Časopis Myslivost

Vývoj populací černé zvěře ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Plzeňském kraji

Myslivost 1/2013, str. 46  Bc. Karel Blažek
Černá zvěř aneb v dnešní době nekonečné téma. Rád bych kolegy myslivce seznámil se zjištěnými výsledky vývoje populace černé zvěře, na základě počtu ulovených kusů, za roky 2002 – 2010 ve vybraných obcích s rozšířenou působností (dále ORP), a to Domažlice, Horšovský Týn, Tachov a Horažďovice. Tyto ORP byli záměrně vybrány pro porovnání výsledků v honitbách s větší lesnatostí a v honitbách s větší plochou, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. V úvodu je v každé oblasti zhodnocena charakteristika přírodní oblasti, dále pak struktura honebních pozemků (graf č. 1) a struktura lovu černé zvěře (graf č. 2). V závěru je porovnání výsledků ve vybraných ORP.

 

 

ORP Domažlice

Honitby v regionu ORP Domažlice se vyznačují především vyšší lesnatostí. Nachází se zde pohoří Český les (součást ,,zelené střechy Evropy“. Díky CHKO Český les a přírodním parkům je zde krajina nenarušena rozsáhlou těžbou nerostných surovin. V pohraniční oblasti je nízký podíl zastavěného území.  

Celková rozloha honební plochy v ORP Domažlice činí 70 010 ha. Z toho zemědělská půda 37 313 ha (53,29 %), lesní pozemky 31 396 ha (44,85 %), vodní plocha 336 ha (0,48 %), ostatní pozemky 965 ha (1,38 %).

V období let 2002 – 2010 bylo v honitbách ORP Domažlice uloveno celkem 15 918 ks černé zvěře, z toho 287 kňourů (1,8 %), 526 bachyň (3,3 %), 5 365 lončáků (33,7 %) a 9 740 selat (61,2 %). Průměrný roční lov je 1 768 ks. Na jeden hektar honební plochy za sledované období bylo uloveno 0,23 ks a průměrně na jeden hektar za rok 0,025 ks černé zvěře.

 

ORP Tachov

Správní území ORP Tachov je poměrně různorodé. V západní části při státní hranici jsou hluboké lesy na rozsáhlém téměř neobydleném území pohoří Českého lesa. Ve východní části leží převážně zemědělská krajina Tachovské brázdy – mírná pahorkatina s mnoha rybníky a menšími lesy. Do jižní části zasahuje Chodská pahorkatina okrajem Sedmihoří. Nejvyšší místo území je vrch Havran s 894 m n.m.
a nejnižší ústí Kosího potoka do Mže, 405 m n.m.  

Celková rozloha honební plochy v ORP Tachov je 86 279 ha. Z toho zemědělské pozemky 43 349 ha (50,2 %), lesní pozemky 39 623 ha (45,9 %), vodní plocha 1 194 ha (1,4 %) a ostatní pozemky 2 113 ha (2,5 %).

V letech 2002 – 2010 bylo v honitbách ORP Tachov uloveno celkem 15 202 ks černé zvěře. Z toho kňourů 1 843 (12,1 %), bachyň 1 517 (10 %), lončáků 3 037 (20 %) a 8 805 (57,9 %) selat. Za sledované období bylo uloveno 0,18 ks na jeden hektar honební plochy a průměrně 0,02 ks/ ha  honební plochy za jeden rok. Ročně je v průměru uloveno 1 689 ks černé zvěře.

 

ORP Horažďovice

Krajina na Horažďovicku je v blízkosti větších sídel naprosto odlesněná a zasažená erozí v důsledku minulé cílené intenzivní zemědělské činnosti člověka. Souvislé lesní porosty se nacházejí v severní části regionu a jsou především monokulturní.

Celková rozloha honební plochy v ORP Horažďovice činí 24 815 ha. Z toho zemědělská půda 18 139 ha (73,1 %), lesní pozemky 5 667 ha (22,8 %), vodní plocha 729 ha (2,9 %), ostatní pozemky 280 ha (1,2 %).

