Časopis Myslivost

Jak dále s pojišťovnou Halali

Myslivost 12/2016, str. 44  Jiří Kasina
Jak dále s pojišťovnou Halali
Dne 26. 10. 2016, se konala mimořádná valná hromada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., která měla na programu jednání odvolání členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Před konáním této mimořádné valné hromady obdrželi písemně zástupci obou akcionářů rezignaci členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. - Ing. Miroslava Krause, Ing. Josefa Vláška, Ing. Petra Černíka a Ing. Lenky Zumrové, MBA, která současně rezignovala na pozici ředitelky pojišťovny.

Tento krok vítáme jako přihlášení se k odpovědnosti za současný stav pojišťovny. Krok rezignace před vlastním odvoláním bereme jako osobní postoj členů představenstva.
Řízením pojišťovny bude pověřen nový předseda představenstva, který má za úkol provést celkový audit hospodaření pojišťovny do doby rezignace představenstva a také prověřit zpětně jak kroky a rozhodnutí představenstva, tak ředitelky pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Hlavní akcionář (Českomoravská myslivecká jednota, z.s.) učiní veškeré právní kroky k zajištění plynulého chodu a efektivního hospodaření v pojišťovně a tím ochranu práv akcionáře.
Ing. Jiří ČERVENKA, místopředseda ČMMJ, z.s.

Tolik oficiální zpráva, která byla uveřejněna na webových stránkách a vyvolala okamžitý zájem a diskuze. Vzhledem k tomu, že je to v rámci celé ČMMJ zásadní událost, požádal jsem nově zvoleného předsedu představenstva pojišťovny o krátký úvodní rozhovor.

 

 

Jak mi řekl hned v úvodu Ing. Vladimír SLÁDEČEK, pohybuje se v oblasti finančního světa téměř třicet let, je dlouholetý včelař a myslivec.
 
Jak jste se prosím dostal k nominaci do čela myslivecké pojišťovny?
Došlo k tomu tak, že jsem  přijal nabídku kolegů z ČMMJ, jejímž jsem také  členem. Dlouhá léta se rovněž myslivosti věnuji. V podstatě to byla výzva pokusit se dát nový prostor pojišťovně Halali. Na nabídku jsem kladně reagoval s tím, že se spolu s dalšími kolegy pokusíme zvýšit výkonnost pojišťovny Halali
 
Byl jste tedy zvolen předsedou představenstva Halali?
Členové představenstva byli zvoleni valnou hromadou 26. 10. 2016 a na prvním zasedání 1.11. jsem byl zvolen předsedou představenstva, místopředsedou představenstva je Ing. Radim Jauker, a protože je představenstvo tříčlenné, třetím členem představenstva je Ing. Zdeněk Santler, MBA
 
Byla vyměněna i dozorčí rada?
Ne, dozorčí rada je v nezměněném složení.
 
Jaké jsou vaše nejaktuálnější kroky?
Momentálně přebíráme veškeré záležitosti po minulém představenstvu, úzce komunikujeme s ředitelkou pojišťovny, přebíráme celkové řízení pojišťovny. Budeme činit návazně další kroky, i třeba vzhledem k tomu, že je potřeba upravit stanovy v návaznosti na novou legislativu kolem zákona o pojišťovnictví, a tyto schválit valnou hromadou
 
Zmínil jste paní ředitelku, ona abdikovala a bude končit. Bude tedy v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na nového ředitele?
Celé minulé představenstvo odstoupilo, bylo jmenováno nové, byl snížen počet na tříčlenné z pětičlenného. Paní ředitelka požádala ze zdravotních důvodů o ukončení své činnosti k 30.11. 2016, v této chvíli od paní ředitelky přebíráme kompletně celou agendu a dáváme dohromady postupy, jakým způsobem se jednotliví členové představenstva budou zabývat těmi úkoly, které v rámci celého řízení pojišťovny byly v její gesci. Řešíme to tak, že bude představenstvo plně funkční a rozdělí si kompetence ředitelky. Počítáme s tím, že větší část kompetencí si převezme předseda představenstva a další dva členové si vezmou další části agendy, kterou měla ředitelka. V této chvíli neuvažujeme s řešením pozice ředitele a minimálně do další řádné valné hromady v příštím roce chce představenstvo řídit společnost v tomto složení. Pokud bychom řešili, zda má být někdo pověřen řízením, tak vzhledem k tomu, že já jakožto předseda představenstva přebírám největší část agendy, tak se dá říct, že budu řídit pojišťovnu v následujícím období já.
 
Jako představenstvo jste nastoupili se dvěma hlavními úkoly, za prvé podívat se do minulosti, co bylo, a za druhé zhodnotit, jaký je aktuální stav a podle toho formulovat výhled do budoucna…
Ano, dá se to asi takto okomentovat. Samozřejmě abychom mohli určit nějaký nový trend nebo představy rozšiřování se pojišťovny dál, musíme vycházet z toho, jak pojišťovna poslední roky hospodařila, abychom věděli, na co navazujeme. Takže naše představa je taková, že je zde určitý potenciál, který má šanci na rozšíření služeb pojišťovny o některé nové produkty. Druhou stránkou pojišťovny jako takové je budova Jungmannova, tato kauza bude druhým nosným bodem, kterým se bude představenstvo zabývat zcela jistě i nadále. Ale hlavně to bude hledání cesty a směrování pojišťovny dál. V souvislosti s domem Jungmannova váznou soudní spory, tedy i pro nás bude velice důležité detailně se seznámit s celou problematikou smluvních vztahů, které jsou uzavřeny.
 
