ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2012

DOTACE PRO MYSLIVOST V ROCE 2012

Myslivost 5/2012, str. 24  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
DOTACE PRO MYSLIVOST V ROCE 2012
Kdo pravidelně sleduje vývoj možností využívání státních finančních podpor do myslivosti nebo kdo tyto podpory přímo pravidelně využívá, jistě přivítá informaci, že i v minulém roce zůstal objem poskytovaných podpor na úrovni předchozích let. Jejich využívání bylo spíše ovlivňováno zájmem samotných žadatelů, než pouze objemem finanční částky, kterou stát vyčlenil pro potřeby myslivosti. Celkovou výši poskytovaných finančních prostředků tak určovaly aktivity myslivců a nikoliv nějaká restriktivní opatření sledující maximální limity jejich čerpání. Struktura vyžívání dotací se stabilizovala především do podpory vytváření vhodného prostředí pro přežívání zvěře v honitbách. Na obdobných principech jsou postavena i pravidla jejich využívání pro rok 2012. Záleží tedy jen na aktivitách myslivců, jak využijí nabízenou pomoc a jak budou chtít přispět k ochraně zvěře a jejího přírodního prostředí a ke snižování negativních dopadů, které zvěř působí v zemědělství a lesnictví.

 

Kde lze získat informace o pravidlech poskytování finančních příspěvků

Pro rok 2012 jsou tituly finančních příspěvků a jejich obsah stanoveny zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Záležitosti myslivosti tvoří obsah přílohy č. 9 nazvané „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsob kontroly jejich využití“. Podpora mysliveckého hospodaření je podle § 62 odst. 2 zákona o myslivosti podřazena pod pravidla hospodaření v lesích. Zákon o státním rozpočtu byl uveřejněn v částce 156 / 2011 Sbírky zákonů.

Tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků lze získat přímo na podacích místech, kterými jsou podle příslušnosti k jednotlivým předmětům příspěvků krajské úřady, odbory zaměřené na lesnictví, zemědělství nebo životní prostředí, odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstvo obrany. Na těchto úřadech lze získat i podrobnější informace k obsahu a postupu vyřizování žádostí.

Samostatný text závazných pravidel je pro všeobecné informování myslivecké veřejnosti uveden na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, rozcestník eAGRI, nabídka lesnictví, dotace a programy a alternativně v nabídce myslivost. Na těchto stránkách lze stáhnout také využitelné tiskopisy pro podání konkrétních žádostí.

 

VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ V PŘEDCHOZÍCH LETECH

 

Myslivecká veřejnost využívala v předchozích letech finanční příspěvky následovně:

2003 - 2,8 mil Kč, 2004 - 4,9 mil Kč, 2005 - 2,5 mil Kč (finanční příspěvky poskytnuty z rozpočtu krajů), 2006 - 5,4 mil Kč, 2007 - 15,4 mil Kč, 2008 - 14,3 mil Kč, 2009 - 12,1 mil Kč, 2010 - 12,2 mil Kč, 2011 -11,9 mil Kč.

 

Podíl krajů na využívání finančních podpor v roce 2011 a jejich meziroční porovnání rok 2010 / rok 2011 : Magistrát hl. m. Prahy - 0,4 % / 0,2 %, Středočeský kraj - 21,4 % / 21,0 %, Jihočeský kraj - 11,1 % / 9,9 %, Plzeňský kraj - 5,0 % / 5,9 %, Karlovarský kraj - 1,9 % / 2,2 %, Ústecký kraj - 5,1 % / 4,9 %, Liberecký kraj - 2,8 % / 3,5 %, Královéhradecký kraj - 9,1 % / 9,5 %, Pardubický kraj - 5,5 % / 5,7 %, Kraj Vysočina - 9,3 % / 8,9 %, Jihomoravský kraj - 12,7 % / 13,0 %, Olomoucký kraj - 4,9 % / 5,6 %, Zlínský kraj - 5,3 % / 4,5 %, Moravskoslezský kraj - 5,5 % / 5,2 % .

