ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Děti získaly znalosti o živočišné i rostlinné přírodě

Myslivost 8/2021, str. 100  Mirka Strakata
Následující příspěvek nabízí pohled na činnosti a aktivity, jejichž prostřednictvím se děti v Mateřské škole Maršovice v průběhu školního seznamovaly s různými druhy živočichů a jejich způsobem života, stejně tak se seznamovaly s různými druhy rostlin – stromů, květin, bylin apod. Na závěr školního roku si své znalosti ověřily rozmanitými činnostmi v rámci vědomostní soutěže.
 
Učitelka nejprve dětem vysvětlí pravidla soutěže. Děti v průběhu roku získávaly poznatky o přírodě, o různých zvířatech a živočiších a nyní si vyzkoušíme, co vše jsme se od začátku až do konce školního roku naučili. Učitelka rozdělí děti do skupin po čtyřech dětech. Každé družstvo dostalo svůj symbol v podobě nějakého zvířátka – ježci, zajíčci, krtci, žáby, veverky. Každé dítě má příslušný obrázek připnutý na svém oděvu. Učitelka vysvětlí dětem, že budou soutěžit mezi sebou skupiny zvířátek, ale aby byly skupinky úspěšné, musí si děti-zvířátka v každé skupině vzájemně pomáhat. Učitelka vyvěsí velký arch papíru na zahradě, kde jsou znázorněna všechna družstva – obrázek zvířátek a v průběhu soutěže zapisuje body.
Stejně tak učitelka rozdělí děti do skupin po čtyřech dětech v části poznávání rostlinné přírody. Každé družstvo dostane svůj symbol v podobě nějaké květiny – pampeliška, kopretina, tulipán, růže, fialka. Každé dítě má příslušný obrázek připnutý na svém oděvu. Učitelka vysvětlí dětem, že budou mezi sebou soutěžit skupiny květinek, ale aby byly skupinky úspěšné, musí si děti-květinky v každé skupině vzájemně pomáhat. Učitelka vyvěsí velký arch papíru, kde jsou znázorněna všechna družstva (symboly květin) na zahradě
 
V následujícím textu přinášíme pro představu pouze příklady činností, celý přehled všech úkolů jak živočišné, tak i rostlinné části najdete na webových stránkách malého adepta myslivosti (www.myslivost.cz/mam) v odkazu Encyklopedie mysliveckých hrátek.
 
Kde bydlí zvířátka
Pomůcky: obrázky domácích a volně žijících zvířat.
Popis činnosti:  Každé družstvo má připravené na trávníku obrázky domácích a volně žijících zvířat. Úkolem dětí je správně zvířátka na obrázcích roztřídit na dvě skupiny dle místa jejich výskytu. Učitelka upozorní děti, že se nesoutěží na rychlost, ale hodnotí se správnost provedení úkolu. Když je roztřídí, snaží se všechna zvířátka správně pojmenovat.
Každé družstvo, které správně roztřídí obrázky získává jeden bod a další bod, když správně pojmenují všechna zvířata na obrázcích.
 
Potrava pro ptáčky
Pomůcky: jednobarevné kousku látek, tři druhy různých semínek, tři kelímky.
Popis činnosti: Učitelka se ptá dětí, čím se živí ptáčci v přírodě a jakou potravu jim dáváme v zimě do krmítek na zahradě – krátké opakování ptačí potravy. Každé družstvo má připravenou ptačí potravu na jednobarevné látce, která je rozprostřena na zahradě. Potrava se však pomíchala a my ji pomůžeme ptáčkům vytřídit – každé družstvo třídí hromádku ze tří druhů semínek, každý druh dávají do jiného kelímku. Bod získá každé družstvo, které správně semínka vytřídí podle druhu.
 
 
 
Najdou ježci svou maminku?
Pomůcky: labyrinty na papíře, pastelky.
Popis činnosti: Tato činnost se odehrává v zahradním altánu. Jednotlivá družstva dostanou arch papíru, kde je znázorněn labyrint – ježčí maminka se vydala se svými mláďátky na vycházku do lesa, ale malí ježci nedávali pozor a v lese se své mamince ztratili. Jejich maminka je smutná, protože své malé ježečky nemůže najít. Ukážeme malým ježkům cestu k jejich mamince?
Na papíře je znázorněna ježčí maminka a na druhé straně tři malí ježci. Spletité cesty vedou lesem mezi stromy, každý ježeček musí najít tu svou správnou cestu ke své mamince. Děti nejprve hledají cestu prsty, po té každou cestu od jednotlivých ježčích mláďat znázorní jinou barvou pastelky.
Družstvo, které najde alespoň jednu správnou cestu získá jeden bod, družstvo, které najde cestu dvěma ježečkům získá dva body a tři body získá družstvo, které najde všechny tři cesty k ježčí mamince.
Tato činnost má také výchovný podtext – v neznámém prostředí, musí děti dávat pozor, kde je jejich maminka nebo paní učitelka, aby se neztratily.
 
