ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2017

Zamyslenie sa nad ekonomikou v prenajatých revíroch členmi SPZ

Myslivost 4/2017, str. 44  Jozef Herz
Poľovnícka štatistika, ktorú vydáva Národné lesnícke centrum vo Zvolene, eviduje päť typov poľovných revírov a to: režijné revíry Lesov SR (74), režijné revíry ostatných štátnych organizácií (24), režijné revíry neštátnych subjektov (65), prenajaté revíry SPZ (1228) a ostatné prenajaté revíry (486). Z celkovej výmery poľovnej plochy obhospodarujú prenajaté revíry SPZ 61,7 %, pričom priemerná výmera revíru je 2226 ha. Druhú najväčšiu (23,5 %) majú ostatné prenajaté revíry, ktorých priemerná výmera je 2146 ha. Na režijné revíry Lesov SR pripadá z celkovej výmery 7,3 % plochy, pričom priemerná výmera revíru je 4365 ha. Revíry ostatných štátnych organizácií majú 3,8 % poľovnej plochy a výmera revíru je 6950 ha. Na neštátne režijné revíry pripadá 3,7% plochy a priemerná výmera revíru je 2486 ha.
Z uvedenej poľovníckej štatistiky sa dozvedáme, že režijné revíry neštátnych subjektov a ostatné prenajaté revíry vykazujú stratový hospodársky výsledok.
V uvedenom príspevku chceme podrobnejšie rozobrať hospodárenie v prenajatých revíroch členov SPZ za posledných 10 rokov. Za toto obdobie nastal pokles o 120 týchto revírov, čím stratilo možnosť výkonu práva poľovníctva takmer 2600 členov.
Z nákladových položiek materiálové náklady, do ktorých zahrňujeme energiu, odpisy, nákup živej zveri, náklady na krmivá, poľovné psy a ďalšie, vzrástli od roku 2006 do roku 2015 o 48,2 %. Osobné náklady, medzi ktoré započítavame mzdy, odmeny a odvody, zostali takmer na rovnakej úrovni.
Najvyšší nárast zaznamenávame v poplatkoch za užívanie poľovného revíru. Nájomné za sledované obdobie sa zvýšilo až o 138 %. Taktiež značný nárast zaznamenávame vo finančných nákladoch, ktorý je 60 %. Sem zahrňujeme dane, réžiu, správne poplatky za služby a náhradu škôd spôsobených zverou. Celkové náklady za posledných 10 rokov stúpli o 70,7 % .
Do príjmových položiek zahrnujeme predaj diviny cudzím, a to „z dvora“ či „na trh“ registrovaným nákupcom. Tieto príjmy vzrástli za desať rokov o 128 %. Za posledné tri roky priemerná cena z dvora bola 2,67 EUR za kg. Pri predaji do výkupní iba 2,19 EUR. Taktiež vzrástli príjmy za divinu od členov až o 533 %, pričom cena za 1 kg bola 1,42 EUR.
Tento nárast príjmov za divinu nastal tým, že za sledované obdobie stúpli úlovky v prenajatých revíroch členmi SPZ u jelenej zveri o 123,1 %, danielej zveri o 319,2 %, muflonej zveri o 151,1 %, srnčej zveri o 27,6 % a u diviakov o 187,8 %. U malej zveri v love zajacov nastal pokles o 21,6 % a lov bažantov zostal na rovnakej úrovni.
Príjem za predaj živej zveri klesol o 70 %, čo korešponduje tomu, že príjem za predaj živých zajacov poklesol o 68,9 %. Príjmy za poplatkový odstrel stúpli iba o 1,4 %.
Ak by poľovníci hospodárili iba z príjmami z produkcie poľovných revírov, tak by v roku 2006 boli v strate 1275 tisíc EUR. Za rok 2015 strata by bola až 1654 tisíc EUR.
Uvedené straty sa každoročne snažia vykryť inými príjmami, ako sú plesy, zábavy, a rôznymi osvetovými, streleckými a kynologickými akciami. Ale aj brigádami a v neposlednom rade aj vkladmi členov. Tieto činnosti nielen vyrovnávajú stratu vzniknutú zvýšenými nákladmi, ale aj vytvárajú väčší či menší zisk.
Ing. Jozef HERZ, PhD.

Přiložené dokumenty

tabulka tabulka (12,13 KB)
tabulka-1 tabulka-1 (10,24 KB)
Zpracování dat...