Časopis Myslivost

Navštívili jsme OMS Ostrava

Myslivost 1/2013, str. 108  Ing. Kamila Kaasová
Navštívili jsme OMS Ostrava
Dalším z okresních mysliveckých spolků, který se představí v našem seriálu, je zástupce z moravskoslezské části naší vlasti, OMS Ostrava, o jehož bohaté činnosti sestavili podrobné informace předseda OMS Cyril Janík a jednatelka Jana Zatloukalová

 

Můžete prosím stručně charakterizovat situaci na OMS Ostrava? Kolik má členů a v jakém věkovém rozložení, v kolika honitbách hospodaří? Jaké jsou pověřené obce a jaká je s nimi spolupráce?

Statutární město Ostrava se rozkládá na hranicích historických zemí Moravy a Slezska na ploše 21 422 hektarů, a pokud se podíváte z výšky, z toho plocha polí (8 329 ha), lesů (246 ha) a vodních ploch (955 ha) není nezanedbatelná, protože zbytek tvoří plochy odvalů či podobných území a jen 2007 ha vlastní zastavěné plochy. Ne všechny volné plochy jsou však honební a jsou členěny množstvím komunikací, průmyslových či hypermarketových ploch a čtyřmi řekami.

Okresní myslivecký spolek v Ostravě má v současnosti celkem 600 členů. Největší počet tvoří 415 řádných členů, těch nad 65 let je 147, dále 13 studentů, 12 invalidních členů a zatím celkem 13 čestných členů.

Zvýšilo se i zastoupení žen, kterých je 34 a většina z nich chodí pravidelně na hony a v ničem za svými mužskými kolegy nezaostávají.

Okresní myslivecká rada v Ostravě je devítičlenná a Okresní dozorčí rada tříčlenná.

Předsedou je Cyril Janík, I. místopředseda ing. arch. Igor H. Krčmář, II. místopředseda Jiří Kozelský, předseda střelecké komise ing. Miroslav Král, předseda kulturní a propagační komise Pavel Budinský, předseda organizačně právní František Holešinský, předseda kynologické komise Josef Sikora, předseda myslivecké komise Aleš Náhlý a práci s mládeží má na starosti akad. malířka Marcela Václavíková.

Předsedou Okresní dozorčí rady je Petr Jaskula a členy Bronislava Skřivánková a Pavel Šrámek.

Na území Ostravy působí celkem 20 mysliveckých sdružení. Každoročně pro ně pořádáme jak porady předsedů, tak porady mysliveckých hospodářů a další společné akce. Zvláště v posledních letech je spolupráce na nejvyšší úrovni a myslivecká sdružení jsou sama aktivní při přípravě kynologických i střeleckých akcí. Jedno z těchto sdružení, MS Hubert Velká Polom, oslaví v příštím roce 105. výročí svého založení.

Na porady předsedů zveme i hosty – z krajské veterinární správy, právníka a další. Na poslední poradě předsedů, spolu s právníkem, se řešily nové smlouvy na další rok a různé další dotazy, které předsedové vznesli.

Oficiální úřední dny jsou v pondělí a ve čtvrtek, každý kdo přijde i mimo úřední den, neodchází s nepořízenou. Stává se, že někteří členové, kteří pracují mimo Ostravu a přijíždí až v pátek, se mohou telefonicky domluvit na návštěvě i v tento den.

Spolupracují s námi i některé pověřené obce mimo území města Ostravy, zvláště z opavské části Hlučínska. Z nich, jako obec, pravidelně přispívající na výcvik a zkoušky psů, je nutno jmenovat obec Markvartovice. Začínají se přidávat i další, takže například v příštím roce bude přehlídka trofejí a výstava dětských obrázků na zámku v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Na dětské akce přispěl i Magistrát města Ostravy.

