Časopis Myslivost

78. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2016, str. 34  Josef Novák
Jméno Karla Podhajského je nerozlučně spjato se základy české myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas. Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, miloval přírodu a myslivost, poznatky získané neúnavným studiem si ověřoval vlastní praxi. Spolupůsobil při zakládání první československé myslivecké organizace v roce 1923 a stal se zakladatelem a vedoucím Československé plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem ohařů, jejichž chovu, vlohám a výcviku věnoval celý svůj život. Bohaté vědomosti a zkušenosti, které v životě načerpal, předával hojně v odborném tisku. Jeho práce přesáhla rámec své doby natolik, že teprve dnes dochází plného docenění a stále živá myšlenka, že bez dobrého loveckého psa není myslivosti, platí i v dnešní době. K uctění jeho památky se letos již po 78. konala vrcholná soutěž ohařů Memoriál Karla Podhajského.
 
Pořádáním 78. ročníku Memoriálu Karla Podhajského, vrcholné mezinárodní soutěže ohařů, konané v České republice již od roku 1932, byl pověřen Okresní myslivecký spolek Nymburk. Lovecká kynologie má ve zdejším regionu dlouholetou a bohatou tradici. V minulosti zde působila řada významných osobností lovecké kynologie uznávaná kynologickou veřejností, mezi nejznámější patřili pánové Josef Kellerstein, Vladimír Dušánek a Václav Vančura. I v současné době je na Nymbursku početná skupina kynologů, držitelů ohařů a chovatelů plemen ohařů, kteří úspěšně pokračují v práci svých předchůdců.
Každoročně OMS Nymburk pořádá téměř všechny zkoušky loveckých psů. V minulosti byl také pořadatelem soutěží a memoriálů, a to i ve spolupráci s chovatelskými kluby. Poslední vrcholnou soutěž ohařů, Memoriál Richarda Knolla, pořádal v roce 2000.
 
Poslední den měsíce září se v místě, kde obvykle vídáme naše vrcholové sportovce v přípravě na své úspěchy, začali v odpoledních hodinách sjíždět vůdci se svými ohaři, rozhodčí a další účastníci Memoriálu Karla Podhajského. Centrem dění této vrcholné mezinárodní soutěže ohařů bylo Sportovní centrum v Nymburce, zvané Tyršák. Po nezbytném předání organizačních pokynů, ubytování účastníků memoriálu, fotografování vůdců a rozhodčích, následovala porada rozhodčích.
Návrh delegace rozhodčích na Memoriál Karla Podhajského schválila Kynologická komise ČMMJ a rozhodčí na memoriál delegovala ČMKJ.
Vrchním rozhodčím memoriálu byl MVDr. František Šimek, zkušený dlouholetý rozhodčí, uznávaný a respektovaný odborník. Osobně si během pátečního dopoledne s pořadateli objel a zkontroloval, jak jsou jednotlivé disciplíny na poli, vodě a v lese připraveny a v jakých terénech bude memoriál probíhat. Všichni delegovaní rozhodčí se v čase uvedeném v propozicích soutěže dostavili na poradu rozhodčích. Vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek rozhodčí přivítal, seznámil je s připraveností jednotlivých disciplín a organizací během posuzování v následujících dvou dnech. Dále věcně a jasně formuloval požadavky na posuzování ohařů.
 
Po poradě rozhodčích následuje všemi očekávané pracovní zahájení Memoriálu Karla Podhajského a losování. Všichni přítomní se shromažďují v místním sále. Po slavnostních znělkách trubačů České lesnické akademie Trutnov, přivítal účastníky Memoriálu Karla Podhajského předseda OMS Nymburk Jaroslav Moravec. Vrchní rozhodčí představuje rozhodčí s uvedením disciplín, které budou posuzovat a s koloběhem mezi jednotlivými pracovišti na poli, vodě a v lese.
K losování nastupuje 20 vůdců se svými ohaři, z toho je čtrnáct z České republiky, tři ze Slovenska a po jednom z Francie, Německa a Polska. V letošním roce se přihlásilo ze zahraničí pouze šest vůdců, tudíž může startovat na Memoriálu Karla Podhajského čtrnáct nejlépe umístěných ohařů z Memoriálu Richarda Knolla. Celkem je zastoupeno 7 plemen ohařů, z toho je 8 KO, 3 ČF, 5 MOK, 1 NDO, 1 VOK, 1 POI a 1 SHS.
Vůdci po jednom přichází před sbor rozhodčích, představují sebe i svého ohaře, oznamují nezávazně vedení psa na barvě a číslo losu. Po skončení losování je vidět, že už vůdci přemýšlí, co je čeká následující den.
 
