Časopis Myslivost

Budeme chtít slyšet jasné odpovědi

Myslivost 11/20106, str. 14  Jiří Červenka
Byť bývá letní čas obdobím oddychu, relaxace a dovolených, doba cválá stále dál a přináší někdy i zcela nečekané příběhy. Přiznám se, že jsem nečekal, že mne požádá místopředseda Ing. Jiří Červenka, zda bych mohl přijít na sekretariát s diktafonem, že by měl námět na rozhovor. Hovor se stočil na události, které právě v letním čase tak trochu pootočily běh dějin týkajících se Všeobecné pojišťovny Halali.
 
Na Sboru zástupců v červnu se poprvé po letech otevřela záležitost o situaci domu v Jungmannově ulici a o pojišťovně Halali. Byl jste zvolen jako předseda komise, která by měla zjistit, jaký je současný stav věci. K jakým závěrům jste došli nebo jaký je současný stav?
Já bych hned na začátku chtěl říct, že nová Myslivecká rada jmenovala komisi za účelem zjištění reálného stavu kolem domu v Jungmannově ulici z toho nejzákladnějšího důvodu. Tím je informovanost, transparentnost a právo každého člena naší Jednoty na to, aby věděl, co se děje s jejím majetkem a co se děje s jeho penězi, které dává prostřednictvím členských příspěvků. Každý člen musí vědět, kam finanční prostředky jdou, jaký majetek se vytváří a co poskytnuté finanční prostředky dále produkují, protože je to majetek každého člena a zároveň majetek, který by měl přinášet užitek jednotlivým členům. Z tohoto důvodu jsme chtěli položit na stůl veškeré informace o domu Jungmannova 25, protože to je takový velký škůdce či vřed naší činnosti. Informace o domu jsou prezentovány veřejnosti, v médiích, a přitom jsme nikdo nevěděli, odkud vlastně informace vycházejí, jaký je reálný stav, vše bylo účelově zamlžováno a bylo velmi málo informací jak z dění v samotné pojišťovně Halali, tak z dění kolem domu.
 
Vítám, že vůbec k takovémuto rozhovoru dochází, protože nepamatuji, kdy by se otevřeně mluvilo o domu v Jungmannově ulici a že by členové dostali ucelené informace. Vždy dům byl předmětem různých spekulací, dohadů a fám a nikdo z předchozích funkcionářů nebyl schopen říct, jak se věc má. Jste předsedou komise, uveďme kdo další v té skupině je a kdy jste začali s prověřováním?
V komisi jsem já jakožto předseda komise, dále JUDr. Petr Vacek, JUDr. Petr Valenta, Ing. Vladimír Nechutný. My jsme činnost zahájili jmenováním Mysliveckou radou v dubnu 2016 především z důvodu, abychom na červnovém Sboru zástupců sdělili zástupcům okresů o základní informace o tom, jaké jsou právní vztahy, jaká je smlouva mezi Halali a investorem, a abychom zjistili, jaké jiné smluvní vztahy existují v souvislosti s domem Jungmannova 25 a za jakých podmínek a s jakými ekonomickými výstupy a v jakém právním režimu je tento dům využíván, respektive rekonstruován, zda bude někomu v budoucnu patřit a jaké by měl dům přinášet pro Jednotu finance. To bylo základní zadání. Musím říct, že jsme zjistili tři základní problémy, a o těch jsme v Benešově na Sboru zástupců také informovali.
 
Pojďme tedy postupně, prosím, první problém, který jste zjistili?
V první řadě nás překvapilo, že smlouva se společností SlugInvest byla uzavřena mírně řečeno až né výhodně pro ČMMJ. Hlavně proto, že jsme byli omezeni v určitém právu nakládat s akciemi. Aby bylo jasno, akcionáři Halali jsou ČMMJ a Interlov. V případě, že bychom změnili akcionáře, tak by dům automaticky podle smlouvy přecházel do vlastnictví společnosti Slug Invest. Takže jakákoliv změna akcionářů v Halali by měla za důsledek jednoznačnou nevýhodu pro nás, akcionáře Halali. Byli jsme v důsledku takto nastavené smlouvy postaveni jakožto stávající akcionáři do zcela nevýhodné pozice. To je ale přece špatně, bylo zasaženo do základního práva vlastnit a volně nakládat se svým majetkem.
 
