ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2012

Informací o pojištění člena ČMMJ není nikdy dost

Myslivost 4/2012, str. 7  Ing. Miroslav KRAUS
ČMMJ je společenskou organizací myslivců, která za ně sjednává skupinové pojistné smlouvy u pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. Ze základního členského příspěvku ve výši 800 Kč se na pojištění odpovědnosti odvádí 200 Kč a na pojištění úrazu 50 Kč. Ze zbylé částky zůstává 410 Kč pro potřeby OMS a 140 Kč je použito pro potřeby ústředí ČMMJ.

 

ČMMJ sjednává s pojišťovnou Halali,všeobecná pojišťovna,a.s.:

1. Skupinovou pojistnou smlouvu POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

2. Skupinovou pojistnou smlouvu POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

3. Skupinovou pojistnou smlouvu POJIŠTĚNÍ MAJETKU (loveckých psů)

Každý člen ČMMJ je pojištěn na odpovědnost při výkonu práva myslivosti a při činnostech pod tento pojem přiřazených – viz. článek I. Skupinové pojistné smlouvy Pojištění odpovědnosti. Obdobně je každý člen ČMMJ pojištěn na úraz, kde si však ještě může sjednat individuálně až pětinásobek odškodného.

Pojištění majetku je sjednáno pouze na pojištění lovecky upotřebitelných psů na naháňkách na černou zvěř a při norování jako Skupinová pojistná smlouva. Individuálně si člen ČMMJ může pojistit u Halali svého loveckého psa v podstatně širším rozsahu.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMLUV je k dispozici na každém OMSu, na pojišťovně Halali a na vebových stránkách www. halali-pojistovna.cz

 

Pojištění dětí a mládeže v myslivosti

Chceme, aby se rozvíjela myslivecká osvěta mezi dětmi a mládeží. Jedná se o Kroužky mladých přátel myslivosti a ochrany přírody, tábory s mysliveckou tématikou, soutěž o Zlatou srnčí trofej, myslivecké dny na školách apod.

Pro zdar těchto akcí je potřeba získat vedoucí z řad členů ČMMJ a zajistit pro ně a pro děti pojištění. Výše uvedené Skupinové smlouvy 1 a 2 toto obsahují za splnění následujících podmínek a v uvedeném rozsahu:

Pořadatel akce, nebo provozovatel Kroužku musí být okresní myslivecký spolek, ústředí ČMMJ nebo myslivecké sdružení, honební společenstvo, zájmový klub ČMMJ, lovecká společnost apod., které mají více než 80 % členů ČMMJ. Zodpovědný vedoucí, ostatní vedoucí a organizátoři akcí s dětmi (kroužky mladých přátel myslivosti, tábory, myslivecké dny apod.), kteří jsou členy ČMMJ, mají právo na náhradu od pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. podle níže uvedeného odstavce číslo 1. Všichni ostatní účastníci této akce (děti, rodiče, ostatní vedoucí nečlenové ČMMJ a přítomná veřejnost) mají nárok na odškodnění úrazu podle odst. 2.

1. Pojišťovna nahradí škodu z odpovědnosti, která byla způsobena třetím osobám ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením, zničením věci, pokud za ně pojištěný – člen ČMMJ - podle platných předpisů odpovídá.

2. Pojišťovna odškodní úraz, k němuž došlo při výše uvedené akci s dětmi a mládeží každému řádně evidovanému účastníku dané akce

Pojišťovna zajišťuje dostatečně pojištění pro zodpovědné vedoucí kroužků - členy ČMMJ a dostatečné pojištění dětí – účastníků akcí na úraz z uzavřených skupinových pojistných smluv, případně s níže uvedené pojistné smlouvy na úraz. Pojišťovna Halali má zájem na tom, aby zajistila pojištění dětí při zájmové myslivecké činnosti. Je třeba připomenout, že členy ČMMJ se všemi výhodami pojištění může být mládež již od 15 let. (Členský příspěvek včetně pojištění odpovědnosti a úrazu je 500 Kč ročně).

Pojištění se nevztahuje na akce pořádané např. ochránci přírody, nebo školou bez účasti a spolupořádání organizace ČMMJ.

 

Samostatné pojištění dětí na úraz při zájmové myslivecké činnosti:

Za každé dítě do věku 15 let může ČMMJ nebo OMS sjednat s pojišťovnou samostatné pojištění na úraz, a to za roční pojistné 20 Kč. (ČMMJ nebo OMS zpracuje seznam dětí a uhradí pojistné). Toto je možné na základě Pojistné smlouvy č. 41-00005-03, uzavřené mezi pojišťovnou a ČMMJ. Rozsah pojištění je při následujících činnostech:

- vycházka do přírody za účelem poznávání života v přírodě, přednášky, besedy a soutěže organizované pro pojištěné, návštěva mysliveckých, kynologických, střeleckých, kulturně propagačních či jiných akcí a výstav, sportovní závody, střelba ze vzduchovky, pomoc při budování, údržbě a opravách mysliveckých zařízení a pomoc při péči o zvěř, pokud tato činnost je organizována a prováděna pod dozorem dospělého člena ČMMJ, nebo jiné, ČMMJ pověřené dospělé osoby.

Pojištěno není a nebude to, když děti např. poškodí vybavení ubytovacího zařízení, způsobí škody na veřejném majetku apod. Zde ze zákona nesou zodpovědnost rodiče dětí za případné takto způsobené škody.

Ing. Miroslav KRAUS,

předseda představenstva pojišťovny.

 

Zpracování dat...