ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2017

Střídání stráží v klubu trubačů

Myslivost 7/2017, str. 73  Petr Šeplavý
Tři roky utekly jako voda v řece a nadešel čas zvolit předsedu a členy rady Klubu trubačů na další volební období. Než se dostaneme k samotným výsledkům voleb, bylo by dobré poohlédnout se za uplynulým obdobím pod vedením předsedy Radka Šrolera. V jeho osobě nalezl KT laskavého, upřímného a poctivého předsedu, který spolu s ostatními členy rady KT stál u mnohých významných událostí. Především se podařilo do nových stanov ČMMJ zakomponovat postavení klubů, které odpovídá jejich významu a rozsahu činnosti. Klub trubačů má ve struktuře ČMMJ své pevné místo, svou činností si získává přízeň v řadách myslivců a je velkým pomocníkem při propagaci myslivosti u nemyslivecké veřejnosti.
Půl roku po svém zvolení podepsal Radek Šroler deklaraci o vytvoření zcela nové evropské soutěže - ME mysliveckých trubačů. Deklarace byla podepsána v rámci mezinárodního koncertu České myslivecké vánoce dne 7. 12. 2014 v pražském Rudolfinu a byla završením téměř 25 let příprav, které uběhly od vzniku myšlenky spolupráce evropských trubačů.
První ročník ME se konal v roce 2016 v Mariánských Lázních za účasti pěti států a zúčastnění představitelé trubačských organizací a mysliveckých svazů konstatovali, že projekt ME je smysluplný a pověřili KT ČMMJ vedením kanceláře ME v sídle ČMMJ.
Historicky prvním mistrem Evropy se v kategorii Es i B ladění stal soubor trubačů OMS Přerov.
Radek Šroler byl také prvním předsedou, který zahajoval společnou Česko-Slovenskou soutěž mysliveckých trubačů. V Pelhřimově dokonce zpestřenou společnou trubačskou štafetou, která byla zapsána do České knihy rekordů. Společná soutěž našla v řadách trubačů mnoho příznivců a budoucnost ukáže, zda na společné cestě vytrváme.
I v tomto období se dařilo plnit jedno z důležitých poslání klubu, kterým je vzdělávání trubačů. Přibylo 48 trubačů se zkouškou praktický trubač a 18 se zkouškou mírně pokročilý trubač.
Pro trubačský potěr je pořádána přehlídka Mladý trubač při příležitosti výstavy NATURA VIVA a právě vítězka této přehlídky pořádané v roce 2012 Kristýnka Fördösová se dostala do finále letošní národní soutěže.
Díky podpoře ředitelů a pedagogů se dlouhodobě daří spolupracovat se středními lesnickými školami, kde probíhá pravidelná výuka a každoroční odborný seminář. To je nezbytným základem pro účast středoškolských souborů na akademické soutěži, pořádané FLD ČZU v Praze s podporou KT. Poslední ročník, pořádaný letos na přelomu března a dubna všechny nadchl svou vysokou úrovní a výbornou organizací.
Je potěšující, že se klubu daří zapojovat do činnosti tolik mladých trubačů.
Ve své sedmileté historii našel své pevné místo v srdcích myslivců i trubačů vánoční koncert v Rudolfinu, věnovaný všem myslivcům, lesníkům a přátelům lovecké hudby z Česka, Slovenska i přilehlého zahraničí.
Co se klubu dlouhodobě nedaří, je zapojení trubačů z široké myslivecké praxe. Po šestiletém úsilí získat tyto trubače pro činnost v klubu jsme stále na začátku. Neosvědčil se projekt praktického trubače na soutěži, ani jsme zatím příliš nepokročili v oslovování a spolupráci se soubory, které vyvíjejí činnost pouze v honitbách a nezúčastňují se dalšího veřejného trubačského života. Dílčích úspěchů v této oblasti je málo. Někdy to způsobuje zdlouhavá a náročná cesta při zdokonalování se ve hře na nástroj, někdy touha vydat se vlastní cestou, mnohdy obava z nedokonalosti při porovnání se zkušenými trubači.
Přitom klub rád přijme každého, kdo chce být jeho součástí a pro každého má dostatek nabídek a příležitostí zdokonalovat se ve hře na lovecký roh a provozovat loveckou hudbu. Bylo by krásné, kdyby si všichni trubači mohli společně a správně zahrát Dykovy oficiální signály z Desatera na kterémkoliv místě naší vlasti, k čemuž máme zatím daleko.
Možná si ani neuvědomujeme, kolik krásného notového materiálu máme. Nejen toho historického, ale také nově vytvořeného. Velké poděkování patři všem, kteří nové skladby komponují i těm, kteří je vydávají, upravují pro soutěže, koncerty i Svatohubertské mše.
Klub trubačů ČMMJ vyvíjí bohatou činnost a má své pevné místo nejen v ČMMJ, ale je respektován také v zahraničí. Cesta, po které jsme se před mnoha lety vydali, není snadná a teprve čas rozhodne, zda je také správná.
Zatím se nepotýkáme s výrazným úbytkem členů jako v sousedním Německu nebo Rakousku. Možná také proto, že se snažíme minimalizovat administrativní činnost a zbytečné schůzování a uspořený čas věnujeme skutečné práci ve prospěch trubačů, lovecké hudby a pro klub. Snažíme se vytvořit podmínky, které by přinášely radost a potěšení všem hráčům na lovecké rohy.
Velké poděkování patří Radkovi Šrolerovi, který obstál v roli předsedy se ctí. Stejně velké poděkování patří všem členům rady, kteří bez nároku na odměnu věnovali činnosti v klubu svůj čas, energii a zkušenosti.
Předseda KT Radek Šroler tak mohl v sále obecního úřadu v Hronseku informovat členy KT o činnosti klubu s pocitem poctivě odvedené práce. Dojemné bylo jeho vyznání, že si velmi váží podpory členů a byla pro něj čest a opravdová radost být předsedou tak úžasnému kolektivu přátel, jakým trubači bezesporu jsou.
O organizaci, průběhu voleb a výsledcích hlasování informoval přítomné Petr Sadílek, člen volební komise a Matěj Vacek. Po schválení průběhu a výsledků voleb členskou schůzí byli představeni členové rady a oficiálně zaznělo jméno nového předsedy. Tím se stal Bc. Petr Votava. Na následující schůzi rady KT byl místopředsedou KT zvolen Ing. Miroslav Nováček.
Předání pomyslné štafety proběhlo v rámci koncertu a vyhlášení výsledků soutěže v artikulárním kostele v Hronseku. Radek Šroler obdržel jako poděkování za práci předsedy originální obraz s motivem květinového zátiší s lesnicí a borlicí a nový předseda KT Petr Votava převzal z rukou Edmunda Hatiara, předsedy KT SR putovní tesák jako pomyslné žezlo pro pořádání soutěže v ČR v roce 2018, na kterou jsou již teď srdečně zváni všichni trubači.
Petr ŠEPLAVÝ
člen rady KT
Zpracování dat...