ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2017

Duben – začátek mysliveckého roku

Myslivost 4/2017, str. 19  Václav Vomáčka
Duben je prvním měsícem nového mysliveckého roku. V mysliveckých spolcích probíhají výroční členské schůze, které zhodnotí uplynulou loveckou sezónu. Vyhodnocené závěry a poučení bereme v úvahu při plánování nadcházející lovecké sezóny.
Organizace pověřené uspořádáním chovatelských přehlídek vyzvou uživatele honiteb, aby předložily k posouzení trofeje ulovené během v uplynulého mysliveckého roku. Úprava trofeje je vždy vizitkou šikovnosti lovce. Prozrazuje mnohé o jeho vztahu ke zvěři, proto trofeje předkládáme správně vypreparované, neupravené seříznutím mozkovny s dolepeným chrupem a nosními kůstkami. Aby nedošlo k nežádoucí záměně, je vhodné trofeje podepsat.
Na mnoha místech proběhne domácí, hodnocení trofejí ve spolcích, naměřená data a údaje o lovu a trofeji, přenese myslivecký hospodář do seznamu trofejí.
Provedli jsme sčítání zvěře, na jehož základě vypracuje myslivecký hospodář Plán chovu a lovu spárkaté zvěře (Mysl.1), Plán péče o zvěř (Mysl.4) a Plán počtu loveckých psů (Mysl.6). Vypracované plány předloží uživatel k vyjádření držiteli honitby a odešle orgánu státní správy. Myslivecký hospodář připraví uživateli podklady pro vypracování Ročního výkazu o honitbě (Mysl 1-01).
Aprílové počasí s pranostikou březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, nás neodradí a věnujeme se kontrole stavu loveckých zařízení posedů a kazatelen. Je vhodné provést prořezání a vyvětvení dřevin, které nám později, v plném období vegetace, mohou překážet při výstřelu. Zvláštní pozornost věnujeme technickému stavu žebříků.
Vyhrabáním přístupového loveckého chodníku si můžeme zjednodušit neslyšný příchod i velmi důležitý odchod z loveckého zařízení. Vyvarujeme se problémům a posed nebo kazatelnu, jejichž stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti, raději strhneme a postavíme nové. Při stavbě nových zařízení nezapomene na souhlas vlastníka pozemku, popřípadě držitele honitby. Vždy dbáme, aby zařízení ladilo a okolní přírodou, nebylo sbírkou nepotřebných materiálů, které nám zbyly doma nebo dokonce do přírody nepatří.
Neotálíme také s asanací krmelců, popřípadě krmelišť. Víme, že každý další déšť napomáhá nežádoucímu rozplavování zárodků parazitů do okolí krmelců a krmelišť. Proto je vhodné okolí krmelců a krmelců prokypřit vyhrabáním nebo lehkým rytím. Mnoho myslivců provádí desinfekci tekutými desinfekčními prostředky, které se lépe vsáknou do půdy, kde ničí vývojová stádia parazitů. Nejúčinnějším činitelem je sluneční svit a je-li krmelec umístěný na slunném místě, máme vydatného pomocníka. Veškeré zbytky krmiv zlikvidujeme pálením.
Přenosné krmelce je vhodné přemístit. Pozornost věnujeme slaniskům, která zkontrolujeme a doplníme. Při přechodu na jarním potravu je sůl pro spárkatou zvěř velmi důležitá. Na mnoha místech můžeme stále vidět nevhodné umístění soli v korýtkách pro jadrné krmivo.
Při pozorování zvěře využíváme intenzivní pastvy zvěře v denních hodinách. Můžeme sledovat stupeň přebarvování zvěře, sledovat její zdravotní stav. Stav vytloukání srnců a tvorba teritorií, nám mohou výrazně pomoci při obeznávání našeho májového srnce.
Zvěř se postupně zotavuje z letošní zimy, období nouze a strádání. V honitbách je velmi důležité dodržování klidu. Samice některých druhů spárkaté zvěře jsou plné, můžeme sledovat prvních čerstvě narozená mláďata, ptáci zahřívají své snůšky. O spolupráci můžeme požádat příslušné orgány státní správy myslivosti.
Duben je měsíc lesů. Po dohodě s vlastníky pozemků je možné zlepšit úživnost honitby výsadbou keřů a plodonosných dřevin vhodných pro zvěř. Pro výsadbu jsou vhodné okraje lesů, trvalých polních cest, po dohodě s vlastníky můžeme pomoci při oddělení velkých polních lánů. Někteří uživatelé pomáhají při zalesňovaní nebo zakládání nových lesních porostů. Louky a myslivecká políčka můžeme přihnojit
Během měsíce dubna můžeme lovit krocana divokého, lišku obecnou a černou zvěř.
Václav VOMÁČKA
člen Myslivecké rady ČMMJ
Zpracování dat...