Rovněž i Krajský úřad, s bývalým hejtmanem ing. Jaroslavem Palasem, nám přispěl na významnou kynologickou akci - Moravskoslezský pohár a taktéž nám přispívá i na práci s dětmi - jak věcnými dárky, tak i finančně.


Jak se v průběhu let vyvíjí členská základna? Kolik míváte ročně zájemců o zkoušky z myslivosti?

Čas se nevyhýbá ani myslivcům a bohužel každoročně odchází na Věčná loviště kolem deseti našich členů. Ročně nám spolu s těmi, co zanechali aktivní činnosti či se přestěhovali za prací už velmi daleko, ubude kolem dvaceti až třiceti členů. Částečně tento úbytek vylepší noví myslivci, kteří absolvovali kurz o první lovecký lístek a ti, kteří přes jesenické či beskydské bydliště stále zůstávají našimi členy. Po absolvování kurzu a roční praxi se dostaví na Zkoušky z myslivosti průměrně třináct až patnáct uchazečů a letošní rok je uchazečů v kurzu například dvacet jedna. Už dnes se nám hlásí uchazeči do nového kurzu, který začínáme pořádat příští rok v únoru. Přichází k nám i ženy, nejsilněji byly zastoupeny v roce 2010, kdy všech devět absolvovalo zkoušky s vyznamenáním.

Většinou tyto ženy chovají psy, do kurzu si původně přišly jen rozšířit své znalosti, ale do budoucna uvažují i o práci rozhodčích na psích zkouškách.


Pořádáte zkoušky i pro myslivecké hospodáře? Zajišťujete i další vzdělávání svých členů, přednášky, semináře?

Pořádáme, vždy podle zájmu, proto ne každý rok. Pro příští rok opět připravujeme kurz mysliveckých hospodářů, jelikož se už začali hlásit zájemci.

Odborné myslivecké semináře se konají tradičně ve Václavovicích, kde je pořádá aktivní předseda myslivecké komise OMS Ostrava Aleš Náhlý. Poslední seminář byl s Pavlem Schererem, který přitom představil svou první knihu o Srnčí zvěři. Členům rovněž zasíláme odkazy na odborné semináře mimo území města, ať je pořádají krajské úřady, ČMMJ, Řád svatého Huberta či jiné organizace.


Jaké jsou u vás stavy volně žijící zvěře, jak probíhá hospodaření s ní?

Naši členové hospodaří na celkové výměře 18 233 hektarů honební plochy v 18 honitbách. Ze spárkaté zvěře je u nás normována pouze zvěř srnčí, a to v počtu 912 kusů. Populace je stabilní, průměrné kvality, v některých částech i nadprůměrná a vyskytují se pravidelně medailové trofeje. Ročně se loví okolo 450 kusů. Dále se běžně vyskytuje zvěř černá, které se loví okolo 150 kusů, převážně selat a lončáků. Stavy ani odlovy nijak dramaticky nestoupají. V poslední době se v některých honitbách začala objevovat také daňčí zvěř. V loňském roce byli uloveni dva mladí daňci a 7 kusů holé zvěře. Víceméně vzácně u nás přechází i zvěř vysoká a občas je i nějaký kus odloven.

U drobné zvěře máme normovány stavy zajíců v počtu 1839 kusů a zvěř bažantí v počtu 1995 kusů.

Na honech na drobnou zvěř se v loňském roce ulovilo 349 zajíců a 984 bažantích kohoutů. U bažantí zvěře je nutno podotknout, že bylo vypuštěno 305 kusů mladé zvěře. Žádná další zvěř se nevypouštěla. Na vodních plochách, kterých je v našem okrese 750 hektarů, se v loňském roce ulovilo 683 divokých kachen a pět divokých hus. U nejvíce zastoupených predátorů se ulovilo 141 lišek, šest jezevců, jeden psík mývalovitý a 63 kun.

