ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2016

Opatření v krajině a současné možnosti jejich financování

Myslivost 5/2016, str. 16  Petr Marada
Stále více zemědělců, lesníků, správců povodí, ale také myslivců přemýšlí o realizaci opatření v krajině, která by pomohla adaptovat přírodu na prokazatelnou klimatickou změnu, se kterou souvisí i v tomto roce očekávaná sucha, která budou střídána extrémními srážkami a dalšími nežádoucími jevy. Především myslivci však chtějí také zamezit snižování druhové rozmanitosti a početnosti rostlin a živočichů, která je významná pro myslivecké hospodaření a stabilní a fungující ekosystém.
Obnova mokřadů a tůní, revitalizace říčních niv, zakládání rybníků, remízků, alejí, biocenter a biokoridorů, ale také obnova přirozené struktury lesů nebo protierozní opatření v lesích a na zemědělské půdě jsou opatření, o kterých se dnes reálně uvažuje napříč celou Českou republikou. Budoucí realizátoři řeší právní důvod užívání pozemků, na kterých by se plánované opatření mohlo provádět, tvorbu projektové dokumentace, realizační firmy a také a především samotné financování.
Díky platné politice ochrany životního prostředí a funkčních finančních nástrojích Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství se těm, kteří chtějí zvyšovat přírodní hodnotu životního prostředí nabízí velmi široká nabídka zajímavých dotačních titulů určených právě pro financování zmiňovaných opatření v krajině.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v měsíci dubnu tohoto roku novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí, která je určena primárně na opatření k zadržování vody v krajině a současně k podpoře biodiverzity.
Mezi podporovaná opatření jsou zařazeny vodní prvky, jako malé vodní nádrže, tůně či mokřady, revitalizace a realizace přírodě blízkých koryt vodních toků nebo obnova korytotvorných procesů, dále realizace travních pásů, průlehů, zakládání a obnova mezí a remízů, vytváření krajinné mozaiky, zlepšení stavu lesních porostů nebo zakládání a obnova územních systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů.
Na tato a řadu dalších opatření je v této výzvě určeno 230 milionů korun. Výzva je pro příjem žádostí otevřena již od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.
Plánované záměry jednotlivých projektů je vhodné konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít e-mailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.
Žádosti o podporu se podávají elektronicky prostřednictvím portálu pro žadatele IS KP14+, který je součástí jednotného monitorovacího systému pro administraci evropských dotací MS2014+. Kvůli elektronickému podání žádosti a povinných příloh je nezbytné, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem. Způsobilými žadateli jsou také neziskové organizace (spolky) a fyzické osoby podnikajicí. Veškerá dokumentace k výzvám z OPŽP 2014–2020 je zveřejněna na webových stránkách programu http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva.
 
Také Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fonfu (SZIF) začalo přijímat od 8. dubna 2016 tzv. Jednotné žádosti pro rok 2016. Řádný termín pro podávání Jednotné žádosti 2016 je do 16. května 2016. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS. Od 8. dubna je možné podávat žádosti například na následující opatření:
* jednotná platba na plochu (SAPS),
* platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening),
* platby v rámci sítě NATURA 2000 na zemědělské půdě,
* agroenvironmentálně – klimatická opatření,
* ekologické zemědělství.
 
Pro myslivce mají největší význam Agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO). Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností.
Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Tvoří ho kromě jiných podopatření ošetřování travních porostů zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření zatravňování orné půdy, s cílem prevence eroze půdy, podopatření biopásy, sloužící k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině a podopatření ochrana čejky chocholaté s cílem chránit hnízdiště tohoto druhu a dalších druhů ptáků hnízdících v zemědělské krajině.
Žadatelem o AEKO je subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem. Podopatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatel se vstupem do závazku zavazuje po celou dobu trvání závazku hospodařit v souladu s podmínkami daného podopatření nebo titulu na celé výměře zemědělské půdy se kterou do závazku vstoupil a v souladu s podmínkami cross compliance a ostatními podmínkami danými platnou evropskou a národní legislativou.
 
Za účelem bližšího výkladu těchto a dalších finančních nástrojů se uskuteční v rámci doprovodného programu při příležitosti výstavy NATURA VIVA v Lysé nad Labem dne 18. 5. 2016 od 11:30 hod seminář, součástí kterého bude:
* představení úspěšně realizovaných projektů vztahujících se k lesnímu hospodářství, myslivost a ekologickým přístupům k přírodě a krajině v ČR financovaných z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 (typy projektů, které mohou být inspirativní i pro nové programové období),
* seznámení s aktualitami Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (oblast dotační podpory pro zachování funkčních agrárních a lesních ekosystémů, možnosti ochrany půdy krajiny před dopady klimatických změn, správné postupy v hospodářské praxi) + informace o aktualitách z Celostátní sítě pro venkov (zaměřené především na aktivity pro partnery z lesnické oblasti),
* zkušenosti úspěšných realizátorů projektů se správnými hospodářskými postupy,
* možnosti čerpání dotací v oblasti lesního hospodářství a myslivosti.
 
Všichni, kteří mají zájem zvyšovat přírodní hodnotu krajiny jsou zváni. Pro podporu realizátorům opatření v krajině Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů a Celostátní sítí pro venkov připravilo publikaci, která má za cíl nabídnout vlastníkům lesa, zemědělcům a myslivcům ucelený přehled finančních nástrojů péče o lesy a krajinu, který zahrnuje dostupné podpory z různých dotačních titulů.
Publikace pomůže v orientaci v celé nabídce dotací a příspěvků, pomůže připomenout i méně obvyklé možnosti, to vše v jednoduché, přehledné podobě. Nejedná se však o podrobný návod, jak o dotace žádat. U každého titulu je vždy uveden zdroj dalších informací, většinou odkaz na webové stránky příslušné instituce, která má poskytování dotací a příspěvků ve své gesci.
Internet v současné době výrazně urychluje a usnadňuje přístup k informacím, proto doporučujeme zájemcům o získání finanční podpory, aby pravidelně sledovali webové stránky, na které jsou uvedené odkazy u jednotlivých titulů.
Publikace „Finanční podpory zaměřené na les a krajinu“ je dostupná v elektronické verzi na webu:http://eagri.cz
Dr.Ing. Petr MARADA,
Mendelova univerzita v Brně
Ekologická komise ČMMJ
 
Zpracování dat...