ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Rozhodčí pro posuzování výkonu

Myslivost 1/2018, str. 56  Vladimíra Tichá
Radost i starost kynologie Blíží se začátek nové výcvikové sezóny. K dispozici jsou termíny všech typů zkoušek, soutěží a memoriálů od těch nejjednodušších až po ty, které lze nazvat vrcholovými. Občas je asi na místě si položit otázku, proč vlastně psi na takové akce hlásíme. Někdo chce získat loveckou upotřebitelnost, jiný splnit podmínky pro zařazení do chovu, další touží po šampionátech a ti méně zkušení si přejí, aby někdo moudřejší posoudil vlastnosti jejich psa. Ve všech uvedených případech mají nepomíjitelnou úlohu rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů. Právě oni rozhodují o tom, s jakým výsledkem pes zkoušku nebo soutěž ukončí. V praxi to znamená, že se na ně soustřeďuje pozornost vůdců i korony a ne vždy je jejich situace jednoduchá.
 
Začínáme
 
Stát se rozhodčím není úplně jednoduché. Znamená to předvést požadovaný počet psů, absolvovat hospitace a složit předepsané zkoušky, tedy splnit všechny podmínky, na jejichž základě může být rozhodčí jmenován. Tím by ale vzdělávání rozhodčích nemělo končit.
Je na každém jednotlivci, co se svojí aprobací či aprobacemi udělá. Sebepřísnější zkoušky nemohou zajistit, že rozhodčí bude patřit mezi opravdové znalce. Zkoušky mohou přinutit každého čekatele k důkladnému nastudování Zkušebního řádu (ZŘ), neméně důležitá ale je schopnost jej aplikovat v praxi. Nejde jen o literu předpisu, ale také o schopnost si uvědomit co a proč určitý pes dělá, co jeho chování ovlivňuje, jaký dopad mají přírodní podmínky a jak to je z pohledu při zkouškách používané zvěře.
Rozhodčí znalý věci by neměl být hledačem chyb, ale hlavně tím, kdo umí vyzvednout a patřičně ocenit kvalitní práci, a to vše při dodržení požadavků ZŘ. Chce to praxi, a také snahu se dál vzdělávat.
 
Získávání praxe a zkušeností
 
Praxi rozhodčí může získat při posuzování, velmi důležité ale je, co vidí na svých psech, a to jak při výcviku, tak při zkouškách, a samozřejmě i při výkonu práva myslivosti.
Někdo se může ptát, jaké další příležitosti mají čeští rozhodčí ke vzdělávání. Není jich moc, ale přece jen nějaké jsou. Na internetu lze najít různé informace nejen od nás, ale i ze zahraničí. Rozumné je jít na akce, které daný rozhodčí přímo neposuzuje a podívat se, jak to dělají ti druzí. Prostě platí, že každá zkušenost je dobrá, a to i zkušenost špatná.
Začínající rozhodčí jsou zkoušeni ze znalosti ZŘ. Ten se občas mění nebo doplňuje, což leckomu uniká. Z praxe vyplývá, že jeho znalost není u řady rozhodčích takovou samozřejmostí, jak bychom si přáli. Týká se to nejen posuzování jednotlivých disciplin, ale i všeobecné části ZŘ a také předpisů upravujících zadávání nebo navrhování čekatelství CACT a CACIT.
S výkladem ZŘ si občas nevědí rady rozhodčí, OMS, ani vůdci. Kynologická komise ČMMJ se snaží nejasnosti vysvětlit. Položené dotazy i odpovědi na ně najdete na www.cmmj.cz – kynologie.
Určitou možnost si něco připomenout, vysvětlit a na lecčems se dohodnout, poskytlo v loňském roce školení rozhodčích pro posuzování výkonu ohařů. Na rok 2018 je plánovaná stejná akce pro ostatní plemena. Organizovaná bude opět přes OMS v měsíci únoru a březnu a jednotlivá školení budou rozložena po celém území republiky. Vzhledem k pestřejší paletě plemen a typů výkonu bude školení v porovnání s loňským rokem trochu náročnější. I z tohoto důvodu padlo rozhodnutí, že rozhodčí pro zkoušky barvářů proškolí jako samostatnou akci jejich chovatelský klub
 
Jmenování mezinárodních rozhodčích
 
V předpisech vztahujících se k práci rozhodčích došlo v poslední době k několika novinkám a úpravám.
Důležitou změnou je zavedení pravidel pro jmenování mezinárodních rozhodčích. Jen pro vysvětlení. Pokud má rozhodčí posuzovat CACIT akce v zahraničí, musí Českomoravská kynologická unie jako střešní organizace české kynologie potvrdit jeho aprobace a patřičné vzdělání. To může udělat pouze u rozhodčího, který stojí na zmíněném seznamu mezinárodních rozhodčích. Podkladem pro zapsání do seznamu je například požadavek, aby rozhodčí posuzoval nejméně 5 let, posuzoval akce s CACT nebo CACIT a pracoval jako vrchní rozhodčí.
Zařazení do seznamu není automatické, ale každý rozhodčí o něj musí požádat sám. Potřebný formulář a přesná pravidla jsou k dispozici na www.cmmj.cz – kynologie.
Někdy se rozhodčí obávají, že pokud nejsou na probíraném seznamu uvedeni, nemohou posuzovat zkoušky a soutěže s CACT a CACIT v ČR. Není to pravda. U nás pořádané akce mohou rozhodčí posuzovat bez ohledu na to, zda mezinárodními rozhodčími jsou či ne. Na domovské půdě jsou podstatné pouze jejich aprobace.
 
