MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Před okresními sněmy

Myslivost 3/2018, str. 3 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Vážené dámy, pánové, myslivci, během následujících měsíců proběhnou u většiny OMS okresní myslivecké sněmy. Jedná se o zasedání nejvyššího orgánu pobočných spolků, na kterých se kromě jiných materiálů schvalujete rozpočet hospodaření. A je zde také možnost diskutovat o dalším vývoji a směřování myslivosti a ČMMJ v následujícím období s členy příslušného okresního mysliveckého spolku. Více >
Před okresními sněmy

Chceme být autoritou s jasnou vizí

Myslivost 3/2018, str. 8 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
Nespočítaně na mnoha místech se v poslední době probírá, co a jak bude dál s Českomoravskou mysliveckou jednotou, kam vlastně jdeme a směřujeme. A je třeba s potěšením konstatovat, že se začaly pravidelně zveřejňovat názory nejvyššího vedení ČMMJ, že se otevřela otázka toho, co Jednotu trápí a co by se mělo změnit. Začalo se prostě mluvit nahlas i o záležitostech, o kterých se v minulosti mluvilo maximálně šeptem v ústraní. A že to členové s povděkem akceptují mimochodem také dokazují mnohé telefonáty a pozitivní ohlasy přicházející do redakce. Nejen proto jsem se vypravil až na samou západní výspu republiky, kde jsem si v kanceláři povídal o výhledech do nejbližších měsíců a let s místopředsedou ČMMJ Ing. Jiřím Červenkou. Více >
Chceme být autoritou s jasnou vizí

Vliv glyfosátových herbicidů na zvěř

Myslivost 3/2018, str. 12 Jakub Hruška
Počet komentářů: 0
– opomíjená kapitola ničení zemědělské krajiny O tom, že „moderní zemědělství“ velmi negativně ovlivňuje stavy drobné zvěře snad dnes již nepochybuje vůbec nikdo. Struktura plodin s důrazem na technické plodiny, nekompromisní používání silné a širokozáběrové techniky, ničení posledních zbytků mezí či polních mokřadů proto, aby dotační plocha byla co největší. Snaha o co nejvyšší výnosy za téměř jakoukoliv cenu, ničení přirozené úrodnosti půd, obrovská eroze a nekompromisní ztráta dlouhodobější perspektivy, jedná se jen o to vydělat co nejvíc tady a teď. Takové je bohužel v převažující většině dnešní české kořistnické velkozemědělství. Více >
Vliv glyfosátových herbicidů na zvěř

Aktuální situace nákazy AMP

Myslivost 3/2018, str. 16 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Situaci s africkým morem prasat během posledních týdnů nezaznamenala žádné velké otřesy. Na začátku ledna jsme se zhrozili prvními pozitivními kusy černé zvěře mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky. Do současné doby (13.2.2018) bylo nalezeno 10 pozitivních ulovených kusů černé zvěře mimo tuto oblast. Nicméně se jednalo zatím o poslední takové kusy a naštěstí v relativně malé vzdálenosti od ohradníků. Celkově bylo nalezeno 200 pozitivních kusů černé zvěře. Více >
Aktuální situace nákazy AMP

Kolik pírek mají divočáci v českých honitbách?

Myslivost 3/2018, str. 18 Břetislav Koudela, Jiří Harna
Počet komentářů: 0
Termín „pírko“ je v poslední době myslivecké veřejnosti nejčastěji zmiňován v souvislosti s trichinelózou. Od začátku roku 2016 přibyla další povinnost uživatelům honiteb související s vyšetřováním ulovených divokých prasat na přítomnost larev trichinel. Ke vzorkům svaloviny k vyšetření na trichinely je povinné přikládat také „pírko“ neboli ocásek uloveného kusu. Tato povinnost uživatelů honitby byla poprvé uvedena v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2016, kterou vydala Státní veterinární správa. Více >

