ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2017

Soutěž Honitba roku - prezentace správné myslivecké praxe

Myslivost 10/2017, str. 14  Petr Marada
Stále více vchází do povědomí veřejnosti význam myslivců v oblasti ochrany a péče o životní prostředí, přírodu a krajinu. Myslivost a myslivci jsou v současnosti častěji skloňováni při aktivitách souvisejících se zakládáním políček pro zvěř, biokoridorů, biocenter, vysazováním solitérních stromů, linií a stromořadí původních dřevin a také budování tůní, mokřadů a s nimi související zelené infrastruktury. K těmto pozitivním a společensky ceněným aktivitám pomáhá myslivcům napříč celou Českou republikou již druhým rokem také soutěž Českomoravské myslivecké jednoty s názvem HONITBA ROKU.
Smysl soutěže je v tom, že umožňuje představit honební společenstva, myslivecké spolky a také konkrétní osobnosti, které úspěšně chrání a především zvyšují přírodní hodnotu honiteb, ve kterých hospodaří. Díky funkčnímu portálu http://honitba-roku.webnode.cz je možno nahlédnout pod „pokličku“ těchto úspěšných aktérů.
Myslivci zde mohou najít aktuální a cenné informace o tom, co lze v rámci polních, lesních i smíšených honiteb dělat, podle jakých postupů (projektová dokumentace), kolik vlastní opatření stojí, kde a také v jaké výši lze získat finanční prostředky.
Nedílnou součástí www stránek je také odkaz na partnery pro poradenství, tvorbu projektů a žádostí o dotace, realizace a výsadby. Nově budou na těchto stránkách také prezentace souvisejících nových trendů zaměřených na výsledky výzkumu a vývoje aplikovatelné v rámci mysliveckého hospodaření. Nechybí zde informace o samotné soutěži a oceněných účastnících z minulosti.
 
Ocenění Honitba roku 2016 v roce 2017
Všechny řádně přihlášené honitby (spolky, osobnosti), byly v průběhu jarních měsíců tohoto kalendářního roku nezávisle posouzeny z hlediska formální správnosti přihlášky do soutěže a především s ohledem k výsledkům vlastních realizací v přírodě a krajině. Odborná hodnotící komise složená z členů Komise pro ekologii ČMMJ s nadšením hodnotila počiny myslivců v jednotlivých honitbách a doslova “nešetřila superlativy“ na adresu toho, co bylo uděláno a viděno. Na základě zpráv z těchto hodnocení bylo v roce 2017 rozhodnuto takto:
 
Titul Honitba roku 2016 získali:
Kinský dal Borgo, a.s. pro Oboru Kněžičky - Stará Báň (okres Nymburk) v kategorii lesní honitba.
Myslivecký spolek Hubert Malá Hraštice pro honitbu Nová Ves pod Pleší (okres Příbram) v kategorii polní honitba.
Honební společenstvo Albrechtice pro honitbu Albrechtice (okres Karviná) v kategorii smíšená honitba.
JUDr. Jiří Sehnal pro honitbu Vinaře (okres Kutná Hora) v kategorii smíšená honitba (v této kategorii byly oceněny honitby dvě)
V tomto roce byla v soutěži udělena také Cena předsedy ČMMJ, kterou získalo Honební společenstvo Bavorovice pro honitbu Bavorovice – České Vrbné (okres České Budějovice) v kategorii polních honiteb.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže včetně předání hodnotných cen proběhlo v rámci Národních mysliveckých slavností na zámku Ohrada 24. června 2017.
 
Hodnotitelé se shodli, že vše, co bylo posuzováno, bylo a je skutečně příkladné. Je velmi potěšitelné, že díky šéfredaktoru Kasinovi mohli čtenáři tohoto časopisu býti tak zavaně „u toho“, neboť o těchto honitbách byly publikovány v průběhu celého kalendářního roku velmi zdařilé, poutavé a především poučné reportáže.
 
Zahájení soutěže Honitba roku 2017
Ano, čas neskutečně „letí“, nestačili jsme ještě řádně zadministrovat právě hodnocený ročník a máme tady již ročník další. Českomoravská myslivecká jednota vyhlašuje třetí ročník této soutěže.
I v roce 2018 chceme a budeme prostřednictvím soutěže atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání.
Chceme opět ocenit aktivity směřující ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou, ale také nemysliveckou veřejností.
Komise pro ekologii ČMMJ pořádá tuto soutěž ve spolupráci s partnery, kteří kromě aktivní participace na soutěži následně poskytují zájemcům o realizaci ozeleňování poradenství, konzultace, pomoc při tvorbě projektů a plánů, podle zájmu budou pomáhat s dodávkou osiv, sadby keřů a stromů, ochran a opor, včetně dodávky podpůrných manuálů, katalogů a jiných vhodných nástrojů. Všichni partneři jsou uvedeni na webových stránkách soutěže a na portálu www.cmmj.cz.
Soutěž bude hodnocena opět podle stejných pravidel tak, jako tomu bylo v letech minulých. Soutěží se v kategoriích Lesní honitba roku, Smíšená honitba roku a Polní honitba roku.
Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt či projekty zvyšování přírodní hodnoty honitby do 30.11.2017, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).
Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na již uváděném portálu http://honitba-roku.webnode.cz/.
Konečný termín podání přihlášky je 30.11.2017.
 
Již po velmi krátké době se ukázalo, že soutěž „Honitba roku“ je výborným nástrojem pro podporu aktivních myslivců právě v činnostech, které souvisí se zakládáním, péčí a údržbou tzv. zelené infrastruktury v rámci užívaných honiteb. Zvyšování přírodní hodnoty myslivci má pozitivní přínos nejen pro zvěř, ale především pro zvýšení kvality života na venkově. Právě v době řešení dopadů klimatických změn, poklesu biodiverzity a neustále se zvyšující intenzity zemědělského (včetně lesního) hospodaření doprovázeného spotřebou agrochemie, je aktivita myslivců v péči o životní prostředí žádána a ceněna.
Kompenzační ekologicky zaměřené plochy v podobě biopásů, částečně zatravněné orné půdy, tvorba biokoridorů, biocenter, mokřadů a tůní, zalesňování a výsadby solitérních stromů pro obnovu krajiny jsou tím správným nástrojem pro řešení aktuálních problémů naší venkovské krajiny.
Proto dovolte na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na již realizovaných ročnících a popřát samotné soutěži mnoho úspěchů a především zdařilých projektů a realizací v letech budoucích!
Dr.Ing. Petr MARADA
Mendelova univerzita, Komise pro ekologii ČMMJ
 
Příspěvek vznikl za podpory projektu NAZV KUS č. „QJ1530348 – Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení“
Zpracování dat...