Časopis Myslivost

Proč studovat myslivost na vysokoškolské úrovni?

Myslivost 3/2016, str. 72  Vlastimil Hart
Myslivost má v českých zemích dlouhou tradici a díky Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (dále FLD) ji lze studovat i na vysokoškolské úrovni. Představujeme unikátní obor Provoz a řízení myslivosti, který pojímá danou problematiku komplexně, je totiž třeba nezapomínat, že myslivost není jen otázkou hospodaření s přírodou a se zvěří, ale její stejně důležitou složkou je člověk. Proč tedy studovat myslivost na vysokoškolské úrovni a jak to vypadá?
 
Myslivost profesionálně
Sebevzdělávání je jedna z nedůležitějších součástí lidského života. Člověk nemusí být extrémně ctižádostivým sběračem titulů, ale pokud se rozhodne něčemu věnovat, mělo by to být naplno a se vším všudy. Samozřejmě to, že člověk nemá titul, neznamená, že není profesionál. Dobré ale je, pokud má nějaké pevné základy, na kterých může dále stavět, a jeho profesní „budovu“ jen tak nikdo nerozboří. A proč se tedy neučit u špiček v oboru?
 
Jak vypadá studium na FLD?
Provoz a řízení myslivosti je bakalářský obor, který je možné studovat prezenčně či kombinovaně. Realizuje ho Katedra myslivosti a lesnické zoologie a v jeho rámci se na myslivost nahlíží ze všech hledisek důležitých pro její řízení v České republice, a to ze správních, právních, technických, biologických i ekonomických. Katedra zajišťuje výuku široké, ale specializované, palety předmětů zoologické a myslivecké povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají mysliveckého managementu a zoologie. Navíc absolventi studia automaticky získávají vyšší myslivecké zkoušky.
Výuka není soustředěna pouze na české prostředí. Cílem jednotlivých předmětů je trvalá znalost nejen zoologické systematiky a myslivecké problematiky, ale i konkrétní znalosti o fauně bezobratlých živočichů i obratlovců střední Evropy.
Myslivost je v rámci studia pojata jako komplexní obor, studenti tak během tří let získávají přehled v mysliveckých a lesnických oborech a vytváří si tak základ, který dobře uplatňují jak v dalším studiu, tak v profesním životě. Studium vytváří profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického, ale i vědecko-výzkumného uplatnění.
To, že se s myslivostí neztratíte ani v mezinárodních vodách, dokládá obor Game management, anglická varianta Provozu a řízení myslivosti.
 
Uplatnění absolventů
Absolventi oboru Provoz a řízení myslivosti jsou novými odborníky, kteří si uvědomují nezbytnost hospodaření se zvěří, protože jen rovnováha všech lesních složek může zajistit jeho trvale udržitelný rozvoj. Dokážou sladit požadavky společnosti na les a myslivost s ekologickými zásadami hospodaření s krajinou a zkvalitňování životního prostředí. O kvalitě vzdělávání na FLD svědčí dlouhodobě velmi nízká nezaměstnanost absolventů.
Absolventi oboru se nejčastěji uplatňují ve státní správě s působností v myslivosti na úrovni ministerstva, krajů a obcí s rozšířenou působností, jsou to profesionální pracovníci Českomoravské myslivecké jednoty, specializovaní odborníci či např. vedoucí mysliveckých oddělení u lesnických subjektů, vlastníci nebo zaměstnanci firem organizujících loveckou turistiku. V neposlední řadě také pokračují v navazujících magisterských oborech na FLD, zejména v Lesním inženýrství, což jim rozšiřuje kvalifikaci a šanci na dobré zaměstnání.
 