Aby čtenář měl jasno, v současné době, resp. v době, kdy se začal řešit dům Jungmannova 25, tak v domě už nebyli žádní nájemníci, ani v bytech, ani jiné společnosti, k červnu skončila činnost i prodejna Myslivosti. Říkám to správně?
Ano, kromě společnosti Slug Invest s nikým jiným smlouva uzavřena nebyla, tato společnost provádí rekonstrukci domu a žádný jiný subjekt v této nemovitosti nebyl nájemcem. Společnost Slug Invest byla jediný nájemce. A tato společnost zároveň rekonstruuje dům od střechy až po sklepy.
 
Pojďme ke druhému bodu?
Druhý zásadním zjištěním bylo to, že nebyla zcela jasně stanovena cena, tzv. vypořádací cena, která by byla cenou v případě ukončení nájmu z důvodu převodu nemovitosti na nového nabyvatele. To považujeme za velmi prapodivné a nejasné. Máme tady jasný úkol, stanovit cenu, která bude odpovídat ceně domu v místě a čase obvyklé. Musíme ale zhodnotit cenu před rekonstrukcí, proinvestované peníze na rekonstrukci, dále cenu na konci rekonstrukce a ke skončení nájmu. Přitom ale musíme brát v potaz, že ten, kdo má dům v nájmu, platí nájemné a má také předkupní právo[B1] . Takže po uplynutí nějaké doby si třeba bude chtít nemovitost koupit a samozřejmě bude říkat, dal jsem do rekonstrukce tolik a tolik, zaplatil jsem za nájem tolik a tolik a teď to chci koupit za tolik. A cena opravdu stanovena přesně nebyla, v tom zcela jasně musíme sjednat nápravu.
 
Chápu to tedy tak, že v době, kdy jste začali šetřit, tak konkrétní čísla jste vůbec ve smlouvách a dokumentech nenašli?
My jsme našli řadu čísel, našli jsme řadu výkladů, našli jsme i několik možností výkladu uvedené ceny, ale moje odpověď je, že prostě cena nebyla stanovena jednoznačně a určitě.
 
Když jsem byl přítomen červnového Sboru zástupců v Benešově, tak jsem při čtení zprávy a sdělování zjištění jednak zažil ticho, jako nikdy předtím ne, a jednak viděl nevěřícné kroucení hlavami delegátů, uváděné ceny jedné a té samé nemovitosti létaly od 50 do 150 milionů. To snad taky svědčí o tom, že stanovování ceny v minulosti nebylo asi zcela reálné?
Tyto ceny v minulosti oscilovaly na základě provedených znaleckých posudků, kdy jeden posudek byl vyhotoven na žádost pojišťovny Halali, druhý posudek byl vyhotoven společností Slug Invest a ty se o více než sto procent lišily. Přitom v případě několika posudků se vždycky musí stanovit revizní cena v rámci revizního znaleckého posudku. Takže pro nás je nyní jasný úkol stanovit tuto cenu.
 
Zbývá nám třetí základní bod…
Třetí bod spočívá v tom, že nedocházelo k jasnému informování Myslivecké rady prostřednictvím jednotlivých zástupců v orgánech, jak ve společnosti Halali, tedy zástupců ČMMJ na valné hromadě, dozorčí radě a v představenstvu Halali, tak i zástupců Interlovu na valné hromadě. Interlov je sice samostatná společnost, ale ze sto procent vlastněná ČMMJ. To, co se upeklo na pojišťovně, nebylo až tolik zmiňováno, konzultováno a přenášeno do těch orgánů, kam ČMMJ vyslala svoje zástupce. Jmenovaný zástupce přece musí tomu, kdo ho jmenoval, skládat účty, sdělovat, co se v orgánu děje a co se projednává. Navíc každý ze jmenovaných zástupců tam není proto, aby rozhodoval sám za sebe, za svoji osobu, byť si může myslet, že to je správně, ale musí jednat v zájmu a podle pokynů toho, kdo ho na jednání vyslal. Tato komunikace a forma rozhodování v příslušných orgánech prostě nebyla, o některých skutečnostech nikdo na jednáních Myslivecké rady neinformoval, nevědělo se, co se odehrálo, vznikaly různé spekulace. Přitom úkol zněl jasně, transparentně a pravdivě informovat.
 
