ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2017

43. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2017, str. 58  Josef Prokeš
Memoriál Richarda Knolla vzdává každoročně hold muži, který byl jednou z nejvýraznějších kynologických osobností 20. století a byl znám daleko za hranicemi naší republiky. Letošní ročník se konal již po 43. a Českomoravská myslivecká jednota jeho pořádáním pověřila Okresní myslivecký spolek Jihlava ve dnech 2. až 3. září 2017. Význam memoriálu byl podtržen tím, že záštitu převzali ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a primátor města Jihlava Rudolf Chloupek.
OMS Jihlava se počtem evidovaných členů ČMMJ řadí mezi středně veliké pobočné spolky, což vůbec neznamená, že není aktivní. Pořádá akce regionálního významu a dává tím o sobě a ČMMJ náležitě vědět. Pověření k uspořádání Memoriálu Richarda Knolla přijal OMS Jihlava jako poctu a projev důvěry, ale zároveň i velký závazek. Závazek k tomu, že je OMS Jihlava schopen takovou významnou kynologickou akci organizačně, mediálně a materiálově zabezpečit. OMS Jihlava proto věnoval v přípravném období memoriálu veškerou práci a logistickou aktivitu.
Honitby pro memoriál propůjčily MS Smrčná, Petrovice-Bukovec, Vysočina Kamenná-Nové Dvory, Dobronín a Polná, nájemce honitby Štoky a Lesní družstvo ve Štokách. Centrem soutěže byly prostory budovy Staré hospody ve Štokách, kde mohli účastníci memoriálu kromě jiného využívat pestré nabídky zvěřinových jídel a různých nápojů. Další možnost občerstvení byla pro návštěvníky v obdobném rozsahu připravena v samostatných stáncích v lese, na velkém poli a společném stánku pro malé pole a vodní práce. Všichni návštěvníci memoriálu měli k dispozici propozice se všemi důležitými informacemi a seznamem GPS souřadnic jednotlivých pracovišť, jejichž vzájemná vzdálenost nepřekročila 15 km. 
Lesní disciplíny probíhaly v lesním komplexu nedaleko obce Štoky, kde spolu sousedící propůjčené honitby MS Smrčná, Petrovice-Bukovec, honitby Štoky a LD ve Štokách vytváří rozsáhlý komplex smíšeného lesa s příhodným terénem, podrostem, houštinami a přijatelným výškovým rozdílem. Perfektně připravená ohrádka se nacházela na klidném místě, kde byl vyhrazený prostor pro koronu tak, aby soutěžící psi nebyli rušeni ve svém výkonu.
Velké pole bylo umístěno do honitby MS Vrchovina Kamenná-Nové Dvory a okrajově do honitby MS Polná. Zde bylo využito rozsáhlejších porostů jetele a luk s přiměřeným výskytem zvěře divoké populace a vypuštěné.
Malé pole bylo situované do honitby MS Dobronín, kdy terén s dostatečným porostem byl dobře přehledný a vhodný pro memoriál.
Vodní práce probíhaly na rozlehlém rybníku v honitbě Štoky, kde je dobrý přístup na hlubokou vodu a vhodný kryt pro ostatní disciplíny této části soutěže.
Tak jako v minulých ročnících se jednotliví účastníci memoriálu – rozhodčí, vůdci se svými psy a pořadatelé – začali sjíždět do centra memoriálu již v pátek 1. 9. v odpoledních hodinách. V průčelí Staré hospody je vítaly bannery pořadatele memoriálu s logem a významného sponzora Krajského úřadu Kraje Vysočina. Od počátku mezi všemi panovala přátelská atmosféra ze setkání známých tváří, kamarádů a přátel, i když vůdci byli v pozici soupeřů a konkurentů. Byla ale také patrná určitá netrpělivost a očekávání zahájení memoriálu a losování pořadí.
Po vstupu do sálu Staré hospody proběhla prezentace rozhodčích a vůdců se psy, včetně kontroly potřebných dokladů. Následnou veterinární přejímku psů provedl MVDr. Pavel Brávek za pomoci a součinnosti dvou členů kynologické komise OMS Jihlava. Všichni psi prokázali, že jsou klinicky zdraví a mají potřebná očkování, doklady a identifikaci. Dále došlo na oficiální fotografování vůdců se psy, které na profesionální úrovni provedla Nikola Balajková. Zbývající volný čas do zahájení a losování využili účastníci k ubytování, uspokojení chutí z nabízených zvěřinových specialit a k volné zábavě.
