Časopis Myslivost

Vznik nové katedry Myslivosti a lesnické zoologie

Myslivost 1/2013, str. 18  Jiří Kasina
Změny na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze Od roku 2008 existuje na Katedře ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze samostatné Oddělení mysliveckého managementu. V rámci organizačních změn na fakultě však dojde začátkem roku 2013 k rozdělení katedry na dvě, z nichž jedna bude Katedra myslivosti a lesnické zoologie. Vedoucím dosavadního oddělení je Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., a proto jsem ho s přibližně měsíčním předstihem požádal o krátký rozhovor.

 

Vznik samostatné katedry myslivosti je určitě významným mezníkem pro rozvoj tohoto oboru, a to nejen na vaší univerzitě, ale i v celé České republice. Jaké jsou důvody vzniku nové katedry?

Od roku 2008, kdy vzniklo Oddělení mysliveckého managementu, došlo k jeho výraznému rozvoji. Postupně bylo cíleně posilováno personální zajištění pracoviště, a to jak získáváním již uznávaných odborníků mimo naší Univerzitu, tak i výchovou vlastních doktorandů. Poměrně rychle byla zkvalitňována také výuka a vědecká práce na oddělení, což jsou na Fakultě lesnické a dřevařské dvě hlavní kritéria úspěšnosti hodnocení práce. K stejnému rozvoji došlo i v druhé organické části katedry, která se zabývá ochranou lesa, takže v podstatě vznikly dvě rovnocenné a samostatně pracující skupiny. Obě tyto skupiny jsou v současnosti navíc zcela finančně zabezpečené z různých grantových prostředků, takže rozdělení jedné velké katedry do dvou menších je zcela logické. Kromě předpokládaného operativnějšího řízení počítáme i s tím, že rozdělení přinese nové impulsy k dalšímu zkvalitňování práce.

 

Jak bys personálně představil novou katedru?

Začal bych asi představením pracovníků, kteří na novou Katedru myslivosti a lesnické zoologie přechází z katedry současné. Jedná se o tři Profesory (Prof. RNDr. Hynek Burda, CSc; Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc; Prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.), tři docenty (Doc. PeaDr. Jan Farkač, CSc.; Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.) a pět odborných asistentů (Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; Ing. Miloš Ježek, Ph.D.; Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.; Ing. Petra Nováková, Ph.D.). Součástí oddělení je i téměř dvacet postgraduálních studentů (doktorandů), nejen z různých univerzit v České republice, ale i z Itálie, Kosova, Norska či Slovenska.

 

Výuka myslivosti bude zajišťována pro všechny fakulty vaší univerzity?

Ano, katedra bude zajišťovat výuku „Myslivosti“ pro všechny obory Fakulty lesnické a dřevařské, kde je povinným předmětem a pro ostatní fakulty, kde je předmětem volitelným. Dávno již není pravidlem, že se na naší fakultu hlásí studenti středních lesnických škol, ale stále více máme studentů z gymnázií, průmyslovek a dalších škol s maturitou. Těmto studentům většinou schází jak teoretické myslivecké znalosti, tak i praktické dovednosti. Z tohoto důvodu jsme měli snahu akreditovat předmět „Myslivost“ jako dvousemestrový, což se nám v nedávné době podařilo. Tím nyní máme daleko větší prostor pro podrobnější výuku. Značnou část výuky představují samostatné předměty relativně nového studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti". Velké nároky na výuku představuje anglicky přednášený předmět „Game management“, který navštěvují zejména zahraniční studenti, například ze Španělska, Francie, Itálie, Rumunska, Turecka či Ruska. V neposlední řadě bude katedra zajišťovat i výuku předmětu „Lesnická zoologie“.

 

Jen pro představu, kolik je to celkem studentů?

Ročně se tak při zkouškách setkáme s více než 250 studenty jak v prezenčním, tedy denním, tak i kombinovaném, tedy dálkovém, studiu. I když výuka takovéhoto množství studentů představuje kolem 1000 hodin přednášek a cvičení, jsem přesvědčen, že je výuka zajištěna na výborné úrovni. Pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky zajišťujeme přednášky a cvičení externími spolupracovníky – předními specialisty ve svém oboru. Například veterinární problematiku v předmětu „Myslivost“ přednáší náš přední odborník MVDr. Pavel Forejtek, CSc. Zapomenout bych neměl ani na výuku předmětu „Myslivost není jen lov“ pro Univerzitu třetího věku, což je zájmové a neProfesní vzdělávání seniorů.

 

Uváděl jsi, že jedním z hlavních kritérií na fakultě je i vědecký přínos. Jak chcete na budoucí katedře rozvíjet vědu?

Současné poslání všech vysokých škol není pouze výuka, ale i zapojení do vědeckého výzkumu. Za dobu fungování samostatného oddělení se podařilo zvednout publikační aktivitu téměř z nuly na několik vědeckých článků ročně. Nemám tím na mysli publikování v odborných či populárně vědeckých časopisech, což se dělo i dříve, a je to také velmi důležité, ale především publikování v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech. Díky řadě článků, které byly přijaty i v těch nejuznávanějších vědeckých časopisech, se směle můžeme rovnat i většině renomovaných zahraničních univerzit. V současnosti se zaměřujeme zejména na výzkum smyslového vnímání zvěře, telemetrii spárkaté zvěře a šelem či šíření nepůvodních druhů zvěře. Tyto směry chceme rozvíjet i nadále a počítáme i s úzkou spoluprácí dalšími univerzitami či výzkumnými ústavy u nás i v zahraničí.

 

Proč se v názvu nové katedry objevuje i lesnické zoologie?

Termín lesnická zoologie již má v našich zemích dlouholetou tradici. V současném pojetí se jedná především o biologii zvěře, nebo-li o biologii dvou taxonomických skupin vyšších obratlovců (ptáci a savci). Navíc katedra bude v rámci předmětu Zoologie zajišťovat výuku předmětu Lesnická zoologie II, což je biologie všech obratlovců pro studijní obory naší fakulty.

 

Na závěr mi dovol jednu osobní otázku. Další významnou změnou nejen pro fakultu, ale i pro českou myslivost, je kromě vzniku „myslivecké“ katedry i Tvé jmenování Profesorem myslivosti. Dovol, aby ti jménem čtenářů časopisu poblahopřál. Pokud mě paměť neklame, tak jsi teprve historicky druhým Profesorem myslivosti. Mohl bys o svém jmenování čtenářům časopisu prozradit nějaké podrobnosti?

Úspěšné Profesorské řízení jsem absolvoval prezentací přednášky „Koncepce vědecké práce a výuky v oboru Myslivost" před vědeckou radou naší univerzity v květnu 2012 a jmenován jsem byl na doporučení této vědecké rady prezidentem republiky 16. listopadu 2012, a to v oboru „Ochrana lesů a myslivost".

 

Takže ještě jednou gratuluji, děkuji za rozhovor a těším se na články studentů a pracovníků katedry na stránkách časopisu Myslivost

Připravil Jiří KASINA

Zpracování dat...