Nemohu než souhlasit, protože z obecného principu se zástupci do orgánů přece jmenují právě proto, aby oni byli těmi, kteří přenášejí informace. A není možné, aby zastávali svoje soukromá nebo osobní stanoviska, ale musí přenášet názory vedení ČMMJ. Takže vy jste jako Myslivecká rada zadávali jmenovaným zástupcům nějaké mantinely, jak můžou jednat? Vy jste o tom asi spíš nevěděli?
Minulost nemohu hodnotit, protože jsem u rozhodování nebyl, ale informovanost a komunikace určitě nebyla. A do doby, než začala pracovat komise, tak necítili jmenovaní zástupci potřebu, aby sdělovali, co se v orgánech a ve společnostech děje. Takže jsme u třetího hlavního bodu, kdy je třeba zdůraznit, že lidé nesedí v orgánech sami za sebe, sedí tam za ty, kdo je tam poslali a za každého jednotlivého člena ČMMJ. A když to vezmu z druhé strany, tak každý jednotlivý člen by minimálně rámcově, lidsky, vztahově a člensky měl být informován o tom, co se děje. A nelze akceptovat nějaké právní kličky, zda něco mohu nebo nemohu říci, zda je to obchodní tajemství. Je to o tom, že jsme spolek a ve spolku všichni musíme vědět, kdo co dělá.
 
V souvislosti s výše řečeným se dostává do jiného světla to, že asi není náhodou, že Halali je jediná obchodní společnost, kde po nástupu nové Myslivecké rady nebyli vyměněni zástupci v představenstvu a dozorčí radě.
My jsme nové vedení, a to mělo hlavní úkol ustanovit zástupce pro valnou hromadu Halali, kde jsem byl ustanoven zástupcem já, jako místopředseda ČMMJ, a
JUDr. Vacek, jako právník za Mysliveckou radu. To je v Halali jediná změna, to jsme my dva, kteří mohou zastupovat ČMMJ na valné hromadě Halali. Zároveň nová Myslivecká rada potvrdila, že nadále bude za druhého akcionáře, kterým je Interlov, zástupcem pan Černík, který je zároveň předsedou dozorčí rady celé ČMMJ. Předpokládali jsme, že uvedené nám zaručuje informovanost a transparentnost. Znovu opakuji, představenstvo a dozorčí rada Halali se neměnilo, jsou to lidé jmenovaní předchozím vedením ČMMJ.
 
V červnu na Sboru zástupců se teda řekly první informace, informace nebyly dobré, nebyly pozitivní a na základě těchto informací se okamžitě nerozhodlo o tom, že by se někdo odvolával a dala se šance na dalším Sboru zástupců, aby představitelé nebo zástupci na těch orgánech toto napravili.
Na Sboru zástupců v Benešově po námi transparentně a věcně sdělené informaci, jak z mé strany, tak ze strany Dr. Vacka i ze strany pana předsedy, Sbor zástupců vyslovil jasný záměr, napravit smlouvu v těch bodech, o kterých jsem mluvil. A dále prověřit ještě stavební část, jako je stavební povolení, jak se tam dělaly investice, co se tam proinvestovalo z pohledu stavebních prací, jaké bylo dodržování právních předpisů a podobně. V podstatě technické věci, které stále prověřujeme a pro tuto chvíli můžeme nechat stranou. Závěry předneseme v listopadu na Sboru zástupců. V Benešově jsem cítil obrovskou vůli Sboru zástupců odvolat jak představenstvo, tak vedení pojišťovny. My jsme se jako vedení ČMMJ ale přiklonili k názoru, že tito lidé musí dostat ještě šanci a jasné zadání, aby celou kauzu dům Jungmannova jak právně, tak věcně napravili, aby výsledné řešení bylo ku prospěchu nás, ČMMJ. Dále, aby vše bylo dojednáno za zohlednění všech výhrad Sboru zástupců. My jsme je v tu chvíli vlastně podrželi a dali jim čas a šanci k nápravě.
 
