Časopis Myslivost

Skrytá nebezpečí pro zvěř v honitbách

Myslivost 9/2017, str. 48  Lubomír Hajný
V dnešní moderní krajině člověk velmi často zasahuje se svoji činností do přírody. Propletená sít silnic, rychlostních komunikací a železničních tratí každodenně přináší smrt mnoha kusů zvěře. Když k tomu přidáme ještě sečení travních porostů, pícnin, máme před sebou asi nejčastější a hlavně nejznámější příčiny úhynu zvěře způsobených člověkem.
V honitbách se ale skrývá daleko více nebezpečí pro zvěř, která ji ohrožují na životě. Možná si ani v první chvíli my lidé toto nebezpečí neuvědomíme a často jej přecházíme, a to až do té doby, než v blízkosti tohoto nebezpečí nalezneme uhynulou zvěř.
Pokusím se poukázat na pár takovýchto nebezpečí, která lze většinou poměrně snadno odstranit. Protože i zde naprosto zbytečně hyne zvěř, velmi často krutou smrtí, vlivem člověka.
 
Ostnatý drát
Ostnatý drát, který se již prakticky nepoužívá k ohrazení prostoru pro pastvu, na mnohých místech zůstal na pastvinách zapomenut a může způsobit nejen zvěři smrtelné poranění. Velmi často se v honitbách můžeme setkat s ostnatým drátem zarostlým v keřích, někdy bývá stržen z kůlu dolů a volně visí jen několik metrů. Volně visící a nepoužívaný ostnatý drát by měl být ve spolupráci s vlastníkem pozemku odstraněn. Je dobré se po honitbě projít a takováto místa, hlavně bývalé pastviny, označit a ostnatý drát odstranit.
 
Nezajištěné meliorace, kanalizace, studny
Nezajištěné meliorace, kanalizace a také studny představují ohromné riziko pro zvěř, ale také pro psy a v neposlední řadě také pro člověka. Studny a meliorace bývají mnohdy velmi hluboké, a pokud do nich zvěř spadne, má to pro ni povětšinou fatální následky. Proto je dobré, ideálně v jarních měsících, provést monitoring takovýchto nezajištěných prvků v krajině a opět po dohodě s vlastníkem provést účinná opatření, v tomto případě zajištění povětšinou chybějícího horního krytu studny nebo meliorace. Než dojde k definitivnímu zajištění a dohodě s vlastníkem, je dobré alespoň provizorně nezajištěnou studnu, melioraci zajistit, aby do ni nemohla zvěř spadnout.
 
Oplocení v honitbách
Oplocení areálů v honitbách, zvláště pak s velkými oky, může být rovněž pastí pro zvěř. Zde je velmi těžké sjednat nápravu. Oplocení jen tak nezměníme, jako řešení se nabízí výsadba před oplocením, případně natažení jemnějšího pletiva, do kterého se zvěř nezachytí. Velkou pozornost bychom měli věnovat například bránám a brankám, které bývají vyplněny kulatinou místo pletiva. Zde se velmi často zvěř zaklíní a hyne trýznivou smrtí. Po dohodě s vlastníkem se nabízí jako řešení natažení pletiva mezi kulatinou, aby zvěř nemohla mezerami proskakovat.
 
Poškozená lesní oplocenka
Ležící a zvláště pak zarostlá poškozená lesní oplocenka může být zejména pro srnčí zvěř velmi nebezpečná. Věnujme proto ve spolupráci s lesním hospodářem zvýšenou pozornost poškozeným a vyvráceným oplocenkám.
 
Odkryté silážní jámy, jímky v zemědělských objektech
Nebezpečí pro zvěř může být rovněž odrytá silážní jáma, případně i jiné jímky zejména v opuštěných zemědělských objektech. Velmi často se stává, že vrchní kryt bývá odcizen a takto nezajištěný objekt je nebezpečný nejen pro zvěř, ale i pro člověka
 
Vodní nádrže
Vodní nádrže představuji velké nebezpečí pro zvěř zvláště v okamžiku, kdy jsou hluboké a se strmými hladkými břehy. Zvěř se ve vodě rychle vyčerpá a hyne. Zde je opět dobré s vlastníkem nemovitosti zabezpečit, aby se zvěř k nádržím nemohla přiblížit.
Lubomír HAJNÝ
Zpracování dat...