ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2012

Třetí pan-evropské symposium o kachnách

Myslivost 4/2012, str. 72  Petr Musil
Ve dnech 25. - 28. dubna 2012 proběhne v Jindřichově Hradci mezinárodní konference Third Pan-European Duck Symposium (Třetí pan-evropské symposium o kachnách). Tato konference navazuje na předchozí úspěšná symposia konaná v březnu 2006 ve Fuglsø v Dánsku a v březnu 2009 v Arles ve Francii.

Poprvé se specialisté zabývající se ekologií kachen sejdou ve vnitrozemí Evropy a poprvé v jedné ze zemí bývalého východního bloku. Tato konference bude zřejmě první konferencí jedné z tzv. Specialist Group fungujících pod hlavičkou IUCN a Wetlands International, která proběhne na území České republiky.

Původně plánovaný rozsah konference byl dva dny přednášek, seminářů a přehlídky posterů. Nicméně velký zájem zahraničních kolegů o tuto akci vyústil v rozšíření plánované konference o jednodenní seminář věnovaný mořským kachnám (Global Seaducks Specialist Group Workshop) a jednodenní seminář pracovní skupiny NOWAC (Nordic Waterbirds and Climate Network). Tato pestrá kombinace různých pracovních skupin jistě přispěje k výměně poznatků, zkušeností, porovnání metodických přístupů a konečně i k navázání a rozvoji vědecké spolupráce při výzkumu kachen. Ačkoliv konference je plánována jako celoevropská, účastníci z jiných světadílů budou samozřejmě vítáni, obdobně jako při předchozích podobných setkáních.

Konference není určena jen pro výzkumné a univerzitní pracovníky. Předpokládáme nejen účast odborníků na ochranu přírody ze státních i nevládních institucí, ale i z institucí zabývajících se „loveckým využitím“ kachen. Velký prostor bude nabídnut i studentům, kteří budou soutěžit o nejlepší studentskou přednášku nebo poster.

Součástí konference bude i jednodenní terénní exkurse, při níž se účastníci seznámí s typickými mokřadními biotopy Třeboňska a Jindřichohradecka, jejich ptačími obyvateli, i s aktuální problematikou ochrany druhů a jejich stanovišť.

V současné době je přihlášeno 46 přednášek a 28 posterů celkem 87 účastníků konference. Tito účastníci jsou z 21 zemí: Bělorusko, Česko, Chile, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Litva, Lotyšsko, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velká Británie.

Bližší informace o této konferenci naleznete na stránkách http://www.peds3.wz.cz

 

Doprovodné akce

V návaznosti na dubnovou mezinárodní konferenci vniklo i několik doprovodných akcí. V Jindřichově Hradci proběhla dne 12. března 2012 přednáška pro veřejnost „Ptáci jindřichohradeckých rybníků dříve a nyní“. V jindřichohradecké Základní umělecké škole Vítězslava Nováka budou soutěžit děti o nejlepší kresbu kachny. Soutěž bude vyhodnocena na zmíněném dubnovém pan-evropském symposiu o kachnách. Organizátoři symposia ale chystají další akci, do níž se bude moci zapojit širší myslivecká i ornitologická veřejnost.

 

 

Polák chocholačka

Tento druh kachny patří mezi nejběžněji hnízdící, protahující i zimující druhy kachen na území České republiky. Jedná se však o druh s výraznou dynamikou početnosti a rozšíření nejen u nás, ale i v celé Evropě. V polovině 19. století bychom se museli vypravit za hnízdišti tohoto kachního druhu až na nejvzdálenější sever Evropy, do Laponska. Je zřejmé, že v době zimování se tyto kachny stěhovaly, jako i dnes, dále na jih a západ a zimovaly od Velké Británie přes pobřeží Atlantiku až po nezamrzající vody střední Evropy.

Po roce 1850 dochází k šíření poláka chocholačky a objevují se jeho hnízdiště postupně v celé Skandinávii, na Britských ostrovech. V prvé polovině 20. století začíná hnízdit i ve Střední Evropě (v Bavorsku a v Českých zemích) až do 80. let 20. století expanse dále pokračuje západním, jižním i jihovýchodním směrem.

Na území České republiky bylo první hnízdění doloženo v letech 1914 a 1915 na Naměšťských rybnících na Českomoravské vrchovině. V 30. letech začíná hnízdit v jižních a jihozápadních Čechách. Postupně tento druh proniká do prakticky všech rybničnatých oblastí Čech, Moravy a Slezska.

Podle výsledků mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice, byl polák chocholačka v letech 1985 - 89 a 2001 - 2003 zaznamenán po kachně divoké jako druhý nejrozšířenější druh kachny hnízdící na našem území. Ačkoli v uvedených letech obsazoval přibližně 70 a 72 % území České republiky, počty hnízdících párů tohoto druhu kachen se začaly výrazně snižovat.

V letech 1985 - 89 byla odhadnuta velikost hnízdní populace na 15 000 - 30 000 párů, ale při dalším mapování v letech 2001 - 03 byl tento odhad pouze 12 000 - 24 000 párů. Některé studie ale dokládají ještě prudší pokles početnosti, kdy například na Třeboňsku početnost hnízdní populace v roce 2010 dosahovala pouhých 10 % stavu z let 1981 - 82.

Tato situace nás přivedla na myšlenku zorganizování celostátního monitoringu toho ptačího druhu v roce 2012, a to jak v souvislosti s výše uvedenou mezinárodní akcí, tak i v souvislosti s téměř stoletou historií pravidelného hnízdění tohoto druhu na území České republiky.

Cílem připravované akce je především získání aktuální údajů o rozšíření a početnosti poláka chocholačky na území České republiky, a to při sčítání ptáků (samců i samic) v dubnovém, květnovém a červnovém termínu. V neposlední řadě bychom chtěli zjistit aktuální údaje o reprodukční úspěšnosti poláka chocholačky v různých oblastech České republiky, proto bude probíhat i sčítání rodinek (samic vodících mláďata) tohoto druhu kachen.

Bližší informace o tomto projektu, metodické pokyny i formuláře pro zaznamenávání výsledků najdete na webové stránce www.waterbirdmonitoring.cz nebo si o ně můžete napsat na adresu: p.musil@post.cz, Petr Musil, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská universita, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol.

.

Zpracování dat...