Časopis Myslivost

Odhad věku ulovené srnčí zvěře

Myslivost 7/2021, str. 46  Pavel Scherer
aneb Je nutno se stále co učit a zdokonalovat (II).
 
Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, v článku v předchozím čísle Myslivosti jsem se podělil o své zkušenosti a praktické poznatky z oblasti odhadu věku ulovené srnčí zvěře na základě opotřebení chrupu. V tomto čísle by bych chtěl popsat a vysvětlit biologický vývoj chrupu od narození srnčete až po výměnu mléčného chrupu za trvalý.
 
obr-1.jpgMléčný chrup
 
Srnčata přicházejí na svět s vyvinutým mléčným chrupem. Navzdory skutečnosti, že se to vyučuje na lesnických školách a základních mysliveckých kurzech, drtivá většina myslivců to neví. Pletou si totiž srnče s jelením kolouchem, který mléčný chrup skutečně nemá, pouze řadu řezáků ve spodní čelisti. Srnče, přestože je podstatně menšího tělesného rámce, je v tomto směru na vyšším vývojovém stupni než jelení kolouch.
Abych tuto skutečnost dokázal, přikládám autentický snímek lebky čerstvě kladeného srnčete, které bylo usmrceno v důsledku kosení pícnin a trvalých travních porostů (srnče při nálezu bylo srnče zcela mokré se zbytky plodových obalů). Preparace lebky byla přímo hodinářská práce, většina lebečních kostí se rozvařila a musela být slepena. Lebka měla po vysušení hmotnost pouze 25 g!
 
Vývoj trvalého chrupu
 
Řezáky a špičáky (v dolní čelisti) a první tři předstoličky (premoláry – p1, p2, p3) vyrůstají u srnčete na každé straně horní i dolní čelisti jako zuby mléčné, které jsou později na hrazeny zuby trvalými P1, P2, P3.
Čtvrtá až šestá stolička (moláry – M1, M2, M3) vyrůstají na každé straně obou čelistí jako zuby trvalé. Mléčný chrup srnčete tedy čítá 12 předstoliček – v každé polovině čelisti po třech zubech.
V dolní čelisti se nachází řada řezáků i1, i2, i3 a na každé straně též špičák (c), který po dobu evoluce získal vzhled i funkci řezáků.
Vzorec chrupu srnčete má tvar 0.0.3/3.1.3.
Mléčný chrup podléhá relativně rychlému opotřebení a postupně je nahrazen chrupem trvalým. Již mnohokrát se stalo, že se myslivec těšil z ulovení starého srnce a při důkladné prohlídce chrupu zjistil, že ulovil ročka těsně před výměnou stoliček (s mléčnými premoláry). Znám spoustu myslivců (i s mnohaletou praxí), kterým se to přihodilo.
Na připojeném snímku je zachycen stav chrupu ročka těsně před výměnou trvalých stoliček P1, P2, P3. Nezkušený myslivec by tento stav chrupu odhadoval na 7 let.
 
První funkčně nejstarší stolička trvalého chrupu (M1) vyrůstá z čelisti přibližně ve čtvrtém měsíci života srnčete, druhá stolička M2 kolem šestého měsíce a poslední stolička M3 ve 12 až 13 měsících.
Výměna mléčných řezáků a špičáků probíhá postupně, a to mezi 8. až 13. měsícem života. Přibližně v prosinci mají srnčata vyměněný již středový pár trvalých řezáků (I1). V průběhu následujících měsíců se postupně vymění další mléčné řezáky za řezáky trvalé a k nim také přidružený špičák. Na připojeném snímku jsem zachytil mléčné řezáky srnčete (těsně po narození – květen) a chrup stejného srnčete v listopadu, v době růstu trvalého středového páru řezáků.
 
obr-2.jpg

Podle stupně vývinu chrupu až do výměny všech mléčných stoliček za trvalé lze velmi přesně odhadnout věk jedince, a to do věku přibližně 13 měsíců. Během této doby, zvláště když je dokončován vývoj trvalého chrupu, je možné spolehlivě určit věk s přesností téměř na jeden měsíc. Srnčata mívají v době lovu (září až prosinec) kromě všech mléčných zubů také první trvalou stoličku M1. Přibližně v říjnu, resp. listopadu dorůstá druhá trvalá stolička M2 a od prosince začíná postupná výměna mléčného chrupu za trvalý.
V průběhu května se dokončuje výměna mléčného chrupu za trvalý, růstem premolárů P1, P2, P3, z nichž poslední premolár P3 je na rozdíl od téhož zubu v mléčném chrupu jen dvoudílný. Téměř současně dorůstá poslední trvalá stolička M3, čímž chrup dosáhne plného počtu 32 zubů, nepočítaje vzácně se vyskytující špičáky (kelce).
Vzorec trvalého chrupu je 0.0.3.3/3.1.3.3. Čísla před lomítkem znamenají počet zubů v polovině horní čelisti, čísla za lomítkem počet zubů v polovině dolní čelisti, počítáno od středu čelisti dozadu.