Kdo je v těch orgánech? Kteří jsou ti lidé?
Valná hromada má dva akcionáře ČMMJ, tu zastupuji já, Ing. Jiří Červenka, jsko místopředseda. Pokud se nemohu účastnit, zastupuje mě JUDr. Petr Vacek, člen Myslivecké rady. Druhý akcionář je Interlov Praha, s.r.o. a tuto společnost zastupuje na valné hromadě Halali Ing. Petr Černík. Petr Černík zastupující Interlov na valné hromadě byl zvolen předchozí Mysliveckou radou a zároveň je předseda dozorčí rady ČMMJ. Představenstvo Halali má předsedu představenstva Ing. Miroslava Krause, místopředsedu představenstva Ing. Petra Černíka, členy představenstva jsou Ing. Lenka Zumrová a Ing. Josef Vlášek. Dále má Halali dozorčí radu, předsedou dozorčí rady je JUDr. Václav Plachý a členy Ing. Roman Urbanec a Ing. Michal Zubíček. V představenstvu, které zásadní skutečnosti v Halali projednává, je nutné si povšimnout role Ing. Petra Černíka, který zastává jak funkci předsedy dozorčí rady celé ČMMJ, tak zastupuje na valné hromadě Interlov a zároveň ještě sedí v představenstvu. To je přece osoba, která musí jednat z hlediska toho, jakou dostala důvěru do těchto orgánů, s nejvyšší možnou mírou transparentnosti, informovanosti a toho, že všechno je v souladu s usneseními, jak Sboru zástupců, tak akcionářů z jedné nebo z druhé strany. Tady vidím klíčovou osobu.
 
Zároveň jsou tam jména těch, kteří jsou současnými členy Myslivecké rady a i ti by měli z titulu své funkce informovat Mysliveckou radu. Informují nebo ne?
Po jednání Sboru zástupců v červnu jsme uložili, já nejprve ústně paní ředitelce Halali a posléze i dopisem, dva okruhy řešení. Tak jak jsem už zmínil, aby mi předala veškeré informace k postupu stavebních prací. Což jsou stavební povolení, co a jak se tam dělalo, vše z hlediska stavby. Druhý okruh, a to byl ten právní, byl provést změnu smlouvy se společností Slug Invest a.s. v těch bodech, o kterých jsem od začátku mluvil. Termín byl stanoven do 31. 8. 2016. Po tomto datu, což bylo na začátku září, mi bylo jako předsedovi komise písemně paní ředitelkou k okruhu stavba sděleno, že všechno připravili. Mají to uložené u sebe a můžeme do toho nahlédnout. Paní ředitelka popsala veškeré technické věci, které se týkaly stavby, prostavěnosti, povolení a podobně.
 
V té technické části nebudeme asi zacházet do detailů...
To teď opravdu ne, mám ke konzultaci přizvaného stavebního inženýra, který vše projde. To považuji za věc, kde podle mě možná dojde k tomu, že jsme někde ulétli z hlediska porušení nějakého právního předpisu, stavebního povolení, ale nevidím v tom zásadní problém. Budeme o tom informovat v listopadu na Sboru.
 
A druhý okruh?
Druhý okruh se týká změny smlouvy. Jak jsme se dozvěděli, tak proběhla dvě zasedání, 22. 6. a 30. 8. Na zasedání byla odsouhlasena a určena cena nemovitosti pro případ uplatnění předkupního práva. To znamená, že jednání se týkalo dodatků ke smlouvě.
 
