ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2017

Před okresními sněmy

Myslivost 4/2017, str. 8  Jiří Janota
V březnu se postupně začínají konat okresní myslivecké sněmy jednotlivých OMS. Je na všech členech ČMMJ, zda se těchto okresních sněmů zúčastní, popřípadě plnou mocí pověří kolegu myslivce, který při hlasování na jednání zastoupí. Myslivecká rada na svém posledním zasedání delegovala své členy na jednotlivé okresní sněmy. Současně bylo dohodnuto s předsedou představenstva Všeobecné pojišťovny Halali, a.s., že bude snahou, aby se konání sněmu zúčastnil i zástupce této společnosti. Chtěli bychom tak umožnit zodpovězení všech případných dotazů a současně zástupci pojišťovny podají podrobné informace o možných pojišťovacích produktech. Jsem přesvědčen, že ne všichni členové organizace se v této oblasti dobře orientují a informace kolující mezi členskou základnou jsou mnohdy částečně zkresleny.
Zástupci Myslivecké rady se samozřejmě nemohou zúčastnit všech zasedání všech okresních sněmů, nicméně pokud budeme mít zastoupení alespoň na 80 % sněmů, budu potěšen. Našim prvořadým zájmem je seznámit členy s tím, co je pro současnou Mysliveckou radu prioritní a samozřejmě očekáváme poznatky a informace k dění ve spolkových organizacích a v problematice myslivosti všeobecně.
Souběžně s konáním sněmů osobně navštěvuji jednání jednotlivých krajských koordinačních rad. Na těchto jednáních mne podle možností doprovází jednatelka ČMMJ, jednatel Myslivosti, s.r.o. a předseda představenstva Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. Tato společná setkání by měla přispět k postupnému řešení problémových oblastí v ČMMJ. Jsou skutečnosti, které je nutno se zástupci okresů prodiskutovat a z mého pohledu je bude nutno ve velice brzké době otevřít v diskuzi mezi jednotlivými členy organizace. Nejsem vždy přesvědčen, že se tak všude děje a že informace nezůstávají pouze za dveřmi jednotlivých okresních mysliveckých spolků.
Jak jsem informoval delegáty na posledním Sboru zástupců, jedním z klíčových problémů naší organizace je práce některých okresních mysliveckých spolků. Jsem přesvědčen, že čtvrtina okresů pracuje, dvě čtvrtiny se vezou a čtvrtina Jednotu potápí. Ano, svou neaktivitou a svým přístupem současně pozvolna prohospodařují svůj majetek bez přínosu pro organizaci a vlastní členskou základnu.
Není přece možné, aby část okresních organizací trvale hospodařila se ztrátou. A přesto je část okresních spolků, které takto hospodaří. Chci se proto ptát, jak dlouho chtějí tyto okresy přežívat? Ano, přežívat!? Je otázkou, zda tři roky, pět, deset nebo některé i delší dobu. Pravdou je, že většina z nich zajistí pořádání zkoušek adeptů a zkoušky psů, podílí se na konání okresních přehlídek trofejí, ale to je tak nějak vše. Samozřejmě jsou všechny okresy platebními místy pro zaplacení členských příspěvků.
Pokud se ptám, jaká je další proaktivní činnost těchto okresů a jejich jednatelů, občas je mi zdůrazněno, že členové si zde rádi chodí popovídat o dění v organizaci a v jednotlivých spolcích. Ptám se proto řadových členů - přejeme si takové OMS a je pro nás práce jednatelů a vámi navolených okresních mysliveckých rad dostačující?
Já za sebe mohu rozhodně říci, že si takto v následujících letech práci okresů rozhodně nepředstavuji a Myslivecká rada bude muset vyvinout úsilí k nápravě této situace. Jsem si vědom toho, že okresy jsou samostatně hospodařícími subjekty jak po stránce právní, tak i ekonomické. Pevně věřím, že v budoucnu najdeme cestu ke zlepšení tohoto neutěšeného stavu.
