ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost v české zemědělské krajině

Myslivost 9/2015, str. 8 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Za dobu fungování v Myslivosti jsem se setkal s mnoha projekty, nápady a především s mnoha zajímavými lidmi. Pamatuji si na dobu, kdy jsem jezdil na Vysočinu na první přednášky a prezentace, týkající se biopásů. Bylo to v době, kdy se české zemědělství začalo postupně měnit a předpokládalo se, že budoucnost bude patřit spíše menším zemědělským podnikům a také to, že se česká venkovská krajina bude utvářet nově a jinak. S myšlenkou biopásů přišel myslivec, odborník na zemědělství, životní prostředí a venkov František Havlát. Více >
Myslivost v české zemědělské krajině

NEBOJME SE VÁBENÍ III

Myslivost 9/2015, str. 12 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V předchozích dvou číslech časopisu Myslivost jsem se z pohledu příležitostného vábiče zamýšlel nad tímto zajímavým způsobem lovu, snažil jsem se jej představit případným zájemcům a pokusil se jej zpropagovat mezi nejširší mysliveckou veřejností. V sérii bych chtěl pokračovat v dnešním čísle několika postřehy a zkušenostmi věnovanými především černé zvěři. Zájemce o danou problematiku musím nejdříve odkázat na předchozí příspěvky, zejména pak na červencové číslo Myslivosti. Informace zde publikované jsou totiž nezbytné pro komplexní pochopení následujících odstavců i všech souvislostí. Více >
NEBOJME SE VÁBENÍ III

Prezentace chovu nepůvodních druhů jelenovitých na výstavě Natura Viva 2015

Myslivost 9/2015 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Nepůvodní druhy zvěře se naší krajině již dávno přizpůsobily, a proto právem patří do výčtu zvěře, která je přírodním bohatstvím české krajiny. Na výstavě Natura Viva 2015 byly tyto chovy prezentovány velmi hodnotnými trofejemi, které jsou dokladem toho, že se nepůvodní druhy přizpůsobili podmínkám české krajiny a díky péči myslivců patří mezi zvěř, která proslavila českou myslivost doma i v zahraničí. Z jelenovitých nepůvodních druhů byly vystaveny trofeje jelence běloocasého, daňka evropského, siky japonského a siky Dybovského. Když porovnáme počet vystavených trofejí podle druhu zvěře, pak je vidět velký nepoměr, který odpovídá do jisté míry i počtu chovaných a lovených jedinců v Čechách. Největší podíl z 237 přeložených trofejí jsou daňčí parohy v počtu 141 (60 %) z celku, paroží siky japonského bylo zastoupeno 77 trofejemi (33 %) z celku, 12 trofejí bylo siky Dybovského (4 %) z celku a 7 trofejí byly parohy jelence běloocasého (3 %) z celku. Více >
Prezentace chovu nepůvodních druhů jelenovitých na výstavě Natura Viva 2015

Biopásy II

Myslivost 9/2015, str. 22 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
V chovu hospodářských a domácích zvířat se stal důležitým až módním pojmem welfare. Tato definice znamená splnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu a předpoklad, že je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím. Zabývá se zachováním základních podmínek života i zdraví zvířat a jejich ochranou před negativními činiteli, které mohou ohrožovat jejich zdraví, způsobovat jim bolest, utrpení a psychickou újmu. Více >
Biopásy II

Zaměřovací dalekohled Minox ZE 5i 2-10 x 50

Myslivost 9/2015, str. 26 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Ať chceme nebo nechceme, kolébkou moderní průmyslové optiky je Německo. Německé firmy dodnes v tomto oboru hrají první housle a pojem „německá optika“ má prostě zvuk. Německé firmy mají tradici a ve světě optiky tradice není málo. Uvědomme si, že optici pracují s mechanismy s rozměry o přesnosti v řádu tisícin milimetrů. Smontovat optický přístroj tak, aby fungoval, držel nastavení a aby jeho nastavení bylo opakovatelné, to není žádná legrace. Vyrobit jeden kus se dá vždycky. Nakonec nějak zvítězíte. Vyrábět optické přístroje sériově, s opakovatelnou kvalitou a přesností, to už je něco hodně jiného. Více >
Zaměřovací dalekohled Minox ZE 5i 2-10 x 50

