ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Trichinella u lišky

Myslivost 3/2014, str. 57  Ing. Ivan PAVLÁSEK, DrSc., Ing. Ondřej MÁCA, Ing. Kristýna MIKOVÁ
První nález Trichinella spp. u lišky vyšetřené ve Státním veterinárním ústavu v Praze v rámci „Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014“ V trichinoskopické laboratoři, která je součástí oddělení patologie a parazitologie Státního veterinárního ústavu v Praze, bylo od 1. ledna 2014 zahájeno, na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2014 Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy (MKZ pro rok 2014), souběžné vyšetřování lišek na vzteklinu (kód MKZ EpG 102) a přítomnost larev Trichinella spp. v jejich svalovině (kód MKZ EpG 300).

Lišky jsou v mnoha zemích považovány za významný potenciální zdroj možnosti šíření trichinelózy mezi vnímavými hostiteli. Pro zajímavost zmíníme například sdělení Jírovce a kol. (1977), kteří uvádějí, že v ČSSR byly trichinely nalezeny až u 27 % lišek.

Vzhledem k tomu, že doposud nebylo na našem území prozatím uskutečněno žádné systematické zjišťování výskytu Trichinella spp. v populaci lišek, lze očekávat, že právě MKZ pro rok 2014 přispěje k získání aktuálních údajů o rozšíření těchto parazitů, což je hlavním cílem parazitologických vyšetřování, na které je poskytován příspěvek z prostředků státního rozpočtu.

V období od 1. ledna 2014 do 24. ledna 2014 byly vyšetřeny vzorky svaloviny (jazyk, svaly žvýkací a předloktí, bránice), odebrané kolegou MVDr. Miroslavem Tomčim z laboratoře pro diagnostiku vztekliny, celkem 229 lišek ulovených v 8 krajích a ve 39 okresech. Konkrétní přehled o dosavadním průběhu vyšetřených zvířat je uveden v připojené tabulce. Směsné vzorky zmíněných typů svaloviny byly vyšetřovány standardní trávicí metodou (nařízení Komise ES č. 2075/2005), kterou rutinně používáme při vyšetřování svaloviny domácích a divokých prasat, jezevců a koní.

Larvy Trichinella spp. (obr.1, 2, 3) byly nalezeny u lišky ulovené dne 20. 1. 2014 v Mysliveckém sdružení Hora Dolní Bousov (KÚ 628 735) v lokalitě Přepeře (KÚ 734 675) v okresu Mladá Boleslav, ve kterém bylo v uvedeném období vyšetřeno pět lišek. Ve směsném pětigramovém vzorku svaloviny bylo 46 larev (v 1 gramu 9,2). Při opakovaném vyšetřování svaloviny předloktí z této lišky, za účelem potvrzení pozitivního nálezu, bylo 48 larev (v jednom gramu 9,6), tedy téměř shodná intenzita. V současné době materiál dále zpracováváme a o výsledcích z podrobných studií budeme mysliveckou veřejnost informovat.

Vzorek svaloviny lišky bude zaslán do Národní referenční laboratoře pro parazity v SVÚ Olomouc a její vedoucí MVDr. Jiří Harna přepošle izolát larev Trichinella spp. do Referenční laboratoře pro parazity Evropské Unie (EURLP) v Římě. Zde bude provedena jejich genotypová analýza pomocí multiplex PCR za účelem druhové identifikace.

Náš nález podtrhuje oprávněnost Státní veterinární správy zařadit problematiku zjišťování výskytu Trichinella spp. u lišek do MKZ pro rok 2014.

V tomto stručném a aktuálním sdělení se současně obracíme na lovce s prosbou, aby k vyšetřování na vzteklinu předávali na krajské veterinární správy SVS lišky pokud možno co nejdříve po ulovení. Delším skladováním totiž dochází k postupnému hnilobnému rozkladu kadáveru. Tyto procesy mohou nepříznivě ovlivnit jak přípravu a průběh zpracovávání vzorků svaloviny, tak zejména vlastní trichinoskopické vyšetřování a tím i konečný výsledek.

Ing. Ivan PAVLÁSEK, DrSc., Ing. Ondřej MÁCA, Ing. Kristýna MIKOVÁ

Státní veterinární ústav, Praha

MVDr. Zbyněk SEMERÁD

ředitel odboru SVS ČR ochrany zdraví a pohody zvířat

Zpracování dat...