Časopis Myslivost

Činnost a život Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze

Myslivost 2/2016, str. 78  Vlastimil Hart
Vážené čtenářky a čtenáři, dovolte nám, abychom s vámi zrekapitulovali další, již třetí rok života samostatné Katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Nejdůležitější události pro katedru se staly až na konci roku 2015, proto jsme vás nestihli informovat již v lednovém čísle a zprávu podáváme až v čísle únorovém.
Výzkum společně s výukou je jedním z hlavních pilířů naší katedry. V roce 2015 náš tým navíc publikoval několik vědeckých prací, z nichž dvě práce vyšly ve vysoce prestižním anglickém vědeckém časopise „Scientific Reports“.
Hrdě se můžeme pochlubit ziskem prestižního tříletého grantu u Grantové agentury České republiky, kde jsme prošli velmi přísným oponentním řízením. Cílem tohoto grantu je řešení problematiky smyslové ekologie zvěře se zaměřením na magnetorecepci obratlovců.
Jako spoluřešitelé jsme získali grant u Technologické agentury České republiky, jehož hlavním cílem je identifikovat kritická místa, kde se kříží tzv. zelená a dopravní infrastruktura. Výsledky projektu pomohou chránit zvěř před střety s vozidly na pozemních komunikacích.
Pro naše studenty jsme opět zorganizovali dvě letní školy. První byla do Jihoafrické republiky, o které jsme vás informovali v samostatném příspěvku v časopise Myslivost. Druhá letní škola byla k jezeru Bajkal za našimi ruskými kolegy. Zde jsme se dohodli, že letní škola v roce 2016 bude na celý jeden měsíc a bude více zaměřena na společný výzkum a výuku myslivosti a zoologie.
Do doktorského studijního programu jsme přijali 7 nových doktorandů, od kterých si slibujeme rychlé zapojení do katedrového týmu a společnou práci na mysliveckém a zoologickém výzkumu. V minulém roce naši dva doktorandi složili doktorské státní zkoušky a připravují se na obhajobu svých disertačních prací, které jsou na téma smyslová ekologie a potravní ekologie volně žijících obratlovců.
V roce 2015 naše fakulta postavila novou budovu, která je věnována dřevařským oborům, ale je v ní také místnost pro naše sbírky a výukové vitríny, na kterých intenzivně pracujeme.
Zde patří největší dík profesoru Petru Koubkovi, který zajišťuje sběr a následnou preparaci obratlovců u renomovaných preparátorů. Naše sbírky se již nyní pyšní mimo běžných druhů, také nejrůznějšími zvláštnostmi a anomáliemi. Pokud byste i vy měli příležitost, případně jste narazili na nějakou zoologickou zvláštnost, anomálii, nebo jste měli možnost získat k preparaci vzácné druhy živočichů, tak budeme velmi vděčni za možnost rozšíření výukových materiálů. Případný materiál však musí být nevypreparovaný a dobře uskladněný k preparaci, aby nedošlo k jeho poškození a znehodnocení.
Navíc se nám podařilo získat podporu na nákup stojících koster nejvýznamnějších u nás volně žijících obratlovců (od lasice až po jelena), které budou ve sbírkové místnosti umístěny jako hlavní dominanty. Pro výuku našich studentů to bude skvělá příležitost dozvědět se maximum o anatomii a fyziologii naší zvěře.
Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prodloužila akreditaci (tedy umožnění další výuky) bakalářského studijního oboru Provoz a řízení myslivosti na dalších 8 let a podařilo se nám do studijních osnov zařadit více odborných a specializovaných předmětů, jako například Anatomii lovné zvěře, Etologii, Sokolnictví, Biomonitoring, Farmové chovy jelenovitých a další.
Naši studenti jsou pro nás i nadále hlavním cílem a právě pro ně a jejich teoretickou a praktickou výuku připravujeme další zlepšení studijních podmínek a příležitostí.
Kromě každoročních třítýdenních praxí navíc plánujeme i týdenní komplexní myslivecké cvičení v terénu, které by mělo navázat na teoretickou náplň výuky přímo v honitbě. Dále jsme domluveni s genetiky na FLD, že pro naše studenty budou vyučovat specializovanou genetiku lovné zvěře a psů.