Šestnáctičlenný sbor rozhodčích delegovala ČMKJ na návrh OMS a po schválení KK a MR ČMMJ. Delegovaný sbor byl vybrán z řad aktivních a zkušených kynologů, kdy byl ale zároveň dán prostor i profesně mladším rozhodčím. Sbor rozhodčích rozzářila svým půvabem rozhodčí žena Jana Kočová (OMS Tábor). Vybraní rozhodčí jsou zároveň i praktickými kynology a ví, jaké úsilí je třeba vynaložit k přípravě a předvedení psa na vrcholné kynologické akci, což bylo předpokladem a zárukou důstojného a bezproblémového průběhu memoriálu.
Poradu rozhodčích zahájil delegovaný hlavní rozhodčí Josef Dědouch, který v celém průběhu porady a memoriálu vždy vystupoval tak, jak by vrchní rozhodčí měl, tedy uvážlivě, klidně, profesionálně a bez jakýchkoliv emocí. Vyjadřoval se výstižně, stručně a se znalostí Zkušebního řádu ČMMJ, podle kterého se posuzovalo. Prokázal, že delegování pro něj není osobní prestižní záležitostí, ale službou memoriálu, kynologii a ČMMJ.
Porady rozhodčích se zúčastnili předseda KK ČMMJ Josef Novák, ředitel memoriálu Josef Prokeš a správce memoriálu Zdeněk Dvořák. Porada splnila svůj účel, kdy se rozhodčí dohodli po oba dny memoriálu na jednotném posuzování těch disciplín, kde Zkušební řád umožňuje více výkladů. Zdůrazněno bylo, aby posuzování probíhalo v duchu myslivecké praxe a lovecké kynologie, kdy krédem rozhodčích mělo být nejprve vyzdvihnout dobré stránky a klady psa a teprve potom jeho chyby. Projednána byla i problematika a zásady podávání a řešení protestů a veškerá další administrativa. Ředitel memoriálu dále seznámil sbor rozhodčích s organizací slavnostního zahájení a předal jim propagační materiály a dárek v podobě lovecké vesty s logem memoriálu. Správce memoriálu na závěr porady podal informace o organizaci přepravy a přesunů rozhodčích a provádění jednotlivých disciplín.
Po poradě rozhodčích přišlo na řadu tolik očekávané zahájení memoriálu, losování pořadí soutěžících psů a jejich rozdělení do skupin. Slavnostní atmosféru navozovali myslivečtí trubači, Trubači z Vochoze a Trubači Z Liščího vršku, kteří doprovázeli profesionálními výkony celý průběh memoriálu. Memoriál zahájil ředitel memoriálu, který přivítal všechny účastníky, představil členy organizačního výboru, informoval o slavnostním zahájení a popřál příjemný pobyt na Vysočině. Zdravici jménem ČMMJ přednesl předseda KK ČMMJ Josef Novák. Následně vrchní rozhodčí Josef Dědouch představil jednotlivé rozhodčí podle jednotlivých disciplín, řídil vlastní losování za asistence dvou rozhodčích a seznámil s rozdělením soutěžících do skupin. Nominační seznam obsahoval jména dvanácti německých krátkosrstých ohařů, dvou českých fousků, dvou výmarských ohařů krátkosrstých, jednoho pointra, jednoho maďarského ohaře krátkosrstého, jednoho německého ohaře drátosrstého a jednoho velkého münsterlandského ohaře. Mezi vůdci byli nejen starší, velmi zkušení kynologové, ale i mladí, kteří jsou příslibem pro další rozvoj myslivecké kynologie. Všichni vůdci obdrželi od pořadatele krmivo pro psy a drobné propagační dárky. Správce memoriálu Zdeněk Dvořák představil všechny členy organizačního zajištění a podal informace o organizaci přesunů vůdců na jednotlivá pracoviště celého memoriálu. Celým zahájením se nesla družná a přátelská atmosféra.
S velkou netrpělivostí bylo očekáváno sobotní ráno 2. Září, a to vzhledem k nepříznivému deštivému pátečnímu dni. Všichni si určitě oddychli, že se počasí umoudřilo a účastníci se sjížděli na slavnostní zahájení s vyjasněnou oblohou a v suchu.
Slavnostní zahájení proběhlo na nádvoří Hradu a zámku v Polné, který tvoří dominantu města a svým krásným a historií podbarveným prostředím takto významnou kynologickou akci zdůraznil. Nástup hostů, sboru rozhodčích a vůdců se psy doprovázely tóny loveckých fanfár. To vše sledovala téměř třistačlenná korona natěšených myslivců, kynologů, příznivců myslivosti a dalších návštěvníků, což bylo velice příjemné pro pořadatele memoriálu.