Oblasti studia
Základními oblastmi studia jsou myslivost, ochrana lesa a ekonomické aspekty krajinného managementu. Studenti se tak setkávají s řadou předmětů zaměřených na různé oblasti myslivosti (jako jsou např. právní předpisy v myslivosti, myslivecké stavby a zařízení, obornictví a bažantnictví, myslivecká kynologie a mnohé další).
Jedním z předmětů je také například střelectví a balistika, kde se studenti seznamují s legislativou pro držení a zacházení s loveckými zbraněmi, jejich historií a vývojem, zaměřovacími a pozorovacími systémy a nedílnou součástí jsou i základy bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem a jejich uskladňování.
Studenti také musí v rámci předmětů absolvovat praktická terénní cvičení.
Další oblastí je například systém řízení a kontrolní metody v myslivosti. Předmět se věnuje myslivecké legislativě, průběhu a organizaci přehlídek trofejí zvěře, jejich hodnocení a uvádění ulovené zvěře do oběhu, diskutuje se také problematika evidence a určování výše škod na zemědělských a lesních pozemcích.
Kromě úzce mysliveckých předmětů se studenti také vzdělávají v oblastech, jako je anatomie živočichů, lesnická zoologie či např. včelařství, rybářství a rybníkářství.
Obor tak zprostředkovává ucelené vzdělání, které popisuje myslivost jako komplexní obor a nedílnou součást trvale udržitelného hospodaření. Přístup k ní je tak založen na poznání souvislostí mezi zoologií, biologií, anatomií a etologií zvěře. 
 
Podněty k tématům závěrečných prací
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, u které studenti musí navíc obhájit bakalářskou práci, na které často pracovali více než jeden a půl roku. Tu zpracovávají se svými školiteli na nejrůznější odborná témata, která jim rozšiřují znalosti v konkrétní oblasti. Téma bakalářské práce si studenti volí sami a vždycky mají na výběr z mnoha zajímavých témat. Jsou ale také běžné případy, kdy se studenti dohodnou se školitelem a zpracovávají vlastní téma, které je jim bližší nebo takové, které se jim nejlépe hodí do jejich praktického života. Zde pro zajímavost uvádíme pár názvů vybraných závěrečných prací:
 
Co prozradí GPS obojky o orientačních schopnostech loveckých psů?
Vokální individualita u hlasu tetřeva hlušce.
Odchytová zařízení na černou zvěř - techniky a využití.
Reakce černé zvěře na zvukové projevy velkých obratlovců a vybraných lesních ptačích druhů.
Analytické stanovení těžkých kovů u jelenovitých.
Prostorová a potravní aktivita zubra evropského (Bison bonasus) v oboře Židlov.
Prostorová aktivita jelena lesního (Cervus elaphus) v Labských pískovcích.
Vliv magnetického pole a magnetorecepce na potravní ekologii savců.
Vliv cíleně narušeného a pozměněného magnetického pole Země na orientaci obratlovců.
Monitoring habitatových preferencí prasete divokého v suburbálním prostředí.
Vliv doby lovu na výběr mikrohabitatu u jelena evropského v Doupovských horách.
Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality velkých savců na pozemních komunikacích.
Vývoj metání černé zvěře v okrese Žďár nad Sázavou.
Chov a využití maďarského ohaře krátkosrstého v České republice.
Porovnání metod sokolnické přípravy dravců pro biologickou ochranu v různých podmínkách a objektech.
Vliv mysliveckého hospodaření na kvalitu populace srnčí zvěře.
Vyhodnocení problematiky ztrát srnčat při senosečích v honitbě XY.
Rekognice varovného signálu sojky obecné (Garrulus glandarius) u daňka evropského (Dama dama).
 
Praktická výuka
Výuka myslivosti nikdy nesmí být záležitostí jednostrannou. Jsou to propojené nádoby, jejichž hlavním cílem je zejména uplatnění v praxi. Katedra proto klade důraz na úzkou provázanost teoretických poznatků s praktickou aplikací, ať už se jedná o pedagogiku v podobě povinných studentských cvičení a praxí, nebo o hledání cest uplatnění nových poznatků v praktickém životě, např. prostřednictvím výzkumu, jehož výsledky pomohou chránit zvěř před střety s vozidly na pozemních komunikacích. Aktivita katedry se projevuje i vůči ostatní veřejnosti, a to ve formě pořádání přednášek a seminářů či vydávání odborných publikací.
Studenty oboru Provoz a řízení myslivosti tak čeká absolvování řady terénních cvičení, která paralelně doplňují teoretické poznatky získané v přednáškových sálech fakulty. Stěžejní složkou studia jsou pak praxe, v nichž se studenti stávají dvakrát na tři týdny součástí provozu firmy, kde se seznamují s mysliveckými činnostmi na úrovni vedení podniku. Studentům jsou nabídnuty prověřené firmy s mysliveckým zaměřením, nebo si můžou vybrat příslušnou státní správu myslivosti.
 