Jak vidí problém afrického moru prasat v Německu

Myslivost 3/2018, str. 20 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Německá spolková republika má, zcela opodstatněně, obavu z afrického moru prasat. Podle odborníků se potenciální škody na německém zemědělství mohou pohybovat od dvou do tří miliard eur ročně. Přidáme-li k tomu náklady na boj s nákazou a ztráty všech potravinářských průmyslových odvětví, částka bude desítky miliard eur. Stavy černé zvěře v Německu, stejně tak jako odstřel, od osmdesátých let minulého století stoupají. V současnosti se lov pohybuje kolem 650 000 ks. Více >
Jak vidí problém afrického moru prasat v Německu

Kamzíci v Jeseníkách

Myslivost 3/2018, str. 22 Miroslav Kvapil, Jiří Pecháček
Počet komentářů: 0
Charakteristika současného stavu kamzíků v Jeseníkách a výhled do nejbližší budoucnosti Čas letí jako jelen, nešikovně střelen. Takto zjemnělý známý příměr nás napadl, když jsme si uvědomili, že uplynulo už pět let od mimořádně významné a po všech stránkách vydařené mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách. Skutečně, 22. února 2018 to bude už 105 let ode dne, kdy první alpští kamzíci zásluhou Řádu německých rytířů obohatili faunu Jeseníků. Více >
Kamzíci v Jeseníkách

Objemné příkrmy

Myslivost 3/2018, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obvyklá praxe přikrmování zvěře objemnými krmivy má několik alternativ. Pro srnčí je nejvhodnější letnina, popř. velmi jemné luční seno, nebo ještě lépe seno vojtěškové. Jelenům a muflonům zkrmujeme luční seno průměrné kvality. Kdo pečuje o zajíce, zakládá do krmelců seno a větvičky ovocných letorostů. Řepa je hitem obor nebo nejpečlivějších hospodářů. O stupeň výš je v biologické i živinové kvalitě krmná mrkev. Více >
Objemné příkrmy

Řepka olejka

Myslivost 3/2018, str. 32 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Plodina, nejvýznamněji se podílející na mortalitě srnčí zvěře Je všeobecně známo, že k velmi závažným faktorům negativně ovlivňujícím zdravotní stav patří dieteticky nevhodná potrava. Mezi přirozenou potravu, která významně degraduje kvalitu srnčí zvěře a decimuje její stavy, patří řepka olejka. Řepka olejka, známá také pod synonymem dvounulka, je hospodářsky a ekonomicky významnou komoditou, která se v současné době pěstuje prakticky na celém území naší republiky. Bez zbytečných servítků si dovolím konstatovat, že v dnešní kulturní krajině je hlavní příčinou mortality srnčí zvěře a dynamického zhoršení její kvality. Z toho důvodu bych se rád u této plodiny pozastavil a pokusil se vysvětlit závažnost onemocnění, které řepka v důsledku nadměrného příjmu způsobuje. Více >
Řepka olejka

Nutrie říční invazivní druh – neřešený problém

Myslivost 3/2018, str. 36 Miloslav Homolka
Počet komentářů: 0
Nutrie říční (Myocastor coypus) se stala trvalou součástí mokřadních ekosystémů v řadě oblastí České republiky. Zatím není lovnou zvěří, ale je vyjmenována mezi druhy, které může podle zákona o myslivosti usmrcovat hospodář a myslivecká stráž. Ve výkazech mysliveckého hospodaření se tento velký hlodavec objevil poprvé v roce 2003. První tři roky bylo vykazováno v průměru kolem 300 ulovených jedinců. Od té doby úlovek exponenciálně narůstá a v roce 2016 přesáhl 6000 jedinců. Nutrie se v řadě honiteb stává významným druhem, který je ceněný pro kvalitní kožešinu i dietní zvěřinu, ale zároveň je druhem v naší přírodě značně problematickým. Více >
Nutrie říční invazivní druh – neřešený problém

Kynologické hříchy a jejich náprava

Myslivost 3/2018, str. 46 Jana Adámková
Počet komentářů: 0
Lovecká kynologie je nedílnou a tradiční součástí české myslivosti. Přípravu a zkoušky z výkonu psů legislativně upravuje zákon o myslivosti a jeho prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. Českomoravská myslivecká jednota má v členské základně bezpochyby nejlepší odborníky na loveckou kynologii, má schválený Zkušební řád i novelizovaný Řád pro jmenování rozhodčích. Je schopna plnit pověření Ministerstva zemědělství a provádět zkoušky z výkonu loveckých psů. Podle ročních plánů zkoušek pravomoc přenáší na okresní myslivecké spolky. Více >
Kynologické hříchy a jejich náprava