V sobotu ráno vítá účastníky Memoriálu Karla Podhajského město Nymburk. Ze všech stran se sjíždí velké množství aut. Všichni se shromažďují v místě slavnostního zahájení. Setkávají se známí a kamarádi, myslivci a kynologové ze všech koutů republiky.
Pořadatelé vybrali pro slavnostní zahájení 78. ročníku Memoriálu Karla Podhajského překrásné místo v historické části u městských hradeb města Nymburka. Čestní hosté a rozhodčí jsou nastoupeni na terase pod hradbami. Rovněž velmi početná korona je v očekávání následujícího dění. Zaznívají slavnostní fanfáry trubačů a správce memoriálu Alois Bultman přivádí hlavní aktéry memoriálu, vůdce a jejich ohaře. Ti nastupují k připraveným špalkům podle vylosovaných čísel.
Ředitel memoriálu Jaroslav Moravec slavnostně zahajuje 78. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Po představení čestných hostů a jejich zdravicích představuje jednotlivé vůdce a ohaře. Následně předává slovo vrchnímu rozhodčímu MVDr. Františku Šimkovi, který představuje rozhodčí a seznamuje všechny přítomné s organizací prvního dne memoriálu. Po skončení slavnostního zahájení se vůdci a početná korona rozjíždí na jednotlivá pracoviště.
 
Nejpočetnější část odjíždí do lesa, aby shlédla první společnou disciplínu, přinášení lišky přes překážku. Lesní disciplíny probíhaly v honitbě Kersko, Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Nymburk. Nebývá často k vidění, aby na vrcholné kynologické soutěži byly disciplíny v lese soustředěny v tak blízké vzdálenosti od sebe. Od Fančiny chaty, kde bylo centrum lesních prací, byla vzdálenost na barvy, vlečky a drobné disciplíny pouze několik stovek metrů.
Přinášení lišky přes překážku sledovalo v sobotu i v neděli velké množství diváků a ohaři předvedli převážně výborné výkony. Totéž lze říci o další společné disciplíně chování na stanovišti.
Šoulačku s odložením a práci na pobarvené stopě posuzovali Josef Kratochvíl, Ing. Jiří Michl, Ing. Jiří Knotner, Jiří Jiroušek a Lubor Libich. Barvy byly umístěny v rovinatém terénu borového a smíšeného lesa. Lze říci, že se od sebe obtížností výrazně nelišily. Pouze jeden ohař na barvě neobstál.
Vlečky v lese posuzovali Ing. Josef Braťka a Marek Hrůza. Vlečky byly také na rovině v různorodém lesním porostu. Na vlečkách s liškou obdrželi dva ohaři limitní známku 2. Ostatní ohaři úspěšně vlečky splnili.
Drobné disciplíny v lese posuzovali Václav Gruber a Čeněk Vedral. Vyhledávání zvěře v houštinách probíhalo v husté borové mlazině, slídění a dohledávka pohozené lišky ve vysokém lese s podrostem. Drobné disciplíny splnili všichni ohaři bez jediného zaváhání.
Vodní práce probíhaly v honitbě Mysliveckého spolku Sadská a posuzovali je Rudolf Borovička, Josef Semerád a JUDr. Vladimír Šiška ze Slovenska. Hluboká voda byla zkoušena na rozlehlé vodní ploše zatopeného písáku a disciplíny v rákosí na nedalekém slepém rameni Labe. Při plnění disciplín práce na vodě obstáli pouze čtyři ohaři s plným počtem bodů. Sedm ohařů obdrželo trojku. Dvěma ohařům byla udělena limitní známka 2 na ochotě k práci na hluboké vodě. Jeden ohař obdržel známku 1 z nahánění v rákosí a jeden ohař neobstál na dohledávce pohozené kachny v rákosí.
Dohledávky pohozené zvěře i vlečka se zvěří pernatou na malém poli se zkoušely v porostu řepky v honitbě Honebního společenstva Bobnice. Na malém poli posuzovali Vlastimil Kašík a Stanislav Ludvík. Malé pole ohaři úspěšně absolvovali, pouze u pěti se snižovala o jeden stupeň známka na vlečce se zvěří pernatou.
Velké pole se zkoušelo v honitbě Mysliveckého spolku Chleby a posuzovali Jaroslav Dostál, Bc. Jiří Kubát a RNDr. Anton Dinka ze Slovenska. Společný hon probíhal v porostu přiměřeně vysoké vojtěšky a individuální hledání v porostu řepy optimální výšky. Zazvěření bylo na současné podmínky nadprůměrné, dostatek zajíců i bažantů byl předpokladem důkladného prověření práce ohařů na poli. Byli ohaři, kteří předvedli kvalitní výkony,a dostatek zvěře jim k tomu pomohl, naopak u některých ohařů tato skutečnost jejich výkon ovlivnila natolik, že se to projevilo v celkovém hodnocení práce na poli.
V průběhu nedělního pozdního odpoledne Memoriál Karla Podhajského vrcholí na velkém poli. Rozhodčí zkouší poslední skupinu ohařů a tomu přihlíží početná korona, která trpělivě vyčkává, jak vše dopadne. Posuzování končí. Z tváří vůdců se vytrácí napětí a objevují se úsměvy. Jsou známy výsledky, je znám vítěz.
 
Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá v sále Sportovního centra v Nymburce za přítomnosti Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje, Ing. Martina Žižky, Ph.D., ředitele odboru státní sprány lesů a myslivosti Ministerstva zemědělství ČR, Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, Ing. Jiřího Červenky, místopředsedy ČMMJ a Martiny Novotné, jednatelky ČMMJ.
Po krátkých projevech čestných hostů se ujímá slova vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek, který v obsáhlé zprávě zhodnotí průběh 78. ročníku Memoriálu Karla Podhajského a poděkuje vůdcům, rozhodčím a pořadatelům za zdárný průběh soutěže a vyhlásí výsledky.
 
Vítězem 78. ročníku Memoriálu Karla Podhajského je fena německého krátkosrstého ohaře, Cora zo Šurianského kopca, vedená Radkem Dufkem. Obdrželi 483 bodů v I. ceně, CACT a ocenění nejlepší práce na barvě a nejlepší práce na poli.
Od předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty dostává vítěz kulovnici a od pořadatelů a sponzorů další ceny a dary. S gratulací a poděkováním za prezentaci německého krátkosrstého ohaře, dostává pohár od předsedy KCNNKO Praha Josefa Nováka.
Druhé místo obsadil pes českého fouska, Dyk z Oslavského údolí, vedený Jaroslavem Mašou. Obdržel 473 bodů v I. ceně a CACT.
Na třetím místě se umístila fena německého krátkosrstého ohaře, Perla od Věžeckého potoka, vedená Břetislavem Jelínkem. Obdržela 471 bodů v I. ceně a res. CACT.
O pořadí na čtvrtém a pátém místě rozhodoval věk psa. Čtvrté místo obsadil pes výmarského krátkosrstého ohaře, Pepe Elika Bohemia, vedený Milanem Kazdou. Obdržel 466 bodů v I. ceně a CACT.
Na pátém místě se umístil pes německého krátkosrstého ohaře, Som Kořenice, vedený Jaroslavem Novákem, který obdržel 466 bodů v I. ceně.
Šesté místo obsadil pes slovenského hrubosrstého ohaře, Cyro Hukov vršok, kterého vedl Ladislav Balogh ze Slovenska. Obdržel 456 bodů v I. ceně, CACT a ocenění nejlepší práce na vodě.
V II. ceně obstáli čtyři ohaři, ve III. ceně skončilo šest ohařů a čtyři ohaři neobstáli.
Ocenění nejlepší práce v lese bylo uděleno feně českého fouska, Polly z Hložku, vedené Jiřím Černým.
Všichni vůdci obdrželi od pořadatelů a od sponzorů hodnotné ceny. Zástupci chovatelských klubů předali vůdcům nejlépe umístěných ohařů jednotlivých plemen poháry a poděkovali jim za prezentaci plemene.
 