V péči o veškerou zvěř je především nutné zmínit, že ve většině našich honiteb zřizují a obhospodařují jejich členové zvěřní políčka. K financování těchto aktivit využívají dotací. Dále se každoročně provádí přeléčování srnčí zvěře proti parazitům, většinou přípravkem Cermix.


Hovoří se o ozeleňování zemědělské krajiny, zaznamenali jste nějaký případ, kdy myslivci vstoupili do procesu krajinných úprav a podařilo se jim přispět k vybudování nějakých krajinných prvků zlepšujících život zvěře?

V současné době jsou nájemci pozemků nejen z obou stran hranice a v některých lokalitách, kde se tradičně osazovala myslivecká políčka na ochranu zemědělských kultur, je nutno vše dát do souladu s jejich záměry či s konkrétními dotacemi.

Biokoridory, navrhované v rámci územního plánování na bývalých či používaných odvalech, jsou zatím budoucností a při současných desetiletých lhůtách nájmu honiteb nemá ani cenu dlouhodobě plánovat mysliveckou rekultivaci. Naopak jsou různé zkušenosti s plochami, kde mnoho let neprobíhá žádná zemědělská činnost, a stala se z nich téměř neprostupná dvoumetrová buš. Zvěři to ale, na rozdíl od těch, kteří tudy při společných honech musí projít, viditelně nevadí a hojně je jako kryt využívají. Při zkušenostech z blízkého Karvinska, kde i bez zásahu lidské ruky se na zdánlivě pustých haldách, dlouhodobě dohořívajících haldách a neodvodnitelných prohlubeninách shromažďují společenstva chráněných živočichů, takže „hrozí“ jejich prohlášení za chráněnou lokalitu, bychom měli volné plochy občas ponechat přirozenému vývoji.


Bojujete nějak se stále aktuálním problémem – střety se zvěří na pozemních komunikacích?

Kromě činností pro zvýšení úživnosti honiteb je v našich urbanizovaných příměstských revírech nutno o mnoho více vykonat při činnostech život zvěře přímo zachraňujících. Myslí se tím větší angažovanost při tlumení škodné, ale i snaha o omezení rozvoje rozsáhlých ploch ocelových hal pro skladovací či nákupní okrsky, které ukusují plochy půdy kolem města, přestože v intravilánu je ještě mnoho ploch tzv. brownfiedů po zrušených průmyslových podnicích. Připojovací komunikace k těmto lokalitám a další průjezdné komunikace způsobují úbytek pětiny výřadu, vždyť jen srnčí zvěře je přes všechnu snahu ročně sraženo 100 kusů. Tomu by jistě napomohla lepší spolupráce při projektování liniových staveb (komunikace, vedení) a jejich průchodnosti pro zvěř. Tam ale nejsou myslivci účastníky úředních řízení a možná by mohli pomoci ti myslivci, kteří se těchto procesů účastní z titulu svého zaměstnání či funkce.

Operativním opatřením, kromě loveckého tlaku na zvěř kolem liniových staveb, je v současné době (kromě tradičních reflexních zradidel) osazování pachových ohradníků. Na ochranu nejen naší zvěře, ale i majetku a spoluobčanů jsme v loňském roce za pomoci pojišťovny Generali a Moravskoslezského kraje nainstalovali kolem vytipovaných komunikací v našich honitbách 26 km pachových ohradníků. Tato ochrana je zatím účinná a významně snižuje počty střetů zvěře s automobily. Většina honiteb a sdružení v těchto opatřeních pokračuje i v letošním roce, a to přesto, že si už přípravky hradí z vlastních zdrojů.

Zvláště aktivita předchozího předsedy OMS Bedřicha Krčmáře a hospodáře MS Poodří Polanka Štěpána Neuwirtha v regionálních médiích, vedla již dříve k tomu, že po námi vyvolaných jednáních se Správou silnic Moravskoslezského kraje a ŘSD, došlo k doplnění oplocení kolem otevírané D 47. I když, o co více a levněji by mohly pomoci dřívější připomínky myslivců z revírů, kterých se to týká, navrhující přirozenější podchody pro zvěř podél vodotečí a s využitím terénu – než dosavadní dvojité ploty probíjené černou zvěří a solitérní mosty pro zvěř.