 

Podíl krajů na využívání podpor v roce 2011 a porovnání s rokem 2010 (2010 / 2011): Zakládání zvěřních políček - první založení založení + udržování sloučeno, Zakládání zvěřních políček - udržování 46,9 % / 52,8 %, Zřizování napajedel pro zvěř 4,8 % / 3,5 %, Vypouštění tetřevů 1,1 % / 1,2 %, Vypouštění tetřívků 0 % / 0 %, Vypouštění koroptví 2,2 % / 1,8 %, Betonové nory na odchyt lišek 9,8 % / 5,9 %, Lapací zařízení 2,1 % / 1,2 %, Odchytová zař.pro prase divoké 2,4 % / 1,0 %, Přístřešky pro koroptve 0,7 % / 0,3 %, Komorování koroptví titul od r. 2008 vypuštěn, Hnízdní budky pro vodní ptáky 8,4 % / 6,9 %, Oborní chovy kozy bezoárové 0,3 % / 0,3 %, Oborní chovy bílé jelení zvěře 2,6 % / 2,6 %, Hnízdní podložky a budky pro dravce 0,2 % / 0,1 %, Lovecká stanoviště pro dravce - berličky 0,9 % / 0,8 %, Medikované premixy 0,9 % / 1,8 %, Veterinární vyšetření 0,1 % / 0,3 %, Zkouška psa z výkonu - český teriér 0,1 % / 0,1 %, Zkouška psa z výkonu - český fousek 6,3 % / 6,9 %, Odchov jestřába lesního 1,8 % / 2,7 %, Odchov sokola stěhovavého 4,8 % / 5,1 %, Odchov raroha velkého 3,1 % / 3,3 %, Odchov orla skalního 0,5 % / 1,4 %.

 

PŘEDMĚTŮ PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2012

Předměty příspěvků zůstávají pro rok 2012 opět rozděleny do dvou základních skupin, jako tomu bylo doposud.

Prvá skupina, označená písmenem „G“, je nazvána „Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ a zahrnuje tituly

a) zlepšování životního prostředí zvěře,

b) podpora ohrožených druhů zvěře,

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

d) použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům,

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře.

Druhá skupina, označená písmenem „K“, je nazvána „Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců“ a zahrnuje tituly

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

 

ZMĚNY OBSAHU DOTAČNÍCH TITULŮ

Pro rok 2012 nedochází k žádným výrazným změnám v dotačních titulech. Velkou změnou je zvýšení sazby na pořízení a instalaci nebo výrobu a instalaci nových odchytových zařízení na prasata divoká. Sazba se zvyšuje ze 4000 Kč na 8000 Kč.

Zvýšení sazby bylo vyvoláno zájmem o maximální podporu nejúčinnějšího způsobu redukce početních stavů černé zvěře, kterým je odchyt mladé zvěře, jehož cílem je snížení škod, která tato zvěř působí v zemědělství.

Zvýšená podpora byla také poskytnuta na zvyšování úživnosti honiteb a zlepšování jejich přírodního prostředí cestou poskytování podpor na vznik zvěřních políček, a to již od výměry 5 arů, místo od dosavadní možnosti, kterou byla výměra 10 arů.

Dále byla upřesněna možnost poskytování příspěvku na laboratorní vyšetření, kdy tento příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce vyjma příspěvku na laboratorní vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce. Tento posun byl vyvolán potřebou časového spojení vyšetřování na tularemii s obdobím probíhajících lovů na drobnou zvěř v závěru roku, kdy z krátkých časových důvodů již nelze uplatnit požadavek na příspěvek v aktuálním roce a je ho tudíž nutno uplatnit v roce následujícím.

Z důvodů větší srozumitelnosti byly také upřesněny podmínky pro přiznání příspěvku za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon, a to se zvýrazněním, že lze tuto možnost využít za každý jednotlivý výkon pouze jedenkrát za život psa.

 

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE

 

Předmětem příspěvku je:

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 ks na 1 ha vodní plochy,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

 

Sazba činí na:

- založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř 5000 Kč/ha

- zřizování napajedel pro zvěř 1000 Kč/ks

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory 2000 Kč/ks

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 1000 Kč/ks

pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky 500 Kč/ks

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká 8000 Kč/ks

 

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 5 ar, maximální výměra je 1 ha,

- výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,

- zřizování napajedel pro zvěř je omezeno co do maximálního počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2012 předložen podacímu místu.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

 

Základními náležitostmi žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- zákres do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000, v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace nových mysliveckých zařízení technická dokumentace.

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2012. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".

Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

 

PODPORA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE

 

Závazná pravidla umožňují podporovat ohrožené druhy zvěře několikerým způsobem. Jedná se o podporu prostřednictvím příspěvků nasměrovaných jednak na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců do honiteb, dále na chovatelská zařízení, jako jsou přístřešky pro koroptve.

 

Předmětem příspěvku je

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní. V případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění jedinců po zakomorování dospělé zvěře),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy v honitbě.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

 

Sazba činí na:

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec 7000 Kč/ks, tetřívek obecný 5000 Kč/ks, koroptev polní 100 Kč/ks

- pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 200 Kč/ks

 

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění pozdějších předpisů,

- všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,

- vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,

Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

 

Základními náležitostmi žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku podle § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších,

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2012. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".

Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

 

Poznámka: V podmínkách pro přiznání příspěvku tak, jak přesně zní text „Závazných pravidel“ je uvedeno, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších. Znamená to, že u zvláště chráněných druhů živočichů mezi které patří jak tetřev hlušec, tak i tetřívek obecný a koroptev polní, je potřeba před tím, než bude chov a vypouštění této zvěře realizováno získat nejprve výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedených důvodů je nejprve nutno získat příslušnou výjimku podle § 56, resp. § 5b a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. Proto potencionální chovatelé tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo koroptve polní musí nejprve splnit podmínku získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha, než se budou věnovat chovu těchto druhů zvěře a také, než případně zažádají o poskytnutí finančního příspěvku podle závazných pravidel.

Pro vlastní vypuštění zvěře je pak nutno získat souhlas orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona na ochranu přírody a krajiny, neboť citované ustanovení umožňuje vypouštět zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí pouze se souhlasem uvedeného orgánu státní správy.

Ve vztahu k působnostem orgánů státní správy ochrany přírody a krajiny je nutno upozornit na to, že byly v roce 2009 na úseku ochrany přírody přijaty dvě novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to zákon č. 349/2009 Sb. a č. 381/2009 Sb., které výrazným způsobem změnily tyto působnosti. Obecně jsou po novu příslušné pro udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků nebo souhlasů s odchylným přístupem k této ochraně bez rozdílu kategorií stupně ochrany obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 77 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny), nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma. Na území přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásmech vykonávají státní správu v rozsahu působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v předmětné záležitosti krajské úřady (§ 77a odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památek jejich ochranných pásem vykonávají stání správu v předmětné záležitosti správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Působnost státní správy orgánů ochrany přírody ve věci vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči do přírody mají bez rozdílu krajské úřady (§ 77a odst. 5 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny).

Odkazem na § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je rozuměno, že podle odst. 2 tohoto ustanovení může vypouštět zvěř do honitby pouze držitel honitby. Jiná osoba, tzn. uživatel-nájemce honitby, může vypouštět zvěř, tedy i výše uvedené ohrožené druhy zvěře, jen se souhlasem držitele honitby.

 

OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY

 

Předmětem příspěvku jsou:

- oborní chovy kozy bezoárové,

- oborní chovy bílého jelena.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč / kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů zvěře chované k 31. březnu běžného roku, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

 

Sazba činí na:

- kozu bezoárovou 1500 Kč/ks

- bílého jelena 1000 Kč/ks

 

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou:

- hospodárné využité prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2012 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),

- žadatel bude vést evidenci chovaných jedinců.

Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

 

Základními náležitostmi žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2012 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2012. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu „G“.

Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

 

POUŽITÍ DRAVCŮ V OCHRANĚ ROSTLIN – OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

 

Předmětem příspěvku je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:

- výroby a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks na 100 ha,

- výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

 

Sazba činí na:

výrobu a instalaci hnízdních podložek a budek 250 Kč/ks

- výrobu a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě 40 Kč/ks

 

Podmínkou přiznání příspěvku je:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2012 předložen podacímu místu.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

 

Základními náležitostmi žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění budek nebo berliček do mapy 1 : 25 000 nebo 1 : 10.000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2012. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".

Termín předložení zápisu o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce, loveckých stanovišť pro dravce (berličky) je nejpozději do 31. 10. 2012.

Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

 

VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE V CHOVECH ZVĚŘE

 

Předmětem příspěvku jsou:

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením,

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Příspěvek u medikovaných premixů je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kg. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek. Pro posouzení potřebného množství premixu je rozhodující počet kusů zvěře, který se vyskytuje v honitbě k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

 

Sazba činí:

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře 200 Kč/kg

 

U veterinárních vyšetření je příspěvek poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku se stanoví na 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce, vyjma příspěvku na laboratorní vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.

