Časopis Myslivost

ČMMJ partnerem Durynského mysliveckého svazu na výstavě v Erfurtu

Myslivost 5/2016, str. 98  Petr Šeplavý
Při přípravě mezinárodní myslivecké výstavy v Lysé nad Labem v loňském roce byla dohodnuta účast ČMMJ na výstavě v Erfurtu v roce letošním. Zde se ve dnech 31. 3. – 2. 4.2016 konala tradiční výstava pro příznivce myslivosti, jezdectví a rybářství s názvem Reiten – Jagen - Fischen. V hale věnované myslivosti byla součástí výstavy také přehlídka trofejí spolkové země Durynsko (Thüringen), kterou pořádá durynský myslivecký svaz vždy jednou za dva roky.
Celkem 28 500 návštěvníků, což je nový návštěvnický rekord výstavy, se mělo možnost seznámit blíže s myslivostí v ČR. Na stánku Českomoravské myslivecké jednoty byly prezentovány základní údaje nejen o naší organizaci, ale také základní údaje o honitbách a lovu zvěře. Stánek se těšil značnému zájmu a návštěvníci se ptali především na možnosti lovu v našich honitbách. Mnozí si přišli popovídat o svých dřívějších návštěvách a přátelích v ČR a zajímali se o současné dění v naší zemi. Zvláště dotaz na vánoční koncert v pražském Rudolfinu od místního myslivce a jeho zájem přijet se podívat, nás potěšil.
Prezentace ČMMJ byla zaměřena na mysliveckou kulturu, práci s mládeží a činnost jednotlivých Klubů. Expozici vhodně doplnila výstava porcelánu a grafik výtvarníka Borise Noska a obrazů našich současných malířů.

Prezentace České republiky však nezahrnovala pouze expozici ČMMJ. Nedílnou a možná hlavní součástí výstavy bylo setkání představitelů na úrovni mysliveckých svazů a příslušných ministerstev, které se uskutečnilo na pozvání Birgit Keller, ministryně infrastruktury a zemědělství Svobodného státu Durynsko v pátek ráno před slavnostním zahájením výstavy. Česká delegace již předem navrhla témata, o nichž se domnívala, že mohou zajímat obě strany. Tento předpoklad se potvrdil hned na samém začátku, kdy se diskutovalo o škodách způsobených zvěří na lesních porostech, o jejich specifikaci, kvantifikaci a kompenzaci.
Jednání u kulatého stolu se za Českou republiku účastnil vedoucí delegace Ministerstva zemědělství Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra pro sekci lesního hospodářství spolu se svým zástupcem, ředitelem odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Martinem Žižkou, Ph.D., předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiří Janota a doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
Za německou stranu se jednání účastnil Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne, ředitel kabinetu ministryně infrastruktury a zemědělství Svobodného státu Durynsko, Ing. Achim Ramm, sekční rada durynského Ministerstva infrastruktury a zemědělství, Ing. Steffen Liebig, prezident Durynského mysliveckého svazu a Volker Gebhardt, ředitel státních lesů Durynska (ThűringenForst). Státní lesy v Durynsku své honitby užívají ve vlastní režii s tím, že s ohledem na legislativní možnosti za specifických podmínek prodávají povolenky k lovu především zájemcům z dané lokality. Náklady na ochranu kultur se snaží omezit, a to i za předpokladu nižšího výnosu z myslivosti. Vzhledem k tomu, že už první téma bylo svým obsahem velmi široké, zaujalo plnou pozornost obou stran a během určeného času nebylo projednáno celé, byla další předpokládaná témata, tedy rozšiřování populace bobra, invazivní druhy a jejich regulace nebo využívání tzv. apostily pro uznávání loveckého lístku v České republice, odsunuta na příští vzájemné setkání.
V sobotu odpoledne se pak uskutečnilo jednání s vrcholnými představiteli Durynského mysliveckého svazu včele s jeho předsedou Steffenem Liebigem. ČMMJ zastupoval JUDr. Petr Vacek, předseda OPK ČMMJ, Martina Novotná, jednatelka ČMMJ a Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. Na jednání se oba svazy vzájemně informovaly o své činnosti, problémech a plánech.   
Členy Durynského mysliveckého svazu je 35 okresních spolků. Ty jsou sdruženy do tří krajů, ze kterých jsou voleni viceprezidenti. V okresních spolcích je organizováno téměř 8000 myslivců z celkového počtu 11 000. Z celkové výměry 1,4 mil. ha je 1,2 privátních a 0,2 státních. V členském příspěvku je zahrnut poplatek na činnost okresu, hlavní organizaci, odvod do spolkové organizace a pojištění. To je zajištěno smlouvou s pojišťovnou Gotha.
V rámci akce „Místo výuky – příroda“ provozuje Durynský myslivecký svaz pojízdný výukový automobil, jehož obsluha ročně proškolí na 70 000 dětí v celé spolkové zemi.
Se změnou zemské vlády po volbách, kdy výraznější vliv získala strana zelených, je avizováno znovuotevření zákona o myslivosti. Durynští myslivci se obávají, že nad odbornými hledisky zvítězí politická rozhodnutí, která v konečném důsledku mohou mít negativní dopad na myslivost. Bohužel se sami potýkají s vnitřními problémy, které je pro případná jednání oslabují. Dlouhodobě členská základna stárne a nedaří se do činnosti zapojovat mladé lidi.
Také řeší problémy s invazivními druhy zvěře jako je mýval, nárůstem spárkaté zvěře, škodami apod. Z diskuze vyplynula velmi podobná témata, která trápí i naši organizaci. Vzájemná setkání by mohla pomoci najít pro společné problémy řešení, která by byla obecnější a oproštěná od lokálních specifik.
 
