Časopis Myslivost

Informace o změnách v národní myslivecké dotační politice

Myslivost 8/2016, str. 80  Tomáš Zíka
Dne 1. 7. 2016 byl v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (dále „KÚSK“) uspořádán seminář, který řešil primárně problematiku novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (dále „nařízení vlády“).
Vláda ČR dne 15. 6. 2016 schválila novelu nařízení vlády č. 209/2016 Sb., která změnila s účinností od 1. 7. 2016 poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti v rámci celé ČR. Na základě této skutečnosti byl na KÚSK flexibilně svolán seminář, který operativně informoval žadatele o finanční příspěvky o změnách, které nastaly po 1. 7. 2016.
Primárně byly novelou dotčeny lesnické dotační tituly, které byly doposud poskytovány z rozpočtů jednotlivých krajů. Podle schválené novely budou, podobně jako do roku 2004, finanční příspěvky na hospodaření v lesích začleněny v rámci ČR pod jeden programový dokument, kterým bude nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Nicméně, do příspěvků na vybrané myslivecké činnosti (část III. nařízení vlády) se proces legislativních úprav rovněž promítl.
S ohledem na tematické zaměření časopisu budou v tomto článku čtenáři informováni primárně o změnách, které se dotknou myslivecké dotační politiky.
Na úvod bych poznamenal, že potenciální žadatelé o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti nemusí mít obavy, že od 1. 7. 2016 nastane významná „revoluce“ v rámci dotační politiky. Základní rámec dotačních titulů a podmínky pro jejich poskytování zůstávají zachovány.
K nejpodstatnějšímu okruhu změn, které níže v textu podrobněji zmiňuji, patří:
Termín pro podání žádosti
Novela nařízení vlády nemění předchozí ustanovení o fungování dotačního období v délce 12 kalendářních měsíců. Předchozí právní úprava umožňovala podat žádost za splněné předměty příspěvku v období od 1. 10. (předchozího roku) do 30. 9. nejpozději do 30. 9. Novela stanovuje termín pro podání žádosti nejpozději do 31. 8. Za předměty příspěvku realizované od 1. 9. do 31. 8.!
Zde bych ještě upozornil, že termínem podání není podání na poštu, ale na podací místo, kterým je místně příslušný krajský úřad. Z tohoto důvodu by měli být žadatelé obezřetní, pokud nepodají žádost osobně a nechávají věci na poslední chvíli, aby v případě zaslání žádosti poštou měli takovou časovou rezervu, aby byla za příslušné dotační období doručena na krajský úřad nejpozději 31. 8. Nedodržení termínu je důvodem pro zamítnutí požadavku! Pokud je konkrétní žadatel uživatelem ve více honitbách, podává se vždy žádost za každou honitbu samostatně.
 
  •  
Změny nastaly i v případě formulářů pro podání žádosti, které jsou součástí přílohy č. 9 (příspěvky uživatelům honiteb) a č. 10 (příspěvky vlastníkům loveckých psů a dravců). Rozdíly s předchozími tiskopisy jsou primárně ve formě vzhledu, obsahová stránka již byla dotčena méně. Žadatelé, kteří již v minulosti příspěvky čerpali, by neměli mít s vyplněním obsahu větší problém. Novým potenciálním žadatelům pomůže poučení k vyplnění formulářů, popřípadě se mohou obrátit na příslušné pracovníky krajských úřadů, kteří agendu administrují. Žádosti podané po 1. 7. 2016 již musí být na nových formulářích!
 
Políčka pro zvěř
Na žádosti podané po 1. 7. 2016 se vztahuje nová sazba 6000 Kč/ha, došlo tak k navýšení částky z předchozích 5000 Kč/ha.
S účinností od 1. 9. se konkretizují a blíže vymezují podmínky na specifikaci dotačního titulu [§ 37 odst. 1 písm. a) nařízení vlády]: „Založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na kterém se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období.“
Podmínky pro minimální (0,05 ha), resp. maximální (1,00 ha) výměru políček zůstaly zachovány.
Jak vyplývá z textu nařízení vlády, tak byla nově definována vzdálenost dalšího políčka pro zvěř, pokud bude výměra konkrétního políčka překročena (více než 1,00 ha), aby mohl být příspěvek poskytnut u dotčených políček v plné výši. Vzdálenost mezi sousedními políčky pro zvěř v jakémkoliv místě nebude moci být menší než 6 m.
 