obr-3.jpg
 
Časové disproporce ve vývoji trvalého chrupu
 
Tělesně vyspělí ročci vymění mléčný chrup za trvalý již do začátku doby lovu srnců, tj. do poloviny května, někteří ještě dříve. Jako příklad mohu uvést ročního srnce sraženého motorovým vozidlem, který byl nalezen 28. dubna 2004. Srnec nasadil parůžky silného vidláka a podle jejich zbarvení měl parůžky minimálně 14 dní vytlučené. Při preparaci lebky jsem zjistil, že má již kompletní trvalý chrup.
Na druhé straně jsem měl možnost posuzovat lebku ročního srnce, předčasně uloveného na konci června, který nosil parůžky nerovného šesteráka a jeho hmotnost po vyvržení činila 18 kg. Tento srnec měl ještě mléčné předstoličky.
Na začátku doby lovu srnců se často setkáváme s ročními srnci s nevyměněnými předstoličkami, P3 je ještě trojdílná. Všechny bývají v tomto období již značně opotřebeny, což může u nezkušených myslivců vyvolat dojem, že jde o biologicky staršího srnce. V mnoha případech však lze u těchto ročků pod opotřebeným mléčným chrupem rozeznat podrůstající zuby trvalé. Na snímcích jsem pro demonstraci zachytil závěrečnou fázi výměny předních premolárů.

obr-4.jpg
 
Chyby při odhadu ročních jedinců
 
Z praktického hlediska je velmi důležité rozlišit ročního srnce uloveného koncem září od srnce dvouletého uloveného začátkem doby lovu. Z praxe mohu potvrdit, že právě u těchto ročníků nejvíce chybujeme.
Chrup ročního srnce uloveného koncem září již nese známky většího opotřebení, což často způsobuje jeho chybné zařazení mezi srnce dvouleté. V případě jednoletých a dvouletých srnců ulovených v těchto obdobích bývá mezi myslivci nejvíce názorových střetů a rozepří, zvláště je-li uloven roční srnec se silnějšími parůžky, kvalifikovaný jako vysoce chovný. Pokud by byl dvouletý, byl by zařazen mezi průběrné.
 
Experiment v oblasti progrese úbrusu
 
Abych široké myslivecké veřejnosti dokázal, jak rychlá je progrese v opotřebení chrupu ročka (v průběhu doby lovu), provedl jsem několik cílených pozorování a exaktních experimentů.
Těsně po výměně předstoliček (červen) jsem imobilizoval dva ročky s vysokou chovnou hodnotou a vyfotografoval stav jejich chrupu. Další snímek zachycující aktuální stav jejich chrupu jsem pořídil koncem měsíce září, tedy v době, kdy chrup nese větší známky zubní abraze. Obrazová fotodokumentace zcela výstižně zachycuje diferenci v opotřebení stoliček identických jedinců v průběhu necelých čtyř měsíců.
Ve stavu chrupu pořízeném v červnu nejsou předstoličky P2 a P3 ještě dotčeny úbrusem, zatímco ve stavu chrupu pořízeném na konci září jsou na těchto zubech zcela patrné prostupující proužky tmavé zuboviny.
Jsem přesvědčen, že spousta myslivců (ale bohužel i hodnotitelských komisařů) by takto opotřebený zářijový chrup zařadila mezi srnce dvouleté.
V souvislosti s tímto experimentem musím upozornit na skutečnost, že exponovaní jedinci nebyli v průběhu tohoto pokusu přikrmováni jadrným krmivem ani jinými druhy krmiv, které by vedly k rychlejšímu opotřebení stoliček. Jedinci přijímali pouze přirozenou zelenou vegetaci, která vyrůstala v experimentálních výbězích.
 
