Časopis Myslivost

DENNÝ RYTMUS AKTIVITY TETROVA HLUCHÁŇA

Myslivost 9/2012, str. 14  Miroslav Saniga
Poznatky o časovom rozdelení rôznych foriem aktivity počas dňa sú potrebné nielen pri etologickom štúdiu vtákov, ale najmä pri vypracúvaní manažmentu a stratégie ochrany vzácnych a ohrozených vtáčích druhov. Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus L.), podobne ako niektoré iné vtáčie druhy, vyznačuje sa špecifickým denným rytmom aktivity ako aj ročným cyklom, ktorý ovplyvňujú vnútorné faktory (činnosť pohlavných žliaz - vylučovanie hormónov). Činnosť pohlavných žliaz je podmienená vonkajšími činiteľmi (najmä meniacim sa pomerom medzi svetlou a tmavou fázou dňa).

 

1. Ročný cyklus tetrova hlucháňa

 

Rozličné fyziologické procesy vyvolané meniacim sa pomerom medzi svetlou a tmavou fázou dňa navodzujú špecifický ročný cyklus tetrova hlucháňa. Predovšetkým obdobie tokania v jarnom a jesennom období má v ročnom cykle hlucháňa veľký význam. Tetrov hlucháň je vtákom s dennou aktivitou, ktorej začiatok a koniec je prísne viazaný k východu, resp. západu slnka.

V zimnom období (december – február) začínajú byť hlucháne aktívne v čase okolo východu slnka (interval medzi 35 min. pred až po 37 min. po východe slnka) a večer končia s aktivitou v čase okolo západu slnka (interval medzi 48 min. pred až po 10 min. po západe slnka). V jarnom období (marec – apríl) možno pozorovať významný časový rozdiel v začiatku ako i konci aktivity medzi kohútmi a sliepkami hlucháňa. Tento fakt súvisí s teritoriálnym správaním kohútov, ktoré začínajú v tomto období tokať veľmi skoro ráno, a to krátko pred začiatkom astronomického súmraku (30 – 185 min. pred východom slnka). V období okolo vrcholu jarného tokania (prelom apríla a mája) niektoré kohúty tokajú s menšími či väčšími prestávkami celé noci, najmä za mesačného svitu. Sliepky začínajú byť v tomto období aktívne neskôr o 60 – 175 min. ako kohúty, v intervale medzi začiatkom astronomického (slnko menej ako 18° pod obzorom) a občianskeho súmraku (slnko menej ako 6° pod obzorom).

Večer bývajú kohúty aktívne až do konca astronomického súmraku, zatiaľčo sliepky končia aktivitu v čase medzi západom slnka a koncom občianskeho súmraku. Časový rozdiel v konci aktivity medzi kohútmi a sliepkami nebýva však taký výrazný ako v jej začiatku v ranných hodinách.

V letnom období (jún – september) nie je rozdiel v začiatku a konci aktivity medzi kohútmi a sliepkami. Začiatok aktivity v júni a júli pripadá na čas okolo začiatku občianskeho súmraku (od 51 min. pred do 45 min. po začiatku občianskeho súmraku).

V auguste a septembri začína aktivita hlucháňov neskôr, väčšinou medzi začiatkom občianskeho súmraku a východom slnka. Ku koncu septembra však už kohúty začínajú tokať veľmi skoro v ranných hodinách, krátko pred začiatkom astronomického súmraku. Večer spadá koniec aktivity oboch pohlaví do časového úseku okolo konca občianskeho súmraku.

Počas augusta jednoročné kohúty tokajú a ráno začínajú byť aktívne už v čase okolo začiatku astronomického súmraku a večer ich aktivita končí krátko pred koncom astronomického súmraku.

V jesennom období možno zaznamenať opäť nápadný časový rozdiel v začiatku a konci aktivity medzi kohútmi a sliepkami. Kohúty začínajú tokať (tzv. nepravý jesenné tokanie) veľmi zavčasu, krátko pred začiatkom astronomického súmraku a večer končia s aktivitou v intervale medzi koncom občianskeho a astronomického súmraku. Sliepky začínajú byť aktívne neskôr, v časovom úseku medzi začiatkom občianskeho súmraku a východom slnka (55 – 125 min. neskôr ako kohúty). Večer aktivita sliepok končí v intervale medzi západom slnka a koncom občianskeho súmraku.

