Časopis Myslivost

Do roku 2020

Myslivost 1/2020, str. 3  Jiří Janota
Čas Novoroční bývá dobou, kdy můžeme zhodnotit uplynulý rok a většina z nás přemýšlí o tom, co přinese rok následující. Pro výkon práva myslivosti v našich honitbách bude rozhodující, zda se podaří novelizovat myslivecký zákon č. 449/2001 Sb., který byl změněn paragrafy připojenými k Zákonu o lesích, které by v případě nabytí účinnosti s jistotou významně zasáhly do výkonu práva myslivosti. Novela nebyla komunikována s odbornou ani mysliveckou veřejností. Její aplikace by přinesla do praxe množství problémů a současně by neúměrně zatížila státní rozpočet.

Ministerstvo zemědělství v současnosti předkládá další návrh novely zákona o myslivosti, která by měla tu předchozí napravit. Bude ale na nás myslivcích, zda tomuto procesu půjdeme naproti. Tak, jak u jednotlivých zákonodárců lobují nevládní organizace proti myslivosti, musíme stejné úsilí vyvinout i my. Nestačí přitom jen aktivita ČMMJ. Politici musí vidět zájem občanů. Někteří z Vás komunikují se svými poslanci a senátory, oslovte je, prosím, v nejbližší době opakovaně, vysvětlete jim podstatu problému a potřebu přijetí nové novely zákona.

 

Nálada ve společnosti myslivcům v posledních letech nenahrává, ale to není problémem jen Česka. V současné době se pohybujeme na vlně, kdy myslivost ve společnosti není „in“ v celoevropském rozměru.

Doba se ale posunula o výrazný krok kupředu. Máme téměř vše. Již nejme existenčně závislí na lovu jako zdroji obživy. Existence značné části našich spoluobčanů není podmíněna lopotnou prací při zemědělském obhospodařování krajiny. Podstatná část obyvatel venkova nepotřebuje každodenní práci v zemědělství jako podstatný zdroj příjmů domácnosti.

Od nepaměti sdílel člověk venkovský prostor se zvěří. Díky hospodaření v znali obyvatelé venkova zvyky a každodenní potřeby zvěře, jejíž potřeby většinou zajišťovali myslivci a vlastníci pozemků. O zvěř se starali a také udržovali její odpovídající stavy a většina obyvatel venkova tuto službu brala jako přirozenou a normální součást venkovského soužití s přírodou.

Dnes společnost venkovský prostor stále častěji využívá jako místo relaxace, sportovního vyžití a odpočinku. Těmito aktivitami stále více zasahuje do výkonu práva myslivosti a do životních cyklů zvěře v přírodě, ale ne vždy si to lidé uvědomují a mnohde dochází i k nevyhnutelným střetům s mysliveckou komunitou.

 

Je na nás, abychom v příštích letech nejen objasnili společnosti důležitost myslivců pro společnost, ale sami se v osobním kontaktu pokusili vystupovat přátelsky a profesionálně, abychom tyto střety co nejvíce eliminovali.

Dostali jsme se do situace, kdy část našich spoluobčanů považuje myslivce za likvidátory všeho živého a druhá část nám vyčítá, že zvěře lovíme málo. Za pomoci nevládních ochranářských uskupení a novinářů, kteří problematice sice mnohdy nerozumí, ale o to více stojí o senzaci, jsme se dostali do stavu, kdy můžeme téměř za vše špatné, co se v přírodě děje.

Je na nás, abychom se tímto tlakem nenechali ovlivnit a trpělivě společnosti vysvětlovali smysl naší činnosti. Tato osvěta musí být jedním jednou z nejdůležitějších aktivit v příštích letech. Stále neumíme prodat naši každodenní práci v honitbách. Mohu říct, že vedení ČMMJ si je problému vědomo a v poslední době se stále intenzivněji zaměřuje na komunikaci s veřejností. Je na všech pobočných spolcích, zda se přidají. Mnohde to již funguje, jinde stále ještě tápeme.

 

V brzké době oslavíme také sté výročí založení naší organizace. I v minulých letech se myslivost potýkala se značným množstvím problémů. Jak vnitřních, tak těch, které způsobily problémy společenské či politické. Rok 2020 bude rokem volebním, a to jak do vedení celé ČMMJ, tak i do vedení jednotlivých pobočných okresních mysliveckých spolků.

Na členské základně bude, na vás, jednotlivých myslivcích, členech ČMMJ, bude, zda svou volbou potvrdíte, že vám současná situace vyhovuje a v další práci podpoříte současná vedení spolků, nebo se pokusíte složení okresních mysliveckých rad tam, kde podle vašeho názoru nepracují správně, změnit. Je ovšem potřeba pečlivě zvážit, zda noví kandidáti budou chtít obětovat nemalou část svého času ve prospěch ostatních členů.

Všem členům proto přeji šťastnou a uvážlivou volbu do jednotlivých mysliveckých rad a do vedení ČMMJ. Budete mít možnost rozhodnout a ovlivnit budoucí podobu naší organizace a její směřování v letech nejbližších.

 

Přeji všem členům Českomoravské myslivecké jednoty a jejich nejbližším mnoho úspěchů v osobním a pracovním životě v roce 2020.

 

Ing. Jiří JANOTA

předseda ČMMJ, z.s.

Zpracování dat...