Kolik je květin a kolik včeliček
Pomůcky: pracovní listy, pastelky.
Popis činnosti: Každé družstvo dostane větší formát pracovního listu, kde jsou ve sloupci pod sebou znázorněny trsy různých květin. Každý trs má jiný počet květů. Na protější straně jsou ve sloupci pod sebou znázorněny včelí roje, každý včelí roj má také jiný počet včel. Děti přiřazují (pastelkou) jednotlivé včely z prvního včelího roje k jednotlivým květům v prvním trsu květin a zjišťují počet včel a počet květů: Zbyly nějaké květy, nebo včely? Kolik jich zbylo? Je více včel nebo květů? O kolik? Takto pokračují i s druhým trsem květin ve sloupci a druhým (protějším) rojem včel. Tento úkol vyžaduje větší soustředění a také vzájemné domlouvání, necháme dětem více času. Po dokončení úkolu děti oznámí výsledek: Je v prvním řádku více včel nebo květů? O kolik? Jak je to v druhém řádku až v posledním (pátém) řádku? Každé družstvo získává bod za každý správně určený počet v každém řádku. Celkem mohou získat tedy pět bodů.
 
Popiš a porovnej květiny na obrázku
Pomůcky: obrázky s květinami.
Popis činnosti: Učitelka použije květiny, které daly děti do vázy upozorní je na rozdíly mezi jednotlivými druhy – tvar listů, tvar květů, barva květů, ale i barva listů (světlejší zelená a tmavší zelená), velikost květiny, velikost květů, listů apod.
Každá skupina dětí dostane obrázek, kde jsou dvě různé květiny (např. pampeliška x růže, kopretina x blatouch, lilie x fialka apod. – každá skupina má jiné květiny). Děti mají časový prostor, aby se ve skupince domluvily. Poté každá skupinka podle obrázku vysvětluje ostatním rozdíly na květinách, které našly. Děti z ostatních družstev mohou na závěr doplnit své postřehy. Bod získává každé družstvo, které najde alespoň pět rozdílů mezi dvěma květinami.
 
Co kde roste
Pomůcky: arch papíru, kde je znázorněn les, louka, pole, zahrádka, kartičky s obrázky
různými druhy rostlin.
Popis činnosti: Soutěž se odehrává v zahradní altánu. Učitelka rozdá každému družstvo velký arch papíru, kde je znázorněn les, pole, zahrádka, louka, dále děti dostanou malé kartičky s různými rostlinami apod. Úkolem každého družstva je, přiřadit kartičky s obrázky na správné místo, například houby, borůvky do lesa, obilí, brambory na pole, okurku, rajče, květák a další na zahrádku, pampelišku, kopretinu apod. na louku. Když obrázky roztřídí na plochu, postupně je všechny nalepí. Bod získá každé družstvo, které obrázky správně roztřídí a také správně pojmenuje.
 
Které stromy rostou v lese
Pomůcky: prostředí lesa, popřípadě použít obrazový materiál.
Popis činnosti: Soutěž se odehrává na kraji lesa. Každé družstvo má najít jakékoliv tři stromy a určit, které z nich jsou jehličnaté a které listnaté a správně je pojmenovat (smrk, modřín, borovice, buk, dub apod.). Za tento úkol, pokud ho splní, získávají družstva první bod. Další úkol – každá skupina má najít alespoň dva druhy šišek a k šiškám najít strom, ke kterému patří a samozřejmě pojmenovat. Za správnost následuje další bod. Třetí úkol – vyjmenovat alespoň tři jehličnaté stromy, popřípadě (pokud jsou v blízkosti) najít. Splněním tohoto úkolu mají skupiny možnost získat třetí bod.
 
Slavnostní zakončení soutěže a vyhlášení výsledků
Pomůcky: diplomy, papírové medaile, zvířátková pexesa, pohledy zvířátek, čokoládové tyčinky.
Popis činností: Všechna družstva se shromáždí v zahradním altánu, kde učitelka vyhlásí výsledky soutěže. Především pochválí všechny děti za snahu a za jejich znalosti. Oznámí kolik získala jednotlivá družstva bodů – například družstvo žabiček získalo nejvíce bodů, na druhém místě se umístilo družstvo veverek apod. Děti ve všech družstvech dostanou papírové medaile a diplomy za znalosti o zvířátkách s tím, že vítězné družstvo dostane největší medaile.
Dále děti ve všech družstvech dostanou zvířátková pexesa, pohledy nebo obrázky se zvířátky, čokoládovou tyčinku a několik didaktických her o zvířátkách, které jsou pro všechny děti společné a zůstanou v mateřské škole. Učitelka znovu zdůrazní, že všechny děti v soutěži uspěly, protože prokázaly spoustu znalostí z živočišné přírody a ukázaly také to, že přírodě rozumějí.
 
Závěr
Děti hry a činnosti vedoucí k získávání znalostí z oblasti živočišné i rostlinné přírody velmi bavily. Svým zaujetím si děti osvojily během školního roku spoustu nových vědomostí a upevnily si již získané znalosti. Je důležité vést děti od nejútlejšího věku k respektu a úctě k přírodě.
 
Mgr. Mirka STRAKATÁ
MŠ Maršovice

Zpracování dat...