Myslivecké organizace a GDPR

Myslivost 3/2018, str. 48 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
V časopisu Myslivost 12/2017 jsem sepsal příspěvek věnovaný problematice Nařízení GDPR, kde jsem probral základní informace o tom, co Nařízení GDPR vůbec je, důvody, proč se GDPR bude vztahovat i na myslivecké organizace (spolky, honební společenstva) a jaké nové povinnosti od května 2018 bude po všech mysliveckých organizacích požadovat. V pokračování tohoto seriálu o Nařízení GDPR se dnes proto budeme věnovat podrobněji již jednotlivým povinnostem, které musí myslivecké organizace splnit, a to nejpozději do 25. května 2018. Více >
Myslivecké organizace a GDPR

Mysliveckých spolky, honební společenstva a jejich daňové povinnosti

Myslivost 3/2018, str. 50 Vladimír Nechutný
Počet komentářů: 0
Je nesporné, že každý, kdo provozuje myslivost, investuje do této činnosti nad rámec svých existenčních potřeb nemálo finančních prostředků, zejména za nájemné, zajištění krmiva, zbraně, střelivo, oblečení, pohonné hmoty, amortizaci vozidla. Investuje, ale zároveň dostává zpět protiplnění. Některá jsou jednoduše měřitelná penězi, jako je například získaná zvěřina nebo trofej. Některá protiplnění jsou ale těžko ocenitelná penězi, a to zejména mít možnost realizovat svůj zájem provozovat myslivost. Většina z nás provozuje myslivost v nějaké skupině - spolku nebo společenstvu. Činnost těchto uskupení je regulována závaznými právními úpravami ve formě zákonů a podzákonných právních předpisů ale i nezávaznými zvyklostmi, etickými kodexy a tradicemi. Více >
Mysliveckých spolky, honební společenstva a jejich daňové povinnosti

Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018

Myslivost 3/2018, str. 56 Matúš Rajský, Mária Chrenková
Počet komentářů: 0
VI. Medzinárodná konferencia Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 50 rokov Odboru výživy a 20 rokov Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri Odbor výživy, NPPC-VÚŽV Nitra a Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Brno, Viedeň, Nitra v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Technickou univerzitou vo Zvolene a Odborom živočíšnej výroby SAPV, usporiadali v Nitre dňa 1.2.2018, po šiesty krát medzinárodnú konferenciu Významné aspekty v chove raticovej zveri. Více >
Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018

MEOPTA 10x42 MeoRange

Myslivost 3/2018, str. 60 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Poslední desetiletí roky jsou ve znamení neustále se zlepšujících jak zbraní, tak střeliva, a v důsledku toho i rostoucí účinné dálky střelby. Teoreticky. Prakticky má ale střelba z lovecké kulovnice za vzdálenost asi 200-250 metrů různá úskalí, která není tak úplně jednoduché překonat. Je tady především otázka schopnosti dostatečně stabilizovat zbraň v požadovaném směru, uklidnit všechny svalové skupiny a přitom zbrani poskytnout dostatečně pevnou oporu. To za vás nikdo neudělá a musíte mít prostě nacvičeno a nastříleno. Více >
MEOPTA 10x42 MeoRange

TEST KULOVNICE REMINGTON 783

Myslivost 3/2018, str. 64 Petr Novák
Počet komentářů: 0
Když jsem v roce 2010 napsal svůj první článek, týkající se kulovnic Marlin řady x7, byly reakce různé. Někteří hanili, někteří chválili, no a někteří se vyjadřovali, že prostě ukázaná platí. Nejvíce mě rozesmáli ti, kteří na různých forech psali, že za peníze vychválím i dvouhlavňový námořní prak. Jisté však je, že kulovnice Marlin se na pultech dlouho neohřály a šly velmi dobře na odbyt. Největším zklamáním bylo ukončení výroby. Více >
TEST KULOVNICE REMINGTON 783