V období let 2002 – 2010 bylo v honitbách ORP Horažďovice uloveno celkem 1 067 ks černé zvěře. Z toho kňourů 6 (0,6 %), bachyň 3 (0,3 %), lončáků 403 (37,8 %) a 655 (61,3 %) selat.

Za roky 2002 – 2010 bylo uloveno 0,044 ks na jeden hektar honební plochy a průměrně 0,005 ks / 1 ha honební plochy za rok. Průměrný roční odlov činí 118 ks černé zvěře.

 

ORP Horšovský Týn

Území ORP Horšovský Týn leží v západní části Plzeňského kraje. Podle geomorfologického členění území náleží do celku geomorfologické provincie Česká Vysočina. Území západně od Horšovského Týna (Šumavská soustava) se skládá z pahorkatinných celků a podcelků. V převážné většině území se nachází vyrovnaný poměr antropogenních a přírodních prvků. Na severu až severozápadě se nachází přírodní park Sedmihoří. Nejvyšším vrcholem je Racovský vrch s 619 m n. m.

Celková rozloha honební plochy v ORP Horšovský Týn činí 25 854 ha. Z toho zemědělská půda 17 781 ha (68,7 %), lesní pozemky 7 702 ha (29,8 %), vodní plocha 175 ha (0,7 %), ostatní pozemky 196 ha (0,8 %).

V období let 2002 – 2010 bylo v honitbách ORP Horšovský Týn uloveno celkem 7 741 ks černé zvěře, z toho 345 kňourů (4,4 %), 445 bachyň (5,8 %), 2 277 lončáků (29,4 %) a 4 674 selat (60,4 %). Průměrný roční lov činí 860,1 ks. Pokud přepočteme celkový počet ulovených kusů na jednotku honební plochy (bez vodních pozemků) za celkové období, je výsledek 0,3 ks. Průměrný počet ulovených kusů na jeden ha honební plochy za rok činí 0,0335 ks.

 

 

Při porovnání výsledků početnosti populace černé zvěře ve vybraných oblastech zjišťujeme, že nejpočetnější stavy podle ročních odlovů se nacházejí na území spravovaném ORP Horšovský Týn. Na celkovou rozlohu honiteb, která činí 25 679 ha (počítáno bez vodních ploch), je průměrný roční počet ulovených divočáků 33,5 ks na 1 000 ha honební plochy (tab. č. 1). Z uvedených údajů vyplývá, že pro narůstání početních stavů černé zvěře je ideální poměr 30 % rovnoměrně rozmístěných lesních pozemků a cca 69 % zemědělských intenzivně obhospodařovaných pozemků. Při hodnocení honiteb v obvodu ORP Horažďovice zjišťujeme, že v této oblasti je též velmi intenzivní zemědělské hospodaření, a to na 73 % půdy. Lesní pozemky se nacházejí jen ve 22 %, a to především v severní části regionu. Velká část, která je téměř odlesněná, zřejmě způsobuje, že v této oblasti vychází nejnižší průměrný počet ulovených kusů černé zvěře na 1 000 ha honební plochy, a to jen 5 ks. U honiteb v obvodech ORP Tachov a Domažlice, které se vyznačují především vyšší lesnatostí, jsou výsledky velmi podobné. Lesní pozemky jsou zde zastoupení přibližně na 45 % rozlohy a zemědělské na 51,5 %. Odlov černé zvěře u ORP Domažlice byl ve sledovaném období 25 ks na 1 000 ha honební plochy a u ORP Tachov 20 ks na 1 000 ha. V těchto oblastech je do zemědělské půdy zahrnuta velká část pastvin. To znamená, že výměra osevních ploch pro pěstování plodin atraktivních pro černou zvěř je snížena. To je jednou z příčin nižšího počtu úlovků na 1 ha honební plochy než v ORP Horšovský Týn. Samozřejmě jsou další faktory, které vedou k nižší či vyšší početnosti populace černé zvěře např. nadmořská výška, délka doby a výšky sněhové pokrývky aj.   

                                                                                                          Bc. Karel BLAŽEK

 

 

 

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...