Můžeme ji uvádět?
Ne nebudeme ji v tuto chvíli uvádět. Byla dohodnuta cena, bylo podepsáno nové znění dodatku, jehož obsahem je jasně stanovená cena pro případ uplatnění předkupního práva nájemcem. V pořádku, jsem spokojen.
Další o čem bylo jednáno, je to, že délka nájmu třiceti let je standardní a odpovídá odpisům a podmínkám. Představenstvo zdůvodnilo na svém jednání, proč byla délka nájmu sjednána na dobu třiceti let.
Ale v závěru jsme se ze zápisu jednání představenstva Halali dozvěděli pro nás, jakožto vedení ČMMJ, naprosto šokující informaci, že představenstvo Halali na svém zasedání 30.8. projednalo žádost nájemce Slug Invest a v souladu s ustanovením všech článků a dodatků smlouvy udělilo souhlas s postoupením smlouvy o nájmu z 29.3.2012 ve znění dodatků na společnost Lovera, s.r.o. Převedení je asi právně správně, není to pravděpodobně nic protiprávního, ale šokující je pro nás na tom to, že jsme se o této zcela jistě zásadní změně dozvěděli až z toho zápisu.
 
Objevila se tedy nová společnost bez vědomí hlavního akcionáře, resp. majitele, ČMMJ, aniž by vedení ČMMJ jmenovaní zástupci předem informovali? Nikdo to s vámi nekonzultoval předem? Nic jste nevěděli?
Ne, je zřejmě nepochybné, že z hlediska právního a z hlediska konstitucionálního paní ředitelka i představenstvo mají zřejmě právo měnit smlouvu a vytvářet dodatky a projednávat je na představenstvu. Ale to, co bylo výrazně porušeno, je informovanost a transparentnost. Všichni lidé, kteří byli na jednání přítomni, přece věděli, že je kolem domu Jungmannova 25 „rušno“ a přesto neinformovali nikoho z vedení o tomto úmyslu. Pokud připustím, že nikdo před jednáním představenstva Halali o návrhu ze strany Slug Investu nevěděl, o čemž ale silně pochybuji, tak by za normální situace bylo zasedání představenstva 30. 8. přerušeno. Zástupce ČMMJ, který tam v tu chvíli seděl, což v tomto případě byl Ing. Černík, měl okamžitě požádat o přerušení zasedání, vyhodnotit, že taková změna je docela zásadní věc a měl v tu chvíli vznést požadavek na projednání návrhu změny s hlavními akcionáři. Měl chtít znát názor Myslivecké rady. A to i z důvodu, že přece věděl a ví, co se odehrávalo v minulosti. A to se prostě nestalo a tím pádem, pro mě jako předsedu komise, pro místopředsedu ČMMJ, toto představenstvo ztratilo důvěryhodnost a otevírá se otázka, že nejen zřejmě budeme a musíme napravovat to, co se stalo ve vztahu k domu Jungmannova 25 v minulosti, ale musíme se také zcela zásadně vrátit k odpovědnosti našich jednotlivých zástupců do orgánů, které jmenujeme a kteří reprezentují naše představy na valných hromadách, představenstvu a dozorčí radě. Předseda dozorčí rady Halali, JUDr. Plachý, prý dostal tuto informaci údajně telefonicky a druhý člen dozorčí Ing. Urbanec o této transakci ani nevěděl. Nevěděl to ani předseda Ing. Janota.
 
Přijde mi, že když je v domě jediný nájemce a smlouva přechází na někoho jiného, navíc v souvislosti s minulými fámami a šeptandami, je tak zásadní změnou a momentem, že snad přece ani není možné, že zástupce ČMMJ toto nekonzultuje s představiteli ČMMJ. Opravdu vám nikdo nic neřekl?
Neřekl a já vám řeknu, proč nám to zřejmě neřekli. Když jsem se jich ptal, z jakého důvodu takto činíte? Co vás k tomu vede? Co nám to přinese nového a jaké to skýtá záruky a nápravy minulosti, která byla minimálně prapodivná? Minimálně účast lidí, kteří byli a nebo jsou v orgánech Halali je zvláštní a je zřejmě jasné, že ti lidé jednali sami za sebe a nejednali až tolik ve prospěch ČMMJ, jako základního spolku a základního akcionáře. A to byl podle mně důvod, a pokud nebyl důvod, tak si minimálně zadělali na problém. Jak jim nyní máme věřit, že se něco nedělá někde nějak jinak!? Nakonec popsané události kolem změny smlouvy jen potvrzují to, co si mysleli dosud všichni, něco se v Halali děje, někdo tam něco dělá a dojednává, ale asi jen za sebe, my o tom nic nevíme.
 
