasat. Z introdukovaných druhů spárkaté zvěře stoupají ve volnosti stavy hlavně siky, muflona a daňka.

Aby bylo možno objektivněji posoudit změny populační hustoty, a tím i slovitelnosti jednotlivých druhů zvěře, je výhodné provést toto porovnání na základě výše roční produkce zvěřiny. K tomuto účelu se požívá jednotná průměrná hmotnost, stanovená pro každý druh zvěře s tím, že v tomto průměru jsou zahrnuty všechny růstové kategorie a také rozdíl v hmotnosti pohlaví.

Zatím poslední oficiální hmotnostní průměry vydalo Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR Vyhláškou čj. 1467/84-440 Sb. ze dne 12. 11. 1984, ve které stanovilo průměrnou hmotnost zvěře takto: zajíc - 3,5 kg, bažant - 1,1 kg, kachna - 0,8 kg, srnčí - 10,0 kg, černá - 25,0 kg, daňčí - 30,0 kg, mufloní - 20,0 kg, jelení - 50,0 kg.

Na tyto hodnoty jsem přepočetl roční slovitelnost jednotlivých druhů zvěře na Pardubicku ve vztahu k typům honiteb, tj. samostatně polní, smíšené a lesní. Hodnocena je pouze zvěř ulovená, odchycená a uhynulá ve volnosti, do hodnocení nejsou zařazeny bažantnice a obory. Aby bylo možno provést odpovědné porovnání produkce v jednotlivých typech honiteb, byla produkce přepočítána na plochu honiteb a všechny údaje produktivity jsou vyjádřeny na 1000 ha plochy.

Jak je patrno z grafu č. 1., celková produkce zvěřiny se v polních honitbách za posledních dvacet let nijak výrazně nezměnila a pohybuje se mezi 700 až 800 kg/1000 ha. Ve smíšených honitbách ale můžeme pozorovat, zvláště v posledních pěti letech, mírné zvýšení produkce zvěřiny ze 700 kg až téměř na 1000 kg/1000 ha. Přitom produkce zvěřiny v obou těchto typech honiteb byla na Pardubicku do roku 2000 prakticky shodná. Nejvyšší produktivitu měly vždy honitby lesní, ale za posledních deset let se v nich produkce zvěřiny zvýšila z přibližně 800 kg v roce 2000 na téměř 1400 kg a v roce 2010 již na více než 1800 kg/1000 ha, tj. prakticky více než dvojnásobně.

Na dalších třech grafech je celková výše produktivity stanovena podle výše produkce zvěřiny jednotlivých druhů lovné zvěře. Na Pardubicku je skladba lovné zvěře ve volnosti tvořena zajícem, bažantem, kachnou a ze spárkaté zvěře zvěří srnčí, daňčí a černou. Ojediněle se do okrajových honiteb může zatoulat i zvěř mufloní a může být povolen její mimořádný lov.

Určité nesrovnalosti mohou vzniknout ve statistice lovu kachen, protože na některé rybníky jsou vypouštěny i kachny voliérově odchované a tím se zvyšuje jejich slovitelnost, ale pro jejich relativně nízkou hmotnost nemají příliš velký význam na ovlivnění výše celkové produkce zvěřiny.

Produkce polních honiteb (graf č. 2.) byla vždy tvořena hlavně zvěří drobnou, tj. zajícem a koroptví, která ale po 50. letech minulého století byla nahrazena bažantem. Jak je z grafu patrné, za posledních dvacet let populace zajíce začala výrazně klesat, ještě v roce 1990 byla polovina roční produkce zvěřiny tvořena zajícem, na konci sledovaného období tvořil zajíc již pouze 18 % roční produkce zvěřiny. Celkově za posledních dvacet let produkce zaječí zvěřiny poklesla v polních honitbách o 68 %. Přesto celková výše produkce zvěřiny v polních honitbách se nijak výrazně nezměnila, protože pokles drobné zvěře byl nahrazen zvěří srnčí a hlavně zvěří černou. Zvěřina srnčí zvěře byla v roce 2010 v roční produkci zastoupena 30 % a černá zvěř více než 40 %. V polních honitbách, přes obrovské problémy s možností odlovu černé zvěře ve velkých lánech krytin, stoupla její roční produkce více než šestinásobně. Vzhledem k tomu, že hmotnost zvěřiny černé zvěře v roce 1990 byla pouze 49 kg, šestinásobné zvýšení produkce činilo pouze necelých 290 kg. Nárůst stavů polní srnčí zvěře vedl k tomu, že do roku 2005 se produkce její zvěřiny zdvojnásobila, v posledních pěti letech ale již pozorujeme postupné snižování stavů, takže produkce opět poklesla o 20 %.