Jistě každoročně probíhá chovatelská přehlídka trofejí, jaké počty trofejí se každoročně hodnotí? Jaký je zájem o pořádání výstavy?
Chovatelské přehlídky trofejí náš OMS pořádá každoročně samostatně, přestože nemáme termíny určeny pověřenou obcí. Na společné poradě zástupců mysliveckých sdružení jsme se dohodli, že přehlídky trofejí budeme pořádat, jak pro potěšení naše, tak i široké veřejnosti. Pro hodnocení chovnosti jsme si vytvořili vlastní kriteria. Výstavy trofejí se konají vždy v některém MS, které projeví zájem o organizaci, buďto v jejich myslivecké chatě nebo nějaké kulturní místnosti přímo v obci. Většinou je tato akce spojená s výročím obce nebo mysliveckého sdružení. Akce trvá od pátku do neděle a každoročně vyhlašujeme soutěž dětí a mládeže v místních školách v kresbě obrázků na téma myslivost a zvěř. Nejlepší díla v každé věkové kategorii na přehlídce vystavujeme a výherce odměňujeme drobnými dárky. Co se týče vystavovaných trofejí, tak se nám sejde do dvou stovek srnců a vždy se mezi nimi najdou dva až tři medailoví, dále se občas uloví nějaký mladý jelen a protože se v některých honitbách začala vyskytovat daňčí zvěř, určitě se brzy objeví i trofeje. Z černé zvěře dodají uživatelé jen ty silnější trofeje, ale medaile jsou spíš výjimkou. Dvě až tři medaile se každoročně objeví u jezevců a lišek.

 

Jak u vás funguje práce s mládeží? Scházejí se pravidelně kroužky mladých myslivců a přátel přírody?

Děti se snažíme zaujmout tvůrčími činnostmi, které nejen rozvíjí jejich kreativitu, ale rozšiřují i jejich kognitivní schopnosti. Naše výtvarná soutěž „Myslivost očima dětí“ má vlastně již několikaletou tradici a počet přihlášených dětí rok od roku stoupá, po překonání počtu 1100 účastníků se již organizují školní předkola. Soutěž má tři věkové kategorie a má rozpětí od předškolního věku po druhý stupeň základních škol. Vítěze se nám daří odměňovat díky sponzorským příspěvkům atraktivními cenami, které opět do dětského světa přinesou poučení o přírodě a české myslivosti. Autoři si své ceny přebírají při vernisážích svých vystavených prací za doprovodu rodičů a mívají velký ohlas a návštěvnost. Výtvarnými pracemi jsme letos nově obeslali také soutěž vypisovanou Řádem svatého Huberta, resp. Klubem přátel ŘsH a tři děti z tohoto regionu jím byly odměněny, jedna dívčina se dokonce přímo zúčastnila i se svými rodiči předání cen na svatohubertských slavnostech v Chlumci nad Cidlinou. Mezi další akce se řadí i vystoupení sokolníků, kteří dětem zprostředkují bezprostřední nevšední zážitky a mnohdy poodhalí zájem o další studium v oboru přírodopisu a zoologie a enviromentálního vzdělávání.

Přestože práce s dětmi není prováděna v rámci oficiálních kroužků a děti se ještě hromadně nehlásí do soutěže „O zlatou srnčí trofej“, snažíme se pro děti stále něco připravovat.  O poslední akci s dětmi vyšel např. článek v desátém čísle Myslivosti, a v letošním šestém čísle vyšly dva články ohledně Dne dětí ve Václavovicích a vítězi naší soutěže „Myslivost očima dětí“. Někteří myslivci, kromě činnosti se svými dětmi či vnuky, chodí do škol i školek, dělají besedy s dětmi a z OMS Ostrava si půjčují výukové pomůcky. Zapojujeme se do vypracovávání tematických grantů, jejichž schválení však záleží na magistrátu anebo řadě jiných organizací. Klasickou osvětou jsou potom přednášky nejen pro mládež, ale i pro domovy seniorů, jako byla nedávno přednáška na jejich večírku.

