ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2017

Novinky v lovecké kynologii

Myslivost 2/2017, str. 109  Vladimíra Tichá
Začal rok 2017, ale určitě neuškodí si připomenout důležité věci, které byly schváleny na konci roku 2016.
 
V prvé řadě je to novela Řádu pro jmenování rozhodčích, kterou schválil Sněm ČMMJ 17. listopadu. Došlo k několika změnám, které spočívají např. v úpravě terminologie a také ve vyjasnění sporných bodů řádu, např. v otázce toho, co musí žadatel o zařazení mezi čekatele doložit. Za prostudování určitě stojí článek 12 zmíněného řádu, který je zaměřen na Stanovení výjimek k posuzování zkoušek, tedy na případy, kdy určité zkoušky může posuzovat rozhodčí, který na ně nemá aprobaci. Nejde ani tak o změny, ke kterým v tomto článku došlo, jako o konkrétní výjimky. Praktická zkušenost učí, že celá řada rozhodčích v nich tápe.
Druhá důležitá změna se týká mezinárodních rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů a jejich seznamu. Jen pro vysvětlení. Existence seznamu mezinárodních rozhodčích vychází z požadavku FCI a jednotlivé státy musí FCI dávat každoročně tento seznam k dispozici. Předpokládá se, že každá země má jasně definované podmínky, po jejichž splnění může být daný rozhodčí na probíraný seznam zařazen. České republice zatím takový předpis chyběl, což nám příliš neslouží ke cti. O mezinárodních rozhodčích se sice hovořilo i psalo, ale jasná pravidla stanovena nebyla. Koncem roku 2016 došlo k dohodě všech organizací, kterých se v ČR tato problematika týká (ČMMJ, ČMKJ, AM ČR a ČMKU) a vznikla Metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Z pohledu jednotlivých rozhodčích je velmi důležité to, že o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích musí sami požádat. Přičemž platí, že žádost může podat rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů, který splňuje následující podmínky:
a) je rozhodčím minimálně 5 let,
b) vykonával funkci rozhodčího nebo vrchního rozhodčího nejméně 3krát na akcích se zadáváním CACT nebo navrhováním CACIT, nebo minimálně posuzoval 2krát IHb a 1krát soutěž barvářů se zadáváním CACT nebo navrhováním CACIT,
c) není v trestu pro porušení kynologických předpisů souvisejících s chovem a výcvikem psů.
Na webu ČMMJ je k dispozici formulář přihlášky, který se posílá na sekretariát ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.
Vzhledem k tomu, že ne každému je jasné, co ze statutu mezinárodního rozhodčího vyplývá, je asi na místě tuto otázku trochu vysvětlit. Mezinárodní rozhodčí je rozhodčí, který je oprávněn mimo území svého domovského státu navrhovat čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT. V zemi, kde má zákonné bydliště, může CACIT navrhovat každý řádně delegovaný rozhodčí, a to aniž by statut mezinárodního rozhodčího měl. Totéž platí při pozvání do jiného státu na posuzování národních nebo klubových soutěží a zkoušek, na kterých se CACIT nenavrhuje. Pro vyjasnění praktický příklad. Memoriál Karla Podhajského nebo Klubové lesní zkoušky pořádané KCHTaF na Slovensku může posuzovat český rozhodčí bez ohledu na to, zda je či není na seznamu mezinárodních rozhodčích uveden. Memoriál Kolomana Slimáka, na kterém se CACIT navrhuje, může posuzovat český rozhodčí, pokud jeho jméno stojí na seznamu mezinárodních rozhodčích.
Tolik o novinkách v předpisech. Zajímavé mohou být ale i další informace z oblasti lovecké kynologie. Za připomenutí určitě stojí plánovaná Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Konat by se měla ve dnech 5.–7. května 2017 v Litoměřicích. Majitelé ohařů, kteří se svými psy absolvovali všestranné zkoušky v I. ceně a získali alespoň 480 bodů, se na nominační soutěž mohou hlásit do konce února 2017. Přihlášku + kopii soudcovské tabulky z VZ + oboustrannou kopii průkazu původu lze do konce února poslat písemně nebo e-mailem na Sekretariát ČMMJ.
Určitě nadmíru zajímavá bude akce, která se chystá v měsících února a března. Jedná se o školení rozhodčích ČMMJ s aprobací na zkoušky ohařů. Důvodů pro pořádání školení je celá řada. Patří mezi ně požadavek z MZe na dodržování legislativních rámců týkajících se lovecké kynologie, dodržování vnitřních předpisů ČMMJ týkajících se lovecké kynologie, sjednocení výkladu zkušebního řádu, sjednocení způsobu hodnocení psů při jednotlivých disciplínách, náprava chyb a nedostatků v přehledech výsledků zkoušek a vedení důsledné evidence rozhodčích a čekatelů.
Úředním jazykem řečeno je základním cílem tohoto školení prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, ujednocení výkladu zkušebního řádu a upozornění na chyby a nedostatky v agendě související s pořádáním zkoušek. Do normálního jazyka přeloženo to znamená, že se sejdou rozhodčí s aprobací na zkoušky ohařů a promluví si o chybách, ke kterým dochází a hlavně o tom, jak přistupovat k jednotlivým bodům Zkušebního řádu. Teď se asi leckdo ptá: „Co za to zaplatím?“ Účastnický poplatek je 100 Kč a platí se proti příjmovému dokladu na místě školení. V ceně je nový průkaz rozhodčího a občerstvení. Účast na školení si každý rozhodčí domluví sám přes OMS, u kterého je registrován. Termíny a místa školení jsou rozděleny podle krajů. Akce to je v posledních letech ojedinělá, určitě nadmíru potřebná a vezme-li se v úvahu, že se jedná asi o 800 rozhodčích, také velká. Nejde jen o témata školení, ale i o osobní setkání lidí se společným zájmem a vzájemné předávání zkušeností. Pokud si teď někdo říká, že se zase zabýváme jen ohaři, mýlí se. Školení rozhodčích pro posuzování výkonu ostatních plemen se uskuteční v roce 2018.
Výše uvedený text je jen shrnutím několika důležitých informací. Podrobnosti jsou k dispozici na www.cmmj.cz.
Vladimíra TICHÁ
 
Zpracování dat...