ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Konečně na jedné lodi!

Myslivost 7/2017, str. 24  Bohumil Straka
Zástupci 600 000 hospodářů v krajině podepsali v Lysé historicky významnou dohodu o spolupráci Myslivci, rybáři, lesníci, včelaři, zemědělci, zahrádkáři, školkaři i vědci konečně na jedné lodi
 
Na stránkách časopisu Myslivost jsem již několikráte informoval o vývoji kontroverzní novely zákona o ochraně přírody týkající se invazních a nepůvodních druhů. ČMMJ se chopila iniciativy, a postupně zorganizovala sérii jednání a spolupráci organizací reprezentujících přes 600 000 organizovaných členů z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařů i vědců.
Vše vyústilo ve slavnostní podpis oficiálního dokumentu Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině v ČR při příležitosti mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství Natura viva v Lysé nad Labem 24.5.2017.
Posléze proběhla zajímavá beseda statutárních představitelů 15 signatářských organizací na téma nepůvodních druhů, což bylo i ústředním tématem letošního ročníku výstavy.
Po celou dobu výstavy si návštěvníci v Lysé mohli prohlédnout jedinečnou tematickou expozici nepůvodních druhů zvěře, ryb a rostlin, která v takové ucelené podobě u nás ještě nikdy nebyla realizována. Počítá se i s tím, že budoucí spolupráce „hospodářů v krajině“ zahrne mnohem širší témata, např. i společná řešení problémů chemizace v krajině.
 
Podařila se historická věc - konečně na jedné lodi
 
Jsem raději poslem dobrých než špatných zpráv, proto je mi ctí informovat, že k historicky unikátnímu Memorandu o spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině v ČR se připojilo celkem 15 organizací (podle abecedy): Agrární komora ČR, Česká lesnická společnost, z.s., Česká akademie zemědělských věd, Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Český rybářský svaz, z.s., Český svaz včelařů, z.s., Český zahrádkářský svaz, z.s., Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků, Moravský rybářský svaz, z.s., Občanské sdružení Jesenický kamzík, z.s., Lesy České republiky, s. p., Řád svatého Huberta, z.s., Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, z.s., Svaz školkařů, z.s.
To už je nějaká síla! Ještě dříve, než podpis oficiální dohody spatřil světlo světa, se naplno projevil účinek této platformy v tom, že Ministerstvo životního prostředí postupně tak dlouho odkládalo kontroverzní novelu o nepůvodních druzích, až ji odložilo na dobu po volbách.
 
Beseda o nepůvodních druzích s hospodáři a úředníky nastínila, jak dále
 
Kromě výše uvedených signatářských organizací memoranda hospodářů v krajině, byli do besedy v rámci programu Natura Viva přizváni i ministerský rada a velký odborník na nepůvodní druhy Martin Veselý z Ministerstva zemědělství, a samozřejmě i zástupce resortu Ministerstva životního prostředí - ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Jan Šíma, jakožto zpracovatel a původce příslušné novely.
Ačkoliv MŽP původně chtělo předložit zásadní novelu zákona o ochraně přírody již koncem roku 2016, nyní se prakticky vrátila do stavu meziresortního připomínkového řízení a do polohy diskuze s hospodáři v krajině.
Je jistě pozitivní, že už půl roku se necítíme, že se jedná o nás bez nás. MŽP nás již několikrát pozvalo na jednání poté, kdy jsme v říjnu 2016 vydali prohlášení hospodářů v krajině směrem k vládě, MŽP i veřejnosti, a dali jsme společným hlasem jasně najevo - tato kontroverzní legislativa nemá vznikat bez celospolečenské a široké odborné diskuze, a už vůbec ne bez účasti nás - tedy těch, kterých se to nejvíce týká, a kteří v praxi regulaci nepůvodních druhů již dávno vykonávají a budou vykonávat.
 
Jedině díky nové platformě hospodářů zatím ještě můžeme hospodařit s muflony, kamzíky, pstruhy duhovými, ořechy, kaštany, ale i bažanty, králíky, kapry a kříženci...
 
