Časopis Myslivost

Zpráva předsedy Českomoravské kynologické jednoty Pavla Štangla na listopadovém sněmu ČMKJ

Myslivost 2/2016, str. 30  Pavel Štangl
Mnoho úkolů nebo předsevzetí pro období po minulém sněmu v dubnu 2013 pro nás vyplývalo z našich "volebních programů", které jsme přednesli ve svém představení při přijetí kandidatury. Jedním z hlavních byla snaha o maximální otevřenost, komunikativnost a rychlou a včasnou informovanost vůči našim členským subjektům, partnerům ČMKJ i vůči širší veřejnosti. Osobně si myslím, že i tento úkol a předsevzetí se nám daří naplňovat. Od začátku našeho funkčního období funguje e-mailová adresa - predseda@cmkj.info a nechal jsem na webových stránkách ČMKJ zveřejnit číslo svého mobilního telefonu. A jsem moc rád, že to bylo veřejností velmi kladně přijato a ještě radši, že můžu dnes konstatovat, že jsem toho do dnes ani jednou nelitoval. Právě naopak.
Všechny materiály z předsednictva ČMKJ, jako zápisy z jednání, smlouvy s partnery ČMKJ, naše stanoviska, připomínky, aktuální nové informace, apod. jsou s rychlou aktualizací na webových stránkách ČMKJ zveřejňovány. Rovněž si myslím, že se nám daří omezovat nákladnou „papírovou" komunikaci a korespondenci ve prospěch daleko rychlejší a levnější komunikace elektronické.
Za období od minulého sněmu došlo k mnoha změnám dotýkajících se kynologie, kromě jiného i v legislativě, jak té kynologické, tak obecně právní.
Ke změnám v legislativě kynologické - zde vstoupila v platnost novelizovaná prováděcí vyhláška k Zákonu o myslivosti, která se naší kynologické činnosti bezprostředně dotýká. Vyvstala potřeba aktualizace Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů. Tady bych chtěl všem kynologům, členům našich klubů, kteří se velkou měrou aktivně na tvorbě a dnešní podobě tohoto velmi důležitého řádu podíleli, opravdu velice poděkovat. Nový řád je účinný od 1. dubna 2014 a myslím, že se již na mnoha zkouškách, pořádaných našimi kluby osvědčil. Podotýkám, že je to řád pro získání lovecké upotřebitelnosti psů, podle již zmíněné vyhlášky.
Jako nadstavbu tohoto zkušebního řádu jsme ve spolupráci s ČMKU všechny kluby vyzvali, mají-li zájem k převzetí nebo vytvoření vlastních soutěžních řádů pro jednotlivé pracovní skupiny loveckých psů. Do dnešního dne mají teriéři, jezevčíci, honiči, barváři, retrievři i slídiči soutěžní řády hotové, schválené a v praxi je již využívají.
Bohužel jen ohaři se zatím na svých soutěžích nedokázali dohodnout a shodnout. Je to škoda, především pro tuto všestrannou pracovní skupinu pejsků a znovu zástupce klubů plemen ohařů prosím o toleranci a vstřícnost navzájem a o společnou snahu vzájemně jednat s prioritou ne mezilidskou, ale vůči vašim svěřencům.
Další připravovanou a Ministerstvem zemědělství dlouho avizovanou snahou je novelizace Zákona o myslivosti. Ten je pro naši činnost spojenou s loveckými plemeny psů jednou ze základních legislativních norem. Členové předsednictva ČMKJ si za jeden ze svých úkolů předsevzali, pokud bude zákon otevřen a novela připravována, vyvinout maximální úsilí o napravení jeho kynologických nedostatků. Ty zásadní jsou dva.
Za prvé - nemožnost získat v ČR loveckou upotřebitelnost pro lovecká plemena, která jsou uznána svou domovskou kynologickou organizací, ale nejsou zatím uznána FCI. Nejmasověji se to u nás asi týká patterdale teriéra a za další bych zmínil třeba zástupce honičů - redboon coondhounda.
A právě s honiči je spojen druhý nedostatek, kdy novelizace vyhlášky znemožnila účast honičů kohoutkové výšky nad 55 cm na honičských zkouškách, zkoušce z vyhánění a vyhledávání, lesních zkouškách a všestranných zkouškách.
Začátkem letošního roku vstoupila ČMKJ do jednání s Ministerstvem zemědělství ve snaze o nápravu uvedených úprav v zákoně o myslivosti. Vyvrcholením naší snahy byl společný požadavek na úpravu zákona ve smyslu mých předchozích slov, který společně dne 30. března 2015 podepsaly všechny velké, loveckou kynologií se zabývající subjekty v ČR - ČMKJ, ČMKU, ČMMJ a AM ČR. Dokument je k dispozici na webových stránkách www.cmkj.info.
Mluvil jsem také s náměstkem ministra zemědělství pro oblast myslivosti Mgr. Patrikem Mlynářem - zákon je ve vnitřním ministerském připomínkovém řízení a do konce roku by měl být předložen k vnějšímu připomínkovému řízení. Pan náměstek mi potvrdil, že umožnění účasti národních plemen loveckých psů ministerstvo do svého návrhu zapracovalo, ale umožnění vyhledávání zvěře honiči nad 55 cm kohoutkové výšky ne. Tady mi sám pan náměstek doporučil, ať tento požadavek vzneseme znovu v rámci vnějšího připomínkového řízení. Samozřejmě, že tak učiníme.
Druhou změnou v obecně právní legislativě je účinnost nového Občanského zákoníku a s ní spojená změna původních občanských spolků na spolky zapsané a dále povinná úprava stanov spolků. A to je i jeden z hlavních bodů jednání dnešního sněmu.
Dovolte komentář k vývoji návrhu nových stanov. ČMKJ používala ty současné, ještě stále platné, stanovy po celou dobu své, dnes již více než dvacetileté existence a neshledala v nich za celou dobu žádné chyby nebo něco, co by bylo třeba zásadně měnit. Z této skutečnosti vycházela příprava nových stanov, odpovídajících novému Občanskému zákoníku v duchu zapsaného spolku. Zde patří mé poděkování za velký kus odvedené práce na návrhu nových stanov naší jednatelce Věře Dvořákové. Dále se stanovami zaobírali všichni členové předsednictva i dozorčí rady ČMKJ. O závěrečnou úpravu z hlediska právní správnosti a kontrolu jsme pak požádali několik renomovaných právníků, za všechny bych jmenoval myslivce, kynologa a troufnu si říci i dvorního právního poradce ČMKU JUDr. Petra Valentu.
Dále vyvstala před Předsednictvem ČMKJ potřeba aktualizace stávajících původních smluv o spolupráci a součinnosti s dalšími kynologickými subjekty. Zejména smlouva o součinnosti s ČMMJ, jejíž znění již bylo časem neaktuální a nefunkční. Nové znění jsme připravili, vzájemně projednali a dne 13. února 2014 statutární zástupci obou spolků novou smlouvu podepsali. Na základě této smlouvy došlo i k upřesnění úkolů a povinností při organizování zkoušek a soutěží loveckých psů, delegování rozhodčích a dalších.
Agenda společných rozhodčích z výkonu byla rozdělena tak, že seznam národních rozhodčích vede ČMMJ, která za tímto účelem přijala na sekretariát nového zaměstnance, pověřeného i prací na úseku lovecké kynologie, Marka Krause.
Pro nás z této smlouvy vyplynula kromě jiného povinnost vytvoření a vedení seznamu mezinárodních rozhodčích z výkonu loveckých psů. To je nejaktuálnější úkol, na kterém budeme pracovat ihned, jakmile dostaneme od pana Krause zpracované základní podklady agendy rozhodčích. Na všech těchto činnostech v letošním roce se již spolupodílel další spolek, který dostal od Ministerstva zemědělství pověření k organizování zkoušek loveckých psů - Asociace myslivosti ČR.
Nemohu opomenout i práci ČMKJ spojenou s výstavami psů. Dnes již tradiční jsou z těch nejvyšších výstavy psů spolupořádané ČMKJ, ať již v Brně nebo v Českých Budějovicích. Všichni pracovníci podílející se na přípravě a průběhu těchto výstav, stejně jako i rozhodčí exteriéru z našich řad, si za svou dobře odváděnou práci zaslouží naše poděkování.
Závěrem bych chtěl poděkovat za dosavadní práci všem kolegyním a kolegům z předsednictva, celé dozorčí radě, všem dámám ze sekretariátu, našim zástupcům v orgánech a komisích ČMKU a v neposlední řadě i všem kynologům. Přeji všem pevné zdraví, radost z kynologie i z našich čtyřnohých svěřenců.
Pavel ŠTANGL, předseda ČMKJ
Zpracování dat...