Časopis Myslivost

Srážky se zvěří na českých silnicích poprvé v přehledné mapě

Myslivost 3/2014, str. 36  RNDr. Michal BÍL, Ph.D
V prosinci loňského roku vydalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i (CDV), v rámci řešení projektu „Metodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod“ financovaného programem Alfa Technologické agentury ČR, mapu, ve které jsou znázorněna místa s největším rizikem dopravní nehody v důsledku střetu se zvěří. Podkladem pro vymezení nebezpečných míst jsou data o dopravních nehodách, která pocházejí z databáze Policie ČR.

 

Mapa zobrazuje tři základní skupiny výsledků.

První jsou tzv. shluky dopravních nehod, což je výstup nové metody před nedávnem vyvinuté pracovníky CDV. Tato metoda hodnotí vzájemnou polohu dopravních nehod v rámci úseků komunikací a ukazuje na taková místa, kde jsou nehody nejvíce nahloučené. Tato místa s nejvyššími koncentracemi jsou potom seřazena a očíslována.

Z mapy je například patrné, že z pohledu shluků dopravních nehod se nejhorší místo v celé silniční síti ČR nachází na komunikaci R35 mezi Turnovem a Libercem.

V mapě je uvedeno celkem 104 těchto shluků, seřazených podle nebezpečnosti. Dodatečné informace jsou upřesněny v tabulce na zadní straně mapy.

Druhou skupinou výsledků jsou hustoty dopravních nehod. Jedná se o údaj, který ukazuje počet srážek na úsecích stejné délky, v tomto případě na 100 m. Místa s nejvyššími hustotami se nachází v severních Čechách, ve Slezsku a potom různě nepravidelně v celé silniční síti ČR.

U této analýzy je ale důležité, kolik dopravních nehod bylo zaznamenáno. Rozhoduje tedy absolutní počet nehod, a jak plyne z výzkumů týmu CDV, tak právě tento druh dopravních nehod není vždy zaznamenán, přičemž mohou existovat značné regionální rozdíly.

Třetí skupinou výsledků jsou souhrnné údaje pro jednotlivé kraje ČR ukazující výši hmotných škod na jednotku délky komunikace (v Kč/km) v časové rozmezí 2007 – 2012.

 

Výzkum prezentovaný v této mapě ukázal ještě na další zajímavé skutečnosti. Téměř 30 % všech srážek se zvěří se událo do 2 hodin po západu slunce. Je tedy zřejmé, že tento časový interval je mimořádně rizikový, což souvisí s denní aktivitou zvěře.

V policejních formulářích o dopravní nehodě se bohužel neobjevuje druh zvěře, nicméně v rámci výzkumu pracovníci CDV oslovili krajská ředitelství služby dopravní policie, která jim poskytla doplňující informace o druhu sražené zvěře. Ze souboru 649 náhodně vybraných srážek plyne, že 60 % všech srážek se účastnil srnec obecný, 29 % prase divoké a jelen evropský (3 %).

 

Mapu lze v tištěné podobě získat u vydavatele, případně je možné si ji v elektronické podobě stáhnout ze stránek projektu: http://girosaf.cdvinfo.cz/, kde jsou ke stažení další užitečné podklady, jako například soubor pro GPS navigace obsahují shluky dopravních nehod, jež jsou zobrazeny v mapě.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. plánuje pokračovat v dalším výzkumu této zajímavé problematiky. V současné době se rozjíždějí přípravné práce nad Informačním systémem sražené zvěře, což bude webová mapová aplikace, kam budou moci zaregistrovaní uživatelé, zejména hospodáři, myslivci aj., vkládat údaje o místu nálezu sražené zvěře, jejím druhu a další doplňující informace.

Pracovníci CDV velmi uvítají tipy a případné návrhy na obsah vznikající databáze, která by měla zpětně sloužit také jednotlivým mysliveckým sdružením jako evidence úhynů.

RNDr. Michal BÍL, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Zpracování dat...