Časopis Myslivost

Aujeszkyho choroba - Pseudorabies

Myslivost 2/2020, str. 40  Miloš Vávra
Vážné riziko pro naše psy Od malička se pohybuji mezi myslivci a lovecky vedený pes byl a je automatickou součástí mého života. Vyrostl jsem po boku malé münsterlandky, kterou lovecky vedl můj otec. Nyní již šestým rokem tvoří neodmyslitelnou součást mého mysliveckého života moje vlastní fena malého münsterlanda. Pokud z nějakého důvodu musí zůstat doma a já jdu lovit bez ní, není lov plnohodnotný, takže myšlenka na Aujeszkyho chorobu mne nenechává chladným. Tomuto tématu jsem se rozhodl věnovat na základě opakujících se dotazů od mých přátel psovodů a také proto, že jsem měl v poslední době v péči dva pacienty, kteří Aujeszkyho chorobě podlehli.
 
Původce Aujeszkyho choroby
 
Původcem onemocnění je prasečí herpesvirus 1 (SHV-1), DNA virus z čeledi Herpesviridae. Viriony neboli částice viru jsou obalené. V prostředí je virus relativně odolný. Při pH 6-8 (neutrální) a 25 °C přežívá virus 40 dnů, v mase při teplotách -20 °C až +4 °C přežívá 5 až 7 měsíců.
Vůči dezinfekci je virus středně odolný. Bezpečně ho zničí desetiminutové působení roztokem 2% chloraminu či 1% kvarterních amoniových solí. UV záření virus ničí poměrně rychle. Při teplotě 70 °C je inaktivován za 10 minut, při teplotě nižší než -35 °C virus rychle ztrácí infekčnost. Opakované zmrazení a rozmrazení způsobí inaktivaci viru. Při teplotě prostředí -8 °C (v zemi a trusu) je virus schopný způsobit infekci až 40 dnů, v trávě asi 2 dny, přičemž záleží na aktuální teplotě a UV záření.
Přirozeným hostitelem viru je prase. Mohou se nakazit ale i další savci (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci,…). Člověk a primáti se nakazit nemohou.
Prasata vylučují virus v akutní fázi infekce, která trvá asi 2 týdny. Virus je obsažen v nosním sekretu, slinách, mléku, moči, vaginálním a prepuciálním sekretu (sekretu pohlavních orgánů) a výkalech.
Další jedinci se mohou Aujeszkyho chorobou nakazit vdechnutím či spolknutím kontaminovaného krmiva, steliva, či kontaktem s kontaminovanými pracovními nástroji. Mezi prasaty je možný i pohlavní a transplacentární přenos.
Do organismu virus proniká přes výstelku dutiny ústní a hltan, přesněji orofarynx, v dalších částech zažívacího traktu je inaktivován.
K pomnožení viru dochází ve výstelce nosní dutiny, hltanu a mandlích, další množení probíhá v mízních uzlinách a nervové tkáni včetně CNS (centrální nervové soustavy). Po 2 až 3 dnech od propuknutí infekce může být virus vylučován do okolního prostředí sekrety a exkrety postiženého jedince.
 
Prase – přirozený hostitel
 
Skrytým či bezpříznakovým nosičem je prase, tedy i prase divoké. K reaktivaci onemocnění a vylučování viru může docházet vlivem stresu.
U prasat se setkáváme s klinickými příznaky u selat, kde dochází ke vzniku horečky, poruchám dýchání, slinění, průjmům, postižení CNS. K úhynům dochází do 24 až 36 hodin. U starších věkových kategorií je průběh mírnější, k úhynům docházet nemusí. U dospělých prasat je průběh mírný až skrytý. Pokud jsou dospělé prasnice březí, pak může docházet k resorpci plodů, potratům, porodům mrtvých či neživotaschopných selat, dochází ke ztrátám mléka.
 
Další druhy – přežvýkavci
 
Průběh infekce u dalších vnímavých druhů je fatální. Klinickými příznaky jsou svědění, odírání, olizování, okusování, sebepoškozování. Dále pak křeče, neklid, skřípání zubů, povrchové dýchání. V konečném stádiu pak i obrna hltanu a tlamy s výtokem slin, jazyk může viset z tlamy ven. K úhynu dochází za 24 až 48 hodin.
 