Řada našich mysliveckých sdružení spolupracuje jak se školkami, tak i se základními školami ve svém okolí, kde pro děti připravují různé besedy, akce a taktéž se učí přes myslivce poznávat život zvěře i prakticky. V zimním období chodí pomáhat krmit strádající zvěř a při tomto se učí i poznávat stopy zvěře.

Jakými dalšími akcemi se zapojujete do kulturního dění na Ostravsku?

Dlouholetou tradicí, předanou dřívějším předsedou Bedřichem Krčmářem, je pořádání plesů s doprovodnými kulturními vystoupeními, které přibližují veřejnosti myslivecké zvyky a tradice (v posledních letech i ve spolupráci s prefekturou Řádu svatého Huberta), jako je přijímání mezi myslivce či pasování na lovce určitého druhu zvěře, vystoupení trubačů a sokolníků, až po představení historických skupin či atrakce typu laserová střelnice. I první nesmělá setkání mnohých dam s položkami bohaté plesové zvěřinové tomboly je možno považovat za propagaci myslivosti. Při mysliveckých akcích, hodnocení trofejí, kynologických akcích, sněmech a dalších příležitostech se snažíme o větší atraktivitu pořádáním doprovodných akcí, jako jsou výtvarné výstavy, upoutávky či autogramiády autorů nových knih, spjatých s mysliveckou tématikou, a akcemi pro děti. O všech těchto činnostech se lze dočíst nejen na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku či regionálních denících či obecních časopisech, ale díky novému adeptovi Mgr. Arturu Kubicovi také v rozhlasových reportážích. Pro uchovávání dokumentace, předávání a sdílení zážitků a dojmů ze všech organizovaných akcí slouží opět kronika. Tato již takřka zapomenutá činnost připomíná nejen doby minulé, ale pomáhá mapovat a stmelovat, i s doprovodnou výtvarnou úpravou akad. mal. Marcely Václavíkové, vše a každého, kdo svým houževnatým a vytrvalým podílem přispívá k chodu myslivecké organizace v Ostravě.


Pojďme se nyní podívat na kynologii – jaké pořádáte v rámci OMS zkoušky či výstavy, máte dost rozhodčích?

Přestože OMS Ostrava nemá příliš širokou členskou základnu a převážná většina mysliveckých sdružení hospodaří na území ostravské aglomerace, kynologie na Ostravsku dosahuje velice dobrých výsledků. Každoročně pořádáme jarní svod, zkoušky vloh, speciální zkoušky z vodní práce, lesní zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky a v roce 2013 jsme si poprvé vytýčili cíl uspořádat zkoušky honičů. Zkoušky pořádáme ve spolupráci s mysliveckými sdruženími z ostravského regionu.

Velice často nám vychází vstříc Bažantnice Šilheřovice, která spadá již do opavského regionu, a propůjčí nám svou honitbu. Bez jejich pochopení bychom nebyli schopni pořádat lesní, případně všestranné zkoušky, protože na Ostravsku nemáme k uspořádání lesních disciplín vhodné lokality. Velký dík jim patří rovněž za poskytnutí bažantí zvěře pro řádné odzkoušení psů na zkouškách.

Nemohu se nezmínit taktéž o štědré ruce sponzorů, kteří nám nezištně pomáhají. Úspěšní vůdci vždy obdrží nejen diplomy, ale i poháry a hodnotné ceny.

Zatím jsou zkoušky ze strany vůdců i rozhodčích hodnoceny kladně a doufáme, že to tak bude i nadále.