Do programu výstavy se ČMMJ zapojila svými klenoty. Jednak představením české lovecké hudby v podání souboru ve složení Petr Vacek, Vladimír Sekera, Petr Votava, Eva Macková a Martina Novotná. Slavnostní zahájení a společná vystoupení s německými trubači byla pro posluchače zajímavým exkurzem do světa naší lovecké hudby. Mnozí byli překvapeni skladbami, které naši trubači hráli na lesnice bez klapek technikou krytí, včetně lidové písničky Ach synku, synku. Tato vystoupení probíhala v pátek a v sobotu.
Na neděli pak bylo připravené přátelské utkání mezi vábiči, které bylo zároveň mistrovstvím Durynska ve vábení jelenů. Do souboje jsme vyslali naše zkušené vábiče pod vedením čtyřnásobného mistra Evropy Jana Brtníka. Skvěle jej doplnili zkušení matadoři vábičských soutěží Tomáš Třeský a David Princ. Naši vábiči se stali středem zájmu početné skupiny médií. Oproti zvyklostem byl souboj jelenů skutečně soubojem jednotlivých vábičů, kteří byli do duelu losováni.
V porotě zasedli dva zástupci za německou stranu a předseda Klubu vábičů a dlouholetý porotce na mistrovství Evropy, Ing. Jan Kupka. Po sečtení všech hlasů bylo jasné, že naši vábiči se své role favoritů ujali bez sebemenšího zaváhání. První místo obsadil Tomáš Třeský, na druhém místě se umístil David Princ a třetí místo získal Jan Brtník.
Vystoupení našich vábičů následně skvěle doplnil Václav Svoboda. Jeho ukázky hlasů různých druhů zvěře a ptáků nadchly početné publikum. Role tlumočníka a komentátora se ujal Ing. Josef Feuereisel, který spolu s Martinou Novotnou a Ing. Milošem Ježkem, Ph.D. zajišťovali bezproblémový chod stánku a tlumočení při jednáních.
V neděli na konci výstavy za námi přišli předseda Steffen Liebig, jednatel durynského svazu Frank Herrmann a Lazslo Bor z výstaviště Erfurt, kteří osobně všem poděkovali za spolupráci a popřáli šťastný návrat domů. Předseda durynských myslivců a člen prezídia Německého mysliveckého svazu, zodpovědný za kulturu a tradice, vyslovil přání na častější setkávání se a výměnu zkušeností. Naše poděkování patřilo všem, kteří se na výstavě podíleli, Durynskému mysliveckému svazu a Messe Erfurt za vřelé přijetí, MZe za podporu a poskytnutí propagačních materiálů a také všem, kteří skvěle reprezentovali českou myslivost v Erfurtu.
Petr ŠEPLAVÝ
 
 
Zpracování dat...