Tendence opakovaného postaršování chrupů
 
Na základě zkušeností z hodnocení trofejí musím konstatovat, že myslivci, ale bohužel i hodnotitelské komise, mají tendenci chrupy srnců stále postaršovat. O této skutečnosti se stále přesvědčuji při návštěvách různých okresních chovatelských přehlídek trofejí.
Mezi dvouleté srnce jsou běžně řazeny lebky ročků, kteří by vzhledem k parametrům parůžků měli patřit mezi vysoce chovné jedince. Někdy také pochybuji nad erudovaností některých komisařů a žasnu nad diletantsky provedeným odhadem věku, resp. rozhodnutí o zařazení chovné hodnoty jedince.
Na přehlídkách často vídám ročky s relativně silnými parůžky a čerstvě vyměněným trvalým chrupem, kteří bývají posouzeni jako dvouletí (dokonce i jako tříletí) a jsou označeni zeleným bodem – jako průběrní! Přitom se jedná o ročky s velmi vysokou chovnou hodnotou.
Také jsem několikrát viděl trofeje chovných srnčat samčího pohlaví s dobře vyvinutými pučnicemi a s absencí poslední stoličky M3, které byly na přehlídce označeny jako trofeje průběrných ročků!
Tyto skutečnosti mě přímo zvedají ze židle. Zda je hodnocení těchto trofejí motivováno úmyslem (např. že je to trofej kamaráda) nebo se jedná o pouhou neznalost či nezkušenost komisaře, mi není dosud známo. Tento přístup ovšem kazí dobré jméno všem vysoce erudovaným komisařům, kteří k hodnocení přistupují zodpovědně a cílevědomě.
Lovec špatně posouzeného chovného srnce (označeného zeleným bodem) nabyde dojmu, že v honitbě odvedl dobrou práci a v příštím roce chovatelskou chybu klidně znovu zopakuje. Myslivecká rada okresního mysliveckého spolku a oddělení myslivosti referátu životního prostředí, kteří připravují složení komise, by se měly zamyslet, koho do těchto komisí doporučují. Do hodnotitelských komisí by měli být jmenováni pouze schopní myslivci se skutečným zájmem o tuto úzce specializovanou problematiku a s odpovídající erudovaností a praxí. Pokud se u jednotlivce opakovaně objevují chyby v hodnocení, je nutné takového komisaře co nejdříve vyměnit.
 
Vzorkovnice chrupu – nenahraditelný pomocník při hodnocení
 
Aby se předešlo zbytečným nesrovnalostem a názorovým střetům často doprovázeným osobními invektivy, doporučuji okresním hodnotitelským komisím a hospodářům honiteb vyrobit si vzorkovník s chronologickou stupnicí spodních čelistí srnců od jednoho roku výše. Vzorkovník by měl „pasovat“ pro daný okres nebo oblast. Ve sporných případech, kdy hodnotitel váhá se zařazením spodní čelisti, je dobré odhadovat věk na základě tohoto vzorkovníku.
Do vzorkovníku je nutné vybírat čelisti srnců s typickým úbrusem pro daný biologický ročník. To platí zejména u srnců od 2 do 6 let věku. Ve vzorkovnici by měly být zakomponovány čelisti dvou biologicky ročních srnců, jedna čelist zkraje doby lovu, kdy chrup ještě není ovlivněn výraznějším úbrusem a druhá čelist z konce doby lovu (září), kdy předstoličky a stoličky nesou větší známky úbrusu a je opticky jasně patrná diference v úbrusu. Vychází to z předpokladu, že čelist ročka těsně po výměně stoliček, tedy ze začátku doby lovu (květen, červen) by měl poznat i začínající myslivec. V případě zářijových srnců se totiž nejvíce chybuje a z praxe dobře víme, že tyto chrupy se chybně zařazují mezi srnce dvouleté.
V případě zájmu o výrobu vzorkovnice s chronologickou stupnicí opotřebení chrupu od jednoho roku výše, mě může kontaktovat na webu www.scherer.cz. nebo na níže uvedeném tel. čísle.
 
Spolehlivý praktický ukazatel
 
Velmi spolehlivým ukazatelem k rozlišení „sporných“ čelistí ročních srnců od dvouletých jedinců je charakter zbarvení poslední trvalé stolikčky M3.
Roční srnec bez ohledu na to, zda byl uloven na začátku či na konci doby lovu, má bazální část této stoličky minimálně do první třetiny sněhově bílou (v době růstu byla tato část stoličky kryta dásní), zatímco u čelisti dvouletého srnce se tento efekt již neprojevuje tak výrazně. Metodu jsem ověřoval během několika let na čelistech ulovených ročků z volnosti a jednoletých srnců odchovaných v zajetí, kteří z různých příčin uhynuli a u nichž byl znám přesný biologický věk. Mohu konstatovat, že se jedná o velice spolehlivou metodu, která může v praxi dobře posloužit v případě rozlišení sporných čelistí ročních jedinců od dvouletých.
.
 Pavel SCHERER
 člen ÚHKT a člen Klubu autorů
 www.scherer.cz tel. 724 218 513

Zpracování dat...