Zneužívání § 39 zákona o myslivosti

Myslivost 9/2015, str. 30 František Dušák
Počet komentářů: 1
Nastala hlavní myslivecká sezona a opět se ukazuje, že hlavně lovecká. Lov je upřednostněn před chovem, a to zcela brutálním způsobem. Všichni uživatelé honiteb, kteří nemají normované stavy určitého druhu spárkaté zvěře, na konci července zahltili státní správu myslivosti žádostmi o odstřel zvěře podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti). Všichni žádost zdůvodňují škodami zvěří a úžasným zájmem tyto škody řešit. Více >
Zneužívání § 39 zákona o myslivosti

Pět let činnosti Slovenskej poľovníckej komory

Myslivost 9/2015, str. 32 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na přelomu roku skončilo první pětileté období fungování Slovenské poľovnícke komory, subjektu, který zastřešuje všechny slovenské myslivce a myslivecké spolky či organizace. Fungování komory u našich slovenských sousedů je námětem mnoha debat a diskuzí, mnohokrát jsem slyšel názory, že je třeba takový systém organizování i u nás. Považuji si za čest, že jsem byl pozván jako jediný z České republiky jak na ustavující sněm před více než pěti lety do Nitry (23.1.2010), tak na první výroční volební sněm, v sobotu 6.12.2014, opět do Nitry. A jelikož byl opětovně zvolen prezidentem Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., požádal jsem ho za české čtenáře Myslivosti o odpovědi na několik otázek. Více >
Pět let činnosti Slovenskej poľovníckej komory

Co přináší Nařízení vlády č. 75/2015 aneb Zmizí biopásy z honiteb a z české krajiny?

Myslivost 9/2015, str. 36 Petr Chlumecký
Počet komentářů: 0
Chtěl bych se se čtenáři Myslivosti podělit o poznatky s obhospodařováním biopásů v honitbě Nová Ves pod Pleší, kde výkon práva myslivosti provozuje MS Hubert Malá Hraštice. Od roku 2002 jsme se připojili k několika málo nadšencům, kterým není lhostejná nízká populace ohroženého druhu koroptve polní. V návaznosti na vypouštění bylo nutné učinit i určitá opatření ke zlepšení životních podmínek pro koroptve (a též ostatní drobnou zvěř). Oslovili jsme proto asi deset zemědělských podniků a drobných zemědělců, hospodařících v hranicích naší honitby, zda by „nevstoupili“ do dotačního titulu biopásy. Za tímto účelem jsme iniciovali schůzku. Té se tehdy zúčastnil i jeden z tvůrců dotačního titulu biopásy, František Havlát. Více >
Co přináší Nařízení vlády č. 75/2015 aneb Zmizí biopásy z honiteb a z české krajiny?

Česká značka kvalitního nočního vidění

Myslivost 9/2015, str. 42 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Byť se to to možná někomu na první pohled nebude zdát, Night Pearl je česká rodinná značka špičkových přístrojů nočního vidění. Značku založil Miroslav Rudel, který je již více než čtyřicet let vášnivým myslivcem a svou myšlenku objasňuje slovy: Lásku k přírodě jsem si pěstoval již od útlého dětství a myslivost se stala mou vášní již během studí na střední škole. Posléze se můj koníček stal i mou obživou. Začínali jsme s prodejem a výrobou mysliveckých doplňků a také nočního vidění. Při svých nočních lovech jsem však nebyl spokojen s výkonem a ovládáním nabízených přístrojů jiných výrobců a má nespokojenost vyústila až do nutnosti přístroje vylepšit. A tak vznikla značka Night Pearl. Nyní již naše výrobky testuji při každé vycházce do lesa a snažím se své poznatky přenášet do praxe pro ještě lepší zážitek z lovu. Více >
Česká značka kvalitního nočního vidění

SLANISKA PRO ZVĚŘ

Myslivost 9/2015, str. 44 Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Vybudování sítě minerálních slanisek v honitbách se srnčí zvěří - jeden z nástrojů zlepšení péče o zvěř Minerální slaniska slouží k uložení sypkého minerálního krmiva pro samovolný odběr zvěří. Hlavním významem je volný celoroční příjem minerálních látek spárkatou zvěří. Minerální krmivo je určeno jako náplň do slanisek namísto kusové nebo lisované soli a mělo by být celoročně k dispozici. Kromě soli, která je samozřejmě součástí minerálního krmiva „Premin SLANISKO“, obsahuje toto minerální krmivo také vápník, fosfor a hořčík, tedy nutričně důležité prvky pro rozvoj kostry a paroží. Dále obsahuje nezbytné stopové prvky a vitamíny pro zajištění životních funkcí organismu. Více >