Letní školy
Katedra pro studenty také organizuje řadu letních škol. V roce 2015 to byly konkrétně dvě. V Jihoafrické republice, kde studenti strávili dva týdny a absolvovali řadu poznávacích výprav po savaně, seznámili se s místní faunou a flórou, navštívili místní preparátorskou dílnu a kromě jiného poznali náležitosti afrického lovu.
Druhá se uskutečnila u jezera Bajkal na Sibiři, a to ve spolupráci s akademií a mysliveckou fakultou v Irkutsku, kde studenti poznávali taje sibiřské tajgy. V příštích letech budou pobyty jistě pokračovat.
 
Studium v zahraničí
Dnes už ke standardním zkušenostem vysokoškolských studentů patří studium v zahraničí. Fakulta je zapojena do programu Erasmus+, v jehož rámci má uzavřenou řadu dohod se zahraničními univerzitami, kam mohou studenti vyjíždět studovat či vyjet na praktickou stáž. Pobyty jsou délky od 2–12 měsíců a vyjet je možné na sever Evropy (Finsko, Švédsko), za moře (Velká Británie, Island), k sousedům (Německo, Polsko, Slovensko), za teplem (Itálie, Portugalsko, Španělsko, Chorvatsko) nebo např. do Nizozemí, Belgie a na řadu dalších míst. Další možností je studovat Double Degree program, tedy získat dva tituly, český a zahraniční.
 
Student vědcem
Fakulta stojí na dvou pilířích, které se vzájemně prolínají – výuka a věda. Jejich důležitým rysem je to, že nejsou neprodyšně oddělené, ale naopak spolu spolupracují a doplňují se. Katedra myslivosti a lesnické zoologie se ve vědě prosazuje v tématech, jako je magnetická orientace zvěře, prostorová aktivita zvěře (v současné době sleduje zubry, jeleny sika, jeleny lesní, prasata divoká, lišky, rysy, psíky a mývaly) či bioakustika. A studenti, kteří projeví zájem o nějakou oblast výzkumu či jiná témata, pak mají možnost se do výzkumu zapojit. Jako mladí vědečtí pracovníci pak můžou dostávat stipendium nebo se stát součástí nějakého probíhajícího projektu. Magisterští studenti můžou být také členy řešitelského týmu studentských projektů realizovaných v rámci Interní grantové agentury FLD.
 
Student v dnešní době nemá jednoduchou pozici, jsou na něj kladeny vysoké nároky při studiu, často si musí přivydělávat a po vystudování po něm všichni ihned vyžadují praxi. Obor Provoz a řízení myslivosti se ale snaží sledovat aktuální trendy a přizpůsobovat studijní program tak, aby odpovídal požadavkům trhu, tedy optimálně připravuje své studenty pro praktický život. Nabízí svým studentům pevné zázemí, kvalitní odborníky a možnost teoretické poznatky ověřovat v praxi.
Pro mnoho lidí je myslivost zejména koníčkem a co může být lepšího než přeměnit svůj zájem na životní poslání? Členům Katedry myslivosti a lesnické zoologie se to podařilo. Pokud byste se chtěli stát součástí tradice myslivosti na FLD a přispět tak svým dílem k harmonické krajině, rádi vás přivítáme v našich řadách!
Bližší informace o studiu a přijímacím řízení naleznete na Lesním portálu – www.lesniportal.cz, další informace pak na webových stránkách fakulty www.fld.czu.cz.
 
 
Marketingové oddělení
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
 
Zpracování dat...