Bohužel máme problém se stavem rozhodčích, proto si navzájem vypomáháme se sousedními okresními mysliveckými spolky, takže i tento problém úspěšně zvládáme. Začínáme oslovovat ženskou část, která chová psy a absolvovala zkoušky o první lovecký lístek, aby se z nich staly rozhodčí a pomohly nám zlepšit početní stav našich rozhodčích.

Donedávna jsme rovněž působili jako spoluorganizátoři výstav psů všech plemen, nejen loveckých.


Jak si stojí ostravští myslivci na poli střeleckém? Pořádáte okresní přebory? Kde probíhají střelby uchazečů?

OMS Ostrava je vlastníkem střelnice ve Staré Bělé, jejíž nepřerušená historie začíná již v období první Československé republiky. V součinnosti s novým nájemcem, který vzešel z výběrového řízení, se nám daří jí vdechnout zpátky život a udržovat ji v provozuschopném stavu. Lze zde střílet brokovými, ale i dlouhými a krátkými kulovými zbraněmi. Pro brokové střelby jsou k dispozici dvě lovecká kola, 2x trap, parkur a vysoká věž. Pro kulové zbraně máme k dispozici zcela původní 50 i 100m střelnici obehnanou valy, připravuje se 25metrová a doplnění vysoké věže. Přes všechny těžkosti a nové předpisy doufáme, že se nám ji podaří zachovat příštím generacím myslivců, střelců, příslušníků všech ozbrojených složek státu, ale i laické veřejnosti a mládeže, aby si zde mohli pod dohledem instruktorů vyzkoušet střelbu ze všech druhů zbraní – což jistě omezí tragické případy při ilegální manipulaci.

Na OMS řídí střelectví střelecká komise, která má pět členů, prozatím čtrnáct členů má zkoušky pro rozhodčí lovecké střelby III. třídy.

Každoročně pořádáme okresní přebor, a to v mysliveckých disciplínách lovecké kolo, trap a kulový čtyřboj.

V nové „éře“ tato dlouholetá akce pro malý zájem, kdy přijelo na závod pět až šest střelců, málem zanikla. Podařilo se nám ji uchovat a nadále rozvíjet, a to jednak činností našeho OMS, tak i díky sponzorům, kteří nám pomáhají pořídit věcné ceny. V současnosti se závodů účastní v průměru padesát střelců. 

Na podkladě výsledků z jednotlivých disciplín je nakonec vyhlášen „okresní přeborník“, který získává krom věcných cen i putovní pohár, ke kterému se váže zajímavá historka.  Dle prohlášení dřívějšího předsedy OMS Bedřicha Krčmáře, cituji: „získá pohár do vlastnictví ten přeborník, který jej za sebou třikráte vyhraje“!  Měl už zásluhou střelců bratrů Staňků, ale i pana Rostislava Pipka, několikráte namále, ale zatím stále odolává...

Další činností střelecké komise je příprava uchazečů o první lovecký lístek.

Jsou seznamováni s teoretickou i praktickou střeleckou přípravou. Praktická střelba probíhá na střelišti Malorážka na pevný terč – deset ran a na střelišti Lovecké kolo a trap na jednotlivé terče po dvaceti ranách ran.

Dále pro naše členy pořádáme bezplatné nastřelování kulovnic. Taktéž myslivecká sdružení pořádají na naší střelnici závody mezi s sebou a tím utužují přátelské vztahy mezi všemi členy. Například MS Polančice pořádá na počest Miroslava Poláška staršího Memoriál. Příští rok to bude již 13. ročník s hojnou účastí členů MS Polančice i hostů a členů z jiných sdružení.

Na střelnici se pořádají i víkendové prezentace zbraní různých výrobců, které si zájemci mohou bezplatně zapůjčit i vyzkoušet. Tímto způsobem se mezi veřejnost dostávají novinky na poli zbrojařském.

