ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Pět let činnosti Slovenskej poľovníckej komory

Myslivost 9/2015, str. 32  Jiří Kasina
Na přelomu roku skončilo první pětileté období fungování Slovenské poľovnícke komory, subjektu, který zastřešuje všechny slovenské myslivce a myslivecké spolky či organizace. Fungování komory u našich slovenských sousedů je námětem mnoha debat a diskuzí, mnohokrát jsem slyšel názory, že je třeba takový systém organizování i u nás. Považuji si za čest, že jsem byl pozván jako jediný z České republiky jak na ustavující sněm před více než pěti lety do Nitry (23.1.2010), tak na první výroční volební sněm, v sobotu 6.12.2014, opět do Nitry. A jelikož byl opětovně zvolen prezidentem Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., požádal jsem ho za české čtenáře Myslivosti o odpovědi na několik otázek.
Na úvod prosím obecně zhodnoťte, jak se SPK osvědčila, jak se uvedla do života a jak byla přijata myslivci na Slovensku.
Početná komunita držiteľov poľovných lístkov na Slovensku je charakteristická rôznorodosťou veku, vzdelania, sociálneho postavenia, osobných či spoločenských priorít. Možno práve preto, alebo možno aj preto, že ľudia jednoducho neradi prijímajú žiadne zmeny, nevyhnutné nevynímajúc, sa v procese kreovania komory a jej organizačných zložiek v rámci členskej základne vyskytli aj a priori odmietavé postoje. Našťastie však predmet spoločného záujmu väčšinu z nás v rozhodujúcich momentoch ešte stále spája a vďaka rozvahe a jednote sa nám darí poľovníctvo obhajovať a zveľaďovať aj v súčasných náročných podmienkach neustálych zmien v hierarchii priorít modernej spoločnosti. Ak mám charakterizovať súčasnú slovenskú poľovnícku komunitu, pomôžem si slovami známeho klasika, ktorý vyjadril svoju životnú skúsenosť z poznania rôznorodosti pováh a činov ľudí slovami: „Byť človekom užitočným, to nie je fakt, to je len možnosť“ . Jedným dychom však zo svojej skúsenosti dodávam, že – byť užitočným človekom, to nie je už len možnosť, to je už takmer vzácnosť. Vzácnosť najmä vtedy, ak ide o také ľudské aktivity, za ktoré sa mnohí dočkajú, - ak vôbec, tak len morálneho, či spoločenského ocenenia. Vzácnosť týchto ľudí však spočíva práve v tom, že na žiadne odmeny, uznania či ocenenia ani nečakajú. Veľa takých, na ktorých sa táto všeobecná charakteristika hodí, sa nachádza práve medzi nami, v takmer 60 tisíc člennej členskej základni poľovníckej komory. Bez ohľadu na to, čo sa o nás snažia z času na čas účelovo šíriť naši neprajníci, absolútna väčšina poľovníkov sú poctivými služobníkmi v pre nich posvätnom chráme slovenskej prírody, priateľom vždy pripraveným pomôcť, hrdým šíriteľom poľovníckych tradícií, protagonistom poľovníckej kultúry i etiky.
 
Myslíte, že za prvních pět let SPK naplnila svoje poslání a našla svoje místo v systému státních orgánů a institucí?
Celkom určite áno! Slovenská poľovnícka komora je právnická osoba zriadená zo zákona a člení sa na obvodné poľovnícka komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode okresného úradu, příslušného odboru pozemkového a lesného, a ktoré združujú poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode. Základnou organizačnou jednotkou komory sú teda právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade so zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chov zveri, starostlivosť o zver a jej životné prostredie. Komora je jednotná profesijná samosprávna organizácia plniaca úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú vo forme preneseného výkonu štátnej správy zo zákona o poľovníctve a zo stanov komory. Aktuálne znenie Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike na obdobie rokov 2013 – 2025 postavenie SPK v systéme riadenia slovenského poľovníctva nielen dôsledne charakterizuje, ale v časti II. - Opatrenia na zabezpečenie realizácie Koncepcie rozvoja poľovníctva stanovuje spoluzodpovednosť SPK a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za realizáciu koncepčných zámerov. Z toho vyplýva, že SPK má už nespochybniteľne svoje pevné miesto v systéme štátom koordinovaného rozvoja odvetvia poľovníctva.
 