Lovecké svítilny NexTORCH

Myslivost 9/2015, str. 46 Hynek Chalupa
Počet komentářů: 0
Celá myslivost prodělává, podobně jako všechna ostatní odvětví lidské činnosti, průběžný vývoj. Mění se požadavky, postupy i technické možnosti. Jednou z materiálních oblastí, která je v posledních desetiletích v dobrém slova smyslu postižena nejvíce, je oblast loveckých pomůcek, mezi které patří i stále populárnější lovecké svítilny. Protože mi není známo, že by byl tento pojem někde speciálně definován, dovolím si pod něj pracovně zařadit skupinu svítilen, které mohou být při splnění specifických podmínek připevněny na loveckou zbraň. Vesměs se jedná o subtilnější svítilny s vysokým výkonem, který umožňuje efektivní dosah světelného kužele na hranici lovecké vzdálenosti, tedy řádově kolem 100 metrů. Více >

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XI)

Myslivost 9/20¨15, str. 50 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
V souvislosti s negativními faktory a novodobými nešvary v oblasti přikrmování srnčí zvěře, je nutno zmínit se o stále častěji praktikovaném vyvážení odpadů z potravinářské či pícninářské produkce do volných honiteb. Jedná se zejména o krmiva, jako jsou siláže, řepa, brambory, kapusta, pečivo či různé odpady po čištění obilí. Tyto hromady „krmiva“ jsou v našich honitbách doslova odstrašující a v oblasti péče o zvěř velice nezodpovědným chováním některých myslivců! Možná si to málokterý myslivec uvědomuje, ale troufnu si tvrdit, že tyto skutečnosti vedou k citelným ztrátám na srnčí zvěři, resp. genezi velmi závažných zdravotních problémů potenciálních konzumentů. Více >
Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi (XI)

Česká myslivost pro Asii

Myslivost 9/2015, str. 55 -red-
Počet komentářů: 0
Ve dnech 22.-26. června se v Praze opět, po šesti letech, konal seminář s názvem „Ekologie, ekonomika a řízení udržitelného lovu“ pro země západní a střední Asie. Tato akce má již mnohaletou tradici, poprvé se zástupci státní správy myslivosti a mysliveckých organizací z Asie u nás sešli v roce 2006. Stalo se tak z popudu Reného Czudka, českého pracovníka FAO (Organizace pro zemědělství a výživu OSN) a Františka Havránka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Jejich návrh byl zaštítěn Ministerstvem zemědělství ČR. Podařilo se tak poprvé zorganizovat setkání zástupců Mongolska, Ruské federace, Kazachstánu, Tadžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgystánu, Turkmenistánu a také Gruzie, Arménie a Turecka. Více >
Česká myslivost pro Asii

Rozsvícená noc - Test předsádky na puškohled středního dosahu

Myslivost 9/2015, str. 56 Petr Slaba
Počet komentářů: 0
Začátkem letošních prázdnin jsem dostal ojedinělou možnost otestovat přímo při lovu jeden z mnoha přístrojů pro noční vidění. Doposud jsem neměl s takovýmito přístroji praktické zkušenosti, proto jsem byl velmi zvědav na praktické využití tohoto přístroje. Předem zdůrazňuji, že se jedná o test, resp. pohled běžného řadového myslivce, k zcela objektivnímu testování by byly třeba profesionální laboratorní podmínky. Začněme ale strohým technickým popisem, tak jak jsem načerpal z podkladů výrobce, resp. dovozce. Více >
Rozsvícená noc - Test předsádky na puškohled středního dosahu

Myslivost se dá dělat i bez rukou

Myslivost 9/2015, str. 58 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Petr Schneider je myslivec, chodí do lesa, stará se o zvěř. Velmi rád fotografuje, pozoruje na posedu zvěř, když má chvíli, tak si zajde na ryby. V naprosté pohodě lovecky cvičí své dva psy. Na střelnici je schopný z malorážky velmi dobře střílet a často poráží své kolegy. Říkáte si, že na tom u myslivce není nic zvláštní. Ono ale je. Pan Schneider utrpěl totiž v dětství těžký úraz, kdy při hře s kamarády přišel o obě ruce. Je tak asi jediným myslivcem v České republice, který provozuje aktivně svůj koníček i přes takto těžký handicap. Více >
Myslivost se dá dělat i bez rukou
Zpracování dat...