Změna v delegování
 
V loňském roce došlo k úpravě předpisů pro delegování rozhodčích na CACT a CACIT zkoušky, soutěže a memoriály. Původně pořadatel navrhl rozhodčí na posuzování a ty pak odsouhlasila a delegovala Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ). Nebylo to úplně praktické. Pokud se rozhodčí například na poslední chvíli ze zdravotních důvodů posuzování odřekl a omlouval se tomu, od koho delegaci dostal, mohlo se stát, že se o tom pořadatel zkoušek nebo soutěže vůbec nedozvěděl.
V současné době posílají pořadatelé propozice a návrh rozhodčích na ČMKJ. Pokud jsou oba materiály schváleny, praktickou delegaci rozhodčích provádí pořadatel. Problém občas vyplývá z nedodržení termínů.
V případě zahraničních rozhodčích je třeba posílat návrh ČMKJ nejméně 1 měsíc předem, protože rozhodčí je třeba vyžádat u jejich střešní kynologické organizace, což může nějakou dobu trvat. V případě českých rozhodčích je lhůta na podání návrhu 14 dní před termínem zkoušek.
 
Disciplinární opatření
 
K důležité změně došlo v Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích, v kterém byl upraven čl. 14. Změna spočívá v upřesnění disciplinárních postihů v případě rozhodčích. Podle závažnosti porušení zkušebního řádu a způsobených následků může DR ČMMJ rozhodnout o následujících disciplinárních opatřeních:
a) Vyřízení případu bez postihu
b) Vydání napomenutí s hrozbou nebo bez hrozby odvolání z funkce rozhodčího
c) Zákaz rozšiřování aprobací na dobu určitou nebo neurčitou
d) Odvolání z funkce rozhodčího na dobu určitou nebo neurčitou
Proti rozhodnutí DR ČMMJ o uložení disciplinárního opatření se lze do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí odvolat k MR ČMMJ. Rozhodnutí MR ČMMJ je konečné.
 
Není příjemné v souvislosti s posuzováním psů hovořit o disciplinárních opatřeních. Občas se jim ale nelze vyhnout, a to jak v případě vůdců a korony, tak v případě rozhodčích nebo pořadatelů. Někdy hraje roli neznalost předpisů, někdy špatné mezilidské vztahy, které se, ač je to smutné, prolínají i do kynologie. Dnes si leckdo myslí, že je neomylný a nestydí se to dávat hlasitě najevo. Svádět neúspěch psa na špatné posouzení rozhodčími je snadné a je jednodušší říci, že tomu rozhodčí nerozumí než si přiznat, že můj pes dnes neměl den nebo že můj pes na lepší výsledek nemá.
Rozhodčí je ale profesionál a měl by zůstat nad věcí. Pokud je situace neúnosná, má právo zastavit posuzování, zavolat vrchního rozhodčího a požádat o sjednání nápravy. Rozhodně není vhodné se s někým dohadovat.
Na druhou stranu by si rozhodčí měli uvědomit, že je kynologická veřejnost vnímá jako rozhodčí i v době, kdy tuto funkci momentálně nevykonávají a jsou třeba součástí korony nebo vedou psa. Rozhodčí by neměl v žádném případě kritizovat práci svých kolegů. Neslučuje se to s kynologickými předpisy a neslučuje se to ani se slušným chováním. Rozumní rozhodčí zastávají tři přístupy - své kolegy obdivují, své kolegy tolerují a své kolegy nekomentují.
 
Rozhodčí jsou důležitou součástí chovu psů
 
Rozhodčí, a to platí pro výkon stejně jako pro exteriér, jsou důležitou součástí chovu psů. Do značné míry jsou těmi, kdo určují, jakým směrem by se měl chov určitého plemene ubírat. Velkým nešvarem poslední doby je mírné posuzování. Vidíme to na výstavách a vidíme to i na zkouškách, zvláště na zkouškách se zadáváním čekatelství CACT.
Ozývá se kritika na počet CACT akcí a zdánlivě vysoký počet psů, kteří mohou splnit podmínky pro přiznání titulu šampion. Není to tak hrozné, jak se leckomu zdá. Od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 bylo přiznáno 34 titulů Šampion práce – lovecký výkon, z toho 15 titulů získali retrieveři, 8 ohaři, 4 slídiči, 4 honiči, 2 jezevčíci a 1 teriér.
Je třeba si přiznat, že o počtu zadaných čekatelství nebo přiznaných titulů nerozhoduje ani tak počet pořádaných CACT zkoušek, jako přístup rozhodčích. Čekatelství by se měla zadávat psům s mimořádným výkonem a je právě na rozhodčích, aby dokázali rozhodnout, který výkon mimořádný je a který ne.
Pravdou je ale také to, že jsou rozhodčí leckdy pod tlakem některých vůdců, pro které je čekatelství CACT nebo CACIT prestižní záležitostí a jakýmsi uspokojením vlastních emocí a domáhají se jej všemi možnými způsoby.
Rozhodčí jsou i pod tlakem pořadatelů ve smyslu „Nezadáš CACT nebo nedáš I. cenu, vůdce se k nám příště nepřihlásí a nebudeme mít naplněné zkoušky. A pokud budeš přísný/přísná, nebudeme tě delegovat, odrazuješ nám zájemce“. Rozhodčí hodný toho jména by se ale k dávání známek zadarmo neměl snížit. Ono se to stejně v důsledku obrátí proti němu a hlavně se to obrátí proti plemeni, které právě posuzuje.
Vladimíra TICHÁ
Snímky Jan Tichý 
               
 
 
Zpracování dat...