Časopis Myslivost

Pozdrav myslivecké výstavě.

Myslivost 5/2013, str. 15  Dr. Bedřich Schwarzenberg:
Na sklonku života dostalo se mi cti, že jsem byl zvolen předsedou první české myslivecké celostátní výstavy a můj první pozdrav platí všem, kdo mne byli poctili svou důvěrou a druhou vzpomínku věnuji tak mnohým z dob dávno minulých až do let posledních, se kterými mi bylo popřáno těšiti se z myslivosti, prožíti chvíle krásou přírody posvěcené, radovati se z nich a býti vděčen Tvůrci za skvost našich lesů, luhů a rolí, jakož jich nejkrásnější ozdobu, volnou zvěř. Co krásných okamžiků nepozbývajících trvalého kouzla jsem průběhem svého života byl prožil, tolik i živých a vroucích upomínek.

Věřím každému, kdo od mládí se svým venkovským okolím srostl, do něho se vžil, jeho dobré i smutné osudy sdílel a na rodné hroudě život ukončiti doufá, že přilne nezdolnou a nezměnitelnou láskou i věrností k Boží přírodě.

Šťastnou lze nazvati myšlenku celostátní československé myslivecké výstavy, neb jest jednak novinkou, jednak ale odpovídá obecnému a zaslouženému zájmu o myslivost. Ve skvělých našich posavadních výstavách v Praze i na venkově nebylo dosud vzpomenuto myslivosti co samostatného hospodářského odvětví a proto dlužno vítati, že ve družné spolupráci Československé Myslivecké Jednoty se svrchovaně záslužnou Jednotou Zemědělskou, byl učiněn vysoce důležitý pokus náležitě osvětliti význam myslivosti v každodenním i národohospodářském našem životě.

Neposkytne-li tato výstava snad ještě celistvého obrazu o tomto hospodářském oboru a to nanejvýš pro nedostatek zkušeností v mysliveckém výstavnictví, bude i přes to její zásluhou zjednán pro budoucí desetiletí podklad, na němž by příští výstava ještě důkladněji přesvědčila o pronikavém významu myslivosti, jakožto sociologické složky.

A co jest účelem tohoto prvního pokusu? Jedině sblížiti mnohého s přírodou, prokázati její divy, jak se jeví v tvorstvu ji oživujícím a vzbuditi úctu k dílu Božímu. Je nutno vyvolati v srdci a mysli lidí soucit a zájem i přesvědčení, že země naše ve své kráse by bez oživující zvířeny se stala kráskou bez kouzla.

Vždyť je to stará pravda, že oživená příroda má mocný a hojivý vliv na duši a mysl lidskou, že uklidní a povznáší nás ve strastech a zvyšuje radosti. Podnikejme proto vše, co přispívá k nerušenému zachování přírody, naší matky a živitelky, abychom jejímu klínu mohli svěřovati své city, a nalézati v něm ochranu i lék pro tělo i duši.

Lovectví vždy patřilo mezi primérní zaměstnání lidstva, jest posvěceno patinou dějin, provází lidský život od pravěku a přetrvá bohdá i nadále. Je však povinností jeho strážců a ctitelů, aby bylo uvedeno v soulad s pokrokem a potřebou kultury půdní, nesmí býti nikomu ke škodě, nýbrž všem k uspokojení. Rozvahou a spojenou láskou k národu a roli dědičné lze sloučiti myslivost a vyspělé zemědělství k potěše všech a k ozdobě vlasti.

Národohospodářský význam myslivosti je na postupu, celá řada hospodářských složek je s ní přímo i nepřímo spojena, jsou tu silné styky hmotné i ethické a možno proto věřiti, že se lidstvo myslivosti nikdy nezřekne. Zájem o myslivost se opírá o vrozený i zděděný cit lidstva a jde jen o usměrněnou a blahovolnou podporu myslivosti v mezích vytyčených zákony, ohledy na celek a harmonický soulad.

Dalším účelem naší první velké výstavy myslivosti jest, ukázati vše, čím se naše příroda honosí a to především i těm, kdo nemají dosti příležitosti se s ní denně stýkati. Těm všem je třeba učiniti pochopitelnou tu velkou lásku a obětavost, kterou myslivci své ušlechtilé zábavě a zálibě věnují.

Konečným a nejvyšším cílem výstavy pak je propagace myslivosti, jakožto účinného prostředku pro utužení a posvěcení lásky k rodné vlasti.

Kéž tedy každý nepředpojatý na výstavě shledá, že při společné a svorné práci všech vrstev národa lze dobrou myslivostí povznést krásu i hodnotu domoviny.

Každý bude upřímně vítán, kdo výstavní podnik svou návštěvou potěší, snad tu mnohé bude mnohým podnětem k čilejší četbě ve vznešené knize přírody.

Všem návštěvníkům vřele přejí příjemný a užitečný pobyt na výstavě: oněm pak, kteří myslivostí se zabývají a mnohým svým milým soudruhům z dob minulých a mladšímu pokolení i budoucím pronáším svůj pozdrav „Lovu zdar!“ a to z mysle věrné a namnoze vděčné.

Zpracování dat...