Časopis Myslivost

Mám pozemky v honebním společenstvu, nikdo se mnou nemluví

Myslivost 1/2013, str. 20  Ing. Jiří VRONSKÝ, člen právní komise OMS Česká Lípa
Oslovilo mě několik myslivců s tím, že záměrně koupili honební pozemky v honitbě, kde je ustavené honební společenstvo (HS), ale jeho představitelé s nimi odmítají komunikovat o jejich případných právech např. o § 32 odst.2 a povinnostech ... Zákon o myslivosti v § 19 odst. 8 ukládá honebnímu společenstvu vést seznam členů, v němž se zapisuje počet jejich hlasů. Znát počet hlasů není možné bez znalosti parcel v příslušných katastrech a jejich výměry. Honební společenstvo je povinno, každému svému členu na jeho písemnou žádost a jen za úhradu vydat opis seznamu všech členů, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Tím se dá zjistit, zda jsem evidován jako člen § 19 odst 5, písm. a), nebo zda byly moje pozemky přičleněny.

Zde může být první problém, protože pokud byly pozemky přičleněny § 26, odst.6. a jejich vlastník (v době vzniku HS) do 30 dnů ode dne přičlenění neoznámil HS, že trvá na členství, členem se nestal. Pokud dále pozemky prodal, tak bohužel zákon neřeší, jak se další nabyvatel pozemku stane členem HS. Osobně se domnívám, že by odporovalo dobrým mravům, kdyby bylo toto právo dalšímu nabyvateli odpíráno (vznikl by věčný nečlen). Tímto postupem se dá zjistit, jak jsem v HS evidován.

Při převodu pozemků člena HS se jejich nabyvatel stává automaticky členem a má právo ve lhůtě 30 dnů písemně oznámit, že s členstvím nesouhlasí § 26, odst.1. Tím přestává být členem HS.

Pokud by HS odepřelo pro nečlenství seznam vydat, tak pro urychlení cesty je o tuto službu možno požádat někoho, kdo je evidentně členem a následně problém řešit.

Moje zkušenost je taková, že většina HS evidenci členů v pořádku nemá, protože neprovádí minimálně každoroční kontrolu změn vlastníků pozemků (prodeje, dědictví). Změny majitelů pozemků v HS jsou značné, zejména v oblastech, kde Pozemkový fond postupně prodává pozemky ve vlastnictví státu. Pokud se zjistí, že evidence není v pořádku (určitě ano), je třeba vyzvat HS, aby provedlo nápravu.

Tímto postupem zjistím, jak jsou moje pozemky evidovány, jakou mám hlasovací sílu, ale hlavně jaká mohu uplatňovat práva, zejména §32, odst.2. přednost na užívání honitby.

Samostatnou kapitolou HS jsou Stanovy. Všechny stanovy, se kterými jsem se setkal, vycházely ze vzoru uvedené v příručce JUDr. Kollára „Honební společenstva honitby – Vzory doporučených tiskopisů“. Od doby, kdy příručka vyšla, se ale myslivecký zákon změnil. Vzory bývají i dnes zpravidla „otrocky“ z příručky opisovány, bez náležitých doplňků, které přinesla změna.

Předně je nadbytečné ve Stanovách uvádět dobu, na kterou bylo HS ustaveno. Zákon o myslivosti to nepožaduje, ale pokud už tam je tento údaj, tak je maximálně vhodné, aby to byla doba neurčitá. Uplynutím doby, na kterou bylo založeno HS, toto zaniká. Dokonce by měla proběhnout jeho likvidace - § 25. Tím zaniká i možnost uzavření nového nájmu § 25 odst.1, písm. b.

Další uvedené v této příručce je článek 3 Stanov, bod 4. Vznik a zánik členství v honebním společenstvu, kde je podle původního textu zákona uvedeno, že nabyvatel pozemků se stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého vlastnického práva oznámí písemně, že trvá na členství.

Zákon po změně zákonem 59/2002 Sb. platné od 1.1.2003 v § 26, odst.1 uvádí: „nabyvatel těchto pozemků se stane členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí“. Tedy opak toho co bylo původně.

V příručce je v článku 3 odstavec 6) je uvedeno: „Jiní vlastníci pozemků v obvodu společenstevní honitby (například vlastníci pozemků, kteří netrvali na členství podle bodů 3. a 4., vlastníci, kteří vystoupili podle bodu 5.) se stávají členy honebního společenstva na základě přijetí podané přihlášky“. Pro toto ustanovení nenacházím přímou podporu v současném textu zákona, ale určitě nebude napadáno, protože odmítání obnovy členství by zřejmě odporovalo dobrým mravům.

Po značném odbočení, kde jsem se snažil vysvětlit, jak zjistit postavení vlastníka honebního pozemku, který nepatřil mezi zakládající členy, se vracím ke vznesené otázce.

Pokud je patrné, že jsem členem HS, je třeba neprodleně začít jednat. Vyhledám starostu, oznámím mu nejlépe písemně, že jako člen trvám na svých právech daných zákonem a Stanovami. Je třeba jednat urychleně tak, aby jednání valné hromady neproběhlo bez mé účasti. Podle § 22, odst. 8 je možné, že pokud budu považovat jednání valné hromady za nezákonné, nebo odporující Stanovám, tak ve lhůtě do 15 dnů, kdy se o rozhodnutí dozvím, nejpozději však do 3 měsíců, se mohu domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak toto právo zaniká.

Je asi škoda, že se tato tématika otevírá až dnes, kdy už může být dost pozdě. Nezbývá než myslivcům popřát hodně zdraví a štěstí. Ostatně víte, jak to bylo na Titaniku. Tam byli všichni zdrávi.

Ing. Jiří VRONSKÝ

jiri.vronsky@volny.cz

Zpracování dat...