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů. Memoriálu se může, jak říká zkušební řád, zúčastnit nejvýše 20 ohařů, v ideálním případě deset z České republiky a deset ze zahraničí. Zejména pro české vůdce, kdy cesta na vrchol vede přes úspěšně absolvované všestranné zkoušky, nominační soutěž a Memoriál Richarda Knolla, je účast na memoriálu úspěchem. Samotný memoriál je však soutěž náročná a mnohdy v průběhu dvou dnů o konečném výsledku a pořadí rozhoduje malé zaváhání či nepřesnost. Zúčastnit se memoriálu a uspět na něm je přáním každého vůdce. Nehledě na získanou cenu a umístění je třeba všem vůdcům a jejich ohařům poblahopřát k dosaženému úspěchu a poděkovat za prezentaci lovecké kynologie.
 
Během života člověka se stanou různé příběhy. Mnohé příběhy se udály i v historii Memoriálů Karla Podhajského. Svůj vlastní příběh prožil i vítěz letošního memoriálu Radek Dufek s fenou Corou zo Šurianského kopca.
Tato dvojice dosahovala v průběhu posledních dvou let výborných výsledků. Již v loňském roce se z Memoriálu Richarda Knolla kvalifikovala na Memoriál Karla Podhajského. Fena se však dva dny před memoriálem rozhárala a bylo po nadějích. V roce letošním prošli úspěšně nominační soutěží na MRK, ale na Memoriálu Richarda Knolla přišlo zaváhání na jedné disciplíně a umístění, které je staví do pozice prvního náhradníka pro MKP.
V polovině září si zlepšují náladu vítězstvím na klubové soutěži Memoriálu Františka Vojtěcha. Nakonec opět zasáhla matka příroda. Týden před konáním Memoriálu Karla Podhajského se odhlašuje majitelka feny MOK, jelikož se začala fena hárat a Radek Dufek s fenou se tak z pozice náhradníka zařazuje mezi účastníky letošního Memoriálu Karla Podhajského.
 
Pokud mám 78. ročník Memoriálu Karla Podhajského hodnotit jako celek, lze říci, že se vydařil. Pořadatelům se povedlo vybrat velmi dobré terény pro práci na poli, vodě i v lese a dostatečně zazvěřené honitby. Výborně byla zvládnuta organizace na jednotlivých pracovištích i přesuny mezi nimi.
Sbor rozhodčích složený ze zkušených rozhodčích pracoval zodpovědně v souladu se zkušebním řádem, s přihlédnutím k myslivecké praxi. Vystupování rozhodčích i vůdců odpovídalo významu soutěže. Všude panovala klidná a přátelská atmosféra.
V průběhu celého memoriálu a na všech pracovištích provázely účastníky soutěže znělky a fanfáry trubačů České lesnické akademie v Trutnově.
Závěrem bych chtěl vyslovit poděkování a uznání řediteli memoriálu Jaroslavu Moravcovi a správci Aloisi Bultmanovi za uspořádání této vrcholné kynologické soutěže. Dokázali připravit spolu s realizačním týmem memoriál na vysoké odborné i společenské úrovni a významným způsobem přispěli k prezentaci české myslivosti, lovecké kynologie a Českomoravské myslivecké jednoty.
České myslivosti a lovecké kynologii zdar!
Josef NOVÁK
předseda KK ČMMJ
 

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...