Nejsem v tuto chvíli ten, který by měl hodnotit míru pochybení. Ale zajímá mě to, zda od inkriminovaného třicátého srpna, kdy se konalo jednání představenstva, jste se opravdu nic nedozvěděli, nikdo vás opravdu neinformoval? Už je skoro konec září a proběhlo přece několik mysliveckých akcí, kde jste se viděli. Takže je to tak, že jste se to dozvěděli jen v zápisu z jednání v rámci výčtu jiných bodů jednání, tedy tak trochu jakoby bokem?
Paní ředitelka Zumrová mi jakožto předsedovi komise napsala, co se událo v těch věcech a popsala to stroze. Ptáte se správně, na poslední Myslivecké radě, která proběhla dne ….. spatřuji vážné selhání ze strany předsedy Dozorčí rady ČMMJ pana Černíka, kdy minimálně ještě před jednáním nás měl informovat. Měl nám říct, že změna smlouvy proběhla, měl to zdůvodnit a ne čekat, až jsme s tím za komisi vystoupili, a než to okomentoval JUDr. Vacek, který řekl, že to je minimálně nemravné. Pan předseda dozorčí rady Halali se sice vzápětí omluvil, že nás neinformoval, ale toť vše.
 
Mezi mysliveckou veřejností se šíří různé fámy a dohady o personálním propojení. Jmenoval jste tu novou firmu, Lovera pokud si pamatuji. Máte vůbec nějaké informace, co to je za firmu? Nebo je tam nějaké personální propojení s předchozími nájemci?
Ing. Černík nás informoval, že personálně je propojena i s osobami ovládajícími bývalou společnost Slug Invest, ale to je věc právníků. Nicméně, každý se může podívat do obchodního rejstříku. Ale to není teď zásadní problém. Důležité je, aby se vztahy daly do pořádku. Máme teď ztíženou situaci, že musíme jít do oficiálních zápisů, musíme se poradit s právníky. Nemusí to být nějaká fatální záležitost, že se převede smlouva na jiného, já neříkám, že to nemůže být výhodně a neříkám také, že to je právně špatně. Možná to je dokonce všechno v pořádku, možná to bude ku prospěchu, ale rozhodně důvěru si takové jednání a hlavně forma projednání a rozhodování ve mně nezískalo.
 
Takže teď jak dál?
My teď budeme detailně zjišťovat, co se přesně stalo. Proto svoláváme valnou hromadu Halali, kdy na jejím zasedání za účasti najatého právního zástupce budeme zjišťovat reálný stav. Je to všechno ale velmi smutné, volení zástupci ztratili veškerou důvěru od těch, kteří se za ně postavili před celým Sborem zástupců. V Benešově jsme my byli těmi, kteří řekli ne, nemůžeme je hned tady popravit, musíme jim dát šanci vše napravit. A místo toho, aby to využili, tak se zachovali tak, jak se zachovali. Takže my budeme chtít slyšet jasné odpovědi a Sboru zástupců v listopadu na rovinu, jasně a transparentně vše budeme tlumočit, ale včetně návrhu personálních změn. Ať už si to každý přebere, jak chce. Rozhodnout musí nejvyšší orgán a tím je Sbor zástupců.
 
