ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2012

Klub autorů se sešel v Dubu nad Moravou

Myslivost 4/2012, str. 80  Josef Drmota
Dne 25. února 2012 se konala výroční členská schůze Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Podle tradičního schématu se schůze v tomto roce sešla na Moravě. Zázemí pro jednání nabídl po dvou letech opět otec Kornek, který autorům poskytl důstojné prostory církevního areálu v Dubu nad Moravou.

Program jednání byl bohatý a nechybělo v něm obvyklé zhodnocení dosavadní činnosti z úst předsedy Oldřicha Koudelky. Zprávu o hospodaření Klubu přednesl jednatel Jiří Kasina. Z činnosti Klubu v uplynulém roce stojí za zmínku řada autorských počinů jednotlivých členů, jejich účast na výstavách, doprovodných programech a různých akcích ČMMJ na místní, okresní i celostátní úrovni. Mezi nejvýznamnější počiny Klubu patří společná spolupráce na Magazínu myslivosti 2012, který ve stylu známých mysliveckých kalendářů vydala Myslivost, s.r.o. a který lze hodnotit jako velmi úspěšný.

Klub se tak může díky svojí bohaté činnosti pochlubit výrazným přínosem k propagaci celé české myslivosti. Uvedené aktivity byly kladně hodnoceny zejména v kontextu s nedávným uznáním myslivosti jakožto součásti kulturního dědictví České republiky. Právě myslivečtí spisovatelé svojí nezanedbatelnou měrou k uvedenému úspěchu zajisté také přispěli.

Jiří Kasina požádal všechny autory – členy Klubu - aby se pokusili sepsat další články, zamyšlení, poznámky, glosy či jiné literární formy, které by se uveřejnily v časopise Myslivost a v jiných médiích a které by zvýraznily tento historicky důležitý moment našeho oboru. Tento akt by měl být v maximální míře využit k další propagaci a obhajobě myslivosti, zvláště pokud podnětem k zapsání byla právě kulturní složka myslivosti, její zvyky a tradice.

O tom, že Klub autorů má mezi myslivci dobré jméno svědčí i skutečnost, že v loňském roce přišlo na adresu předsedy Klubu celkem devět nových žádostí o členství, které byly na výroční schůzi po hlasování a většinovém schválení kladně vyřízeny. Novými členy tohoto uskupení se tak stali: Miroslav Švec, Zdeněk Nadymáček, Martin Horálek, Alena Lukešová, Štefan Šramka, Jan Hlaváč, Karel Vágner, Olga Orságová a Josef Voborník.

Členové Klubu v dalším programu vyslechli předpokládaný itinerář výjezdního setkání, který má v letošním roce na starosti Oldřich Tripes. V prvním červnovém týdnu tak zavítáme do půvabných jižních Čech, kde je pro nás připraven pracovní, kulturní, turistický i myslivecký program. Pobyt je z větší části situován do podhůří Novohradských hor, okolí Nových hradů a opevněné historické vesnice Žumberk.

Po dopoledním hodnotícím jednání byli přítomní provedeni otcem Kornekem po prostorách chrámu a mohli okusit připravená vína z jeho vinotéky. Nechyběl samozřejmě ani prostor pro obvyklou výměnu zkušeností, diskusi a plány do budoucna.

Jednatel Klubu Jiří Kasina poděkoval při této příležitosti otci Kornekovi za podporu činnosti a umožnění uspořádání výroční schůze právě v Dubu. Členové Klubu vítají spolupráci nejen při Evropské myslivecké pouti v Dubu a s radostí konstatují, že je myslivost na tomto místě propagována i v řadách nemyslivců přicházejících sem na církevní slavnosti.

Odpolední oficiální program byl vyhrazen organizačním záležitostem. Jednalo se zejména o vysvětlení nejasností, které vznikly kolem vydání a distribuce Mysliveckého kalendáře 2012, který vydalo nakladatelství Baštan Olomouc. Členy klubu bylo v souvislosti s tím již dříve konstatováno porušení autorských práv a po právním zásahu byl uvedený produkt stažen z trhu.

Jednatel Klubu informoval přítomné o změně v organizaci webových stránek Klubu a požádal členy o zasílání příspěvků, informací a údajů o autorských počinech pro tyto stránky. Vyzval také autory k přípravě podkladů pro rubriku Zastavení s členem Klubu autorů, kterou pro časopis Myslivost zpracovává Josef Drmota.

Klub autorů se na místě rovněž přihlásil ke spolupořadatelství výtvarné soutěže Zlatý kokr Jaroslava Bézy, kterou vyhlašuje časopis Myslivost ve spolupráci s agenturou Rembrandt. Vybraný zástupce Klubu bude nadále členem hodnotící poroty, Klub autorů ale nebude mít na soutěži finanční spoluúčast

Z plánovaných akcí je třeba z řad členů zajistit účast na obvyklých mysliveckých akcích (Natura, Myslivecké slavnosti,…), zaslat příspěvky do Mysliveckého magazínu 2013, který bude opětovně sestavovat Oldřich Koudelka, a zaslat drobnou ukázku pro plánovaný vánoční koncert v Rudolfinu, který proběhne začátkem měsíce prosince 2012. Zde se předpokládá četba úryvků různých autorů v podání známých dramatických umělců se vztahem k myslivosti.

Na závěr jednání došlo ke změně ve vedení Klubu autorů. Předsedu Oldřicha Koudelku, který dal svoji funkci k dispozici, nahradila Hana Křenková. Zároveň bylo dohodnuto, že pravomoci ve vedení Klubu budou po vzájemné dohodě rozděleny mezi novou paní předsedkyni a místopředsedu Josefa Drmotu. Josef Drmota na místě poděkoval Oldřichu Koudelkovi za mnohaletou práci v pozici předsedy i za jeho stěžejní podíl při založení Klubu autorů.

V závěru oficiálního jednání poděkoval za přijetí v pořadí již druhý zahraniční člen Štefan Šramka, který vyjádřil přání, aby se více propojovaly aktivity českých a slovenských autorů i myslivců tak, aby společnými silami přispěli k rozšíření spolupráce, kterou nepřerušilo ani rozdělení československého státu. Štefan Šramka bude přenášet informace o činnosti Klubu autorů také na jednání slovenského Klubu polovnickej histórie. Věří, že se najde dostatek příležitostí a činností, při kterých se budou setkávat myslivci z obou stran hranice.

Za zmínku stojí na tomto místě skutečnost, že celou řadu členů doprovodili do Dubu, jak již se u Klubu autorů stalo pravidlem, také jejich partneři, kteří se dohodli na vytvoření neoficiálního seskupení sympatizantů Klubu. Po ukončení řádného programu a ukončení schůze tak mohla proběhnout opravdu přátelská zábava, ke které svojí měrou přispěli i místní myslivci, kteří se k členům Klubu v odpoledních hodinách připojili a navázali tak na kontakty vzniklé již před dvěma lety.

Za Klub autorů Mgr. Josef DRMOTA, místopředseda

Snímky František Křenek

Zpracování dat...