Pes
 
Pro psa je infekce letální, nebyly zatím popsány případy přežití Aujeszkyho choroby u psů.
K nakažení psa dochází nejčastěji přímým kontaktem s virus vylučujícím divokým prasetem. Nejčastějším zdrojem infekce jsou sliny, výměšky dýchacího aparátu a krev (barva) nebo kontaminované syrové tepelně neopracovaná zvěřina.
Inkubační doba je ve většině případů 3 až 6 dní.
Příznaky Aujeszkyho choroby jsou z počátku nespecifické neboli všeobecné. Může se jednat o nechutenství, zvracení, depresi, nezájem o okolí, neklid, vokalizaci, předrážděnost, kousání do předmětů, slinění, křeč žvýkacích svalů. Klinické příznaky u psa jsou podobné vzteklině. Dalšími klinickými příznaky jsou sebepoškozování vlivem extrémního svědění zejména v oblasti hlavy, uší či pysků tlamy. Dochází k olizování až maniakální olizování a škrábání. Při obrně hltanu a tlamy dochází k výtoku slin z dutiny ústní, tvorby pěny u tlamy. Objevují se záškuby svalstva a paralýza. K úhynu psa dochází od 6 do 96 hodin od projevení klinických příznaků onemocnění.
 
Prevence onemocnění u prasat
 
U prasat je možná vakcinace, která byla v Československu prováděna do roku 1987, od roku 1988 je na území ČR zakázaná. Chovy domácích prasat v ČR jsou prosté nákazy. Chovy je nutné chránit před zavlečením nákazy zejména prostřednictvím kontaminovaných předmětů a infikovaného materiálu od divokých prasat.
 
Prevence onemocnění u psů
 
Prevencí nakažení psů je podávání pouze dostatečně tepelně opracovaných živočišných produktů z divokých prasat. Nezbytně nutné je předejít zkrmování syrového či nedostatečně tepelně upraveného masa divokých prasat.
Absolutně nevhodné a výrazně rizikové je zkrmování vývrhů (jazyk, hrtan, průdušnice, plíce) z divokých prasat psy.
Jako prevence je vhodné zabránění či omezení kontaktu s divokým prasetem a jeho krví (barvou) a výměšky (slinami, sekrety dýchacích cest, pohlavního aparátu, močí, výkaly).
Prevencí nakažení psů a dalších zvířat je důsledné odstraňování vývrhů z ulovených divokých prasat.
Místo, kde byl prováděn vývrh divokého prasete, je nutné vhodně ošetřit dezinfekcí.
Vakcinace u psů není možná. V minulosti při pokusech o vakcinaci použitím vakcíny pro prasata u psů docházelo k propuknutí infekce a následnému úhynu psů.
POZOR! Aujeszkyho choroba je nákaza podléhající povinnému hlášení Státní veterinární správě ČR. Již při podezření na výskyt nemoci mají být kontaktováni pracovníci SVS ČR územně příslušného pracoviště (https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/krizove-linky/).
 
 
PROSBA O SPOLUPRÁCI

Prosím čtenáře Myslivosti a myslivce v ČR a SR o spolupráci na zmapování výskytu Aujeszkyho choroby u psů v ČR a také SR.

Významné je pro mne i jen podezření na výskyt onemocnění u psů či dalších druhů zvířat ve vašem okolí. Zajímají mne i nejasná, náhlá úmrtí psů s výše zmíněnými klinickými příznaky. Budu rád i za nekompletní informace (např. bez kontaktu na majitele psa).
O onemocnění připravuji webinář – interaktivní on-line přednášku. O termínu budete včas informováni na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty.
Případné dotazy k Aujeszkyho chorobě zasílejte na můj email mvdr.vavra@gmail.com
Do předmětu emailu prosím uveďte Aujeszkyho choroba či jen ACH.
Prosím o zaslání údajů ve struktuře:
Jméno majitele uhynulého psa
Kontakt na majitele (pokud je známý)
Místo výskytu
Jméno a plemeno psa (pokud ho znáte)
Kdy k úhynu došlo (měsíc a rok)
Název honitby, kde se infekce u psa vyskytla
Kontakt na hospodáře z dané honitby
 
Informace o majitelích a kontakty slouží pouze pro potřebu mého výzkumu, nebudou postupovány dalším osobám.
Děkuji předem za spolupráci. Přeji vám i vašim čtyřnohým přátelům Lovu zdar a stálé zdraví.
MVDr. Miloš VÁVRA, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Klinika chorob psů a koček – odborný asistent
člen Komise pro ekologii ČMMJ, z.s.
mvdr.vavra@gmail.com
Zpracování dat...