Ale kauza budova je v podstatě jen součástí celého řešení pojišťovny, je to pro budoucnost pojišťovny ten nejzásadnější moment?
Berme to tak, že dnes máme dva zásadní momenty. Jedna věc je nemovitost jako taková, protože je to hodnotný majetek, který je v centru Prahy, a je to majetek, na který se skládali členové Českomoravské myslivecké jednoty, čili je to velmi nepříjemný problém, který bychom velmi rádi co nejšťastněji a nejrychleji vyřešili ku prospěchu Halali a ČMMJ. A druhá věc je samotné fungování pojišťovny, protože už samotný název říká pojišťovna. Pokusíme se najít další prostor v pojišťování a připravit další zajímavé produkty, kterými oslovíme nejen členy ČMMJ, ale i ostatní  lovce.
 
Prosím omluvte otázku finančního laika, ale mnozí řadoví myslivci nechápou, zda je ten dům napsaný v základním majetku nebo základním jmění, nebo jak byste to, prosím, jako finančník charakterizoval?
Dům  je majetkem Halali a  pojišťovna s majetkem pracuje. Situace, která je dnes kolem domu zjitřená, je dána soudními spory. Dům je ve fázi rekonstrukce a hledání konečného a systémového řešení, jak s touto nemovitostí pracovat v dalších letech. V dalším období je třeba nakládat s domem tak, aby nemovitosti fyzicky přinášela to, co přinášet má, aby byla skutečně k užitku nejen Halali, ale i celé ČMMJ.
 
Můžeme tedy v hrubém zjednodušení říci, že s domem v Jungmannově ulici pojišťovna nepadá? Je to důležitá součást, ale…
Takto určitě otázka postavená není, nemovitost má svá pro a proti a samozřejmě pojišťovna je hlavně pojišťovnou. Dnes reagujeme na trhu na situaci, která je. Pojišťovna je relativně stabilizovaná z hlediska termínovaných vkladů a majetku v penězích. Má samozřejmě svůj omezený pojistný kmen, který je daný tím, že je z výrazné části jen pojišťovnou pro členy Českomoravské myslivecké jednoty. Velmi málo služeb poskytuje mimo mysliveckou veřejnost. Víme o tom, že máme dneska v portfoliu pojištění odpovědnosti lovců, máme úrazové pojištění, majetkové pojištění, pojištění psů, ale to je zatím jen v hranicích toho, jakým způsobem máme pojištěnu základní činnost myslivců, která je klíčovou částí pojistného pojišťovny Halali. Evidentně je zde prostor pro další rozšíření a získání nových klientů, i prostor pro nové produkty. To všechno teď stojí před námi, abychom našli způsob, jak nové produkty dostat do povědomí nejen myslivecké veřejnosti a přátel lesa a přírody.
 
Jak byste zareagoval na časté zkratkovité mínění typu nastoupili proto, aby pojišťovnu prodali? Z předchozího chápu, že to není vaším zájmem.
Náš zájem to určitě není, není zadání pojišťovnu prodávat, naopak je zadání pojišťovnu, pokud to jde, rozpohybovat do ekonomicky lepších čísel a pokusit se najít nové možnosti na pojistném trhu. Najít nové produkty, které nebudou zajímavé jen pro myslivce. Já teď nebudu sypat z rukávu nové produkty, není to věc, kterou máme vymyšlenou ze dne na den, je to otázka, která bude souviset se zajištěním a dalšími věcmi tak, aby každý nový produkt měl smysl pro pojišťovnu, aby skutečně byl tím, co od něho očekáváme. Musí nám přinést skutečné hodnoty.
 
Rozhovor vedeme týden před jednání Sboru zástupců, určitě tam budete chtít vystoupit s informacemi…
Co se týče hlubších informací, tak vzhledem k tomu, že se seznamujeme s pestrou škálou problémů, které každá společnost má, nevyjímaje Halali, tak řekněme, že nějaké detailnější komentování a určité představení kroků nového představenstva budeme diskutovat s Mysliveckou radou a na Sboru zástupců v příštím týdnu. Tam by mělo dojít i k tomu, abychom si řekli některá další doporučení nebo představy vedení ČMMJ, kde bychom mohli účinněji vstoupit do stávajícího procesu, který v pojišťovně je. Jsme před koncem roku, kdy se obnovují pojistky, takže je našim cílem získat další pojištěnce, získat další prostor pro pojištění, nejen našich členů, ale i dalších myslivců, kteří našich služeb nevyužívají, takže zvažujeme, jak oslovit naše potenciální klienty, kteří jsou dnes pojištěni na mysliveckou odpovědnost u jiných pojišťoven. Je to jistě jedna z cest, kterou chceme jít. Domnívám se, že chceme být pojišťovnou, která bude pojišťovat většinu loveckých a mysliveckých přátel v tomto státě.
 
V minulosti opakovaně diskutovaným tématem bylo spojení členského příspěvku s pojištěním. Máte už představu, zda to nechat spojené či osamostatnit?
Já si nemyslím, že je nějaký zásadní problém, že v rámci členského poplatku je zahrnuto pojištění členů ČMMJ. Naopak jsem názoru, že to propojení je šťastnější. Samotný smysl pojišťovny je v zajištění pojistného programu pro výkon práva myslivosti a úraz členů ČMMJ. Je to sjednocující prvek v rámci ČMMJ a myslím, že by nebylo šťastné měnit tento zavedený systém. Přinášelo by to určitým způsobem disproporce a takto je to lepší i z mého pohledu myslivce. Jsem pojištěncem Halali a o změně pojišťovny jsem nikdy neuvažoval, naopak jsem přesvědčen o tom, že do budoucna bude velmi vhodné posílit vzájemný vztah Halali a ČMMJ.
Děkuji za rozhovor
připravil Jiří KASINA
 
Zpracování dat...