 

Podmínkou přiznání příspěvku je:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2012 (§ 36 zákona o myslivosti).

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

 

Základními náležitostmi žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2012 (§ 36 zákona o myslivosti).

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2012. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu „G“.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku na veterinární vyšetření je do 31. října 2012.

Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

 

CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

 

Předmětem příspěvku je:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.

b) úspěšný odchov loveckého dravce (§ 44 zákona o myslivosti) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč / zkoušku u národních plemen loveckých psů nebo Kč / úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).

 

Sazba činí na :

českého teriéra 2000 Kč, českého fouska 2000 Kč, jestřába lesního 7000 Kč, sokola stěhovavého 5000 Kč, raroha velkého 5000 Kč, orla skalního 5000 Kč.

Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

 

Podmínky přiznání příspěvku jsou:

- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát za život psa,

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.

Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

 

Základní náležitosti žádosti jsou:

- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,

pro uvedené druhy loveckých psů:

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,

pro uvedené lovecké dravce:

- osvědčení nebo výjimku ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělenou podle § 54 odst. 5, resp. § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších,

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci,

 

Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. října 2012.

Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad, v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště popř. sídlo žadatele.

 

METODICKÁ POMŮCKA

Pro objektivní posuzování některých mysliveckých zařízení, která jsou předmětem příspěvků uvedených v pravidlech a pro vysvětlení podmínek a náležitostí, za kterých je možno příspěvky přiznat, vydalo Ministerstvo zemědělství v roce 2010 metodickou příručku nazvanou „Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 2010“, shrnující potřebná technická minima těchto staveb a odborné podklady k ostatním dotačním titulům. Tato příručka byla poskytnuta na všechna podací místa, tj. především na krajské úřady, státní správě myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a okresním mysliveckým spolkům ČMMJ, kde si ji mohou zájemci bezplatně vyzvednout. I po uplynutí dvou let neztratila příručka aktuálnost a její obsah lze využít pro posuzování žádostí o přiznání příspěvků také v roce 2012.

Celá metodika byla v roce 2011 nově doplněna obrazovou verzí na DVD, na které je možno se seznámit s praktickými zkušenostmi při využívání dotačních titulů, výběru lokalit, účinnosti zařízení či při projednávání žádostí na podacích místech.

 

PŘEDMĚTY PŘÍSPĚVKŮ, KTERÉ V PRAVIDLECH NENAJDEME

V roce 2012 se v pravidlech nesetkáme s některými tituly, které jsou demonstrativně uvedeny v § 62 odst. 1 zákona o myslivosti. Jedná se o ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými ze strany Ministerstva životního prostředí a chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými společenským organizacím ze strany Ministerstva zemědělství v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na jejich obecně prospěšnou činnost.

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Finanční příspěvky pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, zařazené pod písmeno „G“, na všech pozemcích, kromě pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Podacím místem žádostí o tyto příspěvky jsou příslušné krajské úřady. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby. Na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem "G" Ministerstvo životního prostředí. Podacím místem je odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek. Na pozemcích důležitých pro obranu státu poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem „G“ Ministerstvo obrany. Podacím místem je pak přímo Ministerstvo obrany.

Finanční příspěvky pro chov národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, označené jako „K“, poskytuje bez rozdílu jejich žadatelů a území Ministerstvo zemědělství. Žádost se podává u krajského úřadu, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí po projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem pro jednotlivé předměty příspěvků. Pokud je limit vyčerpán, nelze příspěvek přiznat.

Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

 

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Mimo základních náležitostí, které jsou uvedeny u každého předmětu příspěvku samostatně, platí obecně pro vyřizování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků zejména následující pravidla.

Je-li poskytnut příspěvek podle závazných pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků (tj. Kč na jednotku – kus, kg, ha nebo zkoušku) je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí; skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako „G“ tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou „G“ dosáhnout alespoň 1000 Kč. Žádost o příspěvek za předměty příspěvků uvedených ve skupině „G“ se podává totiž podle závazných pravidel jen jedna, a to za všechny skupiny předmětů společně.

Ing. Jaroslav RŮŽIČKA

Zpracování dat...