Také u produkce zvěřiny ve smíšených honitbách (graf č. 3) můžeme pozorovat pokles stavů drobné zvěře, produkce zajíce od roku 1990 do současnosti se snížila o více než 60 %, na zvyšující se produkci zvěřiny ve smíšených honitbách se opět nejvíce podílí zvěř srnčí a černá. Za sledovaných dvacet let zvěřina srnčí zvěře v roční produkci se zvýšila o 66 % a černé zvěře o 225 %. Zastoupení zvěřiny obou těchto druhů bylo ve smíšených honitbách vždy proti polním výrazně vyšší, ale k výraznějšímu nárůstu lovu hlavně černé zvěře došlo v posledních pěti letech.

produkci zvěřiny v lesních honitbách (graf č. 4.) nebyla drobná zvěř nikdy zastoupena vyšším poměrem, přesto i zde se projevil pokles jejich stavů v přírodě, takže produkce zvěřiny zajíce proti roku 1990 poklesla o 90 % a zajíc je v lesních honitbách loven pouze ojediněle. Slovitelnost srnčí zvěře se za sledované období sice zvýšila, ale vzhledem k relativně vyšší slovitelnosti již dříve ne nijak výrazně, za posledních dvacet let pouze o 20 %. Významně ale narostla slovitelnost černé zvěře, proti roku 1990 se produkce její zvěřiny zvýšila téměř o 300 %, ze 400 kg na téměř 1600 kg/1000 ha. V lesních a částečně i smíšených honitbách se podílí na produkci zvěřiny i zvěř daňčí, ale její zastoupení je minimální a prakticky neměnné, takže neovlivňuje nijak významně celkovou roční produkci.

Porovnáme-li samostatně nárůst produkce zvěřiny černé a srnčí zvěře v jednotlivých typech honiteb za posledních dvacet let na Pardubicku (graf č. 5.), ukáže se, že prakticky pouze zvěř černá, a to ještě hlavně v lesních a částečně ve smíšených honitbách, vedla k výraznému nárůstu roční produkce na 1000 ha.

Produkcí zvěřiny v celostátním měřítku se zabýval Hruška J. (Svět myslivosti12, 12/2011). K hodnocení použil celostátní statistické údaje o slovitelnosti zvěře v naší republice ve vztahu k celostátní výměře honební plochy. K hodnocení produkce zvěřiny použil pro jednotlivé druhy průměrné hmotnosti, které, zvláště u spárkaté zvěře, jsou proti mnou použitým poněkud vyšší, takže mohou jejich produkci proti drobné zvěři poněkud nadhodnotit.

V celostátním průměru dospěl ke stejným výsledkům, které odpovídají nálezům v lesních a částečně smíšených honitbách, tj. že výše produkce se v současné době výrazně zvyšuje a navýšení je tvořeno hlavně spárkatou zvěří, z toho nejvíce zvěří černou a jelení.

Výsledky polních honiteb ale ukazují, že v polních podmínkách ani zvýšený lov černé zvěře nenahradí pokles stavů drobné zvěře. I když v letním období je velké množství, hlavně mladé černé zvěře soustředěno právě ve velkých krytinách polních honiteb, současný systém zemědělské výroby neumožňuje jejich pravidelný a účinný lov. Naopak u polní srnčí zvěře můžeme v posledních pěti letech pozorovat pozvolný pokles stavů.

 

Zpracování dat...