Říkal jste, že pan Ing. Černík se omluvil, že udělal chybu. Mám to chápat tak, že mezi řádky řekl, že to bylo špatně? Vysvětlil vám, jestli je to výhodné z jeho pohledu? Považuje to za pozitivní nebo přínosné pro ČMMJ?
Řekl, že to považuje za přínosné a že to má opodstatnění. Na tom je pro mě pozitivní to, že se tito lidé budou muset zpovídat, že se nechali přesvědčit, že to pozitivní je. Já přesvědčený nejsem. Minimálně ohledně toho, že nám nic neřekli dopředu a že vyvolali tuto nedůvěru a zklamali v informování. Já jsem v té době na Země živitelce seděl s paní ředitelkou Halali. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme napravit věci ve smlouvě. Mluvili jsme o tom, že je potřeba uzavřít novou smlouvu s dobrou cenou, s příznivou lhůtou. A že je potřeba ukončit rozpory. Vezměte si, kdy byla Země živitelka a kdy bylo druhé představenstvo. Tehdy jsem nedostal informaci, asi jsem ji neměl dostat.
 
To je divné, proč jste ji nedostal?
Prostě nedostal. Alfa omega všeho lidského činění je důvěra a odpovědnost lidí, kteří sedí na místech v příslušných orgánech, a aby se za svá rozhodnutí zpovídali. Ano, nebyla komunikace, nebyly správně sděleny informace, představitelé ztratili důvěru. My neposuzujeme v tuto chvíli výhodnost či nevýhodnost, to se bude následně zjišťovat a budou delegátům na Sboru zástupců dne 17.11. sděleny veškeré informace. Je na vůli zástupců jednotlivých okresů, aby rozhodli, jak postupovat dál. A to jak věcně, tak i personálně. A při dalším rozhovoru to zveřejníme.
 
Myslíte si, že jde i o záležitosti, kdy by mohla být vyvozována trestně právní odpovědnost? Spravovali přece společný majetek všech členů, takže porušili nebo zneužili některá práva?
Nejsem od toho, abych hodnotil trestně právní aspekty věci. Nýbrž abych hodnotil vztahové otázky, záležitosti důvěry a to, že když něco chci napravit, tak musím učinit všechny kroky k tomu směřující. Napravovat se má transparentně a přinejmenším je třeba mluvit s tím, kdo mi dal zadání, že to mám napravit. A toto se nestalo. Takže veškerá důvěra byla z mého pohledu vyčerpána. Samozřejmě dalším krokem bude, jaké stanovisko k tomu zaujme dozorčí rada Halali, jaké stanovisko k tomu zaujme valná hromada, protože já, jako zástupce ČMMJ (případně JUDr. Vacek, kdybych v tu dobu nemohl) dostaneme jednoznačné zadání a projednáme si, jaké mají být pokyny pro zasedání valné hromady Halali. A jak se zachová Sbor zástupců, to nechám na posouzení delegátů, ale určitě jako Myslivecká rada si k tomu řekneme svoje, a to zcela zásadně.
 
Trochu smutné konstatování…
Bohužel, místo toho, abychom řešili, jak napravit naší pošramocenou pověst, to, že jeden druhému nevěříme nebo to, aby jednotliví členové podporovali vedení, tak se tu zaobíráme tím, co vzniklo v minulosti. Jak byly některé skutečnosti v minulosti zatemňovány, zamlženy, nejednalo se transparentně a čestně. Bohužel se v tom musíme zpětně hrabat. Utekl rok a já se zabývám věcmi s důvěrou ve stávající funkcionáře, že to napraví. Zároveň je mým poznáním, že lidé, kteří u toho byli a věděli, co se děje, nejednali čestně a asi to s nimi prostě dál nepůjde. A na řadu skutečností ještě asi budeme hledat odpovědi.
 
To je vlastně odpověď na volání členů, že se zvolila nová rada, že chtějí, aby se něco změnilo. A už jen to, že vedeme tento rozhovor, že se dávají argumenty na stůl, už to samo o sobě ukazuje, že chcete rozhodování změnit a posunout dál. Těžko vám teď může někdo říkat, že nic neděláte, naopak, děláte.
 
Děkuji za rozhovor
připravil Jiří KASINA
 
 
 
 
 

 [B1]Máte to ve smlouvě? Zákon totiž nic takového neříká.
Zpracování dat...