Použití dravců v ochraně rostlin
S účinností ode dne 1. 9. 2016 zmizí z textu nařízení vlády dotační tituly: a) instalace a výroba hnízdních budek nebo podložek pro dravce; b) výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berliček) na zemědělské půdě. Samozřejmě požadavky uplatněné za „letošní“ dotační období, tj. od 1. 9. (předchozího roku) do 31. 8., budou standardně vyřízeny a následně proplaceny.
Po novele nařízení vlády mohou do budoucna dále čerpat žadatelé na vybrané myslivecké činnosti ze širokého spektra dotačních titulů, a to jak v případě uživatelů honiteb (tab. č. 1), tak vlastníků loveckých psů a dravců (tab. č. 2). Zde bych rád poznamenal, že jednotlivé povinné přílohy, jejichž výčet je individuální v závislosti na konkrétním dotačním titulu, zůstávají v podstatě nezměněny. Pouze došlo u požadavků na výrobu a instalaci mysliveckých zařízení (např. napajedla, nory, lapací zařízení, hnízdní budky, odchytová zařízení na prasata divoká) k odstranění dříve povinné přílohy, kterou byl „zápis o instalaci“. Vzhledem k tomu, že lze v současnosti na myslivecké činnosti žádat až po splnění předmětu příspěvku, tak je v současné době funkce této přílohy nadbytečná.
Žadatelé o finanční příspěvky by ovšem měli věnovat dostatečnou pozornost veškerým náležitostem žádosti. Kromě závazné formy tiskopisů definované v legislativě (příloha č. 9, popř. 10 nařízení vlády) je nutné doložit další přílohy v závislosti na specifickém dotačním titulu, jako např. čestné prohlášení uživatele honitby, zákres do mapy, agrotechnická dokumentace, technická dokumentace, koncepce podpory druhu, plán opatření a vypouštění pro daný druh, plán mysliveckého hospodaření na daný rok, souhlas s dovozem zvěře, kopie potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu, kopie potvrzení o členství v sokolnické organizaci, kopie sokolnického vysvědčení apod. Kompletní podklady (text nařízení vlády, formuláře, metodika a poučení k vyplnění tiskopisů, nezávazné vzory ne přesně definovaných povinných příloh atd.), které žadatelé potřebují k vypracování žádosti, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz), Krajského úřadu Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz), popř. dalších krajských úřadů.   
 
Domnívám se, že změny, které nastaly od 1. 7. 2016, nejsou tak zásadního charakteru, že by mohly potenciální žadatele odradit například pro příliš velkou byrokratickou zátěž. Dlouhodobě nastavený trend v myslivecké dotační politice nebyl novelou nařízení vlády dotčen, takže z tohoto pohledu může panovat v kruzích odborné myslivecké veřejnosti spokojenost.
Samozřejmě je otázkou do budoucna, jak „inovovat“ nabídku dotačních titulů, aby odrážely požadavky jak myslivecké, tak společenské poptávky. Zde se určitě nachází velký a dosud nevyužitý prostor ve formě obnovy krajinné infrastruktury (meze, remízy, větrolamy, mokřady atd.).
Ministerstvo zemědělství deklarovalo do budoucna jasně svou vizi, že je nutné opětovně zlepšit mimoprodukční funkce kulturní agrární krajiny (retenční, protierozní, kulturně-estetická aj.), které jsou stávajícím režimem hospodaření silně degradovány. Proto se zde nabízí zcela relevantní a pragmatická otázka, zda kromě zemědělců dotačně nezapojit do této činnosti zájmovou skupinu myslivců o počtu asi 100 tisíc, která má velký zájem na tom, aby byly obnoveny narušené funkce a struktura zemědělské krajiny. Prozatím většina podobných snah ze strany Ministerstva zemědělství skončila pouze u „papírových“ koncepcí, které ovšem nebyly do zemědělské dotační politiky zapracovány vůbec anebo pouze okrajově. Myslím si, že by nebylo špatné se nad touto věcí a možné funkci myslivců pro realizaci důležitých celospolečenských zájmů na ústřední úrovni zamyslet.
Ing. Tomáš ZÍKA, Ph.D.
Krajský úřad Středočeského kraje
 
 

Přiložené dokumenty

Tabulka-c-1 Tabulka-c-1 (12,68 KB)
Tabulka-c-2 Tabulka-c-2 (11,15 KB)
Zpracování dat...