Myslivost a myslivci se v několika posledních letech dostávají na tu stranu ve společnosti, která není zrovna v oblibě. Odtržení společnosti od života na venkově k tomuto pohledu na činnost myslivce výrazně přispívá. Pokud chceme alespoň částečně napravit tuto pošramocenou pověst, musíme začít proaktivně vystupovat hlavně v práci s veřejností. Podstatná část práce v této otázce bude záviset právě od práce jednotlivých okresních organizací a členů jednotlivých spolků.
A nyní si kladu otázku, zda je možno, aby tyto aktivity zajistili jednatelé, kteří jsou na jednotlivých jednatelstvích jen na částečný pracovní úvazek? Někteří jeden den v týdnu, jiní na dva až tři dny. Osobně jsem přesvědčen, a tímto nechci nikomu ublížit, že rozhodně nejsou. Pokud mají jednotlivé OMS začít proaktivně vystupovat ve prospěch ČMMJ a jejich členů, bude potřeba, aby jednatelé byli zaplacení na plný pracovní úvazek.
 
Dovolím si tedy uvést hlavní činnosti, které by měl jednatel pro chod okresu a jednotlivých spolků zajistit a co vykonávat:
Reprezentace spolku navenek (proaktivní komunikace s partnery, státní správou, veřejností).
Řídí sekretariát pobočného spolku.
Výběr členských příspěvků a správa SW Diana.
Komunikace se členy spolku (vyřizování korespondence, telefonátů, emailů...).
Správa majetku spolku v rozsahu určeném OMR (účtů, karet, nemovitostí atp.).
Nákup a zásobování běžného zboží pro chod spolku a zajištění akcí spolku.
Plní úkoly stanovené okresní mysliveckou radou.
Připravuje podklady pro jednání okresní myslivecké rady.
Podpora pro jednání a činnost odborných komisí.
Komunikace s ČMMJ Praha – zajištění odvodu členských příspěvků ve stanovených termínech, hlášení termínů okresních sněmů, zkoušek z myslivosti, zasílání výsledků zkoušek psů, zkoušek z myslivosti atd.
Komunikace a zajištění informovanosti s uživateli honiteb i s řadovými členy – oběžníky, občasníky, zpravodaje s aktuálními informacemi.
Zajišťování a získávání finančních prostředků - vyhledávání dotačních titulů, zpracování projektu, podání žádosti, administrace a vyúčtování projektu, komunikace s partnery a sponzory.
Servis pro myslivecké spolky a členy v oblasti dotací - odborná pomoc při administraci dotačních programů zejména titulu „Vybrané příspěvky pro hospodaření v lesích“ (políčka pro zvěř, nory, lapáky, dotace na národní plemena).
Administrace webových stránek spolku - kvalitní web je v roce 2017 samozřejmostí a nutností každé organice, web musí být aktuální a dynamický, administrace facebookového profilu spolku.
Propagace a medializace myslivosti na regionální úrovni - komunikace s regionálními médii (tisk, rozhlas, televize), poskytování rozhovorů, článků atd. o aktuálních tématech v myslivosti
Příprava akcí pořádaných okresním mysliveckým spolkem:
- stěžejní aktivita práce jednatele v průběhu roku, rozsah podle charakteru akce,
- příprava a organizace kurzu adeptů myslivosti – časový harmonogram, rozvrh hodin, administrativa, výběr poplatků, korespondence,
- příprava a organizace kurzu pro myslivecké hospodáře – časový harmonogram, rozvrh hodin, administrativa, výběr poplatků, korespondence,
- příprava kynologických akcí – komunikace s uživatelem honitby, technické a organizační zajištění – delegace rozhodčích, zajištění zvěře, agendy, soudcovských tabulek, diplomů, cen,
- příprava propagačních akcí – Zlatá srnčí trofej, propagační akce pro veřejnost, besedy ve školách,
příprava střeleckých akcí,
příprava chovatelské přehlídky trofejí - zpracování katalogu trofejí, technické a administrativní zabezpečení.
 
Je na jednotlivých členech, aby posoudili, jakým způsobem a v jaké kvalitě okresní myslivecký spolek spolu s jednatelem jednotlivé činnosti zajišťují. Ano, jsou okresy, kde se toto dlouhodobě daří, zajišťují potřebný servis a služby, ale je to dnes bohužel jen menší část pobočných spolků.