Jsou problémy s tím, že by se někteří nechtěli začlenit pod SPK?
Nenazval by som to problémami, skôr názorovými alternativami, a tie pri tak veľkej organizácii fungujúcej na samosprávnych princípoch prirodzene boli, sú a celkom iste aj budú. Zmysel samosprávy je však práve v tom, aby sa názor väčšiny príslušnej komunity akcekptoval prípadnými skupinami nositeľov alternatívnych názorov až dovtedy, kým menšinová alternativa nepresvedčí väčšinu tých, ktorých sa týka. Žiaľ, ani na Slovensku sme sa nevyhli populistickým snahám a dve absolútne minoritné poľovnícke organizácie rozpútali s podporou bulváru a niektorých politických kruhov pri príprave novely zákona o poľovníctve v roku 2013 premyslenú ohováračskú kampaň, ktorá spochybňovala zmysel, poslanie a formu poľovníckej samosprávy a pokúšala sa ju zlikvidovať požiadavkou vrátenia prenesených kompetencií výkonu štátnej správy z komory späť na štát, spochybňovaním systému financovania a spolitizovaním legislatívneho zámeru celej právnej normy.
Komora však v prvom kole aj túto skúšku odolnosti ustála a súčasné platné znenie obsahuje prakticky všetko to, čo od nej SPK očakávala. Najmä, že neuspeli ani tí, čo v rozpore so záujmami tisícov členov komory presadzovali zníženie hranice podielu štátnych poľovných pozemkov uznaného revíru pre povinné uplatnenie verejných obchodných súťaží z dvojtretinovej na nadpolovičnú väčšinu vlastníkov poľovných pozemkov. Keby bol parlament schválil navrhované znenie, pre veľkú časť tých, ktorých záujmy komora zastupuje, by sa stal výkon práva poľovníctva nedostupným. Ale kreativita alternatívnych názorov, najmä na tzv. nepriame povinné členstvo v komore pretrváva a výsledkom je podanie skupiny opozičných poslancov na Ústavný súd s cieľom, aby Ústavný súd vyhlásil vybrané ustanovenia zákona o poľovníctve za protiústavné. Aj keď Ústavný súd zamietol požiadavku na vydanie opatrenia na okamžité pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení, bude sa s podnetom zaoberať a my sme pripravený byť příslušnému senátu ÚS súčinný vo všetkom, čo bude od komory potrebovať.
 
Protože se jedná o rozhovor převážně pro české čtenáře, kteří mnozí neznají podrobně principy a zásady fungování SPK, prosím o stručnou charakteristiku činnosti a úkolů SPK, prosím uveďte na jakých principech se slovenští myslivci sdružují, jaká je vnitřní organizace SPK, jak se platí příspěvky.
SPK je zo zákona zriadenou jednotnou národnou profesnou samosprávou komorového typu, ktorej vznik bol dôsledkom zmenených podmienok a procesov, ktoré po vstupe SR do EÚ formovali právne a společenské prostredie aj v odvetví poľovníctva. Jej vznik nebol náhodným javom alebo výsledkom politickej či inej dohody. Rada SPZ a Prezídium SPZ boli pre konania, súvisiace s legislatívnym procesom tvorby nového zákona zaviazaní IX. Snemom SPZ, aby pri tvorbe nového zákona o poľovníctve presadzovali združenie všetkých držiteľov poľovných lístkov a subjektov vykonávajúcich právo poľovníctva pod jednotnú poľovnícku organizáciu. Na optimalizácii formy jednotnej poľovníckej samosprávy s potrebnými kompetenciami pre riadenie poľovníctva na Slovensku sa podieľali renomované štátne i neštátne organizácie a inštitúcie agro i enviro rezortu.
SPK v kontexte zákona o poľovníctve môžeme teda vnímať predovšetkým ako inštitucionálny prostriedok na výkon jednotného riadenia poľovníctva na Slovensku. Zriadenie Slovenskej poľovníckej komory stabilizuje slovenské poľovníctvo na troch pilieroch, - na právnom, finančnom a spoločenskom.
Právny pilier spočíva v tom, že všetky činnosti slovenskej poľovníckej samosprávy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy bude SPK vykonávať zo zákona a nie na základe administratívneho aktu poverenia príslušným a práve vo funkcii pôsobiacim rezortným ministrom.
Finančný pilier znamená priaznivý dopad právneho piliera na istotu zdrojov financovania a možnosť širšieho čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov štrukturálnych fondov Európskej únie. Napríklad na rozdiel od pôvodných úloh SPZ k úlohám SPK pribudlo vydávanie poľovných lístkov a ich predlžovanie, čo celkom isto prispelo k ďalšej stabilizácii zdrojov v rámci finančných tokov poľovníckej samosprávy.
Spoločenský pilier vyplýva zo skutočnosti, že členmi SPK sú nielen poľovnícke organizácie, ale aj právnické a fyzické osoby, ktoré mnohokrát s podporou poľovníctva neváhali, ale chýbala forma, ktorá by zabezpečila spravodlivé prerozdelenie zdrojov podľa skutočných potrieb minimálne v rámci regiónov.
Členom SPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu. Členom SPK môžu byť i iné fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o činnosť v SPK v súlade s jej úlohami a cieľmi.
Fyzickou osobou sa zo zákona považuje občan SR, cudzinec s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR alebo cudzinec.
Právnickou osobou sa rozumie poľovnícka organizácia registrovaná, alebo právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie, alebo iná právnická osoba, ktorá právo poľovníctva nevykonáva, ale má záujem o členstvo v SPK a súhlasí s jej úlohami a cieľmi.
V praxi to funguje tak, že poľovníci sa dobrovoľne združujú v poľovníckych organizáciách (napríklad Slovenský poľovnícky zväz) alebo sú členmi alebo zamestnancami iných subjektov (napríklad Lesy SR, VLM SR..) a prostredníctvom členstva v týchto organizáciách sú členmi aj SPK. Samozrejme, ak sa držiteľ poľovného lístka rozhodne byť členom komory bez toho, aby bol členom niektorej poľovníckej organizácie, nič mu nebráni, aby sa stal individuálnym členom komory.
 