Víceletá spolupráce se špičkovými odborníky ve všech oblastech myslivosti, kteří nám pomáhali a pomáhají s teoretickou i praktickou výukou našich studentů se rozrostla až po společnou práci na výukových materiálech a hlavně na skriptech pro naše studenty. Velmi si vážíme jejich náklonnosti a chuti spolupracovat a věříme, že vzájemná spolupráce bude i nadále fungovat skvěle jako doposud.
V roce 2015 jsme rozpracovali 4 skripta, která v roce 2016 plánujeme dokončit a vydat. Profesor Jaroslav Červený a profesor Karel Šťastný společně s nakladatelstvím Druckvo vydali velmi podařenou knihu Myslivecká zoologie a v roce 2016 vydají společně s docentem Janem Farkačem Lesnickou zoologii. Podle jejich slov by skripta na Lesnickou zoologii, měla být ještě o stupeň lepší, nežli kniha Myslivecká zoologie, tak se máme na co těšit.
Ve spolupráci s našimi partnery a pod záštitou Ministerstva zemědělství, jsme stejně jako v roce 2014 uspořádali dva semináře na problematiku odchytu černé zvěře. Z těchto seminářů a přednášek našich předních odborníků, kteří přednáší našim studentům, jsme nechali pořídit digitální záznam a v budoucnu bude možné tato videa shlédnout ve studovně, kterou jako samostatnou místnost plánujeme zřídit pro naše studenty.
Všichni jsme jistě zaznamenali obměnu v naší stavovské organizaci ČMMJ. Ani zde jsme nebyli mimo hru a Ing. Miloš Ježek, Ph.D. z naší katedry se stal členem Myslivecké rady ČMMJ a vede komisi pro mezinárodní spolupráci. Další kolegové z naší katedry doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., a Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. se stali členy vybraných mysliveckých komisí. S jednatelem Ing. Jiřím Orlovským a Bc. Markem Krausem, vedoucím Kulturně propagačního oddělení ČMMJ, mimo jiné oba absolventi naší fakulty, jsme se dohodli na spolupráci a plánujeme další setkání a nastavení společné cesty.
A na závěr jsme si schovali to nejdůležitější, co se v minulém roce událo na naší katedře. Dne 9.12.2015 se na vědecké radě FLD uskutečnily dvě obhajoby habilitačních prací oboru Ochrana lesa a myslivost. První práci obhajoval Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., na téma: „Silniční a železniční doprava vs. volně žijící živočichové: ekologické aspekty a optimalizace managementu zvěře“.
Druhou práci na téma: „Nové poznatky o smyslové biologii zvířat jako nástroj pro zlepšení managementu modelových druhů obratlovců“ obhajoval Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. Obě práce prošly přísným oponentním řízením a oba habilitanti své práce obhájili se ctí před vědeckou radou, ve které bylo v daný den přítomno 25 odborníků z nejvýznamnějších odborných institucí celé České a Slovenské republiky. V květnu tohoto roku tak budou na slavnostní vědecké radě ČZU v Praze jmenováni dva noví docenti oboru Ochrana lesa a myslivost.
Devátým prosincem však nebylo všem významným událostem konec. Na Akademickém senátu fakulty, který se konal před Vánoci, byl do funkce proděkana pro vědu a výzkum jmenován Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Za tři roky samostatného fungování naší katedry se tak můžeme pochlubit opravdu neočekávanými úspěchy. Doufejme, že v tomto tempu budeme pokračovat i nadále a že nás čeká mnoho dobrých let, které se projeví na zlepšování profilu celé naší myslivosti. Držme tedy pěsti našemu společnému počínání a do roku 2016 dodatečně přejeme jen to nejlepší nejenom členům naší katedry a našim studentům, ale i všem myslivcům a novému vedení ČMMJ.
Ing. Vlastimil HART, Ph.D.
a tým Katedry myslivosti a lesnické zoologie
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Zpracování dat...