Dokážu si představit, že někteří namítnou, že se to snadno říká a realita je jiná. Jeden z prvních argumentů vždy bývá: A z čeho máme jednatele na plný pracovní úvazek zaplatit?
Než odpovím na otázku, zeptám se, co vlastně požadujeme od ČMMJ? Opravdu chceme jednatele, který vybírá pouze příspěvky a zajistí nejnutnější činnost okresu, a nebo jednatele aktivně vystupujícího se snahou o pružné fungování okresu ve prospěch jeho členů. Pracovníka, který je schopen denně pět dnů v týdnu sloužit potřebám myslivců. Člověka, který zajišťuje naplnění výše uvedených bodů. Jsem přesvědčen, že většina členů si spolu se mnou bude přát variantu druhou.
My myslivci jsme většinou konzervativně uvažující část společnosti. Ve většině případů to není na škodu věci. Denně pozorujeme a jsme ve styku s neustále se opakujícím koloběhem přírodních zákonitostí. Uvážlivost v naší činnosti při hospodaření se zvěří je zajisté velice správná věc.
Jsem ovšem přesvědčen, že pro zlepšení dobrého jména nás všech myslivců, bude potřeba se na nějakou dobu od konzervativního uvažovaní alespoň minimálně oprostit. Jen tak můžeme celou organizaci posunout kupředu a alespoň částečně začít napravovat její pošramocenou reputaci u veřejnosti.
Je nutno si přiznat, že z větší části si za tuto situaci můžeme sami, ale některé podstatné problémy také pramení z posunu myšlení společnosti v dnešní přetechnizované době. Jak jsem již zmínil, dnešní společnost se stále více odklání od života na venkově a většina lidí již zapomněla, že smrt zvířete je přirozenou etapou koloběhu života. Bojím se doby, kdy budeme na vesnici s obavami zabíjet králíka či slepici k nedělnímu obědu. Co když nás uvidí soused chalupář a bude schopen nás nahlásit pro přinejmenším trápení zvířete či dokonce zabití tohoto tvora odpovědným institucím. Věřím, že ani vy se tohoto pro nás zcela nereálného scénáře nechcete dožít.
A proto jsme zde my, myslivci, abychom společnosti vysvětlili, že nejsme jenom ti, kteří zvěř zabíjejí pro ukojení našich vášní a případné naplnění lednic a mrazáků. Sami musíme veřejnosti vysvětlit podstatu a smysluplnost a naší činnosti.
Pokud si tuto nutnost neuvědomíme a nezačneme ihned s nápravou, za pár let již bude pozdě. Společnost pochopí, že nás již nepotřebuje a na likvidaci přemnožených druhů spárkaté zvěře jistě najde jiná řešení. Ale již bez nás, myslivců. Zde musíme napnout síly všichni, od členů Myslivecké rady ČMMJ, přes jednotlivé okresní myslivecké spolky až po řadové členy.
A pokládám si opět otázku, zda budou jednotlivé okresy a jejich jednatelé, kteří jsou u značné části okresů zaměstnáni na omezený úvazek, schopni tuto činnost zajistit? Mohu si i odpovědět, aniž bych chtěl někomu křivdit. Určitě nebudou. Bez aktivní práce okresu je tento boj podle mého mínění předem ztracený.
A proto opět apeluji na členy ČMMJ, zamyslete se a zkuste o této věci diskutovat na nastávajících okresních mysliveckých sněmech, určitě to stojí za širší diskuzi mezi řadovými členy. Je třeba se ptát odpovědných funkcionářů, proč to na některých okresech může fungovat a proč zrovna u nás ne. Nenechte se odbýt odpovědí na nedostatek financí a neochotu mladých lidí tuto činnost vykonávat. Není to vždy pravda. Pravdou občas je, zda jsme schopni akceptovat někoho mladého s progresivními názory mezi námi.
