ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2017

Myslivost na MENDELU v Brně

Myslivost 1/2017, str. 106  J. Dvořák, J. Kamler
Významná součást výuky a profesní přípravy nejen budoucích lesníků Volně žijící živočichové, resp. zvěř, zaujímají v naší dnešní krajině významné místo. Vzhledem k faktu, že přirozené vazby mezi jejich populacemi a životním prostředím jsou do značné míry narušeny, je nezbytné s těmito populacemi uvážlivě a citlivě hospodařit, stejně tak je důležité se věnovat jejich životnímu prostředí. Pro plnění těchto náročných úkolů jsou nezbytné rozsáhlé znalosti. Nejen proto je předmět myslivost stabilní součástí výuky budoucích lesníků, krajinářů a zemědělců na Mendelově univerzitě v Brně, kde ji zajišťuje Lesnická a dřevařská fakulta (LDF MENDELU).
Výuka myslivosti má na půdě fakulty dlouhou historii. Katedra ochrany lesa a myslivosti byla v roce 1919 jednou ze zakládajících složek v té době v Brně vznikajícího prvního lesnického a zemědělského vysokého učení na území Československé republiky, přičemž myslivost zůstává po celou historii jeho významnou součástí.
Myslivost v Brně měla štěstí na významné osobnosti, které její výuku a výzkum rozvíjeli. Při založení katedry to byl profesor Antonín Dyk, z poslední doby je nejznámější osobností nejen na území Evropy známý a uznávaný profesor Josef Hromas. Na odkaz a základní myšlenky těchto odborníků navazují i současní učitelé a ostatní akademičtí pracovníci.
 
Aktuálně je výuka myslivosti zajišťována Ústavem ochrany lesů a myslivosti, který v současnosti garantuje více než 30 předmětů, z nichž téměř poloviny má souvislost s oborem myslivost. Samostatný předmět Myslivost je jako povinný zařazen ve studijních plánech bakalářských studijních programů Lesnictví a Krajinářství.
Studenti ostatních studijních programů, zejména studenti zemědělských oborů Agronomické fakulty si předmět zapisují jako volitelný, v řadě případů nad rámec vlastních studijních povinností.
 
Předmět Myslivost navazuje na znalosti, získané studenty v předmětech prvního semestru studia, zejména v předmětu Zoologie či Lesnická zoologie a je standardně vyučován formou přednášek, cvičení a terénních cvičení v rozsahu 3 hodin přednášek a 2 hodin cvičení týdně ve 14týdenním semestru plus tři dny hlavního terénního cvičení.
Na rozdíl od teoretické části výuky - přednášek jsou veškerá cvičení realizována formou praktické přípravy, a to především v oblastech střelectví, mysliveckého plánování, posuzování věku ulovené zvěře, hodnocení trofejí, poznávání pobytových znaků zvěře i druhů zvěře samotných.
V rámci terénních cvičení absolvují studenti cvičnou střelbu z kulových i brokových zbraní, aktivně se účastní společného lovu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, absolvují praktickou ukázku metod sčítání zvěře či zpracovávají vybrané části plánu mysliveckého hospodaření.
 
V návaznosti na vyučovaná témata povinného předmětu Myslivost je dále pro zájemce z řad studentů realizována výuka v navazujících volitelných předmětech, které dále rozšiřují a prohlubují znalosti získané předchozím studiem. Aktuálně nabízíme a výuku volitelných předmětů jako jsou Ekologie v chovech zvěře, Management populací zvěře, Myslivecká legislativa a politika, Myslivecká praktika, Základy sokolnictví, Veterinární problematika v chovech zvěře, Technika pro lov zvěře a střelectví, Ornitologie, Ekologie živočichů, Farmové chovy jelenovitých, zkouškou odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu zakončený předmět Sportovní střelba a také předměty vyučované v anglickém jazyce pro domácí i zahraniční studenty – Game management, Aplied ecology of game a Basic principes of game management.
Jednou z atraktivních forem výuky v těchto nadstavbových předmětech jsou exkurze a terénní výjezdy na různé lokality Školního lesního podniku Křtiny (bažantnice Rajhrad, střelnice Březinka, obora Sokolnice), ale také na místa našich partnerů jako např. Lesní závod Židlochovice, honitby a oborní chovy Lesů České republiky, s.p., honitby Vojenských lesů a statků, s.p., soukromé majetky provozující výkon práva myslivosti apod.
 
Další formou studia a odborné profilace v oblasti myslivosti studentů Lesnické a dřevařské fakulty je jejich aktivní zapojení do řešení výzkumných projektů a zpracování bakalářských a diplomových prací.
Za období posledních tří let obhájilo úspěšně pod vedením akademických pracovníků oddělení myslivosti asi 40 studentů své bakalářské diplomové práce, jejichž výsledky byly v řadě případů publikovány v domácích i zahraničních vědeckých či odborných časopisech.
Tematicky se tyto práce zaměřují na odborná témata, která jsou na ústavu řešena. Aktuálně je výzkum pracovníků na myslivosti zaměřen na prase divoké, telemetrický výzkum jelena lesního, management populací jelena siky japonského, bobra evropského a jeho vliv na břehové porosty, vlivy působící na početnost drobné zvěře, škody zvěří a na zvěři, genetiku populací zvěře, kynologii, projekty založení obor a bažantnic v konkrétních podmínkách, výživu zvěře apod.
Kromě výuky v bakalářských a magisterských studijních programech realizuje ÚOLM také studium v rámci doktorského studijního programu Lesní inženýrství s oborem Myslivost. Doktorské studium absolvovaly v minulosti asi dvě desítky studentů prezenční i distanční formy studia.
 
S myslivostí jsou také úzce spjaty mimostudijní aktivity našich studentů, zejména samostatná praktická realizace výkonu práva myslivosti v honitbách Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, výuka mysliveckého troubení a lovecké hudby včetně účasti na řadě domácích i zahraničních soutěží, zastřešená Klubem trubačů, či možnosti umístění loveckých dravců v areálu univerzity a jejich výcvik pod hlavičkou Sokolnického kroužku.
Již tradičně se studenti LDF zapojují do různých forem prezentace fakulty a myslivosti, například při výstavě Silva Regina v Brně nebo Natura Viva v Lysé nad Labem, a to jak prezentací vědy a výuky, tak v posledních letech také např. v rámci aktivit lesnické pedagogiky.
 
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně realizuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Pregraduální studijní programy (bakalářské a magisterské) jsou zaměřeny na Lesnictví, Krajinářství, Arboristiku, Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, Dřevařství, Stavby na bázi dřeva, Nábytek a Design nábytku (podrobně na www.ldf.mendelu.cz).
J. DVOŘÁK, J. KAMLER
Ústav ochrany lesa a myslivosti,
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
 
Zpracování dat...