ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2017

NOVINKY v lovecké kynologii

Myslivost 3/2017, str. 28  Vladimíra Tichá
Následující povídání neobsahuje jen nové věci, jak je uvedeno v názvu, ale jeho úkolem je i vysvětlit pravidla, která již delší dobu platí. Možná si někdo říká, proč zabírat místo v časopise záležitostmi, které přece každý zná. Praktická zkušenost ale učí, že ne vždy se majitelé psů, pořadatelé zkoušek a soutěží a chovatelské kluby k některým informacím dostanou. Časopis Myslivost by právě v této oblasti mohl hrát zásadní roli.
ZVVZ? Zajímavá zkouška.
Jak to ale je s kohoutkovou výškou psů?
 
V roce 2014 začal platit nový Zkušební řád. Je v něm zakotvena kromě jiného i zkouška z praktického lovu, pro kterou se používá zkratka ZVVZ. Zkušební řád o ní říká, že se jedná o „zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání živé spárkaté zvěře. Zkouší se zpravidla v lesním porostu. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena kromě plemen ohařů a psů, jejichž kohoutková výška překračuje 55 cm. Na zkouškách se zkouší na živé zvěři“. Zkouška je to určitě důležitá a ze strany vůdců stále oblíbenější. Objevují se ale dotazy signalizující, že ne úplně každému je jasné, jak to je s požadavkem, aby výška psů nepřekračovala 55 cm. Lehce zmatečně působí i věk, ve kterém se pes může zkoušek zúčastnit. Následující body vysvětlují, jak k problému přistupovat.
1) Omezení týkající se kohoutkové výšky vychází ze zákona a týká se všech zkoušek, kde se zkouší nahánění a vyhánění zvěře.
2) Za dodržení požadavku zodpovídá pořadatel.
3) Měří se psi plemen, jejichž standard připouští kohoutkovou výšku v rozmezí pod i nad 55 cm, a to ve věku minimálně 12 měsíců. Ostatní plemena se měřit nemusí. Platné standardy plemen jsou k dispozici na www.cmku.cz.
4) Měření může provádět rozhodčí pro posuzování exteriéru psů uvedený v platném seznamu rozhodčích ČMKU (www.cmku.cz) bez ohledu na to, na jaká plemena má aprobaci. Záznam provede do PP, nebo přílohy PP do rubriky ostatní záznamy, nebo do posudku z výstavy či ze svodu. Záznam musí obsahovat naměřenou kohoutkovou výšku v cm, datum měření a čitelné jméno rozhodčího s podpisem a razítkem. Měření se může provést na hromadné akci (výstava, svod, bonitace, zkoušky) nebo mimo ni (u rozhodčího nebo majitele doma atd.).
5) Podle platného ZŘ se může zkoušky ZVVZ zúčastnit jedinec od 10 měsíců věku. U plemen, jejichž standard připouští kohoutkovou výšku v rozmezí pod i nad 55 cm od věku 12 měsíců, a to po změření kohoutkové výšky.
 
Jak to je s věkem psů.
Mohou běžet na zkouškách od deseti nebo dvanácti měsíců?
 
Pokud se týká věku psů, může někdo namítat, že dochází u plemen kohoutkové výšky okolo 55 cm k mírné diskriminaci. Ostatní plemena mohou běžet na zkouškách od 10 měsíců věku, zmiňovaná vyšší plemena až po změření, tedy nejdříve ve věku 12 měsíců. Důvod je jednoduchý a vychází z vývoje psů, který je u středních plemen obecně označován za ukončený v jednom roce věku. Všichni asi víme, že se pes vyvíjí dál, k markantní změně základních ukazatelů ale nedochází. Připomenout je asi také třeba, že probíraný požadavek není výmyslem kynologů, ale že vychází ze Zákona o myslivosti č. 449/2001 sb., § 45, odst. 1, písmeno e. ČMMJ se snažila tuto oblast, a to zvláště u plemen honičů z FCI sk. V. a VI., ošetřit v novele zákona, zatím odezva není kladná.
 
Blíží se zkoušky a soutěže
se zadáváním CACT a navrhováním CACIT.
Najdeme někde,
jak se vyhnout pořadatelským chybám?
 
V předchozích letech byla stanovena pravidla pro pořádání akcí se zadáváním čekatelství českého šampionátu práce CACT a mezinárodního šampionátu práce CACIT. I v této oblasti leckdo tápe a neví, co, kdy, kam a v jaké formě má posílat a nač má pořadatel právo např. v otázce plemen, která se akce mohou zúčastnit a čekatelství získat. Pořadatelům i vůdcům mohou v této oblasti výrazně pomoci informace, které jsou k dispozici na webu Českomoravské kynologické jednoty (www.cmkj.eu), v rubrice „zkoušky a soutěže“. Zájemci tam najdou srozumitelné návody, potřebné formuláře a kontakty týkající se zkoušek a soutěží s čekatelstvím šampionátu a také jarních svodů. Vzhledem k tomu, že pořadatelé v současné době připravují celou řadu akcí, je asi aktuální připomenout, jak to je se schvalováním propozic a s delegováním rozhodčích.
„Delegaci rozhodčích (čekatelů na zkoušky) soutěže, na kterých je zadáváno CACT, res. CACT schvaluje a provádí na základě návrhu pořadatele ČMKJ. Návrh rozhodčích a návrh propozic musí být zaslán na ČMKJ nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek. Zrušené akce taktéž nahlásit. Návrhy zasílejte elektronicky na e-mail: smekal@cmkj.info. ČMKJ provede kontrolu propozic a aprobací navržených rozhodčích/čekatelů a zašle zpět potvrzení pořadateli. Pořadatel na základě schválení ČMKJ informuje delegované rozhodčí sám. V případě náhlé změny rozhodčího uvede pořadatel/vrchní rozhodčí změnu v přehledu výsledků zkoušek, který současně s vyplněným formulářem CACT nebo res. CACT, pokud byl zadán, zašle na email: smekal@cmkj.info, a to vše nejpozději 14 dnů po skončení akce. V případě delegování zahraničního rozhodčího musí být propozice a delegace zaslány 1 měsíc před konáním zkoušek/soutěže“.
Velkou pomocí pořadatelům mohou být na uvedeném webu zařazené vzorové propozice, v kterých by mimo jiné měla být uvedena plemena, která mohou, na základě souhlasu příslušného chovatelského klubu, čekatelství CACT nebo CACIT získat. Názvy plemen by se měly uvádět zkratkou. Přehled plemen a jejich zkratek zájemci najdou v tabulce, která je součástí webu. Při tvorbě propozic je důležitý jejich obsah, nikoliv vzhled. Chtějí-li OMS nebo chovatelské kluby vlastní představu, jaký obrázek na propozicích chtějí mít a jakým písmem je chtějí psát, je to zcela v jejich pravomoci. Totéž platí například o sponzorech atd.
 
I na jarní svody
je třeba delegovat rozhodčí!
 
Pod garanci ČMKJ spadají také jarní svody pořádané OMS. V jejich případě je třeba návrhy rozhodčích ke schválení zaslat 14 dní předem na email: dvorakova@cmkj.info. Posílá se jméno a adresa navrhovaného rozhodčího. Probíraný web obsahuje formuláře, určené pro návrhy CACT a CACIT akcí na rok 2018. Této problematice se budeme věnovat v době, kdy bude aktuální.
Podrobné informace o formálních náležitostech zkoušek a soutěží se zadáváním čekatelství a jarních svodů nejsou uvedeny jen na www.cmkj.eu, ale obdržely je OMS a chovatelské kluby. Lze jen doufat, že informace nezapadnou a že nebude třeba k neprospěchu psů a jejich vůdců i samotných pořadatelů řešit problémy špatně zadaných titulů, neohlášených výsledků nebo odvolaných akcí.
Vladimíra TICHÁ
Snímky Jan Tichý
Zpracování dat...