Státní hymna a následná Dykova fanfára všeobecného vítání „Vítáme vás“ navodila slavnostní ráz zahájení a mnoha návštěvníkům i chvilku dojetí. Vůdci a jejich psi byli více či méně nervózní, i když se to snažili před přihlížejícími skrýt. Celý slavnostní ceremoniál byl přiměřeně dlouhý a řídil jej ředitel memoriálu Josef Prokeš. Představil osobnost Richarda Knolla, historii a organizaci memoriálu, členy čestného předsednictva, hosty a zástupce státní správy, samosprávy, mysliveckých spolků, sponzorů a přispěvatelů. Připravenost pořadatele memoriálu zdůraznil slovy: „Dnes mohu z tohoto místa s hrdostí konstatovat – memoriál je připraven na potřebné úrovni organizační, odborné i společenské a může se tak zařadit mezi zdařilé akce ČMMJ letošního roku“. Dále své zdravice přednesli zástupce ministra zemědělství Václav Kroutil, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, primátor města Jihlava Rudolf Chloupek, jednatelka ČMMJ Martina Novotná, předseda KK ČMMJ Josef Novák a starosta města Polná Jindřich Skočdopole. Předseda OMS Břeclav Jan Pollák předal zástupci ředitele memoriálu Petru Kolářovi jako putovní štafetu kroniku memoriálu, klenot průběžně doplňovaný pořadateli a doprovázející všechny ročníky memoriálu. Ředitel memoriálu představil podle vylosovaného pořadí soutěžící psy a jejich vůdce, které bylo doprovázeno krátkou fanfárou pro každého z nich. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Dědouch. Představil rozhodčí na jednotlivých disciplínách a seznámil vůdce s průběhem memoriálu ve skupinách podle vylosovaného pořadí. Správce memoriálu Zdeněk Dvořák informoval přítomnou koronu o průběhu soutěže a umístění jednotlivých pracovišť. Na závěr ředitel memoriálu popřál vůdcům štěstí a dobrý vítr jejich psům, sboru rozhodčích bezproblémové posuzování a všem návštěvníkům hezké, klidné a pohodové memoriálové dny.
Poté se všichni rozjeli do honiteb. Největší zájem byl tradičně o pracoviště ohrádky, kam směřoval největší počet účastníků. Neznamená to, že na ostatních pracovištích bylo málo zájemců, ba naopak. Účast byla značná, což potěšilo všechny, kteří memoriál zajišťovali a starali se o spokojenost účastníků.
Sobotní večer patřil všem, kteří navštívili společenský večer v sále Staré hospody. Vládla přátelská a veselá nálada, kterou podporovala výborným doprovodem hudební skupina FRAM z Havlíčkova Brodu. Celou zábavu dokreslovala výzdoba sálu v mysliveckém stylu, profesionální komentované ukázky lovecké hudby mysliveckými trubači a nabízené zvěřinové občerstvení a nápoje. 
Celkovou spokojenost účastníků memoriálu určitým způsobem narušilo nedělní deštivé počasí. Zvláště v lese se dalo hovořit o slejváku, který chvilkově znepříjemňoval práci psům a sledování přihlížejícím. I přes tuto nepříznivou situaci memoriál pokračoval podle stanoveného programu a soutěžící s rozhodčími ukázali, že je nějaký rozmar počasí v žádném případě nedokáže odradit.
Průběžné výsledky byly zveřejňovány na tabuli umístěné v předsálí centra memoriálu ve Staré hospodě ve Štokách. Proto se s určitou pravděpodobností dalo usuzovat, jak asi by mělo vypadat pořadí psů, kdo má šanci na umístění a kdo tuto šanci ztratil na některé z disciplín.
Memoriál úspěšně dokončilo 15 psů, sedm psů v I. ceně, sedm psů ve II. ceně a jeden pes ve III. ceně. Neobstáli tři psi a dva vůdci se svými psy odstoupili. Výsledek odpovídá předvedeným výkonům a svědčí i o náročnosti této soutěže. Memoriál Richarda Knolla je náročný a realitou bývá, že i ten nejlépe připravený pes může někdy chybovat a tím svého vůdce překvapit nebo zklamat. Všem úspěšným se tak otevírá teoretická možnost účasti na mezinárodním Memoriálu Karla Podhajského.
Určitě nikdo nebyl zklamán z výkonu psů, kteří se umístili na prvních místech. Vítězkou memoriálu se stala a titul Všestranný vítěz ČR 2017 vybojovala svým perfektním výkonem fena německého ohaře krátkosrstého Charka z Černých blat vedená Jiřím Pospíšilem. Charka během soutěže získala samé 4, kromě dvou disciplín s ohodnocením 3 a její vítězství bylo naprosto zasloužené. Na 1. místě obdržela 488 bodů v I. ceně, čekatelství titulu CACT a ocenění za nejlepší barvu. Vůdce obdržel poháry a hodnotnou dárkový poukaz.