Broková kozlice BLASER F 16

Myslivost 3/2018, str. 68 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Když v roce 1957 založil Horst Blaser výrobu loveckých zbraní v Isny v Badensku Würtenbersku, možná netušil, jak velká „rodina“ uživatelů a fandů zbraní Blaser se léty vytvoří. Hned na začátku výroby se proslavil zejména lehkými kulovými kozlicemi a později kulovou jednuškou s legendárním velmi spolehlivým a pevným výklopným blokovým závěrem Jäger, který je nejdokonalejším, nejpevnějším a nejspolehlivějším závěrem zbraní se sklopnou hlavní či hlavněmi vůbec, který je pro všechny zbraně se zlamovacími hlavněmi Blaser typický. Posléze přibyly opakovací kulovnice s přímotažným závěrem R 93 a zmodernizovaný typ R 8 a další typy kozlic a kombinovaných trojáků. Zejména v Německu se stále rozrůstá skupina „Blaseristů“, kteří nezůstávají jen u jednoho typu zbraně zn. Blaser, ale pořizují si postupně celé soupravy zbraní z celého výrobního programu. Více >
Broková kozlice BLASER F 16

Historie lovecké lukostřelby

Myslivost 3/2018, str. 72 Marek Kožušník
Počet komentářů: 0
Legendární lovci vyprávějí své příběhy Uprostřed noci 29. srpna 1911 se na odlehlých jatkách v horách Mount Lassen v severní Kalifornii nedaleko městečka Oroville zničehonic rozštěkali psi. Zburcovaní řezníci venku spatřili podivnou postavu. Stál tam zmatený polonahý muž v prosté kožené košili a rozedraných cárech, a třásl se zimou. Tak se civilizovaný svět seznámil s Ishim, posledním divoce žijícím indiánem na území Spojených států. Tímto setkáním taky započala etapa nové lovecké lukostřelby, kdy se už lukem nemusí lovit z nutnosti a z hladu. Do hry vstupují úplně jiné důvody: rytířskost, etický lov, čestná výzva, srovnání šancí lovce a zvěře. Více >
Historie lovecké lukostřelby

Myslivci vytvářejí spolkový život na vesnici

Myslivost 3/2018, str. 110 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Na konci prosince loňského roku probíhal pro myslivce ve Zlínském kraji seminář o dotačních možnostech na úpravu krajiny. Celá akce se uskutečnila ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, měsíčníkem Myslivost a obcí Oznice. Tato malá vesnice nedaleko Valašského Meziříčí je krásnou ukázkou, že jsou u nás stále ještě místa, kde spolkový život v obci může skvěle fungovat. Ve vedení obce je člověk, který je zároveň předseda spolku Ozničánek, člen Sboru dobrovolných hasičů a také je myslivecký hospodář místního mysliveckého spolku. Jak spolu jednotlivé složky v obci spolupracují, co vše pro své občany dělají a jak se myslivecky hospodaří v malé valašské vesnici, jsem se ptal starosty obce Oznice Martina Gerži. Více >
Myslivci vytvářejí spolkový život na vesnici

Výsledky čtenářské ankety

Myslivost 3/2018, str. 85 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
Je stále a neustále se opakující diskuzí, jak vlastně hodnotit úroveň časopisu, na základě jakých faktů lze konstatovat, zda je ten či onen časopis dobrý či špatný. Za ty již téměř tři desítky let, kdy mám tu čest fungovat jako šéfredaktor, jsem nespočítaněkrát argumentoval, že jediným relevantním údajem o kladech či záporech časopisu je to, jak dlouho se prodává a kolik každý měsíc osloví čtenářů, nejlépe dlouhodobých předplatitelů. Poznal jsem totiž mnohokrát na vlastní kůži, že nejtěžší je zavděčit se oné, do jisté míry neuchopitelné, skupině potenciálních čtenářů, kde bezesporu platí, co čtenář, to jiný názor, to jiný zájem, obzvláště v tak multidisciplinárním oboru, jako je myslivost. Nicméně i dalšími metodami lze alespoň orientačně vysledovat přání a názory čtenářů. Na základě debaty v redakční radě jsme se proto rozhodli uspořádat anketu, která byla uveřejněna v Myslivosti 12/2017 v „papírové“ podobě a v elektronické na www.myslivost.cz. Více >
Výsledky čtenářské ankety
Zpracování dat...