ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Myslivci jsou spolehlivým a připraveným partnerem státu

Myslivost 7/2017, str. 5  Martin Stropnický
Současná doba významně pozměňuje životní styl, přináší nové technologie, komunikační možnosti, rozšiřuje zdroje informací, nabízí celou řadu možností, jak využít pracovní nebo volný čas. Stejně tak současná doba klade na každého člověka mnohem větší odpovědnost ve vztahu k tomu, jak naloží se svým životem, jak využije nabízených možností nebo do jaké míry přijme svou osobní odpovědnost „za věci veřejné“.
Pro rozhodování o postavení člověka ve společnosti, v rodině nebo v jakékoliv jiné skupině je proto velmi důležité, že i přes veškerou dynamiku soukromého, profesního i společenského života existují neměnné hodnoty, které mají pro jednotlivce i společnost zásadní význam a které jsou pevnými body, o které je možné se opřít. Takovými hodnotami jsou například také odpovědnost, sounáležitost, čestnost, mravnost, vlastenectví, nebo také hrdost na vybudované tradice a národní bohatství.
Nositeli takových hodnot jsou myslivci, kteří s odkazem do hluboké historie navazují na své předchůdce v péči o přírodu, a to s pokorou k její síle a rozmanitosti a s potřebnými vědomostmi o potřebách zachování ekosystému, včetně zvěře jako jeho součásti. Společně s těmito úkoly myslivci v každé obci rozvíjejí myslivecké tradice a zvyky jako součást českého národního kulturního dědictví, a to nikoliv jako formální aktivity, ale s velkým nadšením, dobrovolně a bez nároků na velké honoráře nebo společenskou slávu.
Všechny tyto specifické vlastnosti činí z myslivců velmi aktivního a nenahraditelného partnera státu všude tam, kde se jedná o zájem na ochraně krajiny, budování společenství lidí a posilování vztahů mezi nimi tak, aby cítili odpovědnost jeden vůči druhému a současné potřebu podílet se na rozvoji prostředí, ve kterém žijí, a jeho ochraně.
Pro všechny uvedené skutečnosti, zejména pak jejich znalosti a dovednosti, jsou myslivci velmi vítaným partnerem Ministerstva obrany při přípravě návrhu věcného záměru zákona, který je pracovně označován jako „zákon o branných spolcích“, a následně pak také při jeho působení v praxi.
 
Dovolte mi, abych čtenářům časopisu Myslivost a členům Českomoravské myslivecké jednoty představil cíle, který tento návrh sleduje a jemuž předchází materiál schválený vládou České republiky dne 5. června 2017 jako „Záměr Ministerstva obrany využít fyzického, vědomostního, dovednostního a věcného potenciálu obyvatel České republiky k jejich dobrovolnému zapojování do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a vytvoření široké základny pro zvyšování jejich fyzické zdatnosti, znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu“.
Reagujeme tím na zjevně patrný celospolečenský jev, že spolu s měnící se bezpečnostní situací ve světě a detekováním stále nových bezpečnostních hrozeb se zvyšuje také odpovědnost občanů za stát a ochranu jeho hodnot, stejně jako míra jejich ochoty zapojovat se do výkonu funkcí státu směřujících k ochraně jeho suverenity, demokratických hodnot a životů, zdraví i majetku jeho obyvatel.
Materiál poskytuje informace o našich záměrech zintenzivnit spolupráci s občany všech věkových kategorií a různorodého zájmového nebo vzdělanostního spektra za účelem zvyšování jejich vědomostí o potřebách a systému obrany státu a možnostech jejich zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky mimo výkon branné povinnosti.
Velmi významným cílem materiálu je vytvoření rámce pro využití výjimek ze směrnice EU o kontrole nabývání a držení palných zbraní, a to ve prospěch jednoznačně formulovaných podmínek pro udělování povolování, držení a užívání jinak zakázaných zbraní, jejich částí a střeliva kategorie A, pokud mají sloužit k zajišťování obrany státu.
Podle čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 směrnice by měly mít členské státy možnost povolit jednotlivcům nabývat a držet jinak zakázané palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo zařazené do kategorie A za účelem národní obrany, jako například v rámci dobrovolného vojenského výcviku poskytovaného podle vnitrostátního práva. V zájmu ochrany bezpečnosti kritické infrastruktury, obchodní dopravy, konvojů vysoké hodnoty a citlivých prostor, jakož i pro účely národní obrany, vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, pokud je dodržena zásada legitimnosti držení zbraní a střeliva zařazených do kategorie A, příslušné vnitrostátní orgány udělí povolení pro palné zbraně, jejich části a střelivo této kategorie, není-li to v rozporu se zájmy veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku.
Pracovní koncepce uvedeného materiálu Ministerstva obrany předpokládá vytvoření široké nabídky možností a variantních podmínek také například pro zvyšování fyzické zdatnosti občanů, jejich znalostí a dovedností v oblasti zdravovědy, orientace v terénu, popřípadě jiných aktivit, jejichž zaměření je možné využít ve prospěch obrany České republiky.
Vzhledem k tomu, že účelem materiálu je zavázat Ministerstvo obrany ke zpracování návrhu věcného záměru zákona, jimž by měly být vyhodnoceny dosahy a dopady budoucí zamýšlené právní úpravy předmětu materiálu, Ministerstvo obrany je při zpracování návrhu věcného záměru zákona, jimž by měly být vyhodnoceny dosahy a dopady budoucí zamýšlené právní úpravy, v úzkém kontaktu se zástupci spolků a sdružení, které svou náplní, zaměřením a zkušenostmi mohou mít zájem spolupracovat jak na realizaci zákona poté, co vejde v účinnost, tak se ale také podílet na jeho přípravě.
Celá struktura budovaného modelu bude navržena, posouzena a vyhodnocena v rámci připravováno návrhu věcného záměru zákona s tím, že již v současné době velmi aktivně probíhají konzultace s předpokládanými klíčovými účastníky celé koncepce. Tato jednání jsou významným informačním zdrojem pro přípravu návrhu věcného záměru zákona, přičemž za velmi podstatnou součást této komunikace považuje Ministerstvo obrany zřízení webových stránek, na kterých je možné poskytnutou k celému záměru další podněty, vyjádřit se k navrhovaným variantám nebo upozornit na jeho zpracovatelské nedostatky.
Příprava návrhu věcného záměru zákona je tak založena na veřejné diskuzi a využití co nejširšího spektra zkušeností, z nichž ty „myslivecké“ považuje Ministerstvo obrany za velmi cenné a vycházející z dlouhodobé praxe, poctivé práce i historických kořenů.
Myslivosti zdar!
Martin STROPNICKÝ
ministr obrany
 
Jakékoliv Vaše názory a možné náměty na budoucí spolupráci myslivců a ministerstva obrany prosím pošlete korespondenčně či e-mailem na:
Ministerstvo obrany
Odbor legislativy a práva
Tychonova 1
160 00 Praha 6 - Dejvice
e-mail: hajkovaj@army.cz
Zpracování dat...