Jaká je spolupráce mezi SPK a SPZ?
Komora môže podľa § 42 odsek 2 zákona o poľovníctve nadobúdať vlastný majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov a na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona. Hlavnými zdrojmi príjmov SPK pre hospodárenie sú príjmy z členských príspevkov od fyzických osôb, príjmy z členských príspevkov od právnických osôb, zápisné, poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov, účelové príspevky, dotácie, dary, príjmy z organizovania akcií, príjmy z disciplinárnych opatrení, ostatné finančné príjmy (úroky, tržby za predaný tovar, príjmy z predaja prebytočného majetku, a pod.).
 
Jak jsou na Slovensku poskytovány dotace? Jsou dotace účelově směřovány? Jaký je problém dotace od státu získat? Dají se získat také evropské dotace?
SPK svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže získať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov, ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z nižšie uvedeného zákona. V roku 2010 bola SPK poskytnutá dotácia zo štátu na svoju ustanovujúcu činnosť – ustanovujúci snem. V roku 2011 nebola poskytnutá žiadna dotácia.
Slovenská poľovnícka komora požiadala MP a RV SR o poskytnutie dotácie na akcie organizované a zabezpečované v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v platnom znení a Stanov SPK aj na rok 2014 vo výške 20.000 €, ktoré boli aj schválené – ad 1) zastupovanie Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom, ad 2) organizácia poľovníckej kynológie a ad 3) organizácia a vykonávanie chovateľských prehliadok
Vďaka dotáciám, chce Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s MPaRV SR prostredníctvom svojich aktivít, naďalej prezentovať slovenské poľovníctvo aj na mnohých iných úrovniach, ako je samotné zastupovanie v medzinárodných kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách. Potvrdzuje to nielen svojou aktívnou účasťou na rôznych zahraničných podujatiach organizovaných medzinárodnými a zahraničnými poľovníckymi organizáciami, ale aj profesionálnou prezentáciou poľovníctva v zahraničí a dosahovaní popredných umiestnení v medzinárodných súťažiach. Svedčia o tom napr. majstrovstvá v streľbe, súťaže vo vábení jeleňov, či propagácia slovenského poľovníctva na medzinárodných výstavách.
Za osobitnú zmienku stojí spoluorganizovanie 60.generálneho zhromaždenia CIC, ktoré sa konalo v roku 2013, v troch zúčastnených krajinách: Slovenská republika, Maďarsko a Česká republika. Takáto forma spoluorganizovania generálneho zhromaždenia bola prvýkrát v histórii CIC, a taktiež Slovenská republika bola prvýkrát jeho organizátorom. Nad slovenskou časťou prevzal záštitu prezident SR, ktorý zároveň prijal delegáciu vedenú prezidentom CIC Bernardom Lozé v Grassalkovičovom paláci v Bratislave. 60. generálne zhromaždenie CIC, označované ako svetové fórum pre trvalo-udržateľné poľovníctvo bolo charakterizované mottom: „Poľovníctvo: Ochrana voľne žijúcej zveri - kľúč k svetovému kultúrnemu dedičstvu.“
 
Na zasedání SPK v Nitře zaznělo 8 přímých a 5 nepřímých kompetencí SPK, prosím zda by se jednotlivé kompetence daly stručně charakterizovat a popsat.
Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä:
* vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok,
* menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva,
* organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky,
* vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
* organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,
* organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
* organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,
* spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
* spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,
* napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
* v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
* zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
* rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
 
