Časopis Myslivost

Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov

Myslivost 5/2013, str. 18  Jan NASTOUPIL, myslivecký hospodář
Tento příspěvek není žádným odborným pojednáním. Jedná se o souhrn faktů, praktických zkušeností a výsledků mysliveckého hospodaření se zajícem polním v naší honitbě.

Honitba Křelov je společenstevní honitba v centru Hané, bezprostředně na okraji města Olomouce. Držitelem je HS Křelov, dlouhodobým uživatelem je MS Křelov. Je to typická polní honitba v řepařské výrobní oblasti s intenzívní zemědělskou výrobou. Má rozlohu 1165 ha, z toho pole tvoří 1131 ha, les (remízky) 7 ha, vodní plochy 2 ha a ostatní plocha 25 ha.

Vzhledem k tomu, že v okolí Olomouce i Křelova probíhá intenzívní výstavba, honební plochy ubývá. I přes různé reorganizace honiteb v minulosti stále hospodaříme v přibližně stejných hranicích.

V 80. letech došlo k další intenzifikaci zemědělské výroby, rozšíření sítě silnic, likvidaci rozptýlené zeleně, k většímu pohybu osob, psů, koní a motoristů v honitbě. Stejně jako v jiných honitbách, došlo i u nás k většímu výskytu lišek, kun, strak, některých dravců (především kání a motáků). Nově se začal vykytovat invazivní psík mývalovitý, krkavec velký a v období vegetace pravidelně také černá zvěř. Všechny tyto aspekty, samozřejmě v kombinaci s neovlivnitelnými klimatickými faktory, podle našeho názoru, nepříznivě ovlivnily život a stavy drobné zvěře a tedy i zajíců.

V poslední době je velmi omezen sortiment pěstovaných zemědělských plodin. Byly redukovány plochy pícnin, řepy cukrovky, zmizely brambory. Výrazně se rozšířilo pěstování obilovin, především kukuřice a řepky olejky. Došlo k blokaci honů, to je pěstování jedné plodiny v několika blocích vedle sebe. Po skončení žní a následné stále se opakující podmítce, zejí velké plochy prázdnotou, je zde pouze černá zem, s minimální potravní a krytovou nabídkou pro zaječí zvěř.

Na druhé straně v rámci protierozních opatření v některých částech honitby došlo k rozšíření travnatých pásů, příkopů a stromořadí. Obecní úřady Skrbeň a Křelov uvolnily některé obecní pozemky na remízky a biokoridory. Myslivci spolupracovali při výsadbě a ošetřování těchto ploch. Po několika letech začala tato zeleň sloužit také zvěři. Pozorovali jsme zlepšení stavu zajíců.

S příchodem mladých myslivců do mysliveckého sdružení se zvýšil zájem o lov zvěře škodící myslivosti. Vybudovali jsme několik umělých nor a postavili síť posedů. Začali jsme vyplácet zástřelné za ulovené lišky, kuny, straky a vrány. Začali jsme využívat nových poznatků uveřejňovaných v odborných mysliveckých publikacích a časopisech.

Získali jsme políčka, kde pěstujeme krmnou řepu. Řepu rozvážíme po honitbě ihned po žních, ale také v předjaří, než vzejde zelená potrava. Zajícem je brána ihned a beze zbytku. Je zdrojem nejen živin, ale zejména vody. V části honitby, kde není zdroj vody, jsme zřídili umělé napáječky.

V zimě přikrmujeme cukrovkou, ovsem a vojtěškovým senem. Cukrovka je v zimě vhodnější než krmná řepa. Dodá zvěři potřebnou energii, nemá tolik vody jak krmná řepa, díky vyšší digesci se nekazí se a zajíc ji bere i zmrzlou.

Rovněž sledujeme reprodukci zajíců. Domníváme se, že zajíc má stále velkou reprodukční schopnost. Za současných mírných zim pozorujeme malé zajíčky již v únoru, ale také ještě v září. Otázkou zůstává, kolik jich přežije. Domníváme se, že nejdůležitější měsíce pro reprodukci jsou květen až červenec. Rozhodující pro stav zajíců v daném roce je opravdu přežití mladých zajíců po žních, v září a říjnu. Proto také provádíme opatření, která jsem uvedl výše.

Velmi opatrně postupujeme při lovu zajíců. Praktikujeme kolový hon (kruhová leč). Jednotlivé leče (kola) mají průměr 1 - 1,5 km. Před uzavřením kruhu musí mít vedoucí honu přehled kolik asi zajíců již uteklo. Je nutné použít mobilní telefony. Leč je ukončena, když ještě uvnitř pobíhají zajíci a kruh má průměr asi 500 m. Část plochy honitby nelovíme, některé plochy lovíme jedenkrát za dva roky.

 

Jsme přesvědčeni, že realizovaná opatření přispěla k lepším stavům zaječí zvěře v naší honitbě. Sledujeme jak vyšší sčítané jarní kmenové stavy, tak i úlovky.

Jan NASTOUPIL, myslivecký hospodář

Zpracování dat...