Ano, otázka financí je určitě zásadní. A proto se vracím na úvod. Chci být členem okresu, který trvale utrácí majetek s tím, že ještě pár let vydrží a potom se to stejně sesype. Jsou i takoví členové, kteří se touto otázkou ani nezabývají a věří, že se svým přístupem dožijí. A i to si jako řadoví členové musíte probrat se svými volenými funkcionáři. A nebo si položte otázku, co pro to můžete udělat sami. Řešení existuje několik a záleží na každém z vás, ke kterému se přikloníte.
Otázka poklesu členské základny je všeobecně známá. S touto věcí jde ruku v ruce ekonomika jednotlivých okresů. Můžeme se pokusit pokles členské základny pozastavit, můžeme pouvažovat o tom, zda nebude vhodné obsadit místo jednatele člověkem schopnějším. Člověkem, který bude schopen zajistit finanční prostředky z dotačních titulů, kterých je v dnešní době možno čerpat z více zdrojů. Je potřeba si uvědomit, že část těchto prostředků může pokrýt náklady na vlastní činnost jednatele.
Samozřejmě je také možno uvažovat o navýšení členského příspěvku. Vm, že je to pro část členů otázka nepřijatelná.
Nabízí se také úvaha o zcela jiném řešení počtu členské základny, a to je sloučení některých méně početných okresů v menší oblasti. Myslím si, že variant se nabízí několik. Bude záležet pouze na členech, zda se pro to či ono řešení rozhodnou. Budu rád, pokud tak učiníte. Pokud ne, jsem přesvědčen, že okresy hospodařící každoročně v červených číslech, toto rozhodnutí čeká dříve či později. Čím později to bude, tím více to může ublížit celé ČMMJ. Apeluji na všechny, kterým není situace lhostejná, pokuste se nad tímto opravdu zamyslet.
Občas se pousměji, pokud hovořím o ekonomice a fungování celé organizace. Jenom zmínění se o navýšení členského příspěvku zvedá vlnu emocím v určité části členské základny. Ruku na srdce, roční poplatek 800 Kč je dnes jeden celodenní skipas na většině lyžařských tratí v ČR. Na druhou stranu si uvědomuji, že pokud členové hradí členské příspěvky, tak od organizace něco požadují.
Často se setkávám s bývalými členy, kteří v posledních několika letech přestali platit členské poplatky a své členství ukončili. Dokonce je i dokážu pochopit. Věřím, že se někteří nemohli a mnohdy ještě i nemohou vyrovnat s problémy, které dění v ČMMJ provázely.
Častokrát v diskuzích s bývalými členy Jednoty je mi pokládána otázka, proč bych měl být členem ČMMJ. Jaké výhody mi to dnes přinese. Nechci se nyní rozepisovat o konkrétních výhodách. Věřím, že v brzké době všem, se kterými o těchto věcech diskutuji, odpovím.
V dnešní době mám odpověď pouze jednu - protože vás všechny ČMMJ nyní potřebuje. Jako potřebuje mladé lidi, tak potřebuje i ty, kteří mnohdy možná i znechuceni a otráveni organizaci opustili. Potřebuje i ty, kteří nadále setrvali a mají opravdový zájem o dění v ČMMJ. Potřebujeme dnes hlavně ty, kteří pochopili, že je nutno s celou podobou a dalším fungováním ČMMJ něco udělat. Nelze setrvávat ve stejné apatii, ve které se značná část okresů nachází. Dnes potřebuje ČMMJ všechny, kteří chtějí opravdu myslivost ve společnosti přiblížit tam, kam vždy historicky patřila.
Pokud se nedokážeme bez větších či menších emocí zamyslet a začít odpovědně řešit nastalou situaci v ČMMJ, nebudeme schopni se od pomyslného dna odrazit. A věřte, že se k tomu dnu velice rychle přibližujeme. Na některých okresech jsme již možná i dosedli, aniž si to zatím hodlají odpovědní funkcionáři připustit.
 
Všem členům přeji úspěšné zahájení nové lovecké sezony a spoustu nejenom loveckých zážitků při pochůzkách naší přírodou.
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.
Zpracování dat...