Jak se osvědčil elektronický systém zkoušek a jak probíhá?
Nový elektronický systém prípravy a skúšania uchádzačov o poľovný lístok „My-education“ bol vytvorený a spustený v roku 2011. Tento systém nahradil dovtedajší zaužívaný spôsob prípravy a skúšania. Na základe identifikačných údajov – „MY-ID“ (ide o deväť miestny kód), pridelených pri zahájení kurzu sa uchádzači registrujú priamo do vzdelávacieho systému vďaka čomu je možné sledovať ich individuálnu prípravu k skúške z poľovníctva a v závere prípravy pod týmto údajom vykonávajú aj samotnú skúšku.
Skúška má predpísaných sedem skúšobných okruhov a každú tematickú časť je potrebné splniť na predpísaný počet percent, ktorý sa započítava do celkového hodnotenia. Systém po ukončení testu automaticky vyhodnotí skúšku, takže uchádzač priamo vidí či prospel/neprospel a na koľko percent ju splnil.
 
Z jakých materiálů se adepti učí ke zkouškám?
Na portáli http://www.e-ducation.com/my/login/mylogin.php sú pre registrovaných uchádzačov zverejnené študijné materiály a samotné testy, ktoré sú počas prípravy dostupné v Demo verzii. Slovenská poľovnícka komora má v ponuke zaradenú aj samostatnú ponuku odporučenej učebnej literatúry, ktorú môžete nájsť na stránke http://www.polovnickakomora.sk/spk/polovnicke-skusky/ponuka-ucebnej-literatury.html a jej obsahom je napríklad edícia učebníc Poľovníctvo, Kynologické predpisy, noty a CD slovenských poľovníckych signálov alebo študijný materiál Stopy zveri. Samozrejme kandidáti môžu využiť aj iné materiály vhodné k príprave na skúšku z poľovníctva.
 
Kolik uchazečů o první lovecký lístek absolvovalo zkoušky od doby spuštění nového systému v roce 2011 a jaká byla jejich úspěšnost?
Od roku 2011 po súčasnosť absolvovalo skúšky z poľovníctva približne 6500 kandidátov a ich úspešnosť sa pohybuje v priemere 94 – 95 %.
 
Jak se jmenují a školí zkušební komisaři, kolik jich SPK má, kolik jich vyškolila?
Skúšobní komisári pre skúšky z poľovníctva musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na vykonávanie tejto činnosti, ktoré určuje vyhláška č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a upravuje ju metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok. Súčasťou kvalifikačných predpokladov na výkon funkcie skúšobného komisára je aj povinné absolvovanie preškolenia na elektronický systém „my-education“ na základe ktorého dostane komisár certifikát, potom mu kancelária SPK vydá skúšobný preukaz a prezídium SPK ho menuje do funkcie. Školenia sa konajú podľa nahláseného záujmu ľudí z obvodných poľovníckych komôr v rôznych okresoch Slovenska. V súčasnosti má SPK vyškolených 440 skúšobných komisárov.
 
Kdo pořádá zkoušky a kolik předmětů se zkouší?
Skúšky z poľovníctva organizujú naše organizačné zložky- Obvodné poľovnícke komory (OPK). Príprava kandidátov pozostáva z teoretickej, streleckej a praktickej prípravy a je ukončená záverečnou „elektronickou“ skúškou. Skúšobné predmety sú zamerané na sedem okruhov z oblasti poľovníctva, ktoré sú nasledovné: 1. Poľovnícka osveta, 2. Poľovnícka zoológia a biológia, 3. Starostlivosť o zver a choroby zveri, 4. Lov zveri a poľovnícke plánovanie, 5. Poľovnícka kynológia, 6. Právne predpisy na súseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody,7. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva.
 
Jak dozírá SPK na regulérnost zkoušek?
Dozor nad skúškami je vykonávaný v súlade so zákonom o poľovníctve a v súčinnosti s našim elektronickým vzdelávacím systémom. Jeho prostredníctvom Kancelária SPK vystaví pre delegovanú trojčlennú skúšobnú komisiu, kupón, ktorý sprístupní testy v daný deň na konkrétnych skúškach. Počas skúšky na ich regulérny priebeh dohliadajú samotní komisári. Po ukončení sú povinní spísať zápisnicu kde uvedú všetky skutočnosti zistené počas skúšky. Zápisnica zo skúšok je organizátorom zasielaná Kancelárii SPK, kde vzniká spätná kontrola a ukladá sa do archívu na dobu určenú registratúrnym plánom.
 