Máme mezi sebou i reprezentanta ČMMJ ve střelbě Tomáše Staňka, který nás zdárně reprezentoval v Estonsku. Celá rodina je střelecky zdatná, i Karel Staněk a Eva Staňková nás reprezentují na různých střeleckých akcích.

Střelnice ve Staré Bělé tak slouží k reprezentaci myslivosti i České republiky. Všichni výše jmenovaní střelci – jak Staňkovi, tak i Pipkovi, mají tuto naši střelnici jako domovskou.

Střelecké akce však probíhají i na druhém konci města, na baterii mysliveckého sdružení Ostrava – Heřmanice. Soutěže ve střelbě na asfaltové terče sponzoruje kromě firem a fyzických osob i pojišťovna Kooperativa. Účast střelců na těchto dvoudenních akcích bývá velká, tradičně přijíždějí i střelci a střelkyně z velké vzdálenosti. Konají se s doprovodným programem pro děti, vařením vaječiny a mysliveckými specialitami, střelbou ze vzduchovky na pevný i pohyblivý terč a laserových zbraní.


Žádné odvětví se nevyhne ekonomickým otázkám. Daří se vám bezproblémově financovat veškerou činnost OMS, včetně chodu kanceláře?

Díky dobrému hospodaření minulé myslivecké rady vlastní OMS Ostrava dům, který zčásti pronajímáme. Pronajímáme i výše uvedenou střelnici ve Staré Bělé, tudíž se nám daří vyrovnávat zvyšující se náklady na činnost i přes ubývající počet členů. Na střelecké a kynologické akce však předsedové jednotlivých komisí musí shánět sponzory a taktéž jednatelka zajišťuje pomocí sponzorů opravy domu a okolí.

Hodně nám v údržbě domu pomáhají každoročně adepti, kteří se pak při různých příležitostech vrací a vzpomínají, co na domě a v okolí vybudovali. Jsou na to právem pyšní, což vede i k jejich větší identifikaci s ostravským OMS, ať jsou pak bydlištěm kdekoliv.

 

Jakým způsobem zpravujete členy OMS o dění? Používáte nástěnky či rozesíláte informační oběžník? Poskytujete informace o vaší činnosti i veřejným médiím? Lépe řečeno, je o ně ze strany těchto médií zájem?

Díky Myslivosti máme naše webové stránky, které průběžně doplňujeme a tím jsou naši členové i ostatní informování o našich akcích. Taktéž se naši myslivci přesvědčili o výhodě mailových zpráv, tudíž máme v databázi velmi mnoho e-mailových adres a tímto způsobem jsou velmi rychle informováni o všem, co se kde děje. Jednou za rok vydáváme Zpravodaj a při změnách, třeba termínu zkoušek psů, jsou všichni e-mailem upozorněni na změnu a zároveň se vše objeví i na našich stránkách.

Díky adeptovi Mgr. Arturu Kubicovi jsou o našich akcích informováni i posluchači Rádia Ostrava a nebo Radiožurnálu Praha, takže nás veřejnost začíná i na tomto poli více a lépe vnímat.

Jelikož se u nás letos otevřela Trubačská škola, ostravský rozhlas nás oslovil s žádostí o rozhovory a natáčení výuky.

Díky rychlé informovanosti našich členů je o tuto školu velký zájem a pravidelně chodí kolem jedenácti zájemců. Trubačskou školu vede Jan Garláty, který všechny vyučuje od základů a je vidět na všech zájemcích obrovský pokrok za velmi krátkou dobu. Ve vlastních sdruženích někteří členové rovněž oprášili mnohdy zapomenuté nástroje a proto lze očekávat, že se i na honech a plesech o to více posílí tato složka mysliveckých tradic.

Znovuobnoveným dokladem pro další generace je vedení Kroniky, které se ujala akad. malířka paní Marcela Václavíková. Kronika se postupně doplňuje a mapuje dění v OMS Ostrava.