Velkým soupeřem vítězné feně byl pes německého ohaře drátosrstého Laky z Fančali, kterého vedl Petr Novotný. Laky byl také hodnocen samými 4, kromě 3 ze dvou disciplín. Umístil se na 2. místě se ziskem 482 bodů v I. ceně a získal čekatelství titulu CACT. Vůdce obdržel poháry a motorovou pilu.
Na pomyslném stupni vítězů stanula i fena německého ohaře krátkosrstého Quesa ze Štípek vedená známým kynologem Luďkem Müllerem. Obsadila 3. místo se ziskem 480 bodů v I. ceně a ziskem čekatelství Res. CACT. Vůdce obdržel poháry a hodnotný dárkový poukaz.
Výborný výkon také předváděli psi, kteří dále získali čekatelství titulu CACT – fena českého fouska Cita u Březové Stráně vedená Josefem Hlaváčem s umístěním na 4. místě se 479 body v I. ceně a pes maďarského ohaře krátkosrstého vedený Petrem Slavíkem s umístěním na 6. místě se 475 body v I. ceně. Vůdci obdrželi poháry.
Ocenění za nejlepší les obdržela fena německého ohaře krátkosrstého Ella Fons Vitae vedená Matoušem Charvátem s umístěním na 7. místě se 473 body v I. ceně. Ocenění za nejlepší vodu získal pes německého ohaře krátkosrstého vedený Radkem Šnajderem s umístěním na 9. místě se 469 body ve II. ceně. Ocenění za nejlepší pole získala fena německého ohaře krátkosrstého Senta od Nezdického Potoka vedená Vladislavem Kulířem s umístěním na 15. místě se 444 body ve III. ceně. Vůdci obdrželi poháry a dárkový poukaz. Ze všech, kteří obstáli, obdržel vůdce na posledním bodovaném místě Vladislav Kulíř malovaný obraz od známého myslivce, ilustrátora a spisovatele Zdeňka Koláře.
Vůdcům s nejlépe umístěným psem plemene německý ohař krátkosrstý, český fousek a výmarský ohař krátkosrstý předali zástupci chovatelských klubů poháry.
Závěr vyhodnocení výsledků zpestřilo vyhlášení největšího smolaře memoriálu - psa německého ohaře krátkosrstého vedeného Josefem Haufem s předáním osobního daru, nádherného dortu s logem memoriálu, od správce memoriálu Zdeňka Dvořáka.
Závěrečné slovo na vyhodnocení 43. ročníku Memoriálu Richarda Knolla patřilo předsedovi KK ČMMJ Josefu Novákovi. Poděkoval pořadateli na uspořádání memoriálu, vůdcům za předvedené výkony jejich psů a všem návštěvníkům za jejich účast. Zároveň pozval všechny zájemce na 79. ročník Memoriálu Karla Podhajského, který uspořádá OMS Písek ve dnech 31. 9.-1. 10. 2017.
Po organizační stránce byl letošní Memoriál Richarda Knolla dobře připravený. Během soutěže nebyl podán jediný protest, čímž se kromě jiného potvrdila zodpovědná práce všech, kteří se na přípravě, organizaci a celém průběhu podíleli. Pořadatelé se snažili udělat vše pro to, aby byly podmínky pro soutěžící psy přijatelné a aby mohli předvést ten nejlepší výkon. Určitě všichni ocenili i chování a přístup vůdců, kteří v případě neúspěchu psa dokázali prohru přijmout s porozuměním a mnohdy i s úsměvem. Samozřejmě i spokojenost korony se zabezpečením a poskytnutou úrovní stravování pořadatele potěšila.
43. ročník Memoriálu Richarda Knolla pořádaný OMS Jihlava splnil očekávání o vysoké odborné a společenské úrovni nejvyšší republikové kynologické soutěže organizované ČMMJ. V celém průběhu panovala slavnostní, přívětivá, kamarádská a pohodová atmosféra. OMS Jihlava odvedl kus dobré práce, která prokázala nejen jeho akceschopnost, ale přispěla i k dobré propagaci myslivecké kynologie a zájmů a cílů ČMMJ na veřejnosti. OMS je přesvědčen o spokojenosti účastníků memoriálu a již nyní přemýšlí o dalších možných akcích, které v budoucnu uspořádá. 
Všichni zájemci naleznou na webových stránkách OMS Jihlava veškeré odkazy týkající se přípravy, propagace a průběhu 43. ročníku Memoriálu Richarda Knolla.
Ing. Josef PROKEŠ
ředitel memoriálu

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...