ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen /2013

Z občanského sdružení spolkem

Myslivost 3/2013, str. 7  JUDr. Jiří KŠICA
Vážení čtenáři, při přípravě výroční členské schůze mysliveckého sdružení jsem si opětovně a s patřičnou náležitostí uvědomil, jak málo času zbývá do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který vstoupí v platnost od prvního dne roku 2014. Někdo by se mohl podivit nad touto asociací a mírně znepokojivou úvodní větou. Pokusím se to v několika následujících řádcích přiblížit, byť je realitou, že v lednu 2013, v době psaní tohoto úvodníku, sice platí rozhodnutí o platnosti nového zákoníku od nového roku, ale vzhledem k politickým debatám a situaci na politické scéně se může platnost možná o rok oddálit.

Nový občanský zákoník vstoupí do našich životů na Nový rok 2014 a bude nás obrazně řečeno provázet od kolébky až po hrob. To si uvědomoval Jaromír Sedláček, profesor občanského práva Masarykovy univerzity v Brně, který ve třicátých letech minulého století řekl: „Ustanovení občanského zákoníku provázejí člověka po celý život.“ A tomuto jednomu z nejvýznamnějších československých právníků civilistů můžeme věřit, že věděl, o čem mluví.

Více než desetiletý proces přípravy nového občanského zákoníku byl završen jeho přijetím zákonodárnými sbory na přelomu let 2011 a 2012 a následným podpisem prezidenta republiky v únoru 2012. Období legisvakance (vaccatio legis - doslovně prázdniny zákona) je doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy a je v tomto případě poměrně dlouhá, téměř dva roky.

Je však dostatečná u takto zásadního právního předpisu nebo lépe řečeno, je tento čas patřičně využit k jejímu účelu? V rámci této doby by měl být dán prostor odborné i laické veřejnosti k dostatečnému seznámení se s novou právní úpravou, zejména pak k zažití a osvojení si nové terminologie občanským zákoníkem zaváděné.

Vycházeje z důvodové zprávy a vlastního textu normy mohu shrnout, že text normy se co možná nejvíce vyhýbá cizím slovům. Je-li možné nahradit cizí slovo českým, preferuje se takové řešení. Přesto se zákoník nechová puristicky, neboť v případech, kde cizí termín v českém právu zdomácněl, anebo kde jej lze pro jeho přesný význam využít lépe, než původní český výraz, použije se tento převzatý.

Nový občanský zákoník přinese velké změny do oblasti soukromého práva. Je velmi rozsáhlou normou, která do našeho právního řádu zavede kolem šesti tisíc nových pojmů a zruší více než 250 právních předpisů. Kromě jiného se zruší i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Co od tohoto procesu můžeme očekávat my členové Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., a nespočtu dalších občanských sdružení, v našem případě hlavně mysliveckých sdružení?

Předně se opouští dosavadní zákonný termín „občanské sdružení“ a nahrazuje se klasickým „spolek“. Spolek je vymezen důrazem na jeho základní znaky, jimiž jsou samospráva, dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením zákonného ručení členů spolku za spolkové dluhy a jako hlavní činnost spolku spolková činnost. Vedle hlavní činnosti spolek může sice vykonávat i činnost vedlejší, a to i výdělečnou, ale jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti.

Zavedl jsem na téma očekávání od změny spolkového práva rozhovor s mým kamarádem právníkem, na malou chvilku se zamyslel a potom řekl, že očekává hodně zajímavé práce a hlavně zprůhlednění právní úpravy spolků. S tím nelze než souhlasit. Proto po dohodě s redakcí časopisu Myslivost plánujeme v následujících číslech podávat jeho čtenářům a členům Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., k této problematice podrobnější informace.

Chci vyslovit přesvědčení, že se nemusíme obávat nové právní úpravy, ale respekt si před ní uchovejme a přistupujme k ní odpovědně. Jen tak využijeme potenciál v ní ukrytý. Společně s tvůrci této normy budeme očekávat přínos řady nových institutů, pomocí kterých bude moci každý lépe uplatňovat svá práva.

JUDr. Jiří KŠICA

předseda Organizačně-právní komise ČMMJ

a člen Myslivecké rady ČMMJ

Zpracování dat...