Taktéž pořádáme pro naše členy a jejich rodinné příslušníky každoroční zájezdy na myslivecké výstavy a veletrhy. Letos jsme společně navštívili rakouský Salzburg, polský Sosnowiec a slovenskou Bratislavu. Kromě podobných akcí na území státu byl letos opět bývalý předseda Bedřich Krčmář a současný místopředseda ing.arch. Igor H. Krčmář za OMS Ostrava a moravskoslezskou prefekturu Řádu svatého Huberta na tradičních svatohubertských dnech v kaštielu ve slovenské Oščadnici či na zámku v polském městě Pszczyna.

Kontinuitě dlouholetých vztahů příhraničních regionů se, kromě jiných, věnuje i dřívější člen Myslivecké rady OMS Ostrava Ing. Rudolf Volný, přestože se většinou pohybuje mezi svým australským a příborským bydlištěm. Protože, stejně jako zvěř, by ani myslivce neměly omezovat jakékoliv hranice.


Jak vnímáte ve svém okolí vztahy mezi myslivci a dalšími organizacemi zaměřenými na ochranu přírody? A jaký je náhled veřejnosti na myslivce?

Díky tomu, že naši členové jsou aktivní na školách, v médiích i v jiných organizacích, se náhled veřejnosti pomalu mění. Přestože přesuny myslivců mezi lečemi teď na podzim probíhají někde kolem okrajů zástavby, jsou pohledy a dotazy nezasvěcených spíše udivené.

To, že myslivci jsou pozorní v přírodě i mezi lidmi, se projevilo i při posledních povodních v roce 2009, které postihly nejvíce Novojičínsko. Dlouho jsme nečekali a dokázali pomocí mailů zorganizovat velmi rychle pomoc a během dvou dnů se u nás posbíraly potřebné věci v hodnotě asi 45 000 korun, které jsme ihned vezli na pomoc postiženým. Každý daroval lopaty, čisticí prostředky, vody, deky a mnoho dalších užitečných věcí. Mezitím ještě Eva Dudková přebírala věci až do pátku, v hodnotě dalších 50 000 Kč, které vezla v sobotu opět na pomoc na Novojičínsko.

„Myslivec všude bratry má“, řada našich členů do Ostravy doputovala z mnoha konců bývalého Československa, a jiní je zase následovali za prací. Proto rozvíjíme nejen vztahy mezi okolními OMS moravskoslezského kraje (včetně založení společného sdružení pod názvem Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.), kde je nutno vyzdvihnout pomoc OMS Karviná při doplňování lektorů i zkušebních komisařů, a spolu s OMS Opava a Frýdek-Místek i rozhodčích střeleckých soutěží a psích zkoušek.

Vzhledem k poloze našeho regionu dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními partnery, kterými jsou Polski Związek Łowiecki Katowice se sídlem Siemianowice Śłąskie a Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia Kysúc so sídlom v Čadci, se kterými se kromě tradičních společenských kontaktů připravuje několik společných akcí i příhraničních eurograntů.


Zaznamenali jste nějaké problémy při přípravě nových nájemních smluv na honitby? Poskytujete myslivcům nějaký servis v tomto ohledu?

Nehledě na četné „akční“ nabídky honebních software, byl na poradě předsedů přítomen právník, který s nimi tuto problematiku konzultoval a nabídnul pomoc při přípravách. Toto všichni velmi ocenili, avšak jak vše dopadne v honebních společenstvech, ukáže až rok příští.

Při této příležitosti bych za Mysliveckou radu Okresního mysliveckého spolku v Ostravě chtěl poděkovat všem mysliveckým sdružením a všem našim členům i jejich blízkým, za jejich vydatnou pomoc a práci pro OMS Ostrava, Českomoravskou mysliveckou jednotu a především samotnou myslivost …
               

            Cyril JANÍK 

 

Zpracování dat...