Začiatok a koniec aktivity hlucháňa v zimnom období pozoruhodne sleduje krivku východu, resp. západu slnka. Počas obdobia tokania (jar a jeseň) začiatok a koniec aktivity kohútov tetrova hlucháňa nápadne kopíruje priebeh kriviek začiatku, resp. konca astronomického súmraku. Sliepky začínajú byť aktívne v období tokania v čase okolo krivky začiatku občianskeho súmraku a večer končia s aktivitou zase okolo krivky konca občianskeho súmraku. V letnom období začiatok a koniec aktivity oboch pohlaví tetrova hlucháňa pozoruhodne kopíruje krivky začiatku, resp. konca občianskeho súmraku.

Zmena v dĺžke svetlej fázy dňa (fotoperióda) je primárnym faktorom, ktorý determinuje začiatok, resp. koniec aktivity tetrova hlucháňa počas roka. Poveternostné pomery, obzvlášť stupeň oblačnosti, hrúbka mrakov a sila vetra predstavujú sekundárne faktory určujúce začiatok, resp. koniec aktivity hlucháňov. Aktivita začína ráno skôr a večer končí neskôr za priaznivých poveternostných pomerov. Teritoriálna aktivita (tokanie) kohútov v jarnom období začína viac-menej presne krátko pred začiatkom astronomického súmraku. Stupeň oblačnosti a typ mrakov minimálne ovplyvňujú začiatok ako i intenzitu tokania. Len dážď a vietor oneskorujú začiatok tokania (46 – 56 min.).

 

2. Denný rytmus aktivity tetrova hlucháňa

 

2.1. Zimné obdobie (december – február)

 

V tomto období dosahuje podiel nočného odpočinku svoje maximum počas roka (68 % v decembri). Aktivita hlucháňov trvá len 7 – 9 hodín v decembri, resp. 10 – 12 hodín vo februári. Podiel potravného správania z celkovej dennej aktivity dosahuje najvyššiu hodnotu počas roka (48 % v decembri, resp. 49 % vo februári). V tomto období podobne ako v jarnom a jesennom období sa hlucháne zvyknú s obľubou slniť, najmä v chladnom počasí. Hlucháne sa najčastejšie slnia len v poludňajších hodinách. Dvojvrcholová krivka dennej aktivity, ktorá je typická v jarnom, letnom a jesennom období, nebýva v zimnom období zaznamenaná. Počas zimných mesiacov sú hlucháne aktívne viac-menej celý deň s krátkymi prestávkami, kedy oddychujú, preberajú si perie, resp. sa vyhrievajú na slnku. Podiel času venovaného čisteniu peria z celkovej dennej aktivity sa líši len nenápadne od hodnôt zistených pre jarné, letné a zimné obdobie. V zimnom období, keď lesná hrabanka je pokrytá snehovou prikrývkou, hlucháne sa nepopolia.

 

2.2. Jarné obdobie (marec - máj)

 

V marci trvá aktivita hlucháňov 12 – 14 hodín, avšak ku koncu tohto mesiaca kohúty, ktoré už začínajú nepravidelne tokať, sú aktívne až 18 hodín. V apríli a máji aktivita sliepok trvá 14 – 16 hodín, resp. 16 – 18 hodín. Kohúty, ktoré začínajú už pravidelne tokať včasne ráno a večer tokávajú hlboko do noci, môžu byť aktívne až 20 – 21 hodín. Počas dňa sú hlucháne najaktívnejšie ráno v čase 1 – 2 hodiny po prebudení a večer 1 – 2 hodiny pred zahradovaním na nočný odpočinok.

V období tokania predstavuje čas strávený na kŕmenie najmenší podiel z celého dňa počas roka (21 – 26 %). Podiel času nočného odpočinku postupne klesá od marca do mája (45 %, 32 %, resp. 25 %). Ranné tokanie kohútov trvá od 10 min. do 285 min., večerné tokanie trvá kratšie a nebýva ani také intenzívne ako ranné tokanie (4 – 155 min.). Podiel teritoriálneho správania (tokanie) hlucháních kohútov predstavuje v období okolo vrcholu tokania 23 % (počas celého obdobia tokania od marca do mája priemerne 15 %).

Fotoperióda hrá hlavnú rolu pokiaľ ide o začiatok i dĺžku trvania tokania ako aj o počty kohútov, ktoré sa tokania zúčastňujú. Väčšina ostatných abiotických faktorov (poveternostné podmienky) nie je dôležitá a ich vplyv na dĺžku trvania tokania je minimálny predovšetkým v čase vrcholu tokania (prelom apríla a mája). Prítomnosť iných kohútov, resp. prítomnosť ohlášajúcich sa sliepok, predstavuje významný vonkajší biotický faktor ovplyvňujúci dĺžku a intenzitu teritoriálneho správania.

V máji vysedávajú sliepky vajíčka. Kvočky sedia na znáškach nepretržite po celý deň s dvoma, maximálne troma prestávkami (11 – 62 min.), počas ktorých si zbierajú poživeň, a 10 – 16 krátkymi pauzami, kedy obracajú vajíčka.

 

2.3. Letné obdobie (jún – september)

 

V júni a júli aktivita oboch pohlaví hlucháňa trvá 17 – 19 hodín. Neskôr v auguste a septembri trvá aktivita kratšie (15 – 17 hodín, resp. 13 – 15 hodín). Počas tohto obdobia nočný odpočinok začína postupne stúpať. Podiel denného odpočinku z celkovej dennej aktivity je najvyšší počas roka (45 – 47 %). V tomto období aktivita hlucháňov vykazuje charakteristickú dvojvrcholovú krivku (maximálna aktivita ráno a večer), čo súhlasí s modelom aktivity vtáčích druhov s dennou aktivitou. Počas tohto najteplejšieho obdobia roka sa hlucháne nezvyknú slniť. Čas strávený zbieraním potravy dosahuje podobne ako v predchádzajúcom období veľmi nízky podiel (24 – 30 %). Podiel času venovaného čisteniu peria je viac-menej konštantný počas tohto obdobia (6 – 9 %). Charakteristická dvojvrcholová krivka aktivity počas dňa je najnápadnejšia v auguste.

V auguste jednoročné kohúty tokajú a ich aktivita trvá až 19 hodín. Teritoriálne správanie (tokanie) lanských kohútov trvá oveľa kratšie ako tok starších kohútov na jar. Ráno tokajú jednoročné kohúty priemerne 70 min. Večer väčšinou vôbec netokajú.

 

2.4. Jesenné obdobie (október – november)

 

V jesennom období trvá aktivita tokajúcich kohútov 14 – 16 hodín. Sliepky bývajú aktívne kratšie, 11 – 13 hodín v októbri, resp. už len 9 – 11 hodín v novembri. Teritoriálne správanie nebýva u kohútov také pravidelné ako počas jarného obdobia tokania. Ranné tokanie trvá priemerne dve hodiny (5 – 196 min.). Večerné tokanie trvá oveľa kratšie, priemerne 44 min. (5 – 75 min.).

V tomto období podiel nočného odpočinku stále stúpa (47 % v októbri, 57 % v novembri). Podiel denného odpočinku naopak klesá v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a v novembri dosahuje hodnotu len 14 %. Na druhej strane podiel času strávený pri zbieraní potravy stúpa a v tomto období dosahuje najvyššiu hodnotu z celkovej dennej aktivity počas roka (49 %).

Spomedzi všetkých foriem aktivity je trvanie a intenzita teritoriálneho správania hlucháňov najviac ovplyvnená vonkajšími biotickými faktormi (prítomnosť viacerých kohútov, resp. sliepok). Prítomnosť viacerých kohútov, resp. ohlášajúcich sa sliepok, je významným stimulačným faktorom podnecujúcim kohúty k dlhšiemu a intenzívnejšiemu tokaniu.

 

3. Záver

 

V priebehu roka sa nočný odpočinok u hlucháňov postupne skracuje od februára do júna a potom od júla do decembra predlžuje. Podiel denného odpočinku stúpa od februára do júna a potom až do konca roka postupne klesá. Podiel času stráveného zbieraním potravy z celkového času aktivity hlucháňov je najvyšší v zimnom období, čo je pochopiteľné, pretože vtáky sa musia dostatočne nakŕmiť počas krátkych zimných dní. V jarnom a jesennom období dosahuje podiel potravného správania svoje minimum počas roka. Podiel času venovaného starostlivosti o perie je viac-menej konštantný počas celého roka (4 – 9 %). Hlucháne sa zvyknú popoliť len v období od apríla do októbra, keď lesná hrabanka nie je pokrytá snehom. Slnenie býva u hlucháňov pozorované v čase od októbra do marca. Zatiaľčo teritoriálne správanie, zber potravy a starostlivosť o perie sú časovo lokalizované do ranných a potom večerných hodín, pri popolení a slnení bývajú hlucháne pozorované takmer výlučne okolo poludnia.

doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.

Výskumná stanica ÚEL SAV

976 02 Staré Hory

Zpracování dat...