SPK také vydává lovecké lístky. Kolik loveckých lístků se vydalo pro slovenské občany, kolik pro cizince?
Počet vydaných poľovných listkov od 01.06.2010 do 19.02.2015 je celkom 80 787, z toho pre cudzincov 13 418, v roku 2015 bolo vydaných pre cudzincov 231listkov. Celkom platných poľovných listkov k 31.12.2014 bolo 59 690 listkov. Počet evidovaných cudzincov: Česká republika 1985, Rakousko 2496 a Maďarsko 697 listkov.
 
Kolik stojí lovecký lístek a na jakou dobu je platný?
Ceny poľovných lístkov sa odvíjajú od typu poľovného lístka a doby platnosti: týždenný 10 EUR, mesačný 20 Eur, ročný 10 Eur, pätročný 40 Eur, desaťročný 80 Eur, pre poľovníkov nad 62 rokov 40 Eur, listok na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom 30 Eur. Predĺženie poľovného lístka: ročného 5 Eur, pätročného 20 Eur, desaťročného 40 Eur
 
Za jakých podmínek lze odebrat lovecký lístek a kolik se jich odebralo?
Obvodné poľovnícke komory môžu odňať poľovný lístok ak jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky vydania PL, ak bol držiteľovi PL súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva (bol právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené) alebo ak o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.
Evidencia odňatých poľovných lístkov prebieha prostredníctvom našich organizačných jednotiek (OPK), ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu. Ročne sa v rámci SR odoberie v priemere 5-10 poľovných lístkov.
 
Jak je organizována střelecká příprava a co musí slovenský myslivec splnit, aby získal zbrojní průkaz?
Medzi úlohy SPK patrí v zmysle zákona o poľovníctve § 42 ods. 1 písm e) aj organizovanie streleckej prípravy uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory.
Na získanie zbrojného preukazu je potrebné ešte vykonať doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F.
Skúška zo strelectva je súčasťou komplexnej prípravy uchádzača na skúšku o poľovný lístok, ktorú vykonáva Slovenská poľovnícka komora.
 
V České republice se diskutuje o povinných kontrolních střelbách, pokud je mi známo, u vás jsou povinné…
Ano, vykonávanie kontrolných strelieb sa riadi smernicou o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK. SPK má v zmysle zákona o poľovníctve povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK
 
Jak je v SPK organizována kynologie a sokolnictví?
Medzi úlohy SPK patrí v zmysle zákona o poľovníctve § 42 ods. 1 písm f) aj organizovanie poľovníckej kynológie a sokoliarstva a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku
Poľovnícka kynológia - jej odborným orgánom je kynologická rada, ktorá sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávania kynológov, rozhodcov, organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Sokoliarsku skúšku organizuje komora podľa skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku vydaného komorou. Skúšobná komisia pre skúšku je trojčlenná, jej členov vymenúva komora. Sokoliarsku skúšku môže vykonať osoba na základe žiadosti zaslanej organizátorovi skúšky po úspešnom absolvovaní skúšky uchádzača o poľovný lístok.
 
Jaký je stanoven limit pro počty lovecky upotřebitelných psů v honitbách?
Potrebný počet PUP presne špecifikuje vyhláška k zákonu o poľovníctve. Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať len poľovne upotrebiteľné psy uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s preukazom o pôvode.
1. Počet poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch je dostatočný, ak:
a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1000 ha je jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič,
b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1500 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík, teriér, sliedič, retriever alebo durič,
c) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda raticová zver, na každých i začínajúcich 2500 ha jeden stavač a jeden jazvečík alebo teriér, sliedič, retriever alebo durič,
d) v lesných revíroch, v ktorých je raticová zver, na každých i začínajúcich 4000 ha jeden farbiar, slovenský kopov, jazvečíkovitý durič alebo štajerský durič s absolvovanými predbežnými skúškami farbiarov a jeden jazvečík, teriér, sliedič alebo durič,
e) vo všetkých revíroch bez zreteľa na výmeru jeden brlohár na lov líšok na účely tlmenia besnoty.
 
Významnou akcí i vůči nemyslivecké veřejnosti jsou chovatelské pžehlídky, i kolem nich je v ČR velká diskuze. Kdo je na Slovensku pořádá, zda jsou povinné, jaká je role SPK?
Opätovne medzi úlohy SPK patrí v zmysle zákona o poľovníctve § 42 ods. 1 písm. g) aj organizovanie a vykonávanie chovateľských prehliadok. SPK ďalej v zmysle § 42 ods. 1 písm. g), organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií
 
Děkuji za rozhovor
připravil Jiří KASINA
Zpracování dat...