MŽP po argumentačním tlaku 600 000 hospodářů v krajině uznalo, že novela „řešící“ nepůvodní druhy není dostatečně připravená a prodiskutovaná, a odložilo ji na konec roku. Novelu také zabrzdilo vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky v rozhovoru pro časopis Myslivost: „lidé si obecně nepřejí, aby české implementace evropského práva byly ještě „papežštější“ než EU, proto se i v tomto případě přikláním k minimální technické novele, je-li vůbec třeba“
 
Na podzim nás však čeká ještě spousta práce s připomínkováním a argumentací, pokud MŽP vyvine opravdový tlak na přijetí novely. Nejedná se o nic menšího než o desetitisíce našich členů a miliardy Kč, a jedná se i o to, zda předáme na další desetiletí rozhodovací pravomoc hospodaření s nepůvodními druhy do rukou úředníků MŽP, a budeme pak muset strpět veškerou odpovědnost, zásahy do hospodaření a honiteb podle libovůle, a v neposlední řadě budeme vystavení za vše sankcím a pokutám.
My přitom zůstáváme u dlouhodobého stanoviska hospodářů v krajině, že novela má být minimální, a je-li vůbec potřeba, rozhodně nemá zavádět žádný speciální český národní seznam nepůvodních druhů nad rámec 37 druhů celounijně zakázaných nařízením EU.
Bohumil STRAKA,
předseda výboru
Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
 
Více informací o vývoji legislativy nepůvodních druhů včetně starší verze paragrafového znění návrhu novely na: www.straka.eu/nepuvodni-druhy
 
 
Memorandum o spolupráci
mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině v ČR
 
Agrární komora ČR, Česká lesnická společnost, z.s., Česká akademie zemědělských věd, Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Český rybářský svaz, z.s., Český svaz včelařů, z.s., Český zahrádkářský svaz, z.s., Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků, Moravský rybářský svaz, z. s., Občanské sdružení Jesenický kamzík, z.s., Lesy České republiky, s.p., Řád svatého Huberta, z.s., Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, z.s., Svaz školkařů, z.s.
 
1. Účastníci se shodli na následujících principech spolupráce:
A) Členové účastníků hospodaří v krajině s přírodními zdroji trvale udržitelným způsobem po desítky let a ve prospěch celé společnosti.
B) Svojí činností se starají o kvalitu životního prostředí ve volné krajině a přispívají tak k ochraně přírody a zachování genofondu určitých druhů.
C) Životní prostředí České republiky prochází po otevření evropských hranic dynamickým vývojem, který žádá ucelenou koncepci, spolupráci státní správy, municipalit a všech hospodářů v krajině. Jen tak se dá včas a efektivně reagovat na případné hrozby.
D) Je třeba pracovat s nezávislými informacemi a analýzami zástupců vědy, praxe i společenských věd. Na národní, regionální i globální úrovni je třeba zachovávat interdisciplinární přístup.
E) Původní i nepůvodní druhy, které působí významné škody, členové účastníků regulují jako přirozenou součást svých běžných činností v krajině.
 
2. Účastníci budou vzájemnou spoluprací prosazovat zájmy a cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny vůči ostatním subjektům a občanům České republiky, zejména tím, že budou:
A) Poskytovat si vzájemnou podporu při jednáních týkajících se hospodaření v přírodě a krajině, zejména ve vztahu k implementaci evropských nařízení do národní legislativy ČR.
B) Intenzivně a iniciativně jednat se zástupci veřejné a státní správy při přípravě legislativ a opatření zasahujících do oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí a krajiny, a dalších oblastí dotýkajících se činností účastníků.
C) Koordinovat své iniciativy směřované ke státní správě a samosprávě.
 
3. Účastníci mohou po vzájemné konzultaci pověřit zástupce k jednání souvisejícím s legislativními opatřeními týkajících se hospodaření v přírodě a krajině.
 
4. Zmocnění zástupci účastníků se budou setkávat ke konzultacím nejméně jednou ročně nebo na zdůvodněnou žádost signatáře tohoto memoranda. Účastníci si mohou stanovit osobu koordinátora, která bude v době mezi setkáními shromažďovat relevantní informace a náměty, zajišťovat jejich přenos mezi účastníky, zprostředkovávat kontakty se státní správou či médii a případně přiměřeně reagovat na vzniklé podněty.
 
5. Účastníci přijímají společná rozhodnutí a závěry zpravidla konsensuálně. S případnými změnami tohoto memoranda či přidružením nového signatáře je nutný souhlas všech účastníků.
 
6. Platnost memoranda je do 31. 12. 2025 s možnosti jeho prodloužení. Každý účastník má právo svůj podpis pod memorandem odvolat. K tomuto